Utdanningsområde/-type 2016 - 2017

Utdanningsområdene helsefag, lærer og teknologi er delt opp i utdanningstyper. Denne tabellen gir oversikt over alle utdanningsområdene, med tilhørende utdanningstyper.


UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2016-hoved2017-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1407874826598563706723482069153414128974275788087382237722401517
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET206342880733861865363474256236422687141142795440543254
HELSEFAG - AUDIO40545725314969365414066889655612728538
HELSEFAG - BARNEVER7881116225231090791591308194768171911400248411147941012671951625
HELSEFAG - BIOING294377681836992798499634281299396486538852976497643259
HELSEFAG - ERGO294377652337163435648469257284400059339413674599543238
HELSEFAG - ERNÆRING211384864137703158515495283220356254635222893551430276
HELSEFAG - FARMASI921141277110685119022293921311288128695117022290
HELSEFAG - FYSIO3816996208269066548709196347637165212014644261516851906441
HELSEFAG - MEDISIN6364432309043183424810257558563646593263458336467982743569
HELSEFAG - ODONT246363387235352981463683178246402492339403356423741151
HELSEFAG - ORTOPEDI1622458218128184018
HELSEFAG - RADIO205419778040913628487649232210443574443383962431642222
HELSEFAG - RESEPTAR14515063761454979185244102145165244916031120185320100
HELSEFAG - SOSIONOM87811925398711577100601479325710018981217141751190510392147534371002
HELSEFAG - SYKEPL47242679715152260292268169351245443934763283181601527748241106917130234183
HELSEFAG - VERNEPL970952232549280776514992442876101010776371010544913415533024869
HELSEFAG - VETERIN1602701110126552270305917171160232592123011789285680156
I alt102705650736355550434744316488294909906103455829638008571564959516366309739491
HISTORIEHISTORIE2919134433248131001211042342874251529961483835561459013619456532622583
IDRETTIDRETT1526117433082115121072131552757172615141243033531227711465333830171797
INFOTEKNINFOTEKN17521016838009918830028213064176319001223849101197010385315640901885
JUSJUS2105166369067150471308735076683212820731598984781555412949340265712099
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK390223275121781865674625494428292989829002515715764503
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-13977704320306959555816151641112810068180236981266520181919821237
LÆRER - ANNET1601272693123952815737811816011876331134543186383133
LÆRER - BHGLÆRER2483899234148765734537422669214126049623365294367983407629082250
LÆRER - FAGLÆRER576394799938792125673567456527364997235672056632587419
LÆRER - GRL1-71597801823047849423016641401129115037412218773424186168114281298
LÆRER - GRL5-101427837125638220538719651868148314458160245281055508200718321451
I alt7220270551200326497192799816852466177245273581226526971203331040191206788
MEDIEFAGMEDIEFAG1850120293390117761071528182996161117801248134221228511010293729351611
PEDFAGPEDFAG1268114672565112471040526012297130413181236026801215811274262724541248
REALFAGREALFAG2596142274225139221101543033442270926691382942231358911145433535312624
REISELIVREISELIV402347866033422972839537414362360367035493137787555378
SAMFUNNSAMFUNN6086420631486641129383751107713561579959934271314987421293949611357138705925
SPRÅKSPRÅK3335176165795171841584360035144401433231807761051781416495611855324027
TEKNOTEKNO - ANNET54054741368534844259701011605532581714845707469510491109629
TEKNO - ARKITEKT14027791046246914471865401541402927114826441472202568167
TEKNO - INGENIØR32921235255071198379504196366225383470119045075116587666394734302518
TEKNO - MARITIM18011084101051893357303204185989339971831341269201
TEKNO - SIVING2024929047029039692329853931192820929609477793817250334340942103
I alt617622961130332216916407869494475429641923044128232243916460888294705618
ØKADMØKADM5884341631562533340304031239513735745260543475815195341953128412738134797504
I altI alt551861311241311241271261124929177310724555415558311343301343301318741174889410111186355598

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Mandag 14. juni 2021 11:47:53
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017