Utdanningsområde/-type 2015 - 2016

Utdanningsområdene helsefag, lærer og teknologi er delt opp i utdanningstyper. Denne tabellen gir oversikt over alle utdanningsområdene, med tilhørende utdanningstyper.


UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2015-hoved2016-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1391848527007685667422402052151814078748265985637067234820691534
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET220390380635002095412443257206342880733861865363474256
HELSEFAG - AUDIO405937852949811068464054572531496936541
HELSEFAG - BARNEVER797100512210895279981329166271978811162252310907915913081947681
HELSEFAG - BIOING254322171529582250463519276294377681836992798499634281
HELSEFAG - ERGO294366753534163241632477270294377652337163435648469257
HELSEFAG - ERNÆRING196368558834763075427454221211384864137703158515495283
HELSEFAG - FARMASI921383297128598218121887921141277110685119022293
HELSEFAG - FYSIO3566894204665716399665190544238169962082690665487091963476
HELSEFAG - MEDISIN6064403294741023395737245353563644323090431834248102575585
HELSEFAG - ODONT246389783535693149415628140246363387235352981463683178
HELSEFAG - ORTOPEDI1231165257122163813
HELSEFAG - RADIO205444071739923719457581221205419778040913628487649232
HELSEFAG - RESEPTAR1301291334116381718921510614515063761454979185244102
HELSEFAG - SOSIONOM83811014342998989019141927009578781192539871157710060147932571001
HELSEFAG - SYKEPL45662297512687205451870967261002743654724267971515226029226816935124544393
HELSEFAG - VERNEPL943786427936941619413942118892970952232549280776514992442876
HELSEFAG - VETERIN15926431051243822292848631661602701110126552270305917171
I alt99545163632133467334222615856253699713102705650736355550434744316488294909906
HISTORIEHISTORIE2929137673408126591212341352947254629191344332481310012110423428742515
IDRETTIDRETT1517126963442118371139431873024171015261174330821151210721315527571726
INFOTEKNINFOTEKN15689453350384977500260926251627175210168380099188300282130641763
JUSJUS2085174499180152481366534386778206321051663690671504713087350766832128
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK365203060618291660605483429390223275121781865674625494
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-1393673191920697361071530159510389777043203069595558161516411128
LÆRER - ANNET1601198622100345117431912816012726931239528157378118
LÆRER - BHGLÆRER2641839832827450657734352453213324838992341487657345374226692141
LÆRER - FAGLÆRER563316091428771786495527396576394799938792125673567456
LÆRER - GRL1-71594855326967726496319231620148715978018230478494230166414011291
LÆRER - GRL5-101399857626037995608220071924153614278371256382205387196518681483
I alt729326654120372429919418956484386718722027055120032649719279981685246617
MEDIEFAGMEDIEFAG1781122243418112831072128372908165718501202933901177610715281829961611
PEDFAGPEDFAG1200865019407912749021021658114612681146725651124710405260122971304
REALFAGREALFAG2521128304222119631021040963379263125961422742251392211015430334422709
REISELIVREISELIV400332967729372551827464416402347866033422972839537414
SAMFUNNSAMFUNN5874408921452438067366461106713035615160864206314866411293837511077135615799
SPRÅKSPRÅK3254167205216153791467056104443372833351761657951718415843600351444014
TEKNOTEKNO - ANNET5235656127151744488100994860254054741368534844259701011605
TEKNO - ARKITEKT14029271095264415531965411581402779104624691447186540154
TEKNO - INGENIØR30921161356941040171884194363426393292123525507119837950419636622538
TEKNO - MARITIM19013094931162104833238219818011084101051893357303204
TEKNO - SIVING20001000351539439739431424215208220249290470290396923298539311928
I alt594522971137062095316114887397205679617622961130332216916407869494475429
ØKADMØKADM5673355281643232688310191193814047730258843416315625333403040312395137357452
I altI alt537501271441271441152601061808898410137055034551861311241311241271261124929177310724555415

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Fredag 1. juli 2022 16:55:30
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017