Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2014, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2013-hoved2013-supplering2014-hoved2014-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK14002234140024751367216413672514350
HELSEFAG - ANNET17138517140223545623547721
HELSEFAG - AUDIO351103513040127401292
HELSEFAG - BARNEVER753123975313417631266763133468
HELSEFAG - BIOING26441926446025944025948141
HELSEFAG - ERGO29461429465529462429469066
HELSEFAG - ERNÆRING18534618537318543018547747
HELSEFAG - FARMASI921809218292187921881
HELSEFAG - FYSIO35667135672236271236272917
HELSEFAG - MEDISIN60075060077060675060676313
HELSEFAG - ODONT24139324141724141424143521
HELSEFAG - ORTOPEDI121612170
HELSEFAG - RADIO21048721051921049021051424
HELSEFAG - RESEPTAR1252001252261302081302179
HELSEFAG - SOSIONOM835137083514578801534880159359
HELSEFAG - SYKEPL44946545449469274462659844626995397
HELSEFAG - VERNEPL904138490414508251256825133478
HELSEFAG - VETERIN12424112426012424412425511
HISTORIE28953833289547382786368927864580891
IDRETT16143072161433091542311315423451338
INFOTEKN15372377153725561537246315372661198
JUS2074325620743296207432752074333964
LANDOGHAVBRUK350545350646315610315717107
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT856123685613039161393916145158
LÆRER - ANNET10011510013515817615822246
LÆRER - BHGLÆRER24983257249837462586324425863704460
LÆRER - FAGLÆRER518587518710589652589810158
LÆRER - GRL1-715181653151818791645170716351892185
LÆRER - GRL5-1013661866136621001381184913812047198
MEDIEFAG17522920175231991758278217433145363
PEDFAG9701914970219897518159752097282
REALFAG23363371233636792446365524463977322
REISELIV47383847310234178094171018209
SAMFUNN6204107716204117796108105046128118641360
SPRÅK31285078312857173190513331905849716
TEKNO - ANNET54795354710795559875551164177
TEKNO - ARKITEKT1401901401921401961401993
TEKNO - INGENIØR29663832296640683005424930054451202
TEKNO - MARITIM20929620933019535519538530
TEKNO - SIVING1949294919493013191729941917308793
ØKADM5408109675408120165569112605584122901030
I alt52503834605250386851528798481052889885293719

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.









Torsdag 22. mars 2018 13:06:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017