Utdanningsområde/-type 2017 - 2018

Utdanningsområdene helsefag, lærer og teknologi er delt opp i utdanningstyper. Denne tabellen gir oversikt over alle utdanningsområdene, med tilhørende utdanningstyper.


UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2017-hoved2018-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1412897427578808738223772240151715049687303295458088254324971554
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET2364226871411427954405432542865839140457233174502785312
HELSEFAG - AUDIO40668896556127285384060384598546727535
HELSEFAG - BARNEVER71911400248411147941012671951625749128752699126121081813112189653
HELSEFAG - BIOING299396486538852976497643259318406188240073216533707309
HELSEFAG - ERGO284400059339413674599543238288439566043454097565619238
HELSEFAG - ERNÆRING220356254635222893551430276220346249134272515466361195
HELSEFAG - FARMASI921311288128695117022290921264257124496116020072
HELSEFAG - FYSIO3716521201464426151685190644138272982144723769796892044441
HELSEFAG - MEDISIN6364659326345833646798274356963650363501497440028282972616
HELSEFAG - ODONT2464024923394033564237411512464465100043933865426839154
HELSEFAG - ORTOPEDI16224582181281840181626851265136163315
HELSEFAG - RADIO210443574443383962431642222215462477045464167395675187
HELSEFAG - RESEPTAR1451652449160311201853201001451419363138394318524588
HELSEFAG - SOSIONOM8981217141751190510392147534371002898125474045123491087014523383941
HELSEFAG - SYKEPL47632831816015277482411069171302341834776291321603228649253826995134114195
HELSEFAG - VERNEPL101010776371010544913415533024869947117243824115231018114833214846
HELSEFAG - VETERIN1602325921230117892856801561652817113427812244302900172
I alt103455829638008571564959516366309739491104196151639341605175317516380326529469
HISTORIEHISTORIE2996148383556145901361945653262258331361635337771613915124498334882648
IDRETTIDRETT1514124303353122771146533383017179715481381237851364112864334235011687
INFOTEKNINFOTEKN1900122384910119701038531564090188523251478459431456712610370749982175
JUSJUS2073159898478155541294934026571209920741573381461430412887326664431946
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK428292989829002515715764503485306389130322718782785502
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-131006818023698126652018191982123710939209262791607277193121811245
LÆRER - ANNET1601187633113454318638313312096352194151913535491
LÆRER - BHGLÆRER260496233652943679834076290822502531110104351108069424437835682427
LÆRER - FAGLÆRER5273649972356720566325874195474051107639872383692686481
LÆRER - GRL1-71503741221877342418616811428129814508978246488675064187715471314
LÆRER - GRL5-101445816024528105550820071832145116139221277991336328232421361650
I alt724527358122652697120333104019120678873543058813818301942316211337104727208
MEDIEFAGMEDIEFAG1780124813422122851101029372935161117651322435651306811574284030611540
PEDFAGPEDFAG1318123602680121581127426272454124813181348228951330512474294126721382
REALFAGREALFAG2669138294223135891114543353531262426211373838741358710831391732052359
REISELIVREISELIV362360367035493137787555378322331358032292940796496349
SAMFUNNSAMFUNN5993427131498742129394961135713870592561464527815891447144229711666148375949
SPRÅKSPRÅK3323180776105178141649561185532402732821832660081808716833613154953798
TEKNOTEKNO - ANNET532581714845707469510491109629601716016926984551411451260633
TEKNO - ARKITEKT14029271148264414722025681671402831109626381371196519154
TEKNO - INGENIØR34701190450751165876663947343025183882128165288126028154419635642732
TEKNO - MARITIM185989339971831341269201210126240712381085397331207
TEKNO - SIVING209296094777938172503343409421032243104785135103047840367244162246
I alt6419230441282322439164608882947056187076251801361824673180169606100905972
ØKADMØKADM6054347581519534195312841273813479750466003690215537363073360814040139887915
I altI alt558311343301343301318741174889410111186355598579751407011407011383031249349827711868056453

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Mandag 4. juli 2022 17:26:33
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017