Automatisk generert av parse.pl Fri Mar 22 15:05:40 2002

Denne siden har fire deler:
- Kravene skrevet i kravspråket.
- Tabell krav
- Tabell kravmelding
- Tabell kravuttrykk.
Oppgaven til det såkalte parse-programmet er å lese teksten i øverste del og generere de tre tabellene.

vmkrav.input.txt

Endringslogg 2002:
15.01 - Lagt inn AA6514 som alternativ i 2MX
   - 2MZ definert som AA6534. Lagt inn i AA_matematikk og AA_matematikk_enkel. 
    Burde vært overlappingskontroll!
   - Lagt inn samfunnsøkonomi I og II (AA6031 og AA6041) som alternative koder i AA_sosialøkonomi (?).
   - Lagt inn NA1031/41/51 som alternativ i naturbruk GK
28.01 - Skrevet om kravet for A001/A006/A010, slik at 8t B/C-språk sjekkes som totalløp.
    Også lagt inn sjekk på 4t B/C i de A010-løpene der bare 4t er obligatorisk, slik at også 
    Byy og Cyy holder.
   - Lagt inn 10 timerskoden for kontorautomasjon AA6970 som alternativ til 
    AA6620+AA6630 (feil at dette ikke var inne nå!).
   - Lagt inn minimumskravet 1X VG1332 for GSK-matte for TF-vitnemål.
07.02 - Varehandel 10/14 timersfagene var uteglemt, varehandel I og II fantes (5+5).
   - Lagt inn AA6515 2MX med IKT, NB forutsetter at dette bare er for elever 
    (ingen kobling til muntlig eks. for privatister, eks. AA6519). 
    Ditto AA6535 2MZ med IKT.
   - Rettet matte GK, hadde glemt 1M + 1Y (VF1320 + VG1333)

Vitnemålskontroller
Versjon 4.0
20-05-2000
1. Innledning

1.1 Generelt

Dette dokumentet inneholder gjeldende versjon av vitnemålskontrollene
for NVB-prosjektet. Vitnemålskontrollene er skrevet i notasjonen
definert i notatet "Formell beskrivelse og kontroll av vitnemål", SO
97/5219 av 27.11.1997. Kontrollene er foreløpig begrenset til
AA-vitnemål, vil etter hvert også omfatte definisjoner for de øvrige
studieretningene som gir generell studiekompetanse.
 
Dette dokumentet er inputfil til parseren utviklet av SO, som
oversetter vitnemålskrontrollene i dette dokumentet til en gjeldende
versjon av kravutrykktabell og kravtabell (også kalt kontrollnavntabell).
 
1.2 Nytt i forhold til versjon 1.0

Denne versjonen av vitnemålskontrollene er vesentlig utvidet i forhold
til versjon 1.0:

- Dokumentet er helt omstrukturert, er nå stort sett organisert
 "top down", med hovedkontrollene først, deretter kontroller
 som hovedkontrollene bygger på, og til slutt koding av gyldige
 fagkombinasjoner studieretningsfag.

- De fleste utvidelsene skyldes at det er knyttet meldinger til
 mange uttrykk, siden kravnotasjonen nå er utvidet til å håndtere
 slike meldinger.

- Det er lagt på en del ekstra kravuttrykk for å kunne angi mere
 presist hva som kan være feil (såkalte "tips") når et hovedkrav
 ikke er dekket

- Denne versjonen bruker utvidelsene som er lagt inn i kravnotasjonen 
 i løpet høsten 1998. Foruten meldinger er dette konstruksjonen "første" 
 og muligheter til å referere til flere attributter i vitnemålshodet 
 (eks. karaktersnitt, sum karakterer osv)

- Det er luket ut en del feil i kontrollene i versjon 1, og denne
 versjonen er testet ut mot et par hundre "virkelige" vitnemål, 
 dels fra SO opptaket sommeren 1998, dels innsendte filer fra to
 "pilotskoler". Det er konstatert at denne versjonen
 av vitnemålkontrollen gir korrekt analyse av disse vitnemålene.

 
Gjenstår før versjon 2.0 er ferdig:
- Systemet for koding av språkfag (vha VSxx- og Vsyy-konstruksjonene) 
 holder ikke for samisk B/C-språk og gresk og latin, må legges inn.
 Kan medføre store endringer!!
- Legge inn karakterføringskontroll for B/C-språk.
- Lage hovedkontrolleruten karakterkontroll parallelt med dem har
 karakterkontroll (ønske fra pilotskolene).


 
2. Toppnivå kontroller

Intensjonen er å lage en toppnivå kontroll (hovedkontroll) for hver 
studieretning. Toppnivåkontrollen skal inneholde alle delkontroller 
som skal utføres på vitnemål for vedkommende studieretning.

For studieretning AA er det 2 toppnivåkontroller, kontroll_AF og 
kontroll_ØA. Under er det bare lagt inn disse toppnivåkontrollene.
Toppnivåkontroller for andre studieretninger legges inn seinere.

Toppnivåkontrollene baseres på følgende delkontroller:
- Kontroll av karakterføring, også der et fag skal føres med 
 flere koder, kap 3
- Kontroll av allmennfagkravene, kap 4
- Kontroll av krav om obligatorisk fordypning og minimum språk 
 (gjelder bare AF), totalomfang studieretningsfag, 
 kontroll av ekstrafordypninger og fordypningspoeng, samt
 beregning av realfagspoeng kap 5
- Kontroll av karaktersnitt og totalomfang alle fag, kap 6

Kapittel 7 angir uttrykkene for koding av B- eller C-språk. 
Kapittel 8 angir uttrykkene for koding av øvrige studieretningsfag
innen AA.
 
Toppnivåkontrollene for vitnemål fra AF, A001, A002, A004:
---------------------------------------------------------

# kontroll_AF
 :=    
    (    kontroll_AF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_AF_uk
 :=  kontroll_AF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AF_felles
 :=
    (    (   AF_almenfag_tips
        eller almenfag_AF) 
        [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV AF"
        sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav AF"
        usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og hele(oblig_fordypn_AF)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(fordypningsp_AF)
    og hele(omfang_alle_fag_AA));Toppnivåkontroller ØA, A001, A003, A005:
---------------------------------------

# kontroll_ØA
 :=    
    (    kontroll_ØA_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_ØA_uk
 :=  kontroll_ØA_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ØA_felles
 :=
    (    (   ØA_almenfag_tips
        eller almenfag_ØA) 
        [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV ØA"
        sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav ØA"
        usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og hele(oblig_fordypn_ØA)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(fordypningsp_ØA)
    og hele(omfang_alle_fag_AA));

 

Toppnivåkontroller ID, G001, G002, G003:
=======================================

# kontroll_ID
 :=    
    (    kontroll_ID_felles
    og hele(karakterkontroll_ID))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_ID_uk
 :=  kontroll_ID_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ID_felles
 :=
    (    (   ID_almenfag_tips
        eller almenfag_ID) 
        [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV ID"
        sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav ID"
        usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og hele(oblig_sfag_ID)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(fordypningsp_ID)
    og hele(omfang_alle_fag_ID));Toppnivåkontroller MD:
=====================

Musikk, I001, I002, I005:
------------------------

# kontroll_MD_musikk
 :=    
    (    kontroll_MD_musikk_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_MD_musikk_uk
 :=  kontroll_MD_musikk_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MD_musikk_felles
 :=
    (
         (   MD_almenfag_tips
         eller almenfag_MD) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV MDD"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav MDD"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_sfag_musikk
    og hele(fordypningsp_MD)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_MD));

Dans I001, I003, I006:
---------------------

# kontroll_MD_dans
 :=    
    (    kontroll_MD_dans_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_MD_dans_uk
 :=  kontroll_MD_dans_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MD_dans_felles
 :=
    (
         (   MD_almenfag_tips
         eller almenfag_MD) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV MDD"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav MDD"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_sfag_dans
    og hele(fordypningsp_MD)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_MD));


Drama I001, I004, I007:
-----------------------

# kontroll_MD_drama
 :=    
    (    kontroll_MD_drama_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_MD_drama_uk
 :=  kontroll_MD_drama_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MD_drama_felles
 :=
    (
         (   MD_almenfag_tips
         eller almenfag_MD) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV MDD"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav MDD"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_sfag_drama
    og hele(fordypningsp_MD)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_MD));

 

Toppnivåkontroller FO, D001, D004, D030:
=======================================

# kontroll_FO
 :=    
    (    kontroll_FO_felles
    og hele(karakterkontroll_FO))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_FO_uk
 :=  kontroll_FO_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_felles
 :=
    (    (   FO_almenfag_tips
        eller almenfag_FO) 
        [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV FO"
        sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav FO"
        usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og hele(oblig_sfag_FO)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(fordypningsp_FO)
    og hele(omfang_alle_fag_FO));


Toppnivåkontroller NA:
=====================

Fiske, K001, K002, K020:
-----------------------

# kontroll_NA_fiske
 :=    
    (    kontroll_NA_fiske_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_fiske_uk
 :=  kontroll_NA_fiske_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_fiske_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_fiske
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));


Akvakultur, K001, K003, K020:
----------------------------

# kontroll_NA_akva
 :=    
    (    kontroll_NA_akva_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_akva_uk
 :=  kontroll_NA_akva_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_akva_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_akva
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));Landbruk K001, K004, K020:
-------------------------

# kontroll_NA_landbr
 :=    
    (    kontroll_NA_landbr_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_landbr_uk
 :=  kontroll_NA_landbr_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_landbr_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_landbr
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));


Reindrift, K001, K005, K020:
---------------------------

# kontroll_NA_reindrift
 :=    
    (    kontroll_NA_reindrift_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_reindrift_uk
 :=  kontroll_NA_reindrift_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_reindrift_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_reindrift
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));


Skogbruk, K001, K006, K020:
--------------------------

# kontroll_NA_skogbruk
 :=    
    (    kontroll_NA_skogbruk_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_skogbruk_uk
 :=  kontroll_NA_skogbruk_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_skogbruk_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_skogbruk
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));


Gartneri og hagebruk, K001, K007, K020:
---------------------------------------

# kontroll_NA_gartneri
 :=    
    (    kontroll_NA_gartneri_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_gartneri_uk
 :=  kontroll_NA_gartneri_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_gartneri_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_gartneri
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));


Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg, K001, K008, K020:
----------------------------------------------------------------
 
# kontroll_NA_anlegg
 :=    
    (    kontroll_NA_anlegg_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_anlegg_uk
 :=  kontroll_NA_anlegg_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_anlegg_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_anlegg
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));


Økologisk landbruk, K001, K021, K020:
------------------------------------

# kontroll_NA_økland
 :=    
    (    kontroll_NA_økland_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"]; 

# kontroll_NA_økland_uk
 :=  kontroll_NA_økland_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_økland_felles
 :=
    (
         (   NA_almenfag_tips
         eller almenfag_NA) 
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav NA"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]

    og oblig_NA_økland
    og hele(fordypningsp_NA)
    og hele(realfagspoeng_NA)
    og hele(omfang_alle_fag_NA));
3. Karakterkontroll

3.1 Føringsregler

Karakterkontrollen sjekker hovedsaklig om standpunkt- og eksamenskarakter 
er korrekt ført i forhold til elev/privatiststatus i faget.

Siden informasjon om elev/privatiststatus foreløpig ikke er eksplisitt 
gitt på vitnemålet, vil kontrollene under anta at faget er tatt som elev 
dersom det er gitt standpunktkarakter i faget. 

Karakterkontrollen bygger på følgende "normalføringsregler" for 
henholdsvis standpunkt (skar) og eksamen (ekar), der det forlanges at 
det enten skal føres bestått tallkarakter eller eksplisitt fritak 
(merk at bestått eksamen "overstyrer" ikke bestått standpunkt):

# normalført_standpunkt 
 := ( skar>=2 eller skar='F' eller (skar>=0 og ekar>=2))
   [usann "*** FEIL: Standpunkt i $FAGKODE ikke bestått, karakter $SKAR"];

# normalført_eksamen 
 := ( ekar>=2 eller ekar='F')
   [usann "*** FEIL: Eksamen i $FAGKODE ikke bestått, karakter $EKAR"];

Kravet for føring av eksamenskarakter i fag der elever kan trekkes 
ut til eksamen, blir følgende:

# trekkfag_føring 
 := ekar='-' eller normalført_eksamen;

Normalføringsregelen blir da følgende:
# normalføring
 :=  (skar !='-' og normalført_standpunkt og trekkfag_føring)
 eller  (skar ='-' og normalført_eksamen);

Det er en rekke unntak til disse "normalføringsreglene":
- Standpunkt for VL-kodene (lokale valgfag) må kunne føres både med 
 bestått (B) eller deltatt (D) i tillegg til eventuelle 
 tallkaraktervurderinger.
- Noen få nasjonale valgfag (VV1040 og VV1050) har vurdering 
 bestått (B) eller ikke bestått (N) (bestått_føring).
- Norsk sidemål (VG4001) kan ha deltatt (D) istedet for normalføring.
- Det er obligatorisk eksamen i norsk skriftlig 1. eller 2. språk, samt
 samisk/finsk skriftlig som 1. eller 2. språk.
- Noen fagkoder gjelder bare for privatister (føringsregel bare_eksamen), 
 noen andre bare for elever (føringsregel bare_elev).
- Noen fag skal ikke ikke føres med vurdering i det hele tatt, bare for
 å få med omfanget.

B/C-språk (VS-kodene) har egne føringsregler, der det ikke skal føres
vurdering på andre nivåer enn der faget avsluttes som allmennfag (dvs 
som obligatorisk 2. fremmedspråk) eller som studieretningsfag (3. 
fremmedspråk eller fordypning i 2. fremmedspråk). Disse føringsreglene 
sjekkes ikke her men under kontroll av allmennfag og studieretningsfag 
(se kap 4 og 5).

# VL_føring
 :=  (skar='D' eller skar='B' eller normalføring)
    [usann "*** VARSEL Mangler vurdering lokalt valgfag $FAGKODE"];

# bestått_føring
 :=  (skar!='-' og (skar='B' og (ekar='-' eller ekar='B'))
           [usann "*** FEIL: Skal føres bestått (B) for $FAGKODE"])
 eller (skar='-' og (ekar='B')
           [usann "*** FEIL: Skal føres bestått (B) for $FAGKODE"]);

# oblig_eksamen
 :=  normalført_eksamen og (skar='-' eller normalført_standpunkt);

# bare_eksamen
 :=  (    (skar='-')
        [usann "*** VARSEL Skal ikke føres standpunkt i $FAGKODE"]
     eller (1=1))
 og  normalført_eksamen;

# bare_elev
 :=  (skar='-' og normalført_eksamen) 
    [sann "*** VARSEL $FAGKODE skal bare brukes for elever, ikke privatister"]
 eller (normalført_standpunkt og trekkfag_føring); 

# ingen_føring
 :=  (anttk = 0)
    [usann "*** VARSEL Skal ikke gis vurdering i $FAGKODE"];

3.2 Fagkoder tilknyttet spesielle føringsregler

Fagkoder som bare skal brukes for føring av privatisteksamener
(inkluderer her AA1015 Økonomi og informasjonsbehandling MP-eksamen
for elever, skal ikke ha ført standpunkt, pluss AA6465 Geografi
muntlig eksamen som også føres uten standpunkt):
# privatistkoder
 *:=  VG1205 eller VG1302 eller VG1303 eller AA1012 eller AA6532 
 eller AA1015 eller AA6465 
 eller tverreks_MD eller tverreks_NA eller EL2399 eller tverreks_BY
 eller tverreks_FO eller tverreks_HN eller tverreks_HS eller tverreks_KP 
 eller tverreks_ME eller tverreks_TB eller tverreks_MK eller tverreks_SA;

# tverreks_MK
 *:=  MK2199 eller MK2099;

# tverreks_SA
 *:=  SA2099;

# tverreks_MD
 *:=  MD1099 eller MD4298 eller MD4299;

# tverreks_NA
 *:=  NA1999 eller NA2199 eller NA2299 eller NA2399 eller NA2499 eller NA2599 eller NA2699 eller NA2799;

# tverreks_BY
 *:=  BY2099 eller BY2199 eller BY2299 eller BY2399 eller BY2499 eller BY2599 eller BY2699;

# tverreks_FO
 *:=  FO2199 eller FO2499 eller FO2599 eller FO2299 eller FO2699 eller FO2799 eller
    FO2899 eller FO2999 eller FO3099 eller FO3199;

# tverreks_HN
 *:=  HN2199 eller HN2299 eller HN2399 eller HN2499 eller HN2599 eller HN2699;

# tverreks_HS
 *:=  HS2099 eller HS2199 eller HS2299 eller HS2399 eller HS2499 eller HS2599 eller HS2699 eller HS2799;

# tverreks_KP
 *:=  KP2099 eller KP2199;

# tverreks_ME
 *:=  ME2099 eller ME2199 eller ME2299 eller ME2399 eller ME2499 eller ME2599 eller ME2699 eller
    ME2799 eller ME2999 eller ME3099 eller ME3199 eller ME3399 eller ME3499 eller ME3599 eller ME3799;

# tverreks_TB
 *:=  TB2299 eller TB2399 eller TB2499 eller TB2599 eller TR2099 eller 
    TR2199 eller TR2299 eller TR2399 eller TR2599;Fagkoder som bare skal brukes for elever:
# elevkoder
 :=  VG1300 eller AA1010 eller elevkoder_andre;

# elevkoder_andre
 *:=  VG1301 eller AA1011 eller AA6530 eller AA6531;

Fagkoder med obligatorisk eksamen:
# fag_oblig_eksamen
 :=  VG4000 eller fag_oblig_eksamen_andre;

# fag_oblig_eksamen_andre
 *:=  VG4100 eller VG4120 eller VG4121
 eller VG4140 eller VG4141 eller VG4142
 eller VG4160 eller VG4180
 eller ID4020
 eller MD4070 eller MD4072 eller MD4077 eller MD4078 eller MD4010 eller MD4110 eller MD4230
 eller EL2110 eller ME2830 eller ME3640 eller TB2110;

Nasjonale valgfagkoder og andre koder der det skal gis bestått-vurdering:
# fag_bestått_føring
 *:=  MD1010 eller MD1030 eller MD1920 
 eller MD2030 eller MD4020 
 eller VV1040 eller VV1050 eller VF9340 eller VF9330;

Fag med ingen føring:
# fag_ingen_føring
 *:=  NA2098 eller NA2098 eller NA2298 eller NA2498 eller NA2598 
 eller NA2698 eller NA4098 eller NA4198 eller NA4298;


Valgfagkoder der "Deltatt" er lovlig vurdering:
# VV_valgfag
 *:=  VV9010 eller VV9020 eller VV9030 eller VV9040 eller VV9050 eller VV9060 eller VV9070 
 eller VV9080 eller VV9090 eller VV9100 eller VV9110 eller VV9120 eller VV9130 eller VV9140 
 eller VV9150 eller VV9160 eller VV9170 eller VV9180 eller VV9190;

# VF_valgfag
 *:=   VF9000 eller VF9010 eller VF9020 eller VF9030 eller VF9040 eller VF9050 
 eller VF9100 eller VF9110 eller VF9120 eller VF9130 eller VF9140 eller VF9150 
 eller VF9160 eller VF9170 eller VF9180 eller VF9190 eller VF9200 eller VF9210 
 eller VF9220 eller VF9230 eller VF9240 eller VF9250 eller VF9260 eller VF9270 
 eller VF9280 eller VF9290;

# valgfag
 :=   VLxxxx eller VXxxxx eller VV_valgfag eller VF_valgfag;


Fag der bestått på høyeste nivå skal føre til at 0 og 1 godkjennes på lavere nivå

# fag_høyeste_nivå
 [faglogg "Bestått høyeste nivå kreves i"]
 :=   B_samisk_kar ellerf C_samisk_kar ellerf B_C_føring
 ellerf engelsk_kar ellerf infbeh_kar ellerf kjemi_kar ellerf matematikk_kar ellerf kontaut_kar
 ellerf regnskap_kar ellerf marked_kar ellerf ledelse_kar ellerf aktivitetslære_kar
 ellerf hovedinstrument_kar ellerf kor_ensemble_kar ellerf ensemble_ledelse_kar
 ellerf hørelære_kar ellerf danseteknikk_kar ellerf bevegelse_kar;

# B_C_føring
 :=   (alle B_språk_kar)
 ellerf (alle C_språk_kar);
 

# VS_føring
 :=  (skar ='-' eller normalført_standpunkt)
 og  trekkfag_føring;

Fagkoder der både bestått og tallvurdering godtas:
# uklar_føring
 *:=  MD1930 eller MD1940 eller TF6030 eller TF6160 eller EL2350 eller ME2550 eller NA2070 eller NA2080;

3.3 Hovedkontrollen for karakterføring
 
Følgende kravuttrykk løper gjennom alle fag på vitnemålet og
gir feilmelding der føringsregelen ikke er tilfredsstilt, samt teller
opp antall karakterføringsfeil:

# karakter_tips
 :=   fag_høyeste_nivå
 ellerf (alle fag_ingen_føring med (ingen_føring eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (alle fag_oblig_eksamen med (oblig_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (alle elevkoder med (bare_elev eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (alle privatistkoder med (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (VG4001 og (skar='D' eller ekar='D' eller skar='F' eller oblig_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (alle fag_bestått_føring med (bestått_føring eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (alle uklar_føring med (   (skar='B' eller ekar='B') 
                     eller (normalføring eller (1=1){vekt=1})))
 ellerf (alle VSxxxx med (VS_føring eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (alle VTxxxx med (VS_føring eller (1=1){vekt=1})) 
 ellerf (alle valgfag med (VL_føring eller (1=1)))
 ellerf (alle XXxxxx med (normalføring eller (1=1){vekt=1}));

# test_kar := alle XXxxxx med (normalføring eller (1=1){vekt=1});
# test_kar2 := alle VS1060 med (normalføring eller (1=1){vekt=1});
 
# karakterkontroll
 [over "KONTROLL AV KARAKTERFØRING"]
 := karakter_tips
 og (   (vekt=0)
      [sann  "Ingen feil funnet mht føring av karakterer"
       usann "*** FEIL: $VEKT feil funnet mht føring av karakterer"]
   ); 


4 Kontroll av almenfagkrav

4.1 Oppbygning av allmennfagkravene

Almenfagkontrollen består av følgende delkontroller:
- Kontrollere at alle fag som inngår i generell studiekompetanse
 er korrekt ført
- Kontrollere almenfagkrav om obligatorisk 2. fremmedspråk
 der dette er et krav
- Kontrollere at fellesfag og obligatoriske studieretningsfag
 spesifikke for studieretningen er dekket opp

Almennfagkravene varierer sterkt fra studieretning til studieretning, der enkelte
ny teknisk fagskole har unntak fra GSK-kravet om samfunnslære. FO, NA og
VKII har bare minimumskravene til GSK (engelsk, matematikk, naturfag, samfunnslære og
norsk) samt kroppsøving. MD og ID har i tillegg har samme krav til B/C-språk som ØA 
(B eller C 4-4), mens AF krever B eller C 4-4-4. 

4.2 Basiskravene til generell studiekompetanse

Almenfagkravene kan sammenfattes i krav (utover norsk og B/C-språkkrav)
som er felles for alle studieretninger som gir GSK:
 
# felles_alle
 :=   matematikk og felles_alle_umat ;

# felles_alle_umat
 :=   engelsk og naturfag og nyere_historie ;

Her er ikke samfunnslære tatt med, siden dette ikke er krav i ny teknisk
fagskole som gir GSK. Alle øvrige studieretninger krever samfunnslære.

Kravet til generell studiekompetanse kan uttrykkes slik:
# GSK
 [sann "Tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse"
  usann "Tilfredsstiller ikke kravene til generell studiekompetanse (GSK)"]
 :=       felles_alle
         og samfunnslære og norsk;

Her er de ulike måtene å dekke norskkravet på viktig, siden norsk
som 1. språk (norsk_n), norsk som 2. språk (norsk_2) eller norsk med
samisk/finsk (norsk_s_1 eller norsk_s_2 eller norsk_f) fører til ulike 
allmennfagkrav om obligatorisk språk for AF, ØA, ID og MD.

Det skilles derfor mellom følgende GSK-varianter:
# GSK_n:=    (felles_alle og samfunnslære) 
         og (norsk_n eller norsk_2);

# GSK_s:=    (felles_alle og samfunnslære)
         og (norsk_s_1 eller norsk_s_2 eller norsk_f);
som brukes for AF, ØA, ID og MD.

Følgende GSK-krav trengs for FO, NA og VKII påbygging:
# GSK_min:=    felles_alle og samfunnslære og norsk;

Noen få kurs har matte som obligatorisk studieretningsfag, får da dette 
godskrevet for å dekke GSK-matte:
# GSK_min_mat := (matematikk eller VF1310 eller VF1320) og felles_alle_umat;

Teknisk fagskole har matte 1MA på tidligere kurs, som ikke påføres 
TF-vitnemål, skal da bare ha 1X VG1332 på TF-vitnemålet:
# GSK_TF:=    felles_alle_umat og norsk og (matematikk eller VG1332 eller VG1333);


Engelskkravet:
# engelsk_E:=  VG1200 eller VG1201;
# engelsk_P:=  VG1205 og (VG1200 eller VG1201);
# engelsk:=   engelsk_P eller engelsk_E;

Matematikk-kravet:
# matematikk_E *:= VG1300 eller VG1301 eller VG1307 eller VG1308 eller
          VG1330 eller VG1331 eller ( VF1320 og (VG1332 eller VG1333)) eller 
          (VF1310 og (VG1332 eller VG1333));
# matematikk_P *:= VG1302 eller VG1303;
# matematikk:=  matematikk_P eller matematikk_E;

Krav om naturfag, samfunnslære og nyere historie
# naturfag:=   VG1400;
# samfunnslære:= VG2500;
# nyere_historie:= VG4600;

Norsk-kravet har følgende hovedvarianter:
- norsk som 1. språk "normal-norsken", også tatt med norsk IT-forsøk, norsk_n
- norsk som 2. språk for språklige minoriteter, norsk_2
- norsk for samiske og samisk som 2. språk, norsk_s
- norsk for samiske og nord-samisk, sørsamisk eller lulesamisk som 1. språk, norsk_s_1 
- norsk for finske og finsk som 2. språk, norsk_f

Norskkravet kan altså dekkes på følgende måte:
# norsk:=    norsk_s_1 eller norsk_s_2 eller norsk_f eller norsk_n eller norsk_2 ;

# norsk_n:=   ((VG4000 og VG4001) eller (VG4002 og VG4003)) og VG4005;
# norsk_2:=   VG4160 og VG4165;
# norsk_s_2:=  (norsk_for_samiske eller norsk_n) 
         og (nordsamisk_2 eller sørsamisk_2 eller lulesamisk_2);
# norsk_s_1:=  (norsk_for_samiske eller norsk_n)
         og (nordsamisk_1 eller sørsamisk_1 eller lulesamisk_1);
# norsk_f:=   (norsk_for_finske eller norsk_n)
         og finsk_2;

# norsk_for_samiske
 :=       VG4120 og VG4125;
# norsk_for_finske
 :=       VG4121 og VG4126;
 

# nordsamisk_1 *:= VG4100 og VG4105;
# sørsamisk_1  *:= VG4101 og VG4106;
# lulesamisk_1 *:= VG4102 og VG4107;

# nordsamisk_2 *:= VG4140 og VG4145;
# sørsamisk_2  *:= VG4141 og VG4146;
# lulesamisk_2 *:= VG4142 og VG4147;
# finsk_2    *:= VG4180 og VG4185;

#norsk_2_skrift *:= VG4120 eller VG4121 eller VG4160;
#norsk_2_munt  *:= VG4125 eller VG4126 eller VG4165;
#samisk_2_skrift*:= VG4140 eller VG4141 eller VG4142 eller VG4180;
#samisk_2_munt *:= VG4145 eller VG4146 eller VG4147 eller VG4185;
#samisk_1_skrift*:= VG4100 eller VG4101 eller VG4102;
#samisk_1_munt *:= VG4105 eller VG4106 eller VG4107;


I tillegg er det lagt inn følgende kontroll norsk_tips som gir mere 
detaljerte feilmeldinger dersom norskkravet ikke er dekket:

# norsk_tips
:=(  (   ( (VG4000 eller VG4002) og ( (VG4001 eller VG4003)
                     [usann "*  Tips: Mangler norsk sidemål VG4001/VG4003"]
            ellerf VG4005
                [usann "*  Tips: Mangler norsk hovedmål muntlig VG4005"]))
   eller ( (VG4001 eller VG4003) og ( ( VG4000 eller VG4002)
                     [usann "*  Tips: Mangler norsk hovedmål skriftlig VG4000/VG4002"]
            ellerf VG4005
                [usann "*  Tips: Mangler norsk hovedmål muntlig VG4005"]))
   eller (VG4005 og ( (VG4000 eller VG4002)
             [usann "*  Tips: Mangler norsk hovedmål skriftlig"]
            ellerf VG4001
                [usann "*  Tips: Mangler norsk sidemål"])))
eller (   (norsk_2_skrift og norsk_2_munt
                [usann "*  Tips: Mangler norsk for samiske/finske/utl. muntlig"])
   eller (norsk_2_munt  og norsk_2_skrift
                [usann "*  Tips: Mangler norsk for samiske/finske/utl. skriftlig"]))
ellerf (   (samisk_2_skrift og samisk_2_munt
                [usann "*  Tips: Mangler samisk 2 muntlig"])
   eller (samisk_2_munt og  samisk_2_skrift
                [usann "*  Tips: Mangler samisk 2 skriftlig"]))
ellerf (   (samisk_1_skrift og samisk_1_munt
                [usann "*  Tips: Mangler samisk 1 muntlig"])
   eller (samisk_1_munt og  samisk_1_skrift
                [usann "*  Tips: Mangler samisk 1 skriftlig"]))
 );

 

4.3 Almenfagkravet obligatorisk B/C-språk

Det er ikke krav om obligatorisk B/C-språk (2. fremmedspråk) for
elever med samisk eller finsk (norsk_s_1, norsk_s_2 eller norsk_f),
derimot er det slike krav både i AF, ØA, ID og MD både med "normal-norsk" 
norsk_n og norsk som 2. språk (norsk_2).

AF på den ene siden og ØA, ID og MD på den andre siden har ulike krav til 
obligatorisk B/C-språk. Kravet føres litt forskjellig for privatister og elever. 
Det skal bare føres karakter på høyeste nivå der faget avsluttes som allmennfag, 
dvs at det ikke skal føres tallkarakterer på lavere nivåer.


AF-alternativer for å oppfylle minimumskrav til 2. fremmedspråk:
-----------------------------------------------------------------

B-språk som obligatorisk 2. fremmespråk:
# oblig_B_AF
 :=   B_oblig_samisk 
 eller (    første(B1_hoved 
         med (  anttk=0
            og koble_B1_B2)))
 eller  B2yy;

C-språk som obligatorisk 2. fremmespråk:
# oblig_C_AF:=  oblig_C_AF_E eller oblig_C_AF_P;

som bygger på følgende kravuttrykk:

# oblig_C_AF_P
 :=    (   første(C2yy_hoved
         med (  anttk=0
		   og koble_C2_C3_yy)));

# oblig_C_AF_E
 :=    C_oblig_samisk_AF
 eller  C_oblig_latin_AF eller C_oblig_gresk_AF
 eller  (   første (C2xx
         med (  anttk=0 
           og koble_C2_C3)))
 eller  (   første (C1_alt_hoved
         med (  anttk=0
           og koble_C1_C2_alt)));


I tillegg defineres det en kontroll som skal gi tips om hvorfor
krav om B/C-språk ikke er dekket der dette er et krav:
# oblig_AF_BC_tips
 := (    (første B_språk med omfang >= 8)
    eller  (første C_språk med omfang >= 12))
   [sann  "*  Tips: B/C-språk som almenfag skal ikke føres med vurdering på lavere nivå"]
eller C_språk
   [sann  "*  Tips: Ført C-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 12"
    faglogg "*     C-språk"]
eller B_språk
   [sann  "*  Tips: Ført B-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 8"
    faglogg "*     B-språk"]
eller (1=1);


Alternativer for å oppfylle minimumskrav til 2. fremmedspråk ØA, ID eller MD:
-----------------------------------------------------------------------------
# oblig_B_ØA:=  oblig_B_AF;

# oblig_C_ØA
 :=    oblig_C_AF
 eller  C_oblig_samisk_ØA
 eller  C_oblig_latin_ØA eller C_oblig_gresk_ØA
 eller  (   første (C1_hoved
         med (  anttk=0 
           og koble_C1_C2)))
 eller  C2yy_hoved;

Også her er det laget en "tips"-kontroll som utføres når et krav om
obligatorisk B/C-språk som allmennfag ikke er dekket på korrekt måte:

# oblig_ØA_BC_tips
 := (   (første B_språk med omfang >= 8)
    eller (første C_språk med omfang >= 8))
   [sann "*  Tips: B/C-språk som almenfag skal ikke føres med vurdering på lavere nivå"]
eller C_språk
   [sann  "*  Tips: Ført C-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 8"
    faglogg "*     C-språk"]
eller B_språk
   [sann  "*  Tips: Ført B-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 8"
    faglogg "*     B-språk"];
eller (1=1);
4.4 Øvrige almenfagkrav.

I tillegg til minimumskravene til GSK er det følgende øvrige allmennfagkrav:

Kroppsøving er krav i AF, ØA, MD, FO, NA og VKII påbygging, religion i
AF, ØA, ID og MD:
# religion:=     (VF4700 eller VF4707);
# kroppsøving:=   VF4900;

Informasjonsbehandling er krav i AF og ØA:
# oblig_inform_beh:= AA1010 eller AA1011 eller AA1012;

AF kever AA2010 Geografi og AA2020 Eldre historie:
# geografi:=     AA2010;
# eldre_historie:=  (AA2020 eller AA2027);

Sammenfatningsvis dekkes allmennfagkravene i de ulike studieretningene av følgende
delkrav (der språkkrav til norsk og evt B/C-språk samt de felles GSK-kravene kommer i tillegg)
(merk at bedøk I ikke er tatt med i ØA-kravet, selv dette skal regnes som allmennfag i ØA):

# spesfag_AF:=  kroppsøving og religion og oblig_inform_beh og geografi og eldre_historie;
# spesfag_ØA:=  kroppsøving og religion og oblig_inform_beh;
# spesfag_ID:=  religion;
# spesfag_MD:=  kroppsøving og religion;
# spesfag_FO:=  kroppsøving;
# spesfag_NA:=  kroppsøving;
# spesfag_VKIIP:= kroppsøving; 


4.5 Sammenfatning av allmenfagkrav inkludert norsk og evt B/C-språk.

AF-variantene for krav til allmennfag avhenger av måten norskkravet
er dekket på.

Samlet AF-krav:
--------------

# almenfag_AF:=  almenfag_s_AF eller almenfag_B_AF eller almenfag_C_AF;

som bygger poå følgende uttrykk:
# almenfag_B_AF:= GSK_n og oblig_B_AF og spesfag_AF;

# almenfag_C_AF:= GSK_n og oblig_C_AF og spesfag_AF;

# almenfag_s_AF:= GSK_s og spesfag_AF;


Siden bedøk både inngår i allmennfagkravet og får telle som del av
obligatorisk fordypning, er det behov for kontroller som holder bedøk-kravet
utenfor.

Samlet ØA-krav til allmennfag pluss bedøk-kravet defineres da slik:
--------------
# almenfag_ØA:=  almenfag_ØA_ik_bedø og bedøk_I;

som bygger på følgende kravuttrykk: 
# almenfag_B_ØA:= GSK_n og oblig_B_ØA og spesfag_ØA; 

# almenfag_C_ØA:= GSK_n og oblig_C_ØA og spesfag_ØA; 
 
# almenfag_s_ØA:= GSK_s og spesfag_ØA; 

# almenfag_ØA_ik_bedø:= almenfag_s_ØA eller almenfag_B_ØA eller almenfag_C_ØA;

Samlede allmennfagkrav til øvrige studieretninger defineres ved følgende uttrykk:

Idrett:
------
# almenfag_ID:=  almenfag_s_ID eller almenfag_B_ID eller almenfag_C_ID;

der:
# almenfag_B_ID:= GSK_n og oblig_B_ØA og spesfag_ID;

# almenfag_C_ID:= GSK_n og oblig_C_ØA og spesfag_ID;

# almenfag_s_ID:= GSK_s og spesfag_ID;

Musikk, dans, drama:
--------------------
# almenfag_MD:=  almenfag_s_MD eller almenfag_B_MD eller almenfag_C_MD;

der:
# almenfag_B_MD:= GSK_n og oblig_B_ØA og spesfag_MD;

# almenfag_C_MD:= GSK_n og oblig_C_ØA og spesfag_MD;

# almenfag_s_MD:= GSK_s og spesfag_MD;

Forming:
--------
# almenfag_FO:=  GSK_min og spesfag_FO;

Naturforvaltning:
-----------------
# almenfag_NA:=  GSK_min og spesfag_NA;

VKII påbygging:
---------------
# almenfag_VKIIP:= GSK_min og spesfag_VKIIP;
# almenfag_VKIIPmin:= GSK_min_mat og spesfag_VKIIP;


Ny teknisk fagskole som gir GSK:
--------------------------------
# almenfag_TF:= GSK_TF;
4.6 Tips til loggføring av almennfagkrav

Det er ønskelig at kontrollprogrammet finner alle mangler i allmennfag, ikke 
bare gir opp når første feil i allmennfagkravene er funnet. Kravuttrykkene 
AF_almenfag_tips og ØA_almenfag_tips er laget for å løpe gjennom alle
allmenfagkravene og gi melding om hva den finner. Returnerer alltid et
usant kravuttrykk med alle fag "lagt tilbake på" vitnemålet. 

# AF_almenfag_tips
 :=   
 (    AF_gsk_tips
  ellerf (    (norsk_s_1 eller norsk_s_2)
          [faglogg "Norsk med samisk"]
     eller   (   (norsk_n    [faglogg "Norsk 1. språk"]
           eller norsk_2 [faglogg "Norsk 2. språk"])
          og ((oblig_B_AF eller oblig_C_AF)
            [usann  "*** FEIL: Feilført eller manglende obligatorisk 2. fremmedspråk"
             faglogg "Obligatorisk 2. fremmedspråk"]
            eller oblig_AF_BC_tips))
     eller  norsk_f
          [faglogg "Norsk med finsk"]
     eller  (norsk_tips og 1=2))
     [usann "*** FEIL: Mangler norsk (VG4000/VG4001/VG4005, norsk/samisk el. norsk 2. språk)"]
 )
 og   1=2;

         
# ØA_almenfag_tips
 :=   (     ØA_gsk_tips
     ellerf  språk_tips)
 og   1=2;

# ID_almenfag_tips
 :=   (     ID_gsk_tips
     ellerf  språk_tips)
 og   1=2;

# MD_almenfag_tips
 :=   (     MD_gsk_tips
     ellerf  språk_tips)
 og   1=2;

# FO_almenfag_tips
 :=   (     FO_gsk_tips
     ellerf  språk_uBC_tips)
 og   1=2;

# NA_almenfag_tips
 :=   (     NA_gsk_tips
     ellerf  språk_uBC_tips)
 og   1=2;

# VKIIP_almenfag_tips
 :=   (     VKIIP_gsk_tips
     ellerf  språk_uBC_tips)
 og   1=2;

# VKIIPmin_almenfag_tips
 :=   (     VKIIPmin_gsk_tips
     ellerf  språk_uBC_tips)
 og   1=2;

# TF_almenfag_tips
 :=   (     TF_gsk_tips
     ellerf  språk_uBC_tips)
 og   1=2;


# språk_tips
 :=   (     ((   norsk_n [faglogg "Norsk 1. språk"]
           eller norsk_2 [faglogg "Norsk 2. språk"])
          og ((oblig_B_ØA eller oblig_C_ØA)
            [usann  "*** FEIL: Mangler obligatorisk 2. fremmedspråk"
             faglogg "Obligatorisk 2. fremmedspråk"]
            eller oblig_ØA_BC_tips))
     eller
          (norsk_s_1 eller norsk_s_2)
          [faglogg "Norsk med samisk"]
     eller  norsk_f
          [faglogg "Norsk med finsk"]
     eller  (norsk_tips og 1=2))
     [usann "*** FEIL: Mangler norsk (VG4000/VG4001/VG4005, norsk/samisk el. norsk 2. språk)"];


# språk_uBC_tips
 :=   (     ((   norsk_n [faglogg "Norsk 1. språk"]
           eller norsk_2 [faglogg "Norsk 2. språk"]))
     eller
          (norsk_s_1 eller norsk_s_2)
          [faglogg "Norsk med samisk"]
     eller  norsk_f
          [faglogg "Norsk med finsk"]
     eller  (norsk_tips og 1=2))
     [usann "*** FEIL: Mangler norsk (VG4000/VG4001/VG4005, norsk/samisk el. norsk 2. språk)"];De forskjellige studieretningene har ulike krav til allmenfag. Alle krever engelsk, matetematikk,
naturfag og nyere historie, som går inn i felles_alle_tips. Norskkravet er også felles, men er
knyttet til krav om B/C-språk som allmennnfag, se språk_tips definert over.

# AF_gsk_tips
 :=   felles_alle_tips
 ellerf samfunnslære
     [usann  "*** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK"
     faglogg "Samfunnslære"]
 ellerf VF4900
     [usann  "*** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)"
     faglogg "Fellesfag kroppsøving"]
 ellerf (VF4700 eller VF4707)
     [usann  "*** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)"
     faglogg "Fellesfag religion/etikk"]
 ellerf (    oblig_inform_beh
         [usann  "*** FEIL: Mangler obligatorisk informasjonsbehandling (AA1010/AA1011)"]
     ellerf AA2010
         [usann "*** FEIL: Mangler geografi (AA2010)"]
     ellerf (AA2020 eller AA2027)
         [usann "*** FEIL: Mangler eldre historie (AA2020)"])
     [faglogg "Retningsspesifikke fag (AF)"];


# ØA_gsk_tips
 :=   felles_alle_tips
 ellerf samfunnslære
     [usann  "*** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK"
     faglogg "Samfunnslære"]
 ellerf VF4900
     [usann  "*** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)"
     faglogg "Fellesfag kroppsøving"]
 ellerf (VF4700 eller VF4707)
     [usann  "*** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)"
     faglogg "Fellesfag religion/etikk"]
 ellerf (    oblig_inform_beh
         [usann  "*** FEIL: Mangler obligatorisk informasjonsbehandling (AA1010/AA1011)"]
     ellerf bedøk_I
         [usann "*** FEIL: Mangler Bedøk I (AA6010)"])
     [faglogg "Retningsspesifikke fag (ØA)"];

# ID_gsk_tips
 :=   felles_alle_tips
 ellerf samfunnslære
     [usann  "*** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK"
     faglogg "Samfunnslære"]
 ellerf (VF4700 eller VF4707)
     [usann  "*** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)"
     faglogg "Fellesfag religion/etikk"];

# MD_gsk_tips
 :=   felles_alle_tips
 ellerf samfunnslære
     [usann  "*** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK"
     faglogg "Samfunnslære"]
 ellerf VF4900
     [usann  "*** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)"
     faglogg "Fellesfag kroppsøving"]
 ellerf (VF4700 eller VF4707)
     [usann  "*** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)"
     faglogg "Fellesfag religion/etikk"];

# FO_gsk_tips
 :=   felles_alle_tips
 ellerf samfunnslære
     [usann  "*** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK"
     faglogg "Samfunnslære"]
 ellerf VF4900
     [usann  "*** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)"
     faglogg "Fellesfag kroppsøving"];

# NA_gsk_tips
 :=   FO_gsk_tips;


# VKIIP_gsk_tips
 :=   FO_gsk_tips;

1MA-Y (VF1310) eller 1M (VF1320) holder hvis en har L002 eller H003 som VKI.
# VKIIPmin_gsk_tips
 :=   (matematikk eller VF1310 eller VF1320)
     [usann  "*** FEIL: Mangler matematikk (VG1300/01/02/03/07/08/30/31/33"
     usann  "  evt VG1332+VF1320 el. VF1310+VG1332/33 el VF1310/20"
     faglogg "Matematikk"]
 ellerf felles_alle_umat_tips
 ellerf samfunnslære
     [usann  "*** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK"
     faglogg "Samfunnslære"]
 ellerf VF4900
     [usann  "*** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)"
     faglogg "Fellesfag kroppsøving"];
 

# TF_gsk_tips
 :=   (matematikk eller VG1332)
     [usann  "*** FEIL: Mangler matematikk (VG1300/01/02/03/07/08/30/31/33"
     usann  "  evt VG1332+VF1320 el. VF1310+VG1332/33 el VF1310/20"
     faglogg "Matematikk"] 
 ellerf felles_alle_umat_tips;


# felles_alle_tips
 :=   matematikk
    [usann  "*** FEIL: Mangler matematikk (VG1300/01/02/03/07/08/30/31/33 evt VG1332+VF1320 eller VF1310+VG1332/33"
     faglogg "Matematikk"]
 ellerf felles_alle_umat_tips;

# felles_alle_umat_tips
 :=   engelsk
     [usann  "*** FEIL: Mangler engelsk (VG1200 og/eller VG1205(privatist)) i GSK"
     faglogg "Engelsk"]
 ellerf naturfag 
     [usann  "*** FEIL: Mangler naturfag (VG1400) i GSK"
     faglogg "Naturfag"]
 ellerf nyere_historie 
     [usann  "*** FEIL: Mangler nyere historie (VG4600) i GSK"
     faglogg "Nyere historie"];


5. Krav til studieretningsfag AA

5.1 Generelt
Kravene til studieretningsfagene bygger på kontrollene som er definert
for B/C-språk i kapittel 7 og for øvrige studieretningsfag AA i kapittel 8.

Toppnivå-uttrykkene i kapittel 7 er B_språk og C_språk, som er sanne
dersom det finnes henholdsvis en ("ubrukt") B-språk eller C-språk 
fagkodekombinasjon på vitnemålet. Kontrollene er bygget slik at de returnerer
fagkodekombinasjoner med det størst omfanget først.

Toppnivåkontrollen i kapittel 8 er sfag_AA, som er sann dersom det finnes
en ("ubrukt") fagkodekombinasjon for et studieretningsfag (evt fordypning) 
på vitnemålet. sfag_AA er bygget slik at den finner fagkodekombinasjoner 
som gir størst omfang først.


Kontrollene til studieretningsfag definert i dette kapittelet omfatter 
følgende:
- Kontroll av obligatorisk fordypning og minimum språk, kap 5.2
- Kontroll av minimum omfang studieretningsfag (15), kap 5.3
- Kontroll av ekstrafordypninger og fordypningspoeng, kap 5.4
- Beregning av realfagspoeng, kap 5.5  5.2 Kontroll av obligatorisk fordypning og minimum språk

5.2.1 Byggesteiner for obligatorisk fordypning og minimum språk

Den obligatoriske fordypningen kan enten være:
- et sfag_AA med omfang større eller lik 8, 
- en B-språk-fordypning i forlengelsen av B-språket som dekker 
 allmennfagkravet (fordypning i 2. fremmedspråk), eller 
- en B/C-språk fordypning (minimum omfang 8) (3. fremmedspråk), eller
- fordypning i engelsk.


B/C-språk fordypninger og fordypninger med samisk:
# sfag_AA_2fspråk
 :=     (B3_samisk OG B3_samisk_muntlig)
 eller    (   koble_B2_B3
        og  B3_muntlig
          [usann "*** FEIL: Feilføring B-språk, mangler muntlig VSxx35"])
 eller    koble_B2_B3_yy;

# sfag_AA_3fspråk:= B_språk.omfang>= 8 eller C_språk.omfang>=8;
# engelsk_fordypn:= AA_engelsk.omfang>=8;

Spesielt for AF er kravet om minimum språk blant studieretningsfagene.

Kravet om minimum språk kan dekkes på følgende måte:
a. Forutsetning B-språk som 2. fremmedspråk (allmennfagkrav)
- Enten ved fordypning i 2. fremmedspråk (sfag_AA_2språk)
- eller ved B/C-språk med minimum omfang 8 (3. fremmedspråk), 
 (sfag_AA_3fspråk)
- eller ved fordypning i engelsk (engelsk_fordypn)
- eller ved minimumsfordypning innen AA (sfag_AA8) pluss minimum
 engelsk (min_engelsk_AF) eller minimum B/C-språk (minst omfang 4))
 (min_språk)
- eller 3 AA-fordypninger hver med minimum omfang 8 eller 2 AA-
 fordypninger med tilsammen omfang 24, i begge tilfelle supplert
 med AA studieretningsfag slik at totalomfanget blir større eller 
 lik 28 (min_sfag_B)

der definisjonen av min_engelsk_AF, min_språk og min_sfag_B blir
som følger:

# min_engelsk_AF:= AA_engelsk_enkel.omfang >=3;
# min_språk:=   B_språk.omfang>=3
         eller C_språk.omfang>=3;
# min_sfag_B:=  (sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8 
          og ((alle sfag_AA_enk_alle) eller 1=1)).omfang>=28
            
      eller ((sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8).omfang>=24
          og ((alle sfag_AA_enk_alle) eller 1=1)).omfang>=28;

b. Forutsetning C-språk som 2. fremmedspråk (allmennfagkravet):
- Enten ved B/C-språk med minimum omfang 8 (3. fremmedspråk),
 (sfag_AA_3fspråk)
- eller ved fordypning i engelsk (engelsk_fordypn)
- eller ved minimumsfordypning innen AA (sfag_AA8) pluss minimum
 engelsk (min_engelsk_AF) eller minimum B/C-språk (minst omfang 4))
 (min_språk)
- eller 3 AA-fordypninger hver med minimum omfang 8 eller 2 AA-
 fordypninger med tilsammen omfang 24 (min_sfag_C)

der definisjonen av min_sfag_C er som følger:
# min_sfag_C:=   (sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8) 
          eller (sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8).omfang>=24; 

c. Forutsetning samisk eller finsk 1. eller 2. språk. Som b.

5.2.2 AF-krav til obligatorisk fordypning og minimum språk.

AF-krav til obligatorisk fordypning og minimum språk, med etterfølgende
forsøk på å gi tips dersom kravet ikke er iorden:
# oblig_fordypn_AF
 [over "KONTROLL AV OBLIGATORISK FORDYPNING OG MINIMUM SPRÅK"]
 := (oblig_sfag_samisk_AF eller oblig_sfag_B_AF eller oblig_sfag_C_AF)
   [sann  "Krav om obligatorisk fordypning og minimum språk iorden"
   usann "*** FEIL: Mangler obligatorisk fordypning og/eller minimum språk"]

   eller (  almenfag_AF
      og (( ( (   (sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8)
             [sann  "*  Tips:  Har 3 fordypninger omfang=$OMFANG"
             faglogg "*  Fordypningsfag"]
          eller (sfag_AA_min8 og sfag_AA_min8)
             [sann  "*  Tips:  Har 2 fordypninger omfang=$OMFANG"
             faglogg "*  Fordypningsfag"]
          )
         og ((alle sfag_AA_enk_alle) eller 1=1)
         )
         [sann "*  Tips: Totalomfang må være 28(B)/24(C) for unntak min. språk, er $OMFANG"]
        og 1=2
        )
       eller 
        (  sfag_AA8 
          [sann  "*  Tips: Har obligatorisk fordypning"
           faglogg "*  Fordypningsfag"
           usann  "*  Tips: Mangler fordypning"]
        ellerf 
          (min_engelsk_AF eller min_språk)
          [sann  "*  Tips: Har minimum språkfag"
           faglogg "*  Minimum språkfag"
           usann  "*  Tips: Mangler minimum språkfag"] ))
      og 1=2);
   
# oblig_sfag_B_AF
 := almenfag_B_AF
   og   (    sfag_AA_2fspråk
          [faglogg "Fordypning 2. fremmedspråk"]
       eller sfag_AA_3fspråk
          [faglogg "Fordypning 3. fremmedspråk"]
       eller engelsk_fordypn
          [faglogg "Engelsk fordypning"]
       eller (    (min_engelsk_AF eller min_språk)
               [faglogg "Minimum språkfag"]
           og   sfag_AA8
               [faglogg "Obligatorisk fordypning"])
       eller min_sfag_B
          [faglogg "Fordypninger min.omfang 28"]);

# oblig_sfag_C_AF
 := almenfag_C_AF
   og   (    sfag_AA_3fspråk
          [faglogg "Fordypning 3. fremmedspråk"]
       eller engelsk_fordypn
          [faglogg "Engelsk fordypning"]
       eller (    (min_engelsk_AF eller min_språk)
               [faglogg "Minimum språk"]
           og   sfag_AA8
               [faglogg "Obligatorisk fordypning"])
       eller min_sfag_C
          [faglogg "Fordypninger min.omfang 24"]);

# oblig_sfag_samisk_AF
 := almenfag_s_AF
   og   (    sfag_AA_3fspråk
          [faglogg "Fordypning B/C språk"]
       eller engelsk_fordypn
          [faglogg "Engelsk fordypning"]
       eller (    (min_engelsk_AF eller min_språk)
               [faglogg "Minimum språk"]
           og   sfag_AA8
               [faglogg "Obligatorisk fordypning"])
       eller min_sfag_C
          [faglogg "Fordypninger min.omfang 24"]);
 5,2.3 ØA-krav til obligatorisk fordypning.

ØA har ikke krav til minimum språk. ØA-kravet blir derfor vesentlig
enklere enn AF-kravet:

# oblig_fordypn_ØA
 [over "KONTROLL AV OBLIGATORISK FORDYPNING ØA"]
 := (oblig_sfag_B_ØA eller oblig_sfag_C_ØA eller oblig_sfag_samisk_ØA)
   [sann  "Krav om obligatorisk fordypning ØA iorden"
   usann "*** FEIL: Mangler obligatorisk fordypning"];

   
# oblig_sfag_B_ØA
 := almenfag_B_ØA
   og   (    (bedøk_I og AA6020)
          [faglogg "Bedøk fordypning"]
       eller sfag_AA_2fspråk
          [faglogg "Fordypning 2. fremmedspråk"]
       eller sfag_AA_3fspråk
          [faglogg "Fordypning 3. fremmedspråk"]
       eller sfag_AA8
          [faglogg "Obligatorisk fordypning"]);

# oblig_sfag_C_ØA
 := almenfag_C_ØA
   og   (    (bedøk_I og AA6020)
          [faglogg "Bedøk fordypning"]
       eller sfag_AA_3fspråk
          [faglogg "Fordypning 3. fremmedspråk"]
       eller sfag_AA8
          [faglogg "Obligatorisk fordypning"]);

# oblig_sfag_samisk_ØA
 := almenfag_s_ØA
   og   (    (bedøk_I og AA6020)
          [faglogg "Bedøk fordypning"]
       eller sfag_AA_3fspråk
          [faglogg "Fordypning B/C språk"]
       eller sfag_AA8
          [faglogg "Obligatorisk fordypning"]);
 

5.3 Omfangskontroll sfag inngår nå i 5.4, kontroll av fordypningene!


5.4 Fordypninger og fordypningspoeng

Sum fordypningspoeng (eksklusiv den obligatoriske) for henholdsvis AF og ØA:
# fordypningsp_AF
 [over "STUDIERETNINGSFAG - OMFANGSKRAV OG FORDYPNINGER"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 :=( (sfag_AF_unntak_fordypn eller 1=1)
  og ( 
     (  
      (  (almenfag_s_AF)
      og (   ((  språk_fordypn og (   (   (omfang<5)
                             [sann  "Minimum språk ($FAGKODE) inngår ikke i de 15"]
                           og (1=2))
                       eller (omfang>4 og alle_AA_fordypn)
                       )
            ).omfang>=15
            )
           [sann  "Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"]
        eller (    (AA_engelsk eller (1=1))
            og   ((  alle_AA_fordypn).omfang>=15)
               [sann  "Krav om omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk) iorden, omfang= $OMFANG"
                usann  "*** FEIL: Ikke nok omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk), omfang= $OMFANG"]
           )
        )
      )
     )
    eller
     ( (  almenfag_B_AF
        og ( (  ((   (sfag_AA_2fspråk{vekt= 2} )
                [faglogg "Fordypning 2. fremmedspråk"]
              og  fordypn_1_ført
              og  (fordypninger_AA eller 1=1)).omfang>=15
             )
             [sann  "Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"]
          eller ((  språk_fordypn og (   (   (omfang<5)
                               [sann  "Minimum språk ($FAGKODE) inngår ikke i de 15"]
                            og (1=2))
                         eller (omfang>4 og alle_AA_fordypn)
                        )
             ).omfang>=15
             )
             [sann  "Krav om omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"]
          eller (    (AA_engelsk eller (1=1))
             og   ((  alle_AA_fordypn).omfang>=15)
                 [sann  "Krav om omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk) iorden, omfang= $OMFANG"
                 usann  "*** FEIL: Ikke nok omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk), omfang= $OMFANG"]
             )
           ) 
         )
       )
      )
    eller
     (  
      (  (almenfag_C_AF) 
      og (   ((  språk_fordypn og (   (   (omfang<5)
                             [sann  "Minimum språk ($FAGKODE) inngår ikke i de 15"]
                           og (1=2))
                       eller (omfang>4 og alle_AA_fordypn)
                       )
            ).omfang>=15
            )
           [sann  "Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"]
        eller (    (AA_engelsk eller (1=1))
            og   ((  alle_AA_fordypn).omfang>=15)
               [sann  "Krav om omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk) iorden, omfang= $OMFANG"
                usann  "*** FEIL: Ikke nok omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk), omfang= $OMFANG"]
           )
        )
      )
     )
   )
   )
   {vekt=vekt-(2)}
 og ((vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

# fordypningsp_ØA
 [over "STUDIERETNINGSFAG - OMFANGSKRAV OG FORDYPNINGER"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 :=(  ( (sfag_ØA_unntak_fordypn) eller 1=1)
   og ( 
      (  (almenfag_s_ØA) 
      og (fordypninger_AA.omfang>=15)
        [sann  "Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"
        usann  "*** FEIL: Har IKKE studieretningsfag med tilsammen minimumsomfang 15"]
      )
    eller
      (  almenfag_B_ØA
        og ( (  ((sfag_AA_2fspråk{vekt= 2} )
             [faglogg "Fordypning 2. fremmedspråk"]
             og fordypn_1_ført
             og (fordypninger_AA eller 1=1))
           eller  fordypninger_AA).omfang>=15
         )
         [sann  "Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"
          usann  "*** FEIL: Har IKKE studieretningsfag med tilsammen minimumsomfang 15"]
      )
   eller (  (almenfag_C_ØA)
      og (fordypninger_AA.omfang>=15)
        [sann  "Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG"
        usann  "*** FEIL: Har IKKE studieretningsfag med tilsammen minimumsomfang 15"]
      )
     )
   {vekt=vekt-(2)})
 og ((vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

# fordypn_1_ført
 :=     (antff=1 eller anttk=0)
       [usann  "*** VARSEL: Skal føres fordypning for 2. fremmedspråk VSxx30"]
   eller  1=1;
 

Fordypningspoeng, holder for AA-fagkodene og B/C-språk som 3. fremmedspråk:
# sfag_AA_fordypn
 [faglogg "Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng"]
 :=     sfag_AA og sett_fordypnp;


# sfag_AF_unntak_fordypn
 :=    sfag_ØA_unntak_fordypn;

# sfag_ØA_unntak_fordypn
 :=    (AA_drama og sett_fordypnp)
      [faglogg "$VEKT poeng, utenfor de 15"]
 ellerf  (AA_form_farge og sett_fordypnp)
      [faglogg "$VEKT poeng, utenfor de 15"]
;


# B_fordypn
 [faglogg "Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng"]
 :=     B_språk og sett_fordypnp; 

# C_fordypn
 [faglogg "Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng"]
 :=     C_språk og sett_fordypnp; 

# engelsk_sfag
 [faglogg "Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng"]
 :=    AA_engelsk og sett_fordypnp;

# sett_fordypnp
 :=   (  (omfang<8)
       {vekt=0}
      og ( (antff=0)
         [usann  "*** VARSEL: Ført fordypning for $FAGKODE, er ikke fordypning"]
       eller 1=1))
  eller (  (omfang<15)
       {vekt=2}
      og ( (antff=1 eller anttk=0)
         [usann  "*** VARSEL ($FAGKODE osv): Skal føres 1 fordypning, ført $ANTFF"]
       eller 1=1))
   eller (  (omfang<20)
       {vekt=3}
      og ( (antff=2 eller anttk=0)
         [usann  "*** VARSEL ($FAGKODE osv): Skal føres 2 fordypninger, ført $ANTFF"]
       eller 1=1))
   eller (  (1=1)
       {vekt=4}
      og ( (antff=3 eller anttk=0)
         [usann  "*** VARSEL ($FAGKODE osv): Skal føres 3 fordypninger, ført $ANTFF"]
       eller 1=1));

# fordypninger_AA
 :=   språk_fordypn
 ellerf alle_AA_fordypn;

# alle_AA_fordypn
 :=   ( alle sfag_AA_fordypn) ellerf (1=1);

# språk_fordypn
 :=   (alle C_fordypn) ellerf (alle B_fordypn) 
 ellerf engelsk_sfag;


5.5 Beregning av realfagspoeng

Realfagspoeng beregnes enkelt ved å tilordne alle koder som gir 
realfagsbonus en vekt på 0.5.

Følgende kontruksjon regner enkelt ut summen av antall realfagspoeng:

# realfagspoeng
 [over  "BEREGNING AV REALFAGSPOENG"
  sann  "Antall realfagspoeng:    $VEKT"
  faglogg "Fag som hver gir 0.5 poeng"]
 := (realfag eller 1=1);
					
der realfag omfatter alle fagkoder som kvalifiserer til realfagsbonusen
(fysikk, matematikk, biologi, kjemi):

Naturbruk K020 gir 1 realfagspoeng:
# realfagspoeng_NA
 [over  "BEREGNING AV REALFAGSPOENG NA"
  sann  "Antall realfagspoeng:    $VEKT"
  faglogg "Fag som gir realfagspoeng"]
 := ( (NA4320){vekt=1} ellerf realfag_NA);


# realfag
 :=   (2MZ eller 2MX eller 2MY){vekt = 0.5} ellerf (3MX eller 3MY){vekt = 0.5}
  ellerf (2FY){vekt = 0.5} ellerf (3FY){vekt = 0.5}
  ellerf (2BI){vekt = 0.5} ellerf (3BI){vekt = 0.5}
  ellerf (2KJ){vekt = 0.5} ellerf (3KJ){vekt = 0.5};

# realfag_NA
 :=   (2MX eller 2MY eller 2MZ){vekt=0.5} ellerf (3MX eller 3MY){vekt=0.5}
  ellerf (2FY){vekt=0.5} ellerf (3FY){vekt=0.5}
  ellerf (   (2BI og 3BI){vekt=1}
      eller (2KJ og 3KJ){vekt=1}
      eller (2KJ){vekt=0.5}
      eller (2BI){vekt=0.5}
      );


6. Beregning av omfang og karaktersnitt

Karaktersnitt beregnes ved først å regne sammen alle språkfag tatt som
privatist der snittet av skriftlig og muntlig eksamen skal gjelde som
en karakter, deretter regne ut de øvrige:

# omfang_alle_fag_AA
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=90)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 90 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 90"]);

# omfang_alle_fag
 [over "BEREGNING AV KARAKTERSNITT OG TOTALOMFANG"]
 :=  (snitt_middel og (0=1))
 eller (   snitt_gammel
       [sann "Beregnet omfang for alle vitnemålsfag: $OMFANG"]
     og  ( (omfang=vitnemål.omfang)
         [sann "Beregnet omfang samsvarer med omfang påført vitnemålet"
         usann "*** VARSEL: Beregnet omfang samsvarer ikke med påført omfang"]
        eller (1=1))
    );

# snitt_gammel
 :=   (  (alle språk_priv) ellerf (alle xxxxxx))
 ellerf (       (anttk!=0)
            [sann "Beregnet karaktersnitt (gammel utregningsmåte):   $SNTTK, sum $SUMTK, antall $ANTTK"
             sann " "]
     );   

Karaktersnitt basert på middelverdier etter nytt regelverk 2001:
# karsnitt_middel
 := ((alle språk_priv) ellerf (alle middel_flere_fag) ellerf (alle middel_ett_fag));

# snitt_middel
 := karsnitt_middel
 og (         (anttk!=0)
            [sann "Beregnet karaktersnitt (ny utregningsmåte):     $SNTTK"]
   eller (1=1));


språk_priv angir alle tilfeller der snittet skal gjelde som en karakter:

# språk_priv
 := (   ((VG1200 eller VG1201) og VG1205)
   eller (AA6070 og AA6075)
   eller (VSxx20 og samme(VSxx25,VSxx20))
   eller (VTxx20 og samme(VTxx25,VTxx20))
   eller (VSxx60 og samme(VSxx65,VSxx60))
   eller (VTxx60 og samme(VTxx65,VTxx60))
   eller (VSxx80 og samme(VSxx85,VSxx80))
   eller (VTxx80 og samme(VTxx85,VSxx80))
   )
   [faglogg "Middelverdi beregnes for fagkodene"]
 og (   (anttk=2){sumtk=(0-sumtk/2), anttk=(0-1)}
   eller (anttk>2)
      [sann: "*** VARSEL: Flere enn 2 karakterer ført på disse fagene"]
   eller 1=1);

Fag der middelverdi skal regnes over flere fagkoder (kommer i tillegg til språk_priv).
Vet nå om engelsk, B3 samt de spesielle kodene for B3 samisk, latin og gresk.
3MX/3MY skriftlig og muntlig (privatister) og 3KJ tilsv. 3+2 MA på grunnkurset behandles som 2 ulike fag.
2MZ og 2MX ny plan 2002 tatt inn, muntlig eksamen mulig for priv. 3MZ må inn 2003!

# middel_flere_fag
 := (   ( (AA6080 eller AA6081) og AA6085)
   eller matte_priv_gk
   eller matte_priv_vkII
   eller matte_priv_vkI
   eller fys_kj_bi
   eller musikk_munt
   eller inf_geo_munt
   eller MD_muntlig
   eller ID_muntlig
   eller ( B3_hoved og B3_muntlig) 
   eller ( C2_alt_hoved og C2_alt_muntlig)
   eller ( B2_samisk og B2_samisk_muntlig)
   eller ( B3_samisk og B3_samisk_muntlig)
   eller ( C3_samisk og C3_samisk_muntlig)
   eller ( C2_samisk_alt og C2_samisk_muntlig_alt)
   eller ( C3_latin og C3_latin_muntlig)
   eller ( C2_latin_alt og C2_latin_muntlig_alt)
   eller ( C3_gresk og C3_gresk_muntlig)
   eller ( C2_gresk_alt og C2_gresk_muntlig_alt)
   )
   [faglogg "Middelverdi for fagkoder"]
 og (   (anttk>1){sumtk=(sumtk/anttk-sumtk), anttk=(1-anttk)}
   eller 1=1);

# matte_priv_gk
 *:= (VG1335 og VG1330) eller (VG1336 og VG1331) eller (VG1337 og VG1332) eller
   (VG1338 og VG1333) eller (VF1325 og VF1320);

# matte_priv_vkII
 *:= ( AA6545 og (AA6540 eller AA6541 eller AA6542))
   eller (AA6525 og (AA6520 eller AA6521 eller AA6522));

# matte_priv_vkI
 *:= (AA6519 og AA6514)
   eller (AA6539 og AA6534); 

# fys_kj_bi
 *:= ( AA6228 og (AA6220 eller AA6227))
   eller (AA6248 og (AA6240 eller AA6247))
   eller (AA6268 og (AA6260 eller AA6267));
   
# musikk_munt
 *:= ( AA6415 og (AA6410 eller AA6417))
   eller (AA6425 og (AA6420 eller AA6427))
   eller (AA6445 og (AA6440 eller AA6447));

# inf_geo_munt
 *:= ( AA1015 og oblig_inform_beh)
   eller (AA6465 og AA6460); 

# MD_muntlig
 *:= ( MD4225 og MD4220)
   eller ( MD4245 og MD4240);

# ID_muntlig
 *:= ( ID1015 og ID1010);# middel_ett_fag
 := xxxxxx
 og (   (anttk>1){sumtk=(sumtk/anttk-sumtk), anttk=(1-anttk)}
   eller 1=1);


7. Koding av B/C-språk

7.1 Systemene for koding av B/C-språk

B/C-språk kodes for tiden med fagkoder av formen VSxxxx eller VTxxxx, 
der xxxx er tall fra 1010 til 9967. 

SUE/Eksamenssekretariatet har systematisert kodingen av B/C-språk på
følgende måte:

Gruppe I  Ordinære B/C-språk som det gis undervisning i (tysk VS10xx,
      fransk VS11xx, spansk VS12xx, italiensk VS13xx, russisk VS14xx,
      finsk VS16xx, japansk VS17xx).
Gruppe II Nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk VS15xx.
Gruppe III Morsmål som B/C-språk, fra islandsk VS19xx til setswana VS87xx.
Gruppe IV Latin VS18xx og gresk VS95xx.

Tegnspråk VS99xx faller utenfor alle gruppene.

I alle gruppene er sifrene fra xx10 til xx39 brukt til koding av 
B-språk, fra xx40 og oppover til C-språk. Med unntak av samisk kan
de 2 mellomste sifrene oppfattes som et løpenummer som angir språket,
mens de 2 siste sifrene brukes til å angi nivå, gammel/ny ordning, 
muntlig, alternative fagplaner på følgende måte:

VSxx10 - B-språk (4-0-0), bare gruppe I
VSxx17 - B-språk (4-0-0) gammel ordning, bare gruppe I
VSxx20 - B-språk (4-4-0), gruppe I og III
VSxx25 - B-språk (4-4-0) muntlig, føres bare for E trukket ut
     til eksamen (uten standpunkT), samt P, bare gruppe I
VSxx30 - B-språk (4-4-5) skriftlig, gruppe I og III
VSxx32 - B-språk (4-4-5) alternativ plan, gruppe I (bare tysk og fransk)
VSxx35 - B-språk (4-4-5) muntlig, standpunkt pluss trekkfag for E, eksamen 
     for P, bare gruppe I
VSxx40 - C-språk (4-0-0), gruppe I og IV
VSxx47 - C-språk (4-0-0) gammel ordning, gruppe I og IV
VSxx50 - C-språk (4-4-0), gruppe I, III og IV
VSxx60 - C-språk (4-4-4), gruppe I, III og IV
VSxx65 - C-språk (4-4-4) muntlig, føres for E som trekkes ut til eksamen
     (uten standpunkt) samt P, bare gruppe I (minus tysk og fransk!)
VSxx70 - C-språk (0-5-0) C alt. plan, ikke eksamen, gruppe I og IV
VSxx71 - C-språk (0-6-0) C alt. 2 plan, gruppe I og IV 
VSxx80 - C-språk (0-5-5) C alt. plan, gruppe I og IV
VSxx85 - C-språk (0-5-5) C. alt. plan muntlig, muntlig, føres for E 
     som trekkes ut til eksamen (uten standpunkt) samt P, gruppe I
VSxx90 - C-språk (4-5-5) bare latin og gresk alt. plan, gruppe IV.

Vi har falt for fristelsen å bruke denne systematiseringen eksplisitt
i kontrollene, ved å innføre generiske fagkoder, VSxx for gruppe I (dvs
xx har verdi 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 17), VSyy for gruppe III (dvs yy
har verdiene 19 til 87). Gevinsten ved dette er at kontrollene blir 
vesentlig mere kompakt å skrive og raskere å utføre. Ulempen er at 
kontrollene er sårbare for evt forandring i kodesystemet. 

Kontrollen av fag tilhørende de øvrige gruppene har blitt kodet uten noe
forsøk på utnytte evt systematisk bruk av sifre i koden.
  
Kontrollene under inneholder mulige fagkodekombinasjoner på hvert
nivå samt alternativer på lavere nivå. Først angis kodekombinasjoner
for B/C-språk samisk og latin/gresk, deretter de øvrige B/C-språk som 
studieretningsfag. 


7.2 Koding av samisk B/C-språk


# B1_samisk
 *:=   VS1510 eller VS1511 eller VS1512 eller VT1510 eller VT1511 eller VT1512;

# B2_samisk
 *:=   VS1520 eller VS1521 eller VS1522 eller VT1520 eller VT1521 eller VT1522;

# B2_samisk_muntlig
 *:=   VS1525 eller VT1525 eller VS1526 eller VT1526
 eller  VS1527 eller VT1527;

# B3_samisk
 *:=   VS1530 eller VT1530 eller VS1531 eller VT1531
 eller  VS1532 eller VT1532;

# B3_samisk_muntlig
 *:=   VS1535 eller VT1535 eller VS1536 eller VT1536
 eller  VS1537 eller VT1537;

# B_oblig_samisk
 :=   B1_samisk.anttk=0
 og   B2_samisk;

# B_samisk_sfag
 :=   (     (    B3_samisk
           og   B3_samisk_muntlig
              [usann "*** FEIL: Mangler B 3-språk samisk muntlig"])
      og    B2_samisk
          [usann "*** VARSEL: Feilført B-språk? Ført samisk B 4 men ikke samisk B 2-språk"]
      og    B1_samisk)
 eller  (     B2_samisk
      og    B1_samisk
          [usann "*** VARSEL: Feilført B-språk? Ført samisk B 2 men ikke samisk B 1-språk"])
 eller  B1_samisk eller B2_samisk eller (B3_samisk og B3_samisk_muntlig);

Karakterføringsregel samisk B-språk. 
Bestått på øverste nivå er nok for både elever og privatister,
føring av 0 eller 1 lavere nivå skal ikke da føre til forkastet vitnemål,
godtar hva som helst av vurdering på lavere nivå.
# B_samisk_kar
 :=   (B3_samisk_ført og (B2_samisk ellerf B2_samisk_muntlig) og B1_samisk)
 eller (B2_samisk_ført og B1_samisk);


# B3_samisk_ført
 :=   B3_samisk
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1}) 
     og   (   (  B3_samisk_muntlig
               [usann "*** FEIL Ikke ført B 4-språk samisk muntlig"]
             og  normalføring)
         eller (1=1){vekt=1})
     );

# B2_samisk_ført
 :=   B2_samisk
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   B2_samisk_muntlig
                  [usann "*** FEIL Ikke ført B 2-språk samisk muntlig for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (B2_samisk_muntlig og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
         )
     );


Samisk C-språk-føringer:
# C1_samisk
 *:=   VS1540 eller VS1541 eller VS1542 eller VT1540 eller VT1541 eller VT1542;                     

# C2_samisk
 *:=   VS1550 eller VS1551 eller VS1552 eller VT1550 eller VT1551 eller VT1552;

# C3_samisk
 *:=   VS1560 eller VS1561 eller VS1562 eller VT1560 eller VT1561 eller VT1562;

# C3_samisk_muntlig
 *:=   VS1565 eller VS1566 eller VS1567 eller VT1565 eller VT1566 eller VT1567;

# C1_samisk_alt
 *:=   VS1570 eller VS1571 eller VS1572 eller VT1570 eller VT1571 eller VT1572
 eller  VT1573 eller VT1574 eller VT1575;

# C2_samisk_alt
 *:=   VS1580 eller VS1581 eller VS1582 eller VT1580 eller VT1581 eller VT1582
 eller  VT1583 eller VT1584 eller VT1576;

# C2_samisk_muntlig_alt
 *:=   VS1585 eller VS1586 eller VS1587 eller VT1585 eller VT1586 eller VT1587
 eller  VT1588 eller VT1589 eller VT1577;


# C_oblig_samisk_AF
 :=   C1_samisk.anttk=0
 og   C2_samisk.anttk=0
 og   C3_samisk;

# C_oblig_samisk_ØA
 :=   C1_samisk.anttk=0
 og   C2_samisk;

# C_samisk_sfag
 *:=   (     C3_samisk
      og    C2_samisk
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført samisk C 3 men ikke samisk C 2-språk"]
      og    C1_samisk)
 eller  (     C2_samisk
      og    C1_samisk
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført samisk C 2 men ikke samisk C 1-språk"])
 eller  (     C2_samisk_alt
      og    C1_samisk_alt
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført samisk C 3 men ikke samisk C 1.5-språk"])
 eller  C1_samisk eller C1_samisk_alt eller C2_samisk eller C3_samisk eller C2_samisk_alt;Karakterføringsregel for samisk C-språk (høyeste nivå gjelder):
# C_samisk_kar
 :=   (C3_samisk_ført og C2_samisk og C1_samisk)
 eller (C2_samisk_alt_ført og C1_samisk_alt)
 eller (C2_samisk_ført og C1_samisk);


# C3_samisk_ført
 :=   C3_samisk
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   C3_samisk_muntlig
                  [usann "*** FEIL Ikke ført C 3-språk samisk muntlig for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (C3_samisk_muntlig og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
         )
     );


# C2_samisk_alt_ført
 :=  C2_samisk_alt
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   C2_samisk_muntlig_alt
                  [usann "*** FEIL Ikke ført C 3-språk samisk muntlig for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (normalføring eller (1=1){vekt=1}));
 
# C2_samisk_ført
 :=   C2_samisk
 og   (normalføring eller (1=1){vekt=1});


7.3 Koding av latin og gresk C-språk

Latin/gresk C-språk-føringer:
# C1_latin
 *:=   VS1840 eller VS1847 eller VT1840 eller VT1872;
# C1_gresk
 *:=   VS9540 eller VS9547 eller VT9540 eller VT9572;

# C2_latin
 *:=   VS1850 eller VT1850;
# C2_gresk
 *:=   VS9550 eller VT9550;


# C3_latin
 *:=   VS1860 eller VT1860;
# C3_gresk
 *:=   VS9560 eller VT9560;


# C3_latin_muntlig
 *:=   VT1865;
# C3_gresk_muntlig
 *:=   VT9565;

# C1_latin_alt
 *:=   VS1870 eller VS1871 eller VT1870 eller VT1871 eller VT1872;
# C1_gresk_alt
 *:=   VS9570 eller VS9571 eller VT9570 eller VT9571 eller VT9572;

# C2_latin_alt
 *:=   VS1880 eller VT1880 eller VT1881; 
# C2_gresk_alt
 *:=   VS9580 eller VT9580 eller VT9581; 


# C2_latin_muntlig_alt
 *:=   VT1885 eller VT1886;
# C2_gresk_muntlig_alt
 *:=   VT9585 eller VT9586;# C_oblig_latin_AF
 :=   C1_latin.anttk=0
 og   C2_latin.anttk=0
 og   C3_latin;

# C_oblig_latin_ØA
 :=   C1_latin.anttk=0
 og   C2_latin;

# C_oblig_gresk_AF
 :=   C1_gresk.anttk=0
 og   C2_gresk.anttk=0
 og   C3_gresk;

# C_oblig_gresk_ØA
 :=   C1_gresk.anttk=0
 og   C2_gresk;


# C_latin_sfag
 *:=   (     C3_latin
      og    C2_latin
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført latin C 3 men ikke latin C 2-språk"]
      og    C1_latin)
 eller  (     C2_latin
      og    C1_latin
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført latin C 2 men ikke latin C 1-språk"])
 eller  (     C2_latin_alt
      og    C1_latin_alt
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført latin C 3 men ikke latin C 1.5-språk"])
 eller  (     VS1890 og VS1880 og VS1840)
 eller  C1_latin eller C1_latin_alt eller C2_latin eller C3_latin eller C2_latin_alt;

# C_gresk_sfag
 *:=   (     C3_gresk
      og    C2_gresk
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført gresk C 3 men ikke gresk C 2-språk"]
      og    C1_gresk)
 eller  (     C2_gresk
      og    C1_gresk
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført gresk C 2 men ikke gresk C 1-språk"])
 eller  (     C2_gresk_alt
      og    C1_gresk_alt
          [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført gresk C 3 men ikke gresk C 1.5-språk"])
 eller  C1_gresk eller C1_gresk_alt eller C2_gresk eller C3_gresk eller C2_gresk_alt;Karakterføringsregel for latin C-språk (høyeste nivå gjelder):
# C_latin_kar
 :=   (C3_latin_ført og C2_latin og C1_latin)
 eller (C2_latin_alt_ført og C1_latin_alt)
 eller (C2_latin_ført og C1_latin);


# C3_latin_ført
 :=   C3_latin
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (  C3_latin_muntlig
             og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1})));


# C2_latin_alt_ført
 :=  C2_latin_alt
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (  C2_latin_muntlig_alt
             og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1})));
 
# C2_latin_ført
 :=   C2_latin
 og   (normalføring eller (1=1){vekt=1});

Karakterføringsregel for gresk C-språk (høyeste nivå gjelder):
# C_gresk_kar
 :=   (C3_gresk_ført og C2_gresk og C1_gresk)
 eller (C2_gresk_alt_ført og C1_gresk_alt)
 eller (C2_gresk_ført og C1_gresk);


# C3_gresk_ført
 :=   C3_gresk
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (  C3_gresk_muntlig
             og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1})));


# C2_gresk_alt_ført
 :=  C2_gresk_alt
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (  C2_gresk_muntlig_alt
             og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1})));
 
# C2_gresk_ført
 :=   C2_gresk
 og   (normalføring eller (1=1){vekt=1});


7.4 Koding av øvrige B/C-språk som studieretningsfag

B-språk som studieretningsfag, VS1110 til VS1890:
------------------------------------------------

Byggesteiner for å kode løpene:
# B1_hoved
 :=    VSxx10 eller VTxx10 eller VSxx17;

# B2_hoved
 :=    VSxx20 eller VTxx20;

# B2_muntlig
 :=    samme(VSxx25, VSxx20) eller samme(VTxx25, VTxx20);

# B3_hoved
 :=    VSxx30 eller VTxx30 eller VSxx32;

# B3_muntlig
 :=    samme(VSxx35, VSxx30) eller samme(VSxx35, VTxx30) eller samme(VSxx35, VSxx32)
 eller  samme(VTxx35, VSxx30) eller samme(VTxx35, VTxx30) eller samme(VTxx35, VSxx32);

Koblingene B3/B2 og B2/B1 blir forskjellige avhengig av hvilket nivå som bindes opp først.
Koblingene finnes derfor i 2 varianter, eks. koble_B3_B2 og koble_B2_B3, der den første
er det nivået som allerede er bundet opp: 
# koble_B3_B2
 :=    samme(VSxx20, VSxx30) eller samme(VTxx20, VTxx30) 
 eller  samme(VSxx20, VTxx30) eller samme(VTxx20, VSxx30) 
 eller  samme(VSxx20, VSxx32) eller samme(VTxx20, VSxx32);

# koble_B2_B3
 :=    samme(VSxx30, VSxx20) eller samme(VTxx30, VTxx20) 
 eller  samme(VTxx30, VSxx20) eller samme(VSxx30, VTxx20) 
 eller  samme(VSxx32, VSxx20) eller samme(VSxx32, VTxx20);

# koble_B2_B1
 :=    samme(VSxx10, VSxx20) eller samme(VTxx10, VTxx20) 
 eller  samme(VSxx10, VTxx20) eller samme(VSxx17, VSxx20)
 eller  samme(VTxx10, VSxx20) eller samme(VSxx17, VTxx20);

# koble_B1_B2
 :=    samme(VSxx20, VSxx10) eller samme(VTxx20, VTxx10) 
 eller  samme(VTxx20, VSxx10) eller samme(VSxx20, VSxx17)
 eller  samme(VSxx20, VTxx10) eller samme(VTxx20, VSxx17);


Mulige B-språk løp som studieretningsfag:
# B1xx:=  B1_hoved eller B2_hoved
 eller  (B3_hoved og B3_muntlig)
 eller  VTxx29;

# B2xx:=  B2_hoved
 og    koble_B2_B1
      [usann "*** VARSEL: Feilført B-språk? Ført VS/VTxx20 men ikke VS/VTxx10"];

# B3xx:=  (   B3_hoved
      og  B3_muntlig
         [usann "*** FEIL: Feilkoding av B-språk, mangler VSxx35 (muntlig)"])
 og    koble_B3_B2
      [usann "*** VARSEL: Feilført B-språk? Ført VS/VTxx30, ikke VS/VTxx20"]
 og    koble_B2_B1;


C-språk som studieretningsfag, VS1010 til VS1890:
------------------------------------------------

Byggesteiner for å kode løpene:
C 4-4-4 byggesteiner:

# C1_hoved
 :=    VSxx40 eller VTxx40 eller VSxx47;

# C2_hoved
 :=    VSxx50 eller VTxx50;

# C3_hoved
 :=    VSxx60 eller VTxx60;

# C3_muntlig
 :=    samme(VSxx65, VSxx60) eller samme(VTxx65, VTxx60);

Koblinger C3 og C2:
# koble_C3_C2
 :=    samme(VSxx50, VSxx60) eller samme(VTxx50, VTxx60) 
 eller  samme(VSxx50, VTxx60) eller samme(VTxx50, VSxx60);

# koble_C2_C3
 :=    samme(VSxx60, VSxx50) eller samme(VTxx60, VTxx50) 
 eller  samme(VTxx60, VSxx50) eller samme(VSxx60, VTxx50);

Koblinger C2 og C1:
# koble_C2_C1
 :=    samme(VSxx40, VSxx50) eller samme(VTxx40, VTxx50) 
 eller  samme(VSxx47, VSxx50) eller samme(VSxx40, VTxx50)
 eller  samme(VTxx40, VSxx50) eller samme(VSxx47, VTxx50);

# koble_C1_C2
 :=    samme(VSxx50, VSxx40) eller samme(VTxx50, VTxx40) 
 eller  samme(VSxx50, VSxx47) eller samme(VTxx50, VSxx40)
 eller  samme(VSxx50, VTxx40) eller samme(VTxx50, VSxx47);

C 0-6-6 byggesteiner:
# C1_alt_hoved
 :=    VSxx70 eller VTxx70 eller VSxx71 eller VTxx71 eller VTxx72;
 
# C2_alt_hoved
 :=    VSxx80 eller VTxx80 eller VTxx81;

# C2_alt_muntlig
 :=    samme(VSxx85, VSxx80) eller samme(VTxx85, VTxx80) eller samme(VTxx86, VTxx81);

# koble_C2_C1_alt
 :=    samme(VSxx70, VSxx80) eller samme(VSxx70, VTxx80) eller samme(VSxx70, VTxx81)
 eller  samme(VTxx70, VSxx80) eller samme(VTxx70, VTxx80) eller samme(VTxx70, VTxx81)
 eller  samme(VSxx71, VSxx80) eller samme(VSxx71, VTxx80) eller samme(VSxx71, VTxx81)
 eller  samme(VTxx71, VSxx80) eller samme(VTxx71, VTxx80) eller samme(VTxx71, VTxx81)
 eller  samme(VTxx72, VSxx80) eller samme(VTxx72, VTxx80) eller samme(VTxx72, VTxx81);

# koble_C1_C2_alt
 :=    samme(VSxx80, VSxx70) eller samme(VTxx80, VSxx70) eller samme(VTxx81, VSxx70)
 eller  samme(VSxx80, VTxx70) eller samme(VTxx80, VTxx70) eller samme(VTxx81, VTxx70)
 eller  samme(VSxx80, VSxx71) eller samme(VTxx80, VSxx71) eller samme(VTxx81, VSxx71)
 eller  samme(VSxx80, VTxx71) eller samme(VTxx80, VTxx71) eller samme(VTxx81, VTxx71)
 eller  samme(VSxx80, VTxx72) eller samme(VTxx80, VTxx72) eller samme(VTxx81, VTxx72);

Løpene for C-språk:
# C1xx
 :=    C1_hoved
 eller   C2_hoved
 eller   C3_hoved;

# C1xx_alt
 :=    C1_alt_hoved
 eller   C2_alt_hoved;

# C2xx
 :=    C2_hoved
 og    koble_C2_C1
      [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTxx50, men ikke VSxx40/47"];

# C2xx_alt
 :=    C2_alt_hoved
 og    koble_C2_C1_alt
      [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTxx80/81, men ikke VS/VTxx70/71"];


# C3xx
 :=    koble_C2_C3
 eller   (  C3_hoved
       og koble_C3_C2
         [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTxx60, men ikke VS/VTxx50"]
       og koble_C2_C1);

 
B-språk som studieretningsfag, VS1920 til VS9590:
# B3yy_hoved
 :=    VSyy30 eller VTyy30;

# koble_B3_B2_yy
 :=    samme(VSyy20, VSyy30) eller samme(VTyy20, VTyy30)
 eller   samme(VTyy20, VSyy30) eller samme(VSyy20, VTyy30);

# koble_B2_B3_yy
 :=    samme(VSyy30, VSyy20) eller samme(VTyy30, VTyy20)
 eller   samme(VSyy30, VTyy20) eller samme(VTyy30, VSyy20);


# B2yy:=  VSyy20 eller VTyy20;

# B3yy
 :=    B3yy_hoved
    og koble_B3_B2_yy
      [usann "*** FEIL: Feilkoding av B-språk, mangler VSyy20"];

C-språk som studieretningsfag, VS1920 til VS9590:
# C2yy_hoved
 :=    VSyy50 eller VTyy50;

# C3yy_hoved
 :=    VSyy60 eller VTyy60;

# koble_C3_C2_yy
 :=    samme(VSyy50, VSyy60) eller samme(VTyy50, VTyy60)
 eller   samme(VTyy50, VSyy60) eller samme(VSyy50, VTyy60);

# koble_C2_C3_yy
 :=    samme(VSyy60, VSyy50) eller samme(VTyy60, VTyy50)
 eller   samme(VSyy60, VTyy50) eller samme(VTyy60, VSyy50);

Løp i C-språk der det ikke gis undervisning:
# C2yy
 :=    C2yy_hoved
 eller   C3yy_hoved;

# C3yy:=  koble_C2_C3_yy
 eller   (  C3yy_hoved
       og koble_C3_C2_yy
         [usann "*** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTyy60, men ikke VSyy50"]);

			
Alle B-språk-varianter ført som studieretningsfag:
# B_språk:= B_samisk_sfag eller B3xx eller B2xx eller B1xx
   eller B3yy eller B2yy;

Alle C-språk-varianter ført som studieretningsfag:
# C_språk:= C_samisk_sfag eller C_latin_sfag eller C_gresk_sfag 
 eller   C3xx eller C2xx eller C2xx_alt eller C1xx 
 eller   C1xx_alt eller C2yy;
 

Karakterføringsregel B-språk. 
Bestått på øverste nivå er nok for både elever og privatister,
føring av 0 eller 1 lavere nivå skal ikke da føre til forkastet vitnemål,
godtar hva som helst av vurdering på lavere nivå.
# B_språk_kar
 :=   (B3xx_ført og (koble_B3_B2 ellerf B2_muntlig) og koble_B2_B1)
 eller (B2xx_ført og koble_B2_B1)
 eller (B3yy_ført og koble_B3_B2_yy);

# B3xx_ført
 :=   B3_hoved
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1}) 
     og   (   (  B3_muntlig
               [usann "*** FEIL Ikke ført B-språk muntlig (VS/VTxx35)"]
             og  normalføring)
         eller (1=1){vekt=1})
     );

# B2xx_ført
 :=   B2_hoved
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   B2_muntlig
                  [usann "*** FEIL Ikke ført B-språk muntlig (VS/VTxx25) for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (B2_muntlig og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
         )
     );


# B3yy_ført
 :=   B3yy_hoved
 og   (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1});


# C_språk_kar
 :=   (C3xx_ført og koble_C3_C2 og koble_C2_C1)
 eller (C2_alt_ført og koble_C2_C1_alt)
 eller (C2xx_ført og koble_C2_C1)
 eller (C3yy_ført og koble_C3_C2_yy);

# C3xx_ført
 :=   C3_hoved
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   C3_muntlig
                  [usann "*** FEIL Ikke ført C-språk muntlig (VS/VTxx65) for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (    (normalføring eller (1=1){vekt=1})
         ellerf (C3_muntlig og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
         )
     );


# C2_alt_ført
 :=  C2_alt_hoved
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   C2_alt_muntlig
                  [usann "*** FEIL Ikke ført C-språk muntlig (VS/VTxx85/86) for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (normalføring eller (1=1){vekt=1}));
 
# C2xx_ført
 :=   C2_hoved
 og   (normalføring eller (1=1){vekt=1});

# C3yy_ført
 :=   C3yy_hoved
 og   (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1});
8. Studieretningsfagene i AA.

Dette kapittelet inneholder definisjon av studieretningsfagene innen
AA. Hver kontroll er definert slik at det først angis mulige
fordypninger innen faget, mest omfattende fordypning først, så til
slutt alternativer som bare gir utteling mht omfang, ikke fordypning.

	
Følgende uttrykk definerer studieretningsfag i AA:

# sfag_AA 
 :=         sfag_AA_1XX eller sfag_AA_9XX eller sfag_AA_D;

# sfag_AA_1X *:=   sfag_AA_1 eller sfag_AA_2;
# sfag_AA_3X *:=   sfag_AA_3 eller sfag_AA_4;
# sfag_AA_5X *:=   sfag_AA_5 eller sfag_AA_6 eller sfag_AA_8;
# sfag_AA_9X *:=   sfag_AA_9 eller sfag_AA_A;
# sfag_AA_BX *:=   sfag_AA_B eller sfag_AA_C;


# sfag_AA_1XX *:=   sfag_AA_1X eller sfag_AA_3X eller sfag_AA_5X;
# sfag_AA_9XX *:=   sfag_AA_9X eller sfag_AA_BX;


# sfag_AA_1 *:=    AA_bedriftsøknomi eller AA_sosialøknomi;
# sfag_AA_2 *:=    AA_rettslære eller AA_engelsk;
# sfag_AA_3 *:=    AA_informasjonsbehandling eller AA_idehistorie;
# sfag_AA_4 *:=    AA_miljø_ressurs eller AA_samfunnskunnskap;
# sfag_AA_5 *:=    AA_kjemi eller AA_biologi eller AA_fysikk;
# sfag_AA_6 *:=    AA_kunst_kultur eller AA_musikk;
# sfag_AA_8 *:=    AA_geografi eller AA_språkkunnskap;
# sfag_AA_9 *:=    AA_matematikk eller AA_mediekunnskap;
# sfag_AA_A *:=    AA_handel_kontor eller AA_reklame;
# sfag_AA_B *:=    AA_markedsføring eller AA_transport;
# sfag_AA_C *:=    AA_reiseliv eller AA_adm_saksbehandling;
# sfag_AA_D *:=    AA_regnskap eller AA_organisasjonslære eller AA_samisk_kultur;


Følgende konstruksjon omfatter alle studieretningsfag innen AA:

# sfag_AA_alle:= sfag_AA eller AA_drama eller AA_form_farge ;

# sfag_AA_enk_alle:= sfag_AA_enkel 
           eller AA_drama eller AA_form_farge;Konstruksjoner som gir 2, 3 eller 4 fordypningspoeng:
# sfag_AA_min8 :=   første sfag_AA_alle med omfang >=8;

Studieretningsfag som gir fordypning:
# sfag_AA8:=   første sfag_AA med omfang >=8;


Enkeltfag (uten fordypningskonstruksjoner):
# sfag_AA_enkel :=  AA_bedriftsøknomi_enkel eller AA_sosialøknomi_enkel
        eller AA_rettslære_enkel eller AA_engelsk_enkel 
        eller AA_informasjonsbehandling_enkel eller AA_idehistorie_enkel
        eller AA_miljø_ressurs_enkel eller AA_fysikk_enkel
        eller AA_kjemi_enkel eller AA_biologi_enkel eller AA_samfunnskunnskap_enkel
        eller AA_kunst_kultur_enkel
        eller AA_musikk_enkel 
        eller AA_geografi_enkel eller AA_språkkunnskap_enkel
        eller AA_matematikk_enkel eller AA_mediekunnskap_enkel
        eller AA_handel_kontor_enkel eller AA_reklame_enkel
        eller AA_markedsføring_enkel eller AA_transport_enkel
        eller AA_reiseliv_enkel eller AA_adm_saksbehandling_enkel
        eller AA_regnskap_enkel eller AA_organisasjonslære_enkel eller AA_samisk_kultur_enkel;
Bedriftsøknomi (AA6011 og AA6013 gir ikke uttelling, sjekk med SUE!):
# AA_bedriftsøknomi
 *:=  AA6020 ellerf bedøk_I;

# bedøk_I
 *:=  AA6010 eller (AA6011 og AA6013);
 
# AA_bedriftsøknomi_enkel
 :=  AA6020 eller AA6010 eller AA6011 og AA6013;


Sosialøknomi:
# AA_sosialøknomi
 :=  (AA6040 eller AA6041) ellerf (AA6030 eller AA6031);


# AA_sosialøknomi_enkel
 :=  AA6040 eller AA6041 eller AA6030 eller AA6031;


Rettslære:
# AA_rettslære
 :=  AA6060 ellerf AA6050;


# AA_rettslære_enkel
 :=  AA6060 eller AA6050;


Engelsk:
# AA_engelsk
 :=  ((AA6080 eller AA6081) ellerf (AA6070 eller (AA6071 ellerf AA6073))) eller AA6071 eller AA6073;


# AA_engelsk_enkel
 :=  AA6070 eller AA6080 eller AA6081 eller AA6071 eller AA6073;

Karakterføringsregel engelsk. 
Bestått på øverste nivå er nok for både elever og privatister,
føring av 0 eller 1 lavere nivå skal ikke da føre til forkastet vitnemål.
# engelsk_kar
 :=   (engelsk_II_ført og engelsk_I_enkel og engelsk_gk_enkel)
 eller (engelsk_I_ført og engelsk_gk_enkel)
 eller engelsk_gk_ført;

# engelsk_II_ført
 :=   (AA6080 eller AA6081)
 og   (    (normalføring eller (1=1){vekt=1}) 
     og   (   (  AA6085
               [usann "*** FEIL Ikke ført engelsk II muntlig (AA6085)"]
             og  normalføring)
         eller (1=1){vekt=1})
     );

# engelsk_I_ført
 :=   AA6070
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   AA6075
                  [usann "*** FEIL Ikke ført engelsk I muntlig (AA6075) for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (normalføring eller (1=1){vekt=1}));

# engelsk_gk_ført
 :=   (VG1200 eller VG1201)
 og   (    (    skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1}) 
         og   (  (   VG1205
                  [usann "*** FEIL Ikke ført engelsk gk muntlig (VG1205) for privatist"]
                og bare_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
      eller (normalføring eller (1=1){vekt=1}));

# engelsk_I_enkel
 :=   (    AA6070
         [usann "*** VARSEL Ført engelsk II, ikke engelsk I (AA6070)"]
     ellerf AA6075
     )
 eller (1=1);


# engelsk_gk_enkel
 :=   (    (VG1200 eller VG1201)
     ellerf VG1205
     )
 eller (1=1);

 
 
Informasjonsbehandling:
# AA_informasjonsbehandling
 :=  AA6140 ellerf AA6130 ellerf AA6120 ellerf (AA6110 eller AA6112);


# AA_informasjonsbehandling_enkel
 :=  AA6110 eller AA6112 eller AA6130 eller AA6120 eller AA6140;


For informasjonsbehandling 2A/1A gjelder bestått på høyeste nivå:
# infbeh_kar
 :=  inf2A_ført og inf1A_enkel;

# inf2A_ført
 :=   AA6120 
 og   (    normalføring eller (1=1){vekt=1});

# inf1A_enkel
 :=   (AA6110 eller AA6112)
     [usann "*** VARSEL Ført informasjonsbehandling 2A, ikke 1A (AA6110)"]
 eller (1=1);


Idéhistorie:
# AA_idehistorie_enkel
 :=   AA6180 eller AA6187;

# AA_idehistorie
 :=   AA6180 eller AA6187;


Miljø- og ressursforvaltning (foreløpig uaktuell, men tar den med):
# AA_miljø_ressurs
 :=   AA6190;

# AA_miljø_ressurs_enkel
 :=   AA6190;
 

Fysikk: 
# AA_fysikk
 :=   (AA6220 eller AA6227) ellerf (AA6210 eller AA6217);


# AA_fysikk_enkel
 :=   AA6220 eller AA6227 eller AA6210 eller AA6217;


Kjemi:
# AA_kjemi
 :=   (AA6240 eller AA6247) ellerf (AA6230 eller AA6237);


# AA_kjemi_enkel
 :=   AA6240 eller AA6247 eller AA6230 eller AA6237;

For kjemi gjelder følgende (kompliserte!) føringsregel (bestått på høyeste nivå
gjelder, bryr oss ikke om føring på lavere nivå):
# kjemi_kar
 :=  kjemi_3KJ_ført og kjemi_2KJ_enkel;

# kjemi_3KJ_ført
 :=   (AA6240 eller AA6247)
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (   (   (AA6248 og skar='-' og normalført_eksamen)
                eller (AA6230 eller AA6237).anttk!=0)
                [usann "*** FEIL Ikke ført MP vurdering i kjemi (AA6248 eller karakter i 2KJ) for privatist"]
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (normalføring eller (1=1){vekt=1}));

# kjemi_2KJ_enkel
 :=   (AA6230 eller AA6237)
 eller (1=1);


Biologi:
# AA_biologi
 :=   (AA6260 eller AA6267) ellerf (AA6250 eller AA6257);


# AA_biologi_enkel
 :=   AA6260 eller AA6267 eller AA6250 eller AA6257;
	

Samfunnskunnskap (3 og 2 poengsfordypninger). Må sjekkes med SUE om regelen er riktig:
# AA_samfunnskunnskap
 :=   (AA6280 eller AA6281 eller AA6287) ellerf (AA6290 eller AA6297) ellerf (AA6270 eller AA6277); 


# AA_samfunnskunnskap_enkel
 :=   AA6280 eller AA6281 eller AA6287 eller AA6290 eller AA6297
 eller  AA6270 eller AA6277;Drama:
# AA_drama
 :=   (AA6320 eller AA6327) ellerf (AA6310 eller AA6317);


# AA_drama_enkel
 :=   AA6320 eller AA6327 eller AA6310 eller AA6317;
 

Kunst og kulturhistorie:
# AA_kunst_kultur
 :=    (AA6340 eller AA6347) ellerf (AA6330 eller AA6337);


# AA_kunst_kultur_enkel
 :=    AA6340 eller AA6347 eller AA6330 eller AA6337;Form og farge:
# AA_form_farge
 :=    (AA6360 eller AA6367) ellerf (AA6350 eller AA6357);


# AA_form_farge_enkel
 :=    AA6360 eller AA6367 eller AA6350 eller AA6357;
 

Musikk:
# AA_musikk
 :=    (AA6420 eller AA6427) ellerf (AA6410 eller AA6417)
 ellerf  (AA6440 eller AA6447) ellerf (AA6430 eller AA6437);# AA_musikk_enkel
 :=    AA6410 eller AA6417 eller AA6420 eller AA6427 
 eller  AA6440 eller AA6447 eller AA6430 eller AA6437;
 

Geografi:
# AA_geografi
 :=    AA6460 ellerf AA6450;

# AA_geografi_enkel
 :=    AA6460 eller AA6450;


Språkkunnskap:
# AA_språkkunnskap
 :=    AA6470;

# AA_språkkunnskap_enkel
 :=    AA6470;

 

Matematikk (2MZ AA6534 ført som VKI-alternativ, dvs gir fordypning med 3MZ (ikke påført enda) eller 3MX):
# AA_matematikk
 *:=    (AA6540 eller AA6541 eller AA6542 eller AA6520 eller AA6521 eller AA6522)
 ellerf  (AA6510 eller AA6511 eller AA6512 eller AA6513 eller AA6514 eller AA6515
      eller AA6530 eller AA6531 eller AA6532 eller AA6533 eller AA6534 eller AA6535);

# AA_matematikk_enkel
 *:=    AA6540 eller AA6541 eller AA6542 eller AA6520 eller AA6521 eller AA6522 
 eller  AA6510 eller AA6511 eller AA6512 eller AA6513 eller AA6514 eller AA6515
 eller  AA6530 eller AA6531 eller AA6532 eller AA6533 eller AA6534 eller AA6535;

Karakterføringsregel for matematikk.
Bestått på høyeste nivå gjelder!
# matematikk_kar
 :=   (matematikk_II_ført og matematikk_I_enkel og matematikk_gk_enkel)
 eller (matematikk_I_ført og matematikk_gk_enkel)
 eller matematikk_gk_ført;

# matematikk_II_ført
 :=   (AA6540 eller AA6541 eller AA6542 eller AA6520 eller AA6521 eller AA6522)
 og   (    (   skar='-' og (normalført_eksamen eller (1=1){vekt=1})
         og  (  (   (AA6545 eller AA6525)
                  [usann "*** FEIL Ikke ført matematikk 3MX/3MY muntlig for privatist"]
                og normalført_eksamen)
             eller (1=1){vekt=1}))
     eller (normalføring eller (1=1){vekt=1}));


# matematikk_I_ført
 :=   (AA6510 eller AA6511 eller AA6512 eller AA6513 eller AA6514 eller AA6515 
     eller AA6530 eller AA6531 eller AA6532 eller AA6533 eller AA6534 eller AA6535)
 og   (    normalføring eller (1=1){vekt=1});

# matematikk_gk_ført
 :=   (VG1300 eller VG1301 eller VG1302 eller VG1303 eller VG1307 eller VG1308)
 og   (    normalføring eller (1=1){vekt=1});

# matematikk_I_enkel
 :=   (AA6510 eller AA6511 eller AA6512 eller AA6513 eller AA6514 eller AA6515 
     eller AA6530 eller AA6531 eller AA6532 eller AA6533 eller AA6534 eller AA6535)
     [usann "*** VARSEL Ført matematikk 3MX/3MY, ikke matematikk 2MX/2MY"]
 eller (1=1);


# matematikk_gk_enkel
 :=   (VG1300 eller VG1301 eller VG1302 eller VG1303 eller VG1307 eller VG1308)
 eller (1=1);

 


Mediekunnskap:
# AA_mediekunnskap
 :=    (AA6580 ellerf AA6570 ellerf AA6560 ellerf AA6550);


# AA_mediekunnskap_enkel
 :=    AA6580 eller AA6570 eller AA6560 eller AA6550;
 


Handel- og kontorarbeid (sjekkes ut av SUE):
Hva med AA6612?? (erstatter AA6610?)
ALT HER MÅ SJEKKES MED SUE!!
# AA_handel_kontor
 :=    AA_varehandel ellerf AA_kontaut ellerf (AA6610 eller AA6612);
 
# AA_kontaut
 :=    AA6970 eller (AA6630 og AA6620) eller AA6630 eller AA6620;

# AA_handel_kontor_enkel
 :=    AA6970 eller AA6960 eller AA6967 eller AA6650 eller AA6640 eller AA6630 eller AA6620 eller AA6610 eller AA6612;

# AA_varehandel
 :=    (AA6960 eller AA6967) eller (AA6650 ellerf AA6640) eller AA6650 eller AA6640;

For kontorautomasjon I gjelder bestått på høyeste nivå:
# kontaut_kar
 :=  kontaut_II_ført og kontaut_I_enkel;

# kontaut_II_ført
 :=   AA6630 
 og   (    normalføring eller (1=1){vekt=1});

# kontaut_I_enkel
 :=   AA6620
     [usann "*** VARSEL Ført kontorautomasjon II, ikke I (AA6620)"]
 eller (1=1);


 

Reklame (hva med AA6661 Reklame og utstilling?):
# AA_reklame
 :=    (AA6670 eller AA6677) ellerf (AA6660 eller AA6667);


# AA_reklame_enkel
 :=    AA6670 eller AA6677 eller AA6667 eller AA6660 eller AA6661;Markedsføring:
# AA_markedsføring
 :=    AA6730 ellerf AA6720 ellerf AA6710;

# AA_markedsføring_enkel
 :=    AA6710 eller AA6720 eller AA6730;


Bestått markedsføring II gjelder uansett stryk i I:
# marked_kar
 :=  marked_II_ført og marked_I_enkel;

# marked_II_ført
 :=   AA6720 
 og   (    normalføring eller (1=1){vekt=1});

# marked_I_enkel
 :=   AA6710
     [usann "*** VARSEL Ført markedsføring II, ikke I (AA6710)"]
 eller (1=1);Transport (sjekk om AA6740 alltid må være i bunnen!):
# AA_transport
 :=    AA6770 ellerf AA6760 ellerf AA6750 ellerf AA6740;

# AA_transport_enkel
 :=    AA6770 eller AA6760 eller AA6750 eller AA6740;


 

Reiseliv:
NB AA6930 har omfang 5, ny plan AA6937 omfang 3, dvs gir ulik uttelling mht fordypn??
Må sjekkes med SUE!! Her gir AA6930 og AA6937 like mye! Ikke tatt med AA6812 eller AA6822??!!

# AA_reiseliv
 :=    (AA6930 eller AA6937) ellerf AA6840 ellerf AA6830 ellerf (AA6820 eller AA6827) ellerf (AA6810 eller AA6817);

# AA_reiseliv_enkel
 :=    AA6930 eller AA6937 eller AA6840 eller AA6830 eller AA6820 eller AA6822 eller AA6827
 eller  AA6810 eller AA6817;
 


Administrasjon- og saksbehandling:
# AA_adm_saksbehandling
 :=    (AA6860 eller AA6867) ellerf (AA6850 eller AA6857);


# AA_adm_saksbehandling_enkel
 :=    AA6860 eller AA6867 eller AA6850 eller AA6857;Regnskap:
# AA_regnskap
 :=    AA6890 ellerf AA6880 ellerf AA6870;

# AA_regnskap_enkel
 :=    AA6890 eller AA6880 eller AA6870;Bestått regnskap II gjelder uansett stryk i I:
# regnskap_kar
 :=  regnskap_II_ført og regnskap_I_enkel;

# regnskap_II_ført
 :=   AA6880 
 og   (    normalføring eller (1=1){vekt=1});

# regnskap_I_enkel
 :=   AA6870
     [usann "*** VARSEL Ført regnskap II, ikke I (AA6870)"]
 eller (1=1);


Organisasjonslære:
# AA_organisasjonslære
 :=    AA6920 ellerf AA6910;


# AA_organisasjonslære_enkel
 :=    AA6920 eller AA6910;


# AA_samisk_kultur
 :=    AA6380 ellerf AA6370;

# AA_samisk_kultur_enkel
 :=    AA6370 eller AA6380;9. Studieretningskrav idrett

9.1 Obligatoriske studieretningsfag idrett

# oblig_sfag_ID
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG OG EVT FORDYPNINGER"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=   
( (   oblig_ID_GK
 ellerf ( (   (ID2010 og ID2015) eller ID2010)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2010)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf ( (   (ID4010 og ID4015) eller ID4010)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4010)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf ( (   ID2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2020)"]
       eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf ( (   ID4020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4020)"]
       eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf ( (   ID2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2030)"]
       eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf ( (   ID4030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4030)"]
       eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf ( (   ID2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2040)"]
       eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf ( (   (ID4040 og ID4045) eller ID4040)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4040)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Oblig. studieretningsfag"]
)
og vekt=0;


# oblig_ID_GK
 :=
 (   ( (   (ID1010 og ID1015) eller ID1010)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID1010)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf ( (   ID1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID1020)"]
       eller (1=1){vekt=1})));

Karakterføringsregel for aktivitetslære.
Bestått på høyeste nivå gjelder!
# aktivitetslære_kar
 :=   aktivitetslære_II_ført og aktivitetslære_I_enkel og aktivitetslære_gk_enkel;


# aktivitetslære_II_ført
 :=   (   ID4010
     og  (normalføring eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (ID4015 og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}));


# aktivitetslære_I_enkel
 :=   (    ID2010
     ellerf ID2015
     )
 eller (1=1);


# aktivitetslære_gk_enkel
 :=   (    ID1010
     ellerf ID1015)
 eller  (1=1);


Bestått på høyeste nivå gjelder også ledelse og instruksjon:
# ledelse_kar
 :=   ledelse_II_ført og ID2040;# ledelse_II_ført
 :=   (   ID4040
     og  (normalføring eller (1=1){vekt=1}))
 ellerf (ID4045 og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}));9.2 Evt fordypningspoeng fra AA

# fordypningsp_ID
 [over "STUDIERETNING ID - FORDYPNINGER FRA AA"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 :=(  ( (  almenfag_B_ID
        og ( (  ((sfag_AA_2fspråk{vekt= 2} )
             [faglogg "Fordypning 2. fremmedspråk"]
             og fordypn_1_ført
             og (fordypninger_AA eller 1=1))
           eller  fordypninger_AA)
         )
      )
   eller (  (almenfag_C_ID eller almenfag_s_ID) 
      og (fordypninger_AA)
      )
     )
   )
 og ((vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

9.3 Omfangskrav idrett

# omfang_alle_fag_ID
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=105)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 105 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105"]);

9.4 Karakterføringskontroll ID

Skal ha eksamen i ID1010 eller ID1020 på ID GK:
# karakterkontroll_ID
 [over "KONTROLL AV KARAKTERFØRING ID"]
 := 
( ( (   (     (ID1010 og ekar!='-' og (oblig_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
       eller  (ID1020 og ekar!='-' og (oblig_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
       )
       [usann "*** FEIL: Skal ha eksamen i ID1010 eller ID1020"]
   eller (1=1){vekt=1}
   )
  ellerf 
   karakter_tips
  ).vekt=0
)
[sann  "Ingen feil funnet mht føring av karakterer"
 usann "*** FEIL: $VEKT feil funnet mht føring av karakterer"]
; 
10. Studieretning musikk, dans, drama.

10.1 Obligatoriske fag MD grunnkurs


# oblig_MD_gk
 :=
 (   (     MD1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1010 Kor/Stemmebruk)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf ( (   (MD1025 og MD1020) eller MD1020)
      [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1020 Musikklære/Hørelære/Lytting)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1030 Dans)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1040 Drama)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD1050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1050 Kunst- og kulturhistorie)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD1099 eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag MD GK"]
og
 (   (  (MD_GK_valg og MD_GK_valg)
       [usann "*** FEIL Mangler valgfag MD GK (to av MD1910/MD1920/MD1930/MD1940/MD1950/MD1960/MD1970)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fag til valg MD GK"];


# MD_GK_valg
 :=   (MD1910 eller MD1920 eller MD1930 eller MD1940 eller MD1950 eller MD1960 eller MD1970);
10.2 Obligatoriske fag MD musikk

Gjelder GK I001, VKI I002, VKII I005
# oblig_sfag_musikk
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD, MUSIKK"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=   
( oblig_MD_GK
og 
 (   (     MD2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2010 Hovedinstrument)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2020 Biinstrument og besifringsspill)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2030 Kor og ensembler)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2040 Ensembleledelse)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2050 Hørelære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2060 Satslære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (MD2070 eller MD2077)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2070/MD2077)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag musikk VKI"]
og
 (   (     MD4010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4010 Hovedinstrument)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4020 Kor og ensembler)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4030 Ensembleledelse)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4040 Hørelære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4050 Arrangering og komponering)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4060 Musikkformidling)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (MD4070 eller MD4072 eller MD4077 eller MD4078)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4070/MD4072/MD4077/MD4078 Musikkorientering II)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag musikk VKII"]
)
og
 vekt=0;

Karakterføringsregel for hovedinstrument, kor- og ensembler, ensembleledelse
og hørelære: 
Bestått på høyeste nivå gjelder!
Men hva er grunnkursnivå for disse fagene? Spør Kirsti!

# hovedinstrument_kar
 :=   hovedinstrument_II_ført og MD2010;


# hovedinstrument_II_ført
 :=      MD4010
     og  (normalføring eller (1=1){vekt=1});


# kor_ensemble_kar
 :=   MD4020 og (bestått_føring eller (1=1){vekt=1}) og MD2030;


# ensemble_ledelse_kar
 :=   MD4030 og (normalføring eller (1=1){vekt=1}) og MD2040;


# hørelære_kar
 :=   MD4040 og (normalføring eller (1=1){vekt=1}) og MD2050;
10.3 Obligatoriske fag MD dans 

Gjelder GK I001, VKI I003, VKII I006
# oblig_sfag_dans
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD, DANS"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=   
( oblig_MD_GK
og 
 (   (     MD2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2110 Danseteknikk og danseformer)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2120 Danseteori og dansehistorie)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag dans VKI"]
og
 (   (     MD4110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4110 Danseteknikk og danseformer)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4120 Danseteori og dansehistorie)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag dans VKII"]
)
og vekt=0;

# danseteknikk_kar
 :=   MD4110 og (normalføring eller (1=1){vekt=1}) og MD2110;


10.4 Obligatoriske fag MD drama 

Gjelder GK I001, VKI I004, VKII I007
# oblig_sfag_drama
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD, DRAMA"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=   
( oblig_MD_GK
og 
 (   (     MD2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2210 Bevegelsesforming)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2220 Teaterkunnskap I)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2230 Teaterproduksjon I)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag drama VKI"]
og
 (   (     MD4210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4210 Bevegelsesforming)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ( (MD4225 og MD4220) eller MD4220)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4220 Teaterkunnskap II)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MD4230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4230 Teaterproduksjon II)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ( (MD4245 og MD4240) eller MD4240)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4240 Drama og samfunn)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (MD4298 ellerf MD4299)
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag drama VKII"] 
)
og vekt=0;

# bevegelse_kar
 :=   MD4210 og (normalføring eller (1=1){vekt=1}) og MD2210;


10.5 Fordypninger MD

Gjelder både musikk, dans og drama
 
# fordypningsp_MD
 [over "STUDIERETNING MD - FORDYPNINGER FRA AA"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 :=(  ( (  almenfag_B_MD
        og ( (  ((sfag_AA_2fspråk{vekt= 2} )
             [faglogg "Fordypning 2. fremmedspråk"]
             og fordypn_1_ført
             og (fordypninger_AA eller 1=1))
           eller  fordypninger_AA)
         )
      )
   eller (  (almenfag_C_MD eller almenfag_s_MD) 
      og (fordypninger_AA)
      )
     )
   )
 og ((vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

10.3 Omfangskrav MD

Gjelder både musikk, dans og drama

# omfang_alle_fag_MD
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=105)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 105 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105"]);
11. Studieretning for formgivingsfag


11.1 Obligatoriske fag FO grunnkurs


# oblig_FO_GK
 :=   
 (   (     FO1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1010 Tegning)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1020 Form)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1030 Farge)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1040 Kunst- og kulturhistorie)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO1999
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1999 Tverrfaglig eksamen)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag FO GK"]; 


11.2 Obligatoriske fag FO 

Gjelder GK D001, VKI D004 og VKII D030.
# oblig_sfag_FO
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO, KURS D001, D004, D030"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=   
(  oblig_FO_GK
og oblig_FO_D004_VKI
og
 (   (     FO4410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4410 Tegning)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO4420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4420 Komposisjon)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO4430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4430 Moderne kunsthistorie)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO4499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4499 Tverrfaglig eksamen)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag FO D030 VKII"]
)
og
 vekt=0;


# oblig_FO_D004_VKI   
 :=
 (   (     FO2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2310 Tegning)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2320 Form)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2330 Farge)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2340 Skrift)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2350 Beskrivende geometri)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2360
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2360 Kunst- og kulturhistorie)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2399
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag FO D004 VKI"];


11.3 Fordypninger FO
 
# fordypningsp_FO
 [over "STUDIERETNING FO - FORDYPNINGER FRA AA"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 := (  (   almenfag_FO
        og (fordypninger_AA eller 1=1)))
 og ((vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

11.4 Omfangskrav FO


# omfang_alle_fag_FO
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=105)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 105 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105"]);


11.5 Karakterføringskontroll FO
Karakterføringskontrollen i forming blir noe spesiell, fordi det kreves at elever SKAL
ha tverrfaglig eksamen både på GK og VKI, mens privatister er fritatt for dette, men må
opp i eksamen på øvrige studieretningsfag.


# karakterkontroll_FO
 [over "KONTROLL AV KARAKTERFØRING FO"]
 := 
( (   (     (FO1999 og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
      eller  (alle privatist_FO_GK med (oblig_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
     )
  ellerf (     (FO2399 og (bare_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
      eller  (alle privatist_FO_VKI med (oblig_eksamen eller (1=1){vekt=1}))
     )
  ellerf karakter_tips
  ).vekt=0
)
[sann  "Ingen feil funnet mht føring av karakterer"
 usann "*** FEIL: $VEKT feil funnet mht føring av karakterer"]
; 


# privatist_FO_GK
 :=   FO1010 eller FO1020 eller FO1030 eller FO1040;

# privatist_FO_VKI
 :=   FO2310 eller FO2320 eller FO2330 eller FO2340 eller FO2350 eller FO2360;

 
12. Studieretning for naturbruk


12.1 Obligatoriske fag NA grunnkurs


# oblig_NA_GK
 :=
 (   (     NA1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1010 Naturbruk og friluftsliv)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1020 Teknikk og håndverk)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (NA1030 eller NA1031)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1030/NA1031 Produksjonslære I)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (NA1040 eller NA1041)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1040/NA1041 Produksjonslære II)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (NA1050 eller NA1051)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1050/NA1051 Produksjonslære III)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA1999
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag NA GK"];


12.2 VKI-kurs NA

12.2.1 Fiske og fangst


# oblig_NA_fiske
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K002, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
( oblig_NA_GK
og
 oblig_NA_K002_VKI
og
 oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K002_VKI
 :=
 (   (     NA2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2010 Fiskerilære med biologi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2020 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (NA2030 eller NA2031)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2030/31 Navigasjon)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2040 Navigasjonsmidler)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2050 Sjøveisregler og brovakthold)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (NA2060 eller NA2061)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2060/61 Skipslære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2070
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2070 Kommunikasjon)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (NA2080 eller NA2081)
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2080/81 Sikkerhetsopplæring)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2090
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2090 Teknologi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2098
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA fiske"];

12.2.2 Akvakultur

# oblig_NA_akva
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K003, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K003_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K003_VKI
 :=
 (   (     NA2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2110 Biologi for akvakultur)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2120 Teknologi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2130 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2140 Akvakultur)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2199
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2199 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA akvakultur"];


12.2.3 Landbruk og naturforvaltning

# oblig_NA_landbr
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K004, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K004_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K004_VKI
 :=
 (   (     NA2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2210 Landbruksbiologi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2220 Teknikk og håndverk)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2230 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2240 Naturforvaltning og friluftsliv)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2250
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2250 Plantedyrking)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2260
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2260 Husdyrlære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2270
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2270 Skogbrukslære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2298
       eller (1=1))
 ellerf (     NA2299
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2199 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA landbruk"];12.2.4 Reindrift

# oblig_NA_reindrift
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K005, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K005_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K005_VKI
 :=
 (   (     NA2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2310 Reindrift)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2320 Duodji)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2330 Naturforvaltning)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2340 Flokk- og beitelære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2350 Kulturkunnskap)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2360
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2360 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2399
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2399 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA reindrift"];


12.2.5 Skogbruk

# oblig_NA_skogbruk
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K006, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K006_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K006_VKI
 :=
 (   (     NA2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2410 Skogskjøtsel)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2420 Driftsteknikk)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2430 Utmarkslære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2440 Økonomi og planlegging)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2450
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2450 Maskin og redskapslære)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2498
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2498 Fordelt på studieretningsfag)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2499
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2499 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA skogbruk"];


12.2.6 Gartneri og hagebruk

# oblig_NA_gartneri
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K007, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K007_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K007_VKI
 :=
 (   (     NA2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2510 Naturgrunnlaget)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2520 Teknikk)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2530 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2540 Produksjonslære: Frilandsgrønnsaker)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2550
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2550 Produksjonslære: Frukt og bær)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2560
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2560 Produksjonslære: Veksthus)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2570
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2570 Produksjonslære: Planteskole)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2598
       eller (1=1))
 ellerf (     NA2599
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2599 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA gartneri"];12.2.7 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg

# oblig_NA_anlegg
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K008, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K008_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K008_VKI
 :=
 (   (     NA2610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2610 Biologi og naturgrunnlag)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2620 Nyanlegg)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2630 Drift og vedlikehold)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2640
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2640 Landmåling)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2650
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2650 Maskiner, redskap og utstyr)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2660
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2660 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2698
       eller (1=1))
 ellerf (     NA2699
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2699 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA anlegg"];12.2.8 Økologisk landbruk

# oblig_NA_økland
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K021, K020"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
(  oblig_NA_GK
og oblig_NA_K021_VKI
og oblig_NA_VKII
)
og
 vekt=0;


# oblig_NA_K021_VKI
 :=
 (   (     NA2710
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2710 Økologisk jordkultur)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2720
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2720 Økologisk plantekultur)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2730
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2730 Økologisk husdyrhald)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2740
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2740 Skog- og utmarksforvaltning)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2750
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2750 Teknologi og teknikk)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2760
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2760 Økonomi)"]
       eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     NA2799
          [usann "*** VARSEL Mangler NA2799 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever"]
       eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatorisk NA øk.land."];


12.3 Naturbruk VKII

# oblig_NA_VKII
 :=
 (   (     NA4320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKII (NA4320 Naturfag)"]
      eller  (1=1){vekt=1})
 ellerf (     (    NA4310
          eller  (NA4311 og ( AA6510 eller AA6512 eller AA6530 eller AA6532)))
          [usann "*** FEIL Mangler fag NA VKII, skal ha NA4310 eller NA4311+2MX/2MY"]
      eller  (1=1){vekt=1}) 
 )
 [faglogg "NA VKII"];12.4 Fordypninger NA
 
# fordypningsp_NA
 [over "STUDIERETNING NA - FORDYPNINGER FRA AA"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 := (  (   almenfag_NA
        og (fordypninger_AA eller 1=1)))
 og ((vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

12.5 Omfangskrav NA


# omfang_alle_fag_NA
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=105)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 105 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105"]);

 
X. Kravuttrykk som bebyttes ved utregning av poeng og kompetanse ved opptak til høyere utdanning.

X.1 Spesielle opptakskrav til høyere utdanning.

SA1 Samisk som 1. språk (dekker ikke samisk som 2. språk kravet?)
# SA1
 := nordsamisk_1;

FCL Fransk C-språk 4+4
# FCL
 := VS1150 eller VT1150 eller VS1180 eller VT1180 eller VT1181; 

FRC Fransk C-språk 4+4+4
# FRC
 := VS1160 eller VT1160 eller VS1180 eller VT1180 eller VT1181;

FRB Fransk B-språk 4+4
# FRB
 := VS1120 eller VT1120;

TCL Tysk C-språk kort 4+4
# TCL
 := VS1050 eller VT1050 eller VS1080 eller VT1080 eller VT1081; 

TYC Tysk C-språk 4+4+4
# TYC
 := VS1060 eller VT1060 eller VS1080 eller VT1080 eller VT1081;

TYB Tysk B-språk 4+4
# TYB
 := VS1020 eller VT1020;

RUC Russisk C-språk 4+4+4
# RUC
 := VS1460 eller VT1460 eller VS1480 eller VT1480 eller VT1481;

RUB Russisk B-språk 4+4
# RUB
 := VS1420 eller VT1420;

3EN Engelsk, 3ENG
# 3EN
 := (AA6080 eller AA6081) og AA6070;

2BI Biologi, 2BI
# 2BI
 := AA6250 eller AA6257 eller 3BI;

3BI Biologi, 3BI
# 3BI
 := AA6260 eller AA6267;

2FY Fysikk, 2FY
# 2FY
 := AA6210 eller AA6217 eller 3FY;

3FY Fysikk, 3FY
# 3FY
 := AA6220 eller AA6227;

2KJ Kjemi, 2KJ
# 2KJ
 := AA6230 eller AA6237 eller 3KJ;

3KJ Kjemi, 3KJ
# 3KJ
 := AA6240 eller AA6247;

2MX Matematikk 2MX/2MN
# 2MX
 := AA6510 eller AA6511 eller AA6512 eller AA6513 eller AA6514 eller AA6515 eller 3MX;

3MX Matematikk 3MX/3MN
# 3MX
 := AA6520 eller AA6521 eller AA6522;

2MY Matematikk 2MY/2MS
# 2MY
 := AA6530 eller AA6531 eller AA6532 eller AA6533 eller 3MY;

3MY Matematikk 3MY/3MS
# 3MY
 := AA6540 eller AA6541 eller AA6542;

2MZ Matematikk
# 2MZ
 := AA6534 eller AA6535;

Fagkrav fra studieretninger der det ikke er aktuelt med elektroniske vitnemål enda:

3NA Naturfag 3NA
# 3NA
 := NA4320;

FKU Formgivings- eller kunstfag
# FKU
 := 1=2;

Ny teknisk fagskole, ser etter TF-fagkoder (disse er reservert TF):
# NTK
 := (alle TFxxxx) og omfang>300;

IKO Fagbrev som institusjonskokk
# IKO
 := 1=2;

KOK Fagbrev kokk eller servitør
# KOK
 := 1=2;

REN Fagbrev som renholdsoperatør
# REN
 := 1=2;


X.2 Utregning av poeng ved opptak til høyere utdanning

Karakterpoeng:
--------------
Gammel beregningsmåte:
# karpoeng
 := ((alle språk_priv) ellerf (alle xxxxxx)).snttk*10;

Ny beregningsmåte basert på middelverdier:
# karp_middel
 := karsnitt_middel.snttk*10;

# realpoeng
 := realfagspoeng.vekt;

# realpoeng_NA
 := realfagspoeng_NA.vekt;

# fdypoeng_AF
 := fordypningsp_AF.vekt;

# fdypoeng_ØA
 := fordypningsp_ØA.vekt;

# fdypoeng_ID
 := fordypningsp_ID.vekt;

# fdypoeng_MD
 := fordypningsp_MD.vekt;

# fdypoeng_FO
 := fordypningsp_FO.vekt;

# fdypoeng_NA
 := fordypningsp_NA.vekt;

# fdypoeng_TF
 := fordypningsp_TF.vekt;

# fdypoeng_VKIIP
 := fordypningsp_VKIIP.vekt;

# fdypoeng_A006
 := fordypningsp_A006.vekt;

# fdypoeng_A007
 := fordypningsp_A007.vekt;

# fdypoeng_A011
 := fordypningsp_A011.vekt;

# fdypoeng_A015
 := fordypningsp_A015.vekt;

# fdypoeng_A017
 := fordypningsp_A017.vekt;

--------------------------------------------------------------------
Her følger noen uttrykk som kun brukes for testing av div programmer

#testkrav1:=VG4000 og EKAR >= 3 og EKAR <=5;
#testkrav2:=alle testkrav3 med SKAR>=2 og SKAR<=3 og EKAR='-';
#testkrav3:=VG4000{vekt=3.14} eller VG4001 eller VG4005 eller VG1200
      eller AA6040 eller AA6280 eller AA6460;
#testkrav4:=(VG4000{vekt=1} ellerf VG4001){vekt=vekt+ 3}
       ellerf VG4005{vekt=5} ellerf VG1200;
#testkrav5:=alle xxxxxx{vekt=vekt+ 2} med SKAR='B' eller SKAR='D' eller SKAR='F';

#testkrav6:=alle xxxxxx;

#testkrav7:=alle sfag_AA8;

#testkrav8:=alle sfag_AA_min8;

#testkrav9:= alle VXxxxx;

#testkrav10:=testkrav9
       [faglogg "VX-koder"];


DEL II

Vitnemålskrav for allmennfaglig påbygning.
==========================================

1. Innledning
=============
Denne delen inneholder vitnemålskrav for allmennfaglig påbygning. Hele del II
er automatisk generert av Perl-programmet genkrav.pl, se katalog ~/nvb/parse/vmkrav_AP.

Kontrollene i denne delen er bygget opp på følgende måte:

- Først defineres topp-nivå-kontrollen, henholdsvis en med og en uten karakterkontroll
 (kontrollnavn på formen kontroll_[studieretning_gk]_[subnavn] og kontroll_[studieretning_gk]_[subnavn]_uk,
 der studieretning_gk eks er HS (Helse- og sosialfag), subnavn er første delnavn i VKI-kursnavnet
 (eks "Barne" i "Barne- og ungdomsarbeiderfag"). I vårt eksempel resulterer dette i kontroll_HS_Barne 
 (med karakterkontroll) og kontroll_HS_Barne_uk (uten karakterkontroll).

- Deretter defineres kontrollen som sjekker at de obligatoriske studieretningsfagene på
 grunnkurset er ført på vitnemålet, kontrollnavn oblig_[studieretning_gk]_GK, eks oblig_HS_GK.

- For hvert VKI-kurs defineres så kontrollen som sjekker at krav til studieretningsfag på GK,
 VKI og VKII allmenfaglig påbygning er oppfylt, kontrollnavn oblig_[studieretning_gk]_[subnavn],
 studieretning_gk og subnavn er de samme som angitt ovenfor. Med samme studieretning og VKI-kurs
 som over blir kontrollnavnet oblig_HS_Barne.

Almennfagkontrollen for allmenfaglig påbygning (almenfag_VKIIP) er definert i del I, likeens 
fordypningsp_VKIIP og omfang_alle_fag_VKIIP. Også kravene til VKII-kurset A010 er definert der.

Strukturen i dette dokumentet er som følger:
1.   Innledning
2.   Kontroller for VKII allmennfaglig påbygning.
3.   Felleskontroller for studieretning HS
    Definerer hvilke fag som er obligatorisk på grunnkurset (eks. oblig_HS_GK).
3.1.1 Hovedkontroll F001, F002, A010
    Definerer hovedkontrollene for denne kurskombinasjonen, eks. kontroll_HS_Barne og
    kontroll_HS_Barne_uk.
3.1.2 Kontroll av obligatoriske fag HS F001, F002
    Definerer hvilke fag som er obligatorisk på VKI, kobler dette sammen med krav
    til GK og VKII påbygning, kravnavn eks. oblig_HS_Barne

osv .....
(til n.x.y, der max x er antall VKI-kurs på studieretningen, y er 1 eller 2, max n er
to større enn antall studieretninger (grunnkurs) som får generert krav på denne måten). 

2.1 Kontroller spesielle for VKII allmennfaglig påbygning
=========================================================
Allmennfagkontrollene for VKII allmennfaglig påbygning er definert i Del 1, se VKIIP_almenfag_tips
og almenfag_VKIIP. 

Det kreves fullt A001 grunnkurs der A001 er grunnlag for kryssløp med yrkesfaglig VKI-kurs, eller 
der A001 er grunnlag for AA fagopplæring. Følgende krav er "minste felles multiplum" for alle A001 
grunnkurs (unntatt A006):

# oblig_AA_GK
 :=
 (  (  oblig_AA_GK_språk
     [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk for A001 GK"]
    eller (1=1){vekt=1})
  og (  (oblig_inform_beh)
     [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling på A001 GK"]
    eller (1=1){vekt=1})
 )                        
 [faglogg "Obligatoriske fag AA A001"];


Alle kontroll av AA-fag og obligatoriske studieretningsfag innen AA fagopplæring
er hardkodet her:

Alle slike kurskombinasjoner har samme krav om minimum 6 timer AA-fag (kan ikke være AA2010 geografi 
eller AA2020/27 eldre historie eller AA1010/11/12/15 økonomi og informasjonsbehandling). 

AA fagopplæring med A010 krever en bedøk-modul (av Bedøk I) og en engelsk-modul (av
engelsk I). Disse kravene må behandles spesielt, fordi
full bedøk I eller engelsk I dekker kravet og samtidig kan bidra til å dekke 6-timers-kravet, og
fordi disse også kan inngå i AA-fordypning som gir fordypningspoeng. 

# bedøk_mod_1
 := AA6011 eller AA6010;

# bedøk_mod_2
 := AA6013 eller AA6010;

# engelsk_mod_1
 := AA6071 eller AA6070;

# engelsk_mod_2
 := AA6073 eller AA6070;


Fag som er obligatorisk i VKI AA fagopplæring, gir ikke fordypning, og går heller ikke inn i dekning
av 6-timerskravet. Dette gir ulike "unntakslister" mht hva som ikke kan inngå i 6-timerskravet innen
de ulike VKI-kursene i AA fagopplæring, og dermed ulike fordypningspoeng-regler:

# ikke_sfag_AA
  := (AA2010 ellerf AA2020 ellerf AA2027 ellerf oblig_inform_beh ellerf (1=1));

# alle_AA_fag
:=  (alle B_språk) ellerf (alle C_språk) ellerf (alle sfag_AA_alle);

B/C-språk med A001 regnes som allmennfag, får ikke fordypning for 2. fremmedspråk:
# oblig_AA_GK_språk
  :=  (B_språk.omfang>3 eller C_språk.omfang>3);


Resepsjonsfag A006 (gammel plan, siste eksamen 2000)
===================================================

# oblig_AA_A006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A006, A010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   (  oblig_AA_A006_VKI
       [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6950 Resepsjonsfag"
       faglogg "Resepsjonsfag"]
    eller (1=1){vekt=1})
  og (  oblig_inform_beh
      [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling"
       faglogg "Oblig. økonomi./inf.beh. 5t"]
    eller (1=1){vekt=1} )
  og ikke_sfag_AA
  og ((  (   (B_språk.omfang>7 eller C_språk.omfang>7)
          [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk 8 timer B/C-språk"
          faglogg "Oblig. 8t B/C-språk"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   bedøk_mod_1
          [usann  "*** FEIL Mangler bedøk I modul 1 3t (AA6011)"
          faglogg "Oblig. 3t bedøk modul 1"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   engelsk_mod_2    
          [usann  "*** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)"
          faglogg "Oblig. 2t engelsk modul 2"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og  alle_AA_fag
       [faglogg "Andre AA-fag min omfang 6"]
      ).omfang>=19)
    [usann "For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG"
    usann "Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 19"]
 )    
og vekt=0;

# oblig_AA_A006_VKI
 :=   AA6950;

# fordypningsp_VKIIP_A006
 [over "VKII PÅBYGNING - FORDYPNINGER FRA AA"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"]
 :=  hele(fordypningsp_A006);

# fordypningsp_A006
 :=  almenfag_VKIIP
  og (  (  ((1=1)[logg 1 ] og oblig_AA_A006_VKI[logg 1 ] og vekt=0)
       og (B_språk.omfang>=8 eller C_språk.omfang>=8)
       og ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1)
       og (fordypninger_AA eller (1=1)))
    og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1));

 

Butikkfag A007:
===============

# oblig_AA_A007_VKI
 :=
 (   (   (  AA6960 og AA6661 og AA6610 )
        [faglogg "Butikkfag A007 gammel plan"]
     eller (  AA6967 og AA6660 og AA6699 )
        [faglogg "Butikkfag A007 ny plan"]
     eller ( sub_A007_tips eller (1=1){vekt=1}))
 );


# sub_A007_tips
 :=  (    ( AA6960 ellerf AA6661 ellerf AA6610 )
        [faglogg "Subløp butikkfag gammel plan "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp butikkfag gammel plan:"
         usann "***   Riktig subløp: AA6960+AA6661+AA6610 "])
 eller (    (    AA6967 ellerf AA6660 ellerf AA6699 )
        [faglogg "Subløp butikkfag ny plan "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp butikkfag ny plan"
         usann "***   Riktig subløp: AA6967+AA6660+AA6699 "]);


# oblig_AA_A007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A007, A010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (  (  oblig_AA_A007_VKI )
  og (  oblig_inform_beh
      [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling"
       faglogg "Oblig. økonomi./inf.beh. 5t"]
    eller (1=1){vekt=1} )
  og ikke_sfag_AA
  og ((  (   oblig_AA_GK_språk
          [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk"
          faglogg "Oblig. 4t B/C-språk"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   (AA6010 eller (AA6011 og AA6013))
          [usann  "*** FEIL Mangler bedøk I 5t (AA6010)"
          faglogg "Oblig. 5t bedøk modul 1"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   engelsk_mod_2    
          [usann  "*** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)"
          faglogg "Oblig. 2t engelsk modul 2"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og  alle_AA_fag
       [faglogg "Andre AA-fag min omfang 6"]
      ).omfang>=17)
    [usann "For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG"
    usann "Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 17"]
 )    
og vekt=0;

# fordypningsp_VKIIP_A007
 [over "VKII PÅBYGNING - FORDYPNINGER FRA AA"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"]
 :=  hele(fordypningsp_A007);

# fordypningsp_A007
 :=  almenfag_VKIIP
  og (  (  ((1=1)[logg 1 ] og oblig_AA_A007_VKI[logg 1 ] og vekt=0)
       og oblig_AA_GK_språk
       og ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1) 
       og (fordypninger_AA eller (1=1)))
    og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1));Kontorfag A011:
==============

Omfang BE 5 pluss B/C 4 pluss VKII 6
# oblig_AA_A011_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A011, A010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (  (  oblig_AA_A011_VKI )
  og (  oblig_inform_beh
      [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling"
       faglogg "Oblig. økonomi./inf.beh. 5t"]
    eller (1=1){vekt=1} )
  og ikke_sfag_AA
  og ((  (   oblig_AA_GK_språk
          [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk"
          faglogg "Oblig. 4t B/C-språk"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   bedøk_mod_1
          [usann  "*** FEIL Mangler bedøk I modul 1 3t (AA6011)"
          faglogg "Oblig. 3t bedøk modul 1"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   engelsk_mod_2    
          [usann  "*** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)"
          faglogg "Oblig. 2t engelsk modul 2"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og  alle_AA_fag
       [faglogg "Andre AA-fag min omfang 6"]
      ).omfang>=15)
    [usann "For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG"
    usann "Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 15"]
 )    
og vekt=0;

# oblig_AA_A011_VKI
 :=
 (   (     AA6850
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6850 Adm. og saksbehandling I"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA6970
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6970 Kontorautomasjon"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA6980
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6980 Arkivkunnskap"]
     eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag A011 "];

# fordypningsp_VKIIP_A011
 [over "VKII PÅBYGNING - FORDYPNINGER FRA AA"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"]
 :=  hele(fordypningsp_A011);

# fordypningsp_A011
 :=  almenfag_VKIIP
  og (  (  ((1=1)[logg 1 ] og oblig_AA_A011_VKI[logg 1 ] og vekt=0)
       og oblig_AA_GK_språk
       og ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1) 
       og (fordypninger_AA eller (1=1)))
    og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1));IKT driftsfag:
==============

Omfang B/C 4 pluss VKII 6
# oblig_AA_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A015, A010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (  (  oblig_AA_A015_VKI )
  og (  oblig_inform_beh
      [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling"
       faglogg "Oblig. økonomi./inf.beh. 5t"]
    eller (1=1){vekt=1} )
  og ikke_sfag_AA
  og ((  (   oblig_AA_GK_språk
          [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk"
          faglogg "Oblig. 4t B/C-språk"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og  alle_AA_fag
       [faglogg "Andre AA-fag min omfang 6"]
      ).omfang>=10)
    [usann "For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG"
    usann "Krav B/C-språk+andre AA-fag er 10"]
 )
og vekt=0;


# oblig_AA_A015_VKI
 :=
 (   (     AA8010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8010 Programvare"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA8020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8020 Maskinvare"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA8030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8030 Nettverk"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA8040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8040 Kommunikasjon"]
     eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag A015 "];


# fordypningsp_VKIIP_A015
 [over "VKII PÅBYGNING - KONTROLL AV OMFANGSKRAV A010 - FORDYPNINGER FRA AA"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"]
 :=  hele(fordypningsp_A015);


# fordypningsp_A015
 :=  almenfag_VKIIP
  og (  (  ( (1=1)[logg 1 ] og oblig_AA_A015_VKI[logg 1 ] og vekt=0)
       og oblig_AA_GK_språk
       og ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1) 
       og (fordypninger_AA eller (1=1)))
    og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1));


Reiservice og resepsjonsfag:
============================

Omfang BE 4 pluss B/C 4 pluss VKII 6
# oblig_AA_A017_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A017, A010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (  (  oblig_AA_A017_VKI )
  og (  oblig_inform_beh
      [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling"
       faglogg "Oblig. økonomi./inf.beh. 5t"]
    eller (1=1){vekt=1} )
  og ikke_sfag_AA
  og ((  (   oblig_AA_GK_språk
          [usann  "*** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk"
          faglogg "Oblig. 4t B/C-språk"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   bedøk_mod_2
          [usann  "*** FEIL Mangler bedøk I modul 2 2t (AA6013)"
          faglogg "Oblig. 3t bedøk modul 1"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og (   engelsk_mod_2    
          [usann  "*** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)"
          faglogg "Oblig. 2t engelsk modul 2"]
       eller (1=1){vekt=1} )
    og  alle_AA_fag
       [faglogg "Andre AA-fag min omfang 6"]
      ).omfang>=14)
    [usann "For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG"
    usann "Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 14"]
 )    
og vekt=0;

# oblig_AA_A017_VKI
 :=
 (   (     AA6817
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6817 Reiselivskunnskap"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA6822
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6822 Reiseservicelære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA6827
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6827 Service og tjenesteyting"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA6937
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6937 Resepsjonslære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     AA6899
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6899 VKI Reiseserv/resepsjonsf"]
     eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag A017 "];


# fordypningsp_VKIIP_A017
 [over "VKII PÅBYGNING - KONTROLL AV OMFANGSKRAV A010 - FORDYPNINGER FRA AA"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"]
 :=  hele(fordypningsp_A017);# fordypningsp_A017
 :=  almenfag_VKIIP
  og (  (  ( (1=1)[logg 1 ] og oblig_AA_A017_VKI[logg 1 ] og vekt=0)
       og oblig_AA_GK_språk
       og ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1) 
       og (fordypninger_AA eller (1=1)))
    og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1));


Beregning av fordypningspoeng for allmennfaglig påbygning utenom løp med AA fagopplæring:
=========================================================================================

# fordypningsp_VKIIP_felles
 [over "VKII PÅBYGNING - KONTROLL AV OMFANGSKRAV A010 - FORDYPNINGER FRA AA"
  usann "*** Videre kontroller avbrytes"
  sann "Antall fordypningspoeng:  $VEKT"]
 :=    (AA2010 ellerf AA2020 ellerf AA2027 ellerf oblig_inform_beh ellerf (1=1))
  og (  ( ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1) og (fordypninger_AA eller (1=1)))
     og ( omfang>5 )
      [sann "Krav om AA-fag på VKII med minmum omfang 6 iorden, er $OMFANG"
       usann "*** FEIL: Omfang VKII AA-fag er mindre enn 6, er $OMFANG"])
  og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1);

# fordypningsp_VKIIP
 :=  almenfag_VKIIP
  og (  (  ( sfag_ØA_unntak_fordypn eller 1=1)
       og (fordypninger_AA eller (1=1)))
    og (  (vekt>4){vekt=((4)-vekt)} eller 1=1));


!!!!!!!!!!!!!************
Gjenstår å definere karakterkontroll, som må bli spesifikk for hvert GK
(mal til dette hentes fra NA karakterkontroll i Del 1).


Omfangskrav har to varianter på VKII påbygning, enten minimum 100 (standard) eller 95
(der VKI-kurset er AA fagopplæring):

# omfang_alle_fag_VKIIP
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=100)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 100 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 100"]);

# omfang_alle_fag_VKIIP_A
 := omfang_alle_fag
 og ( (omfang>=95)
    [sann "Krav til omfang større eller lik 95 iorden"
     usann "*** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 95"]);


2.2 Kontroller spesielle for teknisk fagskole
=============================================
Allmennfagkontrollene for teknisk fagskole er definert i Del 1, se TF_almenfag_tips
og almenfag_TF. 

Fordypningspoeng gis ikke!! 

# fordypningsp_TF 
 := (1=1);

Omfangskontrollen er spesiell, ingen totalomfangskrav, tas med fordi det skal regnes karaktersnitt.

# omfang_alle_fag_TF
 [over "BEREGNING AV KARAKTERSNITT"]
 :=  (snitt_middel og (0=1))
  eller (   snitt_gammel);3. Felleskontroller for BY:
============================

Grunnkurs: B001, ByggfagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_BY_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_BY_GK
 :=
 ( 
     (     BY1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1010 Bransjelære/tegningsforståelse"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1020 Terrengarbeid/tekniske anlegg"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1030 Mur, puss, stein og betong"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1040 Trekonstr./formb./trestillas"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag BY B001"];
3.2.1 Hovedkontroll BY B001, B002, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B002 Tømrer
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B002_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B002_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B002
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B002 Tømrer


# oblig_BY_B002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B002_VKI
 :=
 (   (     BY2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2010 Bransje- og verktøylære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2020 Byggeteknikk og bygn.-fysikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2030 Råbygg og utvendig arbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2040 Innvendig arbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2050 Tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B002 "];
3.3.1 Hovedkontroll BY B001, B003, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B003 Murer
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B003_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B003_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B003
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B003 Murer


# oblig_BY_B003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B003_VKI
 :=
 (   (     BY2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2110 Bransjelære og yrkestegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2120 Muring med teglstein"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2130 Pussarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2140 Flis- og skiferarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2150
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2150 Muring lettklinker/blokkprod."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2160
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2160 Ildfast og syrefast muring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2170
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2170 Rehabilitering og gipsarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B003 "];
3.4.1 Hovedkontroll BY B001, B004, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B004 Betongfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B004_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B004_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B004
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B004 Betongfag


# oblig_BY_B004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B004_VKI
 :=
 (   (     BY2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2210 Bransjelære/vernearb./stillas"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2220 Tegningslesing"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2230 Grunnarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2240 Forskaling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2250
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2250 Armering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2260
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2260 Betongkunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2270
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2270 Betongarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B004 "];
3.5.1 Hovedkontroll BY B001, B005, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B005 Anlegg og bergverk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B005_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B005_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B005
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B005 Anlegg og bergverk


# oblig_BY_B005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B005_VKI
 :=
 (   (     BY2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2310 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2320 Oppmålingslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2330 Fjell- og gruvearbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2340 Grunnarbeid og fundamentering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2350 Maskiner og utstyr"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2360
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2360 Geologi og geoteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2370
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2370 Kommunalteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2380
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2380 Vegdekker"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B005 "];
3.6.1 Hovedkontroll BY B001, B006, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B006 Anleggsmaskinfører
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B006_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B006_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B006
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B006 Anleggsmaskinfører


# oblig_BY_B006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B006_VKI
 :=
 (   (     BY2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2410 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2420 Anleggsfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2430 Maskinfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2440 Maskinkjøring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B006 "];
3.7.1 Hovedkontroll BY B001, B007, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B007 Steinfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B007_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B007_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B007
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B007 Steinfag


# oblig_BY_B007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B007_VKI
 :=
 (   (     BY2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2510 Bruddvirksomhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2520 Skiferindustri"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2530 Bearbeidingsindustri"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2540 Montering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B007 "];
3.8.1 Hovedkontroll BY B001, B024, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B024 Stillasbygger
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_B024_AP
 :=
    (    kontroll_BY_B024_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B024_AP_uk
 :=  kontroll_BY_B024_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_B024_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_B024_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));3.8.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI B024
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: B024 Stillasbygger


# oblig_BY_B024_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B024"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_BY_B024_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_BY_B024_VKI
 :=
 (   (     BY2610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2610 Verktøy- og materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2620 Bransje- og miljølære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2630 Stillasbygging"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2640
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2640 Rigging og dimensjonering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     BY2699
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2699 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag B024 "];4. Felleskontroller for EL:
============================

Grunnkurs: C001, ElektrofagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_EL_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_EL_GK
 :=
 ( 
     (     EL1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1010 Elektroteknikk"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1020 Elektronikk"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1030 El.-mek. arb. og app.-montasje"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1040 El. bygningsinstallasjoner"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL1050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1050 Komm.-, signal- og alarmanlegg"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL1060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1060 Automatiserte anlegg"]
     eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag EL C001"];
4.2.1 Hovedkontroll EL C001, C002, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C002 Elektro
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_C002_AP
 :=
    (    kontroll_EL_C002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C002_AP_uk
 :=  kontroll_EL_C002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_C002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));4.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI C002
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C002 Elektro


# oblig_EL_C002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_EL_C002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_EL_C002_VKI
 :=
 (   (     EL2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2010 Prod. og ford. av el. energi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2020 El. bygningsinstallasjoner"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2030 Komm.-, signal- og alarmanlegg"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2040 Automatiserte anlegg"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag C002 "];
4.3.1 Hovedkontroll EL C001, C003, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C003 Elektronikk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_C003_AP
 :=
    (    kontroll_EL_C003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C003_AP_uk
 :=  kontroll_EL_C003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_C003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));4.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI C003
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C003 Elektronikk


# oblig_EL_C003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_EL_C003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_EL_C003_VKI
 :=
 (   (     EL2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2110 Elektronikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2120 Datasystem og anvendelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2130 Kommunikasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2140 Dok. og systematisk feilsøking"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag C003 "];
4.4.1 Hovedkontroll EL C001, C004, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C004 Automatisering
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_C004_AP
 :=
    (    kontroll_EL_C004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C004_AP_uk
 :=  kontroll_EL_C004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_C004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));4.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI C004
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C004 Automatisering


# oblig_EL_C004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_EL_C004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_EL_C004_VKI
 :=
 (   (     EL2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2210 Styrings- og reguleringstekn."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2220 Industriell måleteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2230 Elektronikk og datateknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2240 El.teknikk, el. anlegg og dok."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag C004 "];
4.5.1 Hovedkontroll EL C001, C005, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C005 Sjøfartsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_C005_AP
 :=
    (    kontroll_EL_C005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C005_AP_uk
 :=  kontroll_EL_C005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_C005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));4.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI C005
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C005 Sjøfartsfag


# oblig_EL_C005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_EL_C005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_EL_C005_VKI
 :=
 (   (     EL2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2310 Naturfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2320 Praktisk skipslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2330 Skipsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2340 Vakttjeneste"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2350 Beredskap og sikkerhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     EL2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag C005 "];
4.6.1 Hovedkontroll EL C001, C006, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C006 Flyfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_C006_AP
 :=
    (    kontroll_EL_C006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C006_AP_uk
 :=  kontroll_EL_C006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_C006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_C006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));4.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI C006
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: C006 Flyfag


# oblig_EL_C006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_EL_C006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_EL_C006_VKI
 :=
 (   (    (  EL2410 og EL2420 og EL2430 og EL2440 og EL2450 
         og EL2460 og EL2470 og EL2480 )
     eller (  EL2510 og EL2520 og EL2530 og EL2540 og EL2550 
         og EL2560 og EL2570 og EL2580 og EL2590 ) 
     eller ( sub_C006_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp C006"];


# sub_C006_tips
 :=  (    ( EL2410 ellerf EL2420 ellerf EL2430 ellerf EL2440 ellerf EL2450 
         ellerf EL2460 ellerf EL2470 ellerf EL2480 )
        [faglogg "Subløp gammel plan, siste eks. 2000 "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp gammel plan, siste eks. 2000:"
         usann "***   Riktig subløp: EL2410+EL2420+EL2430+EL2440+EL2450+EL2460+EL2470+EL2480 "])
 eller (    (    EL2510 ellerf EL2520 ellerf EL2530 ellerf EL2540 ellerf EL2550 
         ellerf EL2560 ellerf EL2570 ellerf EL2580 ellerf EL2590 )
        [faglogg "Subløp ny plan, første eks. 2000 "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp ny plan, første eks. 2000"
         usann "***   Riktig subløp: EL2510+EL2520+EL2530+EL2540+EL2550+EL2560+EL2570+EL2580+EL2590 "]);

5. Felleskontroller for FO:
============================

Grunnkurs: D001, FormgivingsfagFelleskontroll for dette grunnkurset er definert i Del 1, se oblig_FO_GK.5.2.1 Hovedkontroll FO D001, D002, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D002 Søm
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D002_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D002_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D002
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D002 Søm


# oblig_FO_D002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D002_VKI
 :=
 (   (     FO2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2010 Fagtegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2020 Mønsterkonstr. og modellering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2030 Søm og materialformgiving"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2040 Materialkunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2050 Bransjekunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D002 "];
5.3.1 Hovedkontroll FO D001, D003, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D003 Formgiving
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D003_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D003_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D003
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D003 Formgiving


# oblig_FO_D003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D003_VKI
 :=
 (   (     FO2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2110 Formgiving"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2120 Tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2130 Kunst- og kulturhistorie"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført D003 "]
og
 (
     (   (  FO2140 og FO2150 )
     eller (  FO2160 og FO2170 )
     eller (  FO2180 og FO2190 ) 
     eller ( sub_D003_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp D003"];


# sub_D003_tips
 :=  (    (    FO2140 ellerf FO2150 )
        [faglogg "Subløp tekstiltrykk og broderi "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp tekstiltrykk og broderi:"
         usann "***   Riktig subløp: FO2140+FO2150 "])
 eller (    (    FO2160 ellerf FO2170 )
        [faglogg "Subløp strikking og veving "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp strikking og veving:"
         usann "***   Riktig subløp: FO2160+FO2170 "])
 eller (    (    FO2180 ellerf FO2190 )
        [faglogg "Subløp harde og plastiske materialer "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp harde og plastiske materialer"
         usann "***   Riktig subløp: FO2180+FO2190 "]);


5.4.1 Hovedkontroll FO D001, D004, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D004_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D004_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D004
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D004 Tegning/form/farge

Kontroll for VKI-kurset D004 Tegning/form/farge er definert annet sted, se oblig_FO_D004_VKI.

# oblig_FO_D004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D004_VKI 
 )
og vekt=0;5.5.1 Hovedkontroll FO D001, D005, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D005 Fotografi
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D005_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D005_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D005
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D005 Fotografi


# oblig_FO_D005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D005_VKI
 :=
 (   (     FO2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2410 Bildekunnskap og fotografering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2420 Material- og verktøylære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2430 Lab.-arb. og ferdiggjøring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D005 "];
5.6.1 Hovedkontroll FO D001, D006, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D006 Førtrykk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D006_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D006_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D006
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D006 Førtrykk


# oblig_FO_D006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D006_VKI
 :=
 (   (     FO2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2510 Grafisk produktutforming"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2520 Graf. overføring og materiall."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2530 Produkt- og produksjonskunnsk."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D006 "];
5.7.1 Hovedkontroll FO D001, D007, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D007 Aktivitør
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D007_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D007_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D007
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D007 Aktivitør


# oblig_FO_D007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D007_VKI
 :=
 (   (     FO2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2210 Formgivingsaktiviteter"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2220 Helse- og sosialfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2230 Aktivitetsfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2240 Aktivitetsadministrasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D007 "];
5.8.1 Hovedkontroll FO D001, D008, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D008 Blomsterdekoratør
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D008_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D008_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.8.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D008
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D008 Blomsterdekoratør


# oblig_FO_D008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D008_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D008_VKI
 :=
 (   (     FO2610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2610 Tegning, form og farge"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2620 Plantelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2630 Material og komposisjonlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2699
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2699 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D008 "];
5.9.1 Hovedkontroll FO D001, D009, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D009 Frisørfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D009_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D009_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D009_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D009_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D009_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D009_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.9.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D009
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D009 Frisørfag


# oblig_FO_D009_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D009"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D009_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D009_VKI
 :=
 (   (     FO2710
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2710 Bransjekunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2720
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2720 Klipp"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2730
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2730 Frisyreforming"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2740
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2740 Hår- og hodebunnspleie"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2750
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2750 Strukturomforming"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2760
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2760 Fargebehandling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2770
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2770 Tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2799
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2799 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D009 "];
5.10.1 Hovedkontroll FO D001, D010, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D010 Gull- og sølvarbeid
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D010_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D010_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D010_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D010_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D010_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D010_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.10.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D010
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D010 Gull- og sølvarbeid


# oblig_FO_D010_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D010_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D010_VKI
 :=
 (   (     FO2810
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2810 Tegning med stillære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2820
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2820 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2830
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2830 Gull- og sølvsmedteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2899
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2899 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D010 "];
5.11.1 Hovedkontroll FO D001, D011, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D011 Duodji (Duodje/Duodtie)
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D011_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D011_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D011_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D011_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D011_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D011_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.11.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D011
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D011 Duodji (Duodje/Duodtie)


# oblig_FO_D011_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D011"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D011_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D011_VKI
 :=
 (   (     FO2910
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2910 Duodji m/ mat.- og redsk.-lære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2920
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2920 Samisk kunst- og kulturhist."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2930
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2930 Tegning, form og farge"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2940
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2940 Økonomi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO2999
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2999 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D011 "];
5.12.1 Hovedkontroll FO D001, D013, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D013 Taksidermist
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D013_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D013_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D013_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D013_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D013_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D013_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.12.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D013
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D013 Taksidermist


# oblig_FO_D013_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D013"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D013_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D013_VKI
 :=
 (   (     FO3010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3010 Fotolære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3020 Arbeidsmiljø, lover og forskr."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3030 Artskunnskap og økologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3040 Anatomi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3050 Utstillingsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3060 Museumsrelatert arbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3070
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3070 Prepareringsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D013 "];
5.13.1 Hovedkontroll FO D001, D057, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D057 Søm
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_D057_AP
 :=
    (    kontroll_FO_D057_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D057_AP_uk
 :=  kontroll_FO_D057_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_D057_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_D057_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));5.13.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI D057
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: D057 Søm


# oblig_FO_D057_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D057"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_FO_D057_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_FO_D057_VKI
 :=
 (   (     FO3110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3110 Materialkunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3120 Søm, pr., mask. og verkt.læ."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3130 Mønsterkonstruksjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3140 Tegning og fargelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3150
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3150 Bransjekunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     FO3199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag D057 "];6. Felleskontroller for HN:
============================

Grunnkurs: E001, Hotell- og næringsmiddelfagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_HN_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_HN_GK
 :=
 ( 
     (     HN1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1010 Bransjelære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1020 Prod.- og konserveringslære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1030 Råstofflære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1040 Kosthold og ernæring"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN1050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1050 Hygiene og mikrobiologi"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag HN E001"];
6.2.1 Hovedkontroll HN E001, E002, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E002 Industriell næringsmiddelsproduksjon
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_E002_AP
 :=
    (    kontroll_HN_E002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E002_AP_uk
 :=  kontroll_HN_E002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_E002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));6.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI E002
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E002 Industriell næringsmiddelsproduksjon


# oblig_HN_E002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HN_E002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HN_E002_VKI
 :=
 (   (     HN2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2110 Nær.-kj., mikrobio. og hygiene"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2120 Råstoff og produksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2130 Prosesslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2140 Kvalitetssikr. og internkontr."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag E002 "];
6.3.1 Hovedkontroll HN E001, E003, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E003 Fiskeindustrifag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_E003_AP
 :=
    (    kontroll_HN_E003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E003_AP_uk
 :=  kontroll_HN_E003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_E003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));6.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI E003
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E003 Fiskeindustrifag


# oblig_HN_E003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HN_E003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HN_E003_VKI
 :=
 (   (     HN2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2210 Råstofflære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2220 Kvalitetslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2230 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2240 Mikrobiologi og hygiene"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2250
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2250 Produksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag E003 "];
6.4.1 Hovedkontroll HN E001, E004, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E004 Kjøttfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_E004_AP
 :=
    (    kontroll_HN_E004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E004_AP_uk
 :=  kontroll_HN_E004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_E004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));6.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI E004
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E004 Kjøttfag


# oblig_HN_E004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HN_E004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HN_E004_VKI
 :=
 (   (     HN2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2310 Hygiene og mikrobiologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2320 Ernærings- og miljølære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2330 Råstofflære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2340 Produksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2350 Kvalitetslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2360
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2360 Konserveringsmetoder"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2370
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2370 Salg og markedsføring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag E004 "];
6.5.1 Hovedkontroll HN E001, E005, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E005 Baker- og konditorfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_E005_AP
 :=
    (    kontroll_HN_E005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E005_AP_uk
 :=  kontroll_HN_E005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_E005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));6.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI E005
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E005 Baker- og konditorfag


# oblig_HN_E005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HN_E005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HN_E005_VKI
 :=
 (   (     HN2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2410 Råstofflære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2420 Produksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2430 Hygiene og mikrobiologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2440 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag E005 "];
6.6.1 Hovedkontroll HN E001, E006, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E006 Kokkfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_E006_AP
 :=
    (    kontroll_HN_E006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E006_AP_uk
 :=  kontroll_HN_E006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_E006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));6.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI E006
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E006 Kokkfag


# oblig_HN_E006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HN_E006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HN_E006_VKI
 :=
 (   (     HN2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2510 Matlagings- og råstofflære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2520 Drikkevarer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2530 Meny- og spesialkostlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2540 Hygiene"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2550
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2550 Gjestebeh., salg og service"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2560
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2560 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført E006 "]
og
 (
     (   (  HN2010 )
     eller (  HN2020 ) 
     eller ( sub_E006_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp E006"];


# sub_E006_tips
 :=  (    (    HN2010 )
        [faglogg "Subløp tysk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp tysk:"
         usann "***   Riktig subløp: HN2010 "])
 eller (    (    HN2020 )
        [faglogg "Subløp fransk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp fransk"
         usann "***   Riktig subløp: HN2020 "]);


6.7.1 Hovedkontroll HN E001, E007, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E007 Servitørfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_E007_AP
 :=
    (    kontroll_HN_E007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E007_AP_uk
 :=  kontroll_HN_E007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_E007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_E007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));6.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI E007
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: E007 Servitørfag


# oblig_HN_E007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HN_E007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HN_E007_VKI
 :=
 (   (     HN2610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2610 Serveringslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2620 Hygiene"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2630 Gjestebeh., salg og service"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2640
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2640 Drikkevarer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2650
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2650 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HN2699
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2699 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført E007 "]
og
 (
     (   (  HN2010 )
     eller (  HN2020 ) 
     eller ( sub_E007_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp E007"];


# sub_E007_tips
 :=  (    (    HN2010 )
        [faglogg "Subløp tysk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp tysk:"
         usann "***   Riktig subløp: HN2010 "])
 eller (    (    HN2020 )
        [faglogg "Subløp fransk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp fransk"
         usann "***   Riktig subløp: HN2020 "]);

7. Felleskontroller for HS:
============================

Grunnkurs: F001, Helse- og sosialfagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_HS_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_HS_GK
 :=
 ( 
     (     HS1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HS1010 Humanbiologi"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HS1020 Helsefag"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HS1030 Sosialfag"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag HS F001"];
7.2.1 Hovedkontroll HS F001, F002, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F002 Omsorgsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F002_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F002_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F002
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F002 Omsorgsfag


# oblig_HS_F002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F002_VKI
 :=
 (   (     HS2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2010 Kost- og ernæringsfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2020 Bomiljøfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2030 Helsefag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2040 Sosialfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2050 Eldre og funksjonshemmede"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F002 "];
7.3.1 Hovedkontroll HS F001, F003, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F003_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F003_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F003
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold


# oblig_HS_F003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F003_VKI
 :=
 (   (     HS2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2110 Naturfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2120 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2130 Helsefag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2140 Renholdsfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2150
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2150 Bedriftskunnskap og arb.miljø"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F003 "];
7.4.1 Hovedkontroll HS F001, F004, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F004 Barne- og ungdomsarbeiderfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F004_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F004_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F004
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F004 Barne- og ungdomsarbeiderfag


# oblig_HS_F004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F004_VKI
 :=
 (   (     HS2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2210 Sosialfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2220 Helsefag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2230 Psykologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2240 Pedagogikk med metodelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F004 "];
7.5.1 Hovedkontroll HS F001, F005, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F005 Hjelpepleier
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F005_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F005_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F005
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F005 Hjelpepleier


# oblig_HS_F005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F005_VKI
 :=
 (   (     HS2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2310 Sykepleie med støttefag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2320 Sosialkunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F005 "];
7.6.1 Hovedkontroll HS F001, F006, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F006 Fotterapeut
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F006_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F006_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F006
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F006 Fotterapeut


# oblig_HS_F006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F006_VKI
 :=
 (   (     HS2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2410 Anatomi, fysiologi og patologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2420 Klinikklære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2430 Avlastningslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F006 "];
7.7.1 Hovedkontroll HS F001, F007, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F007 Hudpleier
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F007_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F007_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F007
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F007 Hudpleier


# oblig_HS_F007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F007_VKI
 :=
 (   (     HS2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2510 Dermatologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2520 Hudpleiefag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2530 Service og etikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2540 Apparat- og produktlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F007 "];
7.8.1 Hovedkontroll HS F001, F008, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F008 Helseservicefag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F008_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F008_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.8.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F008
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F008 Helseservicefag


# oblig_HS_F008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F008_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F008_VKI
 :=
 (   (     HS2610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2610 Kontorarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2620 Helsefag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2630 Sosialfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2640
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2640 Service og etikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2699
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2699 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F008 "];
7.9.1 Hovedkontroll HS F001, F018, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F018 Ambulansefag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_F018_AP
 :=
    (    kontroll_HS_F018_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F018_AP_uk
 :=  kontroll_HS_F018_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_F018_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_F018_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));7.9.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI F018
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: F018 Ambulansefag


# oblig_HS_F018_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F018"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_HS_F018_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_HS_F018_VKI
 :=
 (   (     HS2710
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2710 Grunnl. ambulansemedisin"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2720
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2720 Vitale livsfunksjoner"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2730
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2730 Sykdomslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2740
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2740 Akutte skader"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2750
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2750 Ambulansetj. op. funk."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     HS2799
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2799 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag F018 "];8. Felleskontroller for KP:
============================

Grunnkurs: H001, Kjemi- og prosessfagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_KP_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_KP_GK
 :=
 ( 
     (     KP1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1010 Kjemi"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1020 Fysikk"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1030 Mekaniske disipliner"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1040 Kjemisk teknologi"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag KP H001"];
8.2.1 Hovedkontroll KP H001, H002, A010
=========================================
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag
VKI-kurs: H002 Kjemiske prosessfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_KP_H002_AP
 :=
    (    kontroll_KP_H002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_KP_H002_AP_uk
 :=  kontroll_KP_H002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_KP_H002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_KP_H002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));8.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning KP GK H001 og VKI H002
========================================================================
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag
VKI-kurs: H002 Kjemiske prosessfag


# oblig_KP_H002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG KP KURS H001, KP H002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_KP_GK
  og  oblig_KP_H002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_KP_H002_VKI
 :=
 (   (     KP2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2010 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2020 Prosessteknikk - drift"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2030 Prosessteknikk - vedlikehold"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag H002 "];
8.3.1 Hovedkontroll KP H001, H003, A010
=========================================
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag
VKI-kurs: H003 Laboratoriefag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_KP_H003_AP
 :=
    (    kontroll_KP_H003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_KP_H003_AP_uk
 :=  kontroll_KP_H003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_KP_H003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIPmin_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIPmin)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_KP_H003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));8.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning KP GK H001 og VKI H003
========================================================================
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag
VKI-kurs: H003 Laboratoriefag


# oblig_KP_H003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG KP KURS H001, KP H003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_KP_GK
  og  oblig_KP_H003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_KP_H003_VKI
 :=
 (   (     KP2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2110 Kvalitetssikring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2120 Matematikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2130 Fysikk og instrumentlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2140 Kjemi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2150
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2150 Mikrobio., biokjemi og hyg."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     KP2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag H003 "];9. Felleskontroller for ME:
============================

Grunnkurs: J001, Mekaniske fagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_ME_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_ME_GK
 :=
 ( 
     (     ME1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1010 Sponfraskillende bearbeiding"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1020 Sammenføyningsmetoder"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1030 El.-teknikk med el. styringer"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1040 Montering og rep.-teknikk"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME1050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1050 Tegning"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag ME J001"];
9.2.1 Hovedkontroll ME J001, J002, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J002 Maskinfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J002_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J002_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J002
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J002 Maskinfag


# oblig_ME_J002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J002_VKI
 :=
 (   (     ME2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2010 Sponfraskill. bearb., manuelt"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2020 Sponfraskill. bearb., data"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2030 Tilvirkningsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2040 Materialteknologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2050 Tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2060 Måletekn. og kvalitetssikring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J002 "];
9.3.1 Hovedkontroll ME J001, J003, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J003 Plate- og sveisefag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J003_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J003_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J003
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J003 Plate- og sveisefag


# oblig_ME_J003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J003_VKI
 :=
 (   (     ME2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2110 Tilvirkning og sammenstilling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2120 Sveisearbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2130 Tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J003 "];
9.4.1 Hovedkontroll ME J001, J004, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J004 Kjøretøy
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J004_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J004_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J004
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J004 Kjøretøy


# oblig_ME_J004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J004_VKI
 :=
 (   (     ME2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2210 Motor"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2220 Motorstyringer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2230 Bilelektro"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2240 Drivverk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2250
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2250 Bremser"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2260
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2260 Understell, fjær. og hjulutr."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2270
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2270 Karosseri, ramme og plastutr."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2280
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2280 Bransjelære og kundebeh."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J004 "];
9.5.1 Hovedkontroll ME J001, J005, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J005 Billakkerer
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J005_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J005_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J005
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J005 Billakkerer


# oblig_ME_J005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J005_VKI
 :=
 (   (     ME2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2310 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2320 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2330 Fargelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2340 Maskiner og teknisk utstyr"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2350 Helse, miljø og sikkerhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J005 "];
9.6.1 Hovedkontroll ME J001, J006, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J006 Arbeidsmaskiner
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J006_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J006_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J006
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J006 Arbeidsmaskiner


# oblig_ME_J006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J006_VKI
 :=
 (   (     ME2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2410 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2420 Arbeidsmaskiner"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2430 Maskinkomponenter"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2440 Reparasjonsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J006 "];
9.7.1 Hovedkontroll ME J001, J007, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J007 Skipsteknisk drift
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J007_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J007_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J007
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J007 Skipsteknisk drift


# oblig_ME_J007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J007_VKI
 :=
 (   (     ME2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2510 Monterings- og rep.-teknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2520 Maskinlære og maskinromsyst."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2530 Skips- og plattformkonstr."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2540 Elektro-, styre- og reg.-tekn."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2550
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2550 Beredskap og sikkerhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J007 "];
9.8.1 Hovedkontroll ME J001, J008, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J008 Transportfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J008_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J008_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.8.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J008
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J008 Transportfag


# oblig_ME_J008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J008_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J008_VKI
 :=
 (   (     ME2610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2610 Samferdsel"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2620 Kundebehandling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2630 Persontransport"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2640
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2640 Godsbehandling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2650
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2650 Informasjonsbehandling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2660
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2660 Terminallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2699
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2699 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J008 "];
9.9.1 Hovedkontroll ME J001, J009, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J009 Mekaniske prosessfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J009_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J009_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J009_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J009_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J009_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J009_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.9.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J009
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J009 Mekaniske prosessfag


# oblig_ME_J009_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J009"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J009_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J009_VKI
 :=
 (   (     ME2710
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2710 Mekanisk prosessutstyr"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2720
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2720 Prosesstyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2730
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2730 Kjemiske og fysiske elementer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2740
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2740 Mek. prosess- og driftstekn."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2799
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2799 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J009 "];
9.10.1 Hovedkontroll ME J001, J010, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J010_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J010_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J010_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J010_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J010_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J010_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.10.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J010
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag


# oblig_ME_J010_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J010_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J010_VKI
 :=
 (   (     ME2810
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2810 Montering og reparasjonstekn."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2820
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2820 Industrielektronikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2830
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2830 El. industrielle anlegg"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2899
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J010 "];
9.11.1 Hovedkontroll ME J001, J011, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J011 Kuldemontør
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J011_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J011_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J011_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J011_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J011_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J011_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.11.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J011
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J011 Kuldemontør


# oblig_ME_J011_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J011"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J011_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J011_VKI
 :=
 (   (     ME2910
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2910 Kuldeteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2920
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2920 Monterings- og rep.-teknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2930
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2930 Styrings- og reguleringstekn."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2940
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2940 Elektroteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME2999
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2999 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J011 "];
9.12.1 Hovedkontroll ME J001, J012, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J012 Plastfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J012_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J012_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J012_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J012_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J012_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J012_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.12.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J012
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J012 Plastfag


# oblig_ME_J012_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J012"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J012_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J012_VKI
 :=
 (   (     ME3010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3010 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3020 Produksjonsteknologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3030 Fysiske elementer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3040 Tegning og tegningslesing"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3050 Bearbeidingsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J012 "];
9.13.1 Hovedkontroll ME J001, J013, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J013 Børsemaker
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J013_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J013_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J013_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J013_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J013_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J013_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.13.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J013
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J013 Børsemaker


# oblig_ME_J013_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J013"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J013_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J013_VKI
 :=
 (   (     ME3110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3110 Tilvirkningsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3120 Maskinell bearbeiding"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3130 Sammenføyningsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3140 Matr.-teknologi og måleteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3150
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3150 Tegning, lover og regler"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J013 "];
9.14.1 Hovedkontroll ME J001, J080, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J080 Trykk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J080_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J080_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J080_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J080_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J080_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J080_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.14.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J080
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J080 Trykk


# oblig_ME_J080_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J080"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J080_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J080_VKI
 :=
 (   (     ME3310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3310 Produksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3320 Maskinlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3330 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3340 Kvalitetslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3350 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J080 "];
9.15.1 Hovedkontroll ME J001, J081, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J081 Bokbinder
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J081_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J081_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J081_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J081_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J081_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J081_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.15.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J081
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J081 Bokbinder


# oblig_ME_J081_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J081"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J081_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J081_VKI
 :=
 (   (     ME3410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3410 Produksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3420 Maskinlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3430 Materiallære og miljø"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3440 Kvalitetslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3450
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3450 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J081 "];
9.16.1 Hovedkontroll ME J001, J082, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J082 Skipsbygging
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J082_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J082_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J082_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J082_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J082_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J082_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.16.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J082
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J082 Skipsbygging


# oblig_ME_J082_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J082"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J082_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J082_VKI
 :=
 (   (     ME3510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3510 Tilvirkning og sammenstilling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3520 Sveise- og skjærearbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3530 Tegning og skipslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3540 Maskinering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført J082 "]
og
 (
     (   (  ME3550 )
     eller (  ME3560 )
     eller (  ME3570 ) 
     eller ( sub_J082_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp J082"];


# sub_J082_tips
 :=  (    (    ME3550 )
        [faglogg "Subløp maskinarbeid "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp maskinarbeid:"
         usann "***   Riktig subløp: ME3550 "])
 eller (    (    ME3560 )
        [faglogg "Subløp plate, sveise, rørarbeid "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp plate, sveise, rørarbeid:"
         usann "***   Riktig subløp: ME3560 "])
 eller (    (    ME3570 )
        [faglogg "Subløp industrimekanikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp industrimekanikk"
         usann "***   Riktig subløp: ME3570 "]);


9.17.1 Hovedkontroll ME J001, J088, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J088 Brønnteknikk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J088_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J088_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J088_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J088_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J088_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J088_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.17.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J088
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J088 Brønnteknikk


# oblig_ME_J088_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J088"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J088_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J088_VKI
 :=
 (   (     ME3610
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3610 Geologi og formasjonseval."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3620
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3620 Boreteknologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3630
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3630 Produksjonsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3640
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3640 Trykkontroll"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3650
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3650 Brønnvæsker"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3660
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3660 Drift- og styrestystemer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3670
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3670 Helse, miljø og sikkerhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3699
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J088 "];
9.18.1 Hovedkontroll ME J001, J092, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J092 Reservedelsfaget for kjøretøy
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_J092_AP
 :=
    (    kontroll_ME_J092_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J092_AP_uk
 :=  kontroll_ME_J092_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_J092_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_J092_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));9.18.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI J092
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: J092 Reservedelsfaget for kjøretøy


# oblig_ME_J092_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J092"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_ME_J092_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_ME_J092_VKI
 :=
 (   (     ME3710
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3710 Kjøret. oppb. og virkemåte"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3720
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3720 Tilbehør"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3730
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3730 Lagerstyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3740
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3740 Kundebeh. og markedsføring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3750
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3750 Økonomi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     ME3799
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3799 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag J092 "];10. Felleskontroller for NA:
============================

Grunnkurs: K001, NaturbrukFelleskontroll for dette grunnkurset er definert i Del 1, se oblig_NA_GK.10.2.1 Hovedkontroll NA K001, K002, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K002 Fiske og fangst
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K002_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K002_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K002
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K002 Fiske og fangst

Kontroll for VKI-kurset K002 Fiske og fangst er definert annet sted, se oblig_NA_K002_VKI.

# oblig_NA_K002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K002_VKI 
 )
og vekt=0;10.3.1 Hovedkontroll NA K001, K003, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K003 Akvakultur
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K003_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K003_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K003
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K003 Akvakultur

Kontroll for VKI-kurset K003 Akvakultur er definert annet sted, se oblig_NA_K003_VKI.

# oblig_NA_K003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K003_VKI 
 )
og vekt=0;10.4.1 Hovedkontroll NA K001, K004, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K004 Landbruk og naturforvaltning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K004_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K004_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K004
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K004 Landbruk og naturforvaltning

Kontroll for VKI-kurset K004 Landbruk og naturforvaltning er definert annet sted, se oblig_NA_K004_VKI.

# oblig_NA_K004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K004_VKI 
 )
og vekt=0;10.5.1 Hovedkontroll NA K001, K005, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K005 Reindrift
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K005_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K005_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K005
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K005 Reindrift

Kontroll for VKI-kurset K005 Reindrift er definert annet sted, se oblig_NA_K005_VKI.

# oblig_NA_K005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K005_VKI 
 )
og vekt=0;10.6.1 Hovedkontroll NA K001, K006, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K006 Skogbruk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K006_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K006_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K006
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K006 Skogbruk

Kontroll for VKI-kurset K006 Skogbruk er definert annet sted, se oblig_NA_K006_VKI.

# oblig_NA_K006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K006_VKI 
 )
og vekt=0;10.7.1 Hovedkontroll NA K001, K007, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K007 Gartneri og hagebruk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K007_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K007_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K007
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K007 Gartneri og hagebruk

Kontroll for VKI-kurset K007 Gartneri og hagebruk er definert annet sted, se oblig_NA_K007_VKI.

# oblig_NA_K007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K007_VKI 
 )
og vekt=0;10.8.1 Hovedkontroll NA K001, K008, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K008_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K008_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.8.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K008
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg

Kontroll for VKI-kurset K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg er definert annet sted, se oblig_NA_K008_VKI.

# oblig_NA_K008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K008_VKI 
 )
og vekt=0;10.9.1 Hovedkontroll NA K001, K021, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K021 Økologisk landbruk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_K021_AP
 :=
    (    kontroll_NA_K021_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K021_AP_uk
 :=  kontroll_NA_K021_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_K021_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_K021_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));10.9.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI K021
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: K021 Økologisk landbruk

Kontroll for VKI-kurset K021 Økologisk landbruk er definert annet sted, se oblig_NA_K021_VKI.

# oblig_NA_K021_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K021"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_NA_K021_VKI 
 )
og vekt=0;


11. Felleskontroller for TB:
============================

Grunnkurs: L001, Tekniske byggfagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_TB_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_TB_GK
 :=
 ( 
     (     TB1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1010 Verktøylære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1020 Mater.-lære/prod.-lære/bransje"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1030 Tegning og info. teknologi"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1040 Byggteknikk"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag TB L001"];
11.2.1 Hovedkontroll TB L001, L002, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_L002_AP
 :=
    (    kontroll_TB_L002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L002_AP_uk
 :=  kontroll_TB_L002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIPmin_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIPmin)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_L002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));11.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI L002
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling


# oblig_TB_L002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_TB_L002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TB_L002_VKI
 :=
 (   (     TB2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2010 Matematikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2020 Landmåling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2030 Kartografi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2040 Geografiske info.-systemer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2050 Fotogrammetri"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag L002 "];
11.3.1 Hovedkontroll TB L001, L003, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_L003_AP
 :=
    (    kontroll_TB_L003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L003_AP_uk
 :=  kontroll_TB_L003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_L003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));11.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI L003
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning


# oblig_TB_L003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_TB_L003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TB_L003_VKI
 :=
 (   (     TB2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2110 Teknisk tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2120 Maskinfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2130 Byggfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag L003 "];
11.4.1 Hovedkontroll TB L001, L004, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L004 Rørfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_L004_AP
 :=
    (    kontroll_TB_L004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L004_AP_uk
 :=  kontroll_TB_L004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_L004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));11.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI L004
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L004 Rørfag


# oblig_TB_L004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_TB_L004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TB_L004_VKI
 :=
 (   (     TB2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2210 Matr., verktøy og sammenføy."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2220 Tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2230 Montasje"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2240 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag L004 "];
11.5.1 Hovedkontroll TB L001, L005, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L005 Kobber- og blikkenslagerfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_L005_AP
 :=
    (    kontroll_TB_L005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L005_AP_uk
 :=  kontroll_TB_L005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_L005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));11.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI L005
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L005 Kobber- og blikkenslagerfag


# oblig_TB_L005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_TB_L005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TB_L005_VKI
 :=
 (   (     TB2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2310 Vernearbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2320 Material- og verktøylære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2330 Tak, tekking, renner og beslag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2340
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2340 Ventilasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2350
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2350 Fasader"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag L005 "];
11.6.1 Hovedkontroll TB L001, L006, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L006 Maler og byggtapetserer
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_L006_AP
 :=
    (    kontroll_TB_L006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L006_AP_uk
 :=  kontroll_TB_L006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_L006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));11.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI L006
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L006 Maler og byggtapetserer


# oblig_TB_L006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_TB_L006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TB_L006_VKI
 :=
 (   (     TB2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2410 Fargelære og historikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2420 Material- og verktøylære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2430 Bygningslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2440 Bransjelære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2499
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2499 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag L006 "];
11.7.1 Hovedkontroll TB L001, L007, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L007 Overflatebehandling
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_L007_AP
 :=
    (    kontroll_TB_L007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L007_AP_uk
 :=  kontroll_TB_L007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_L007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_L007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));11.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI L007
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: L007 Overflatebehandling


# oblig_TB_L007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_TB_L007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TB_L007_VKI
 :=
 (   (     TB2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2510 Korrosjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2520 Forbehandling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2530 Påføringsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2540 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2550
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2550 Verktøy- og maskinlære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2560
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2560 Verne- og miljølære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2570
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2570 Spesifikasjon, kontr. og rapp."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TB2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag L007 "];12. Felleskontroller for TR:
============================

Grunnkurs: M001, TrearbeidsfagEneste felleskontroll definert så langt er oblig_TR_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_TR_GK
 :=
 ( 
     (     TR1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1010 Bransjekunnskap/HMS"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1020 Produktlære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1030 Materiallære"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1040 Verktøy, maskiner og utstyr"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR1050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1050 Tegning"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR1999
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag TR M001"];
12.2.1 Hovedkontroll TR M001, M002, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M002 Trelastfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_M002_AP
 :=
    (    kontroll_TR_M002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M002_AP_uk
 :=  kontroll_TR_M002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_M002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));12.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI M002
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M002 Trelastfag


# oblig_TR_M002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_TR_M002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TR_M002_VKI
 :=
 (   (     TR2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2010 Prod. av skur- og høvellast"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2020 Produksjon av limtre"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2030 Mask., verktøy, styr.- og reg."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2040 Sortering av trelast"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2050 Tørking og energiprod."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2060 Bransjelære og kval.-sikring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag M002 "];
12.3.1 Hovedkontroll TR M001, M003, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M003 Snekkerfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_M003_AP
 :=
    (    kontroll_TR_M003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M003_AP_uk
 :=  kontroll_TR_M003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_M003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));12.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI M003
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M003 Snekkerfag


# oblig_TR_M003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_TR_M003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TR_M003_VKI
 :=
 (   (     TR2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2110 Produksjon og bearbeiding"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2120 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2130 Overflatebehandling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2140 Tegn., konstr., prod., design"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag M003 "];
12.4.1 Hovedkontroll TR M001, M004, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M004 Treskjærerfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_M004_AP
 :=
    (    kontroll_TR_M004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M004_AP_uk
 :=  kontroll_TR_M004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_M004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));12.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI M004
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M004 Treskjærerfag


# oblig_TR_M004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_TR_M004_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TR_M004_VKI
 :=
 (   (     TR2210
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2210 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2220
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2220 Treskjæring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2230
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2230 Maskiner og utstyr"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2240
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2240 Tegning med stillære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2299
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2299 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag M004 "];
12.5.1 Hovedkontroll TR M001, M005, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M005 Møbeltapetserfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_M005_AP
 :=
    (    kontroll_TR_M005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M005_AP_uk
 :=  kontroll_TR_M005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_M005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));12.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI M005
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M005 Møbeltapetserfag


# oblig_TR_M005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_TR_M005_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TR_M005_VKI
 :=
 (   (     TR2310
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2310 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2320
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2320 Mask., verkt., utst. og met."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2330
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2330 Produktlære og tegning"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2399
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2399 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag M005 "];
12.6.1 Hovedkontroll TR M001, M006, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M006 Trebåtbyggerfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_M006_AP
 :=
    (    kontroll_TR_M006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M006_AP_uk
 :=  kontroll_TR_M006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_M006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));12.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI M006
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M006 Trebåtbyggerfag


# oblig_TR_M006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_TR_M006_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TR_M006_VKI
 :=
 (   (     TR2410
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2410 Verktøy, maskiner og utstyr"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2420
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2420 Klinkbygging"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2430
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2430 Kravellbygging"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2440
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2440 Kaldbaking"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2450
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2450 Reparasjonsarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2460
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2460 Overflatebeh. og trebesk."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2470
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2470 Tegning og formgiving"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag M006 "];
12.7.1 Hovedkontroll TR M001, M007, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M007 Pianostemming og pianoteknikk
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_M007_AP
 :=
    (    kontroll_TR_M007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M007_AP_uk
 :=  kontroll_TR_M007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_M007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_M007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));12.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI M007
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: M007 Pianostemming og pianoteknikk


# oblig_TR_M007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_TR_M007_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_TR_M007_VKI
 :=
 (   (     TR2510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2510 Pianostemming"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2520 Bestrenging av piano og flygel"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2530 Klaviaturarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2540 Mekanikkarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2550
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2550 Material- og verktøylære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TR2599
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2599 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag M007 "];13. Felleskontroller for MK:
============================

Grunnkurs: P001, Media og kommunikasjonEneste felleskontroll definert så langt er oblig_MK_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_MK_GK
 :=
 ( 
     (     MK1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag MK1010 Mediekomm., ind. og samf."]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag MK1020 Mediedesign"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag MK1030 Medieproduksjon"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK1099
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag MK P001"];
13.2.1 Hovedkontroll MK P001, P002, A010
=========================================
Grunnkurs: P001 Media og kommunikasjon
VKI-kurs: P002 Grafisk produksjon
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_MK_P002_AP
 :=
    (    kontroll_MK_P002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MK_P002_AP_uk
 :=  kontroll_MK_P002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MK_P002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_MK_P002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));13.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning MK GK P001 og VKI P002
========================================================================
Grunnkurs: P001 Media og kommunikasjon
VKI-kurs: P002 Grafisk produksjon


# oblig_MK_P002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MK KURS P001, MK P002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_MK_GK
  og  oblig_MK_P002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_MK_P002_VKI
 :=
 (   (     MK2110
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2110 Bransje og marked"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2120
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2120 IKT og digitale verktøy"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2130
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2130 Produkter, materialer og miljø"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2140
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2140 Met./tekn. trykk, innb./f.-gj."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2150
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2150 Produksjon, maskin og kvalitet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2160
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2160 Prosjektarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2199
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2199 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag P002 "];
13.3.1 Hovedkontroll MK P001, P003, A010
=========================================
Grunnkurs: P001 Media og kommunikasjon
VKI-kurs: P003 Medier og kommunikasjon
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_MK_P003_AP
 :=
    (    kontroll_MK_P003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MK_P003_AP_uk
 :=  kontroll_MK_P003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MK_P003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_MK_P003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));13.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning MK GK P001 og VKI P003
========================================================================
Grunnkurs: P001 Media og kommunikasjon
VKI-kurs: P003 Medier og kommunikasjon


# oblig_MK_P003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MK KURS P001, MK P003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_MK_GK
  og  oblig_MK_P003_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_MK_P003_VKI
 :=
 (   (     MK2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2010 Mediekomm., individ og samfunn"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2020 Mediedesign"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2030 Medieproduksjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2040 Uttrykkshistorie"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2050 Prosjektarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     MK2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag P003 "];14. Felleskontroller for SA:
============================

Grunnkurs: Q001, Salg og serviceEneste felleskontroll definert så langt er oblig_SA_GK-kontrollen,
som sjekker obligatoriske fag på grunnkurset. Denne kontrollen brukes av hver VKI-kontroll
på denne studieretningen.

# oblig_SA_GK
 :=
 ( 
     (     SA1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1010 Salg, service og sikkerhet"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1020 Administrasjon"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1030 Økonomi"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1040 Bedriftsetablering"]
     eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA1099
     eller (1=1))
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag SA Q001"];
14.2.1 Hovedkontroll SA Q001, Q002, A010
=========================================
Grunnkurs: Q001 Salg og service
VKI-kurs: Q002 Salg og service
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_SA_Q002_AP
 :=
    (    kontroll_SA_Q002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_SA_Q002_AP_uk
 :=  kontroll_SA_Q002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_SA_Q002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_SA_Q002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));14.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning SA GK Q001 og VKI Q002
========================================================================
Grunnkurs: Q001 Salg og service
VKI-kurs: Q002 Salg og service


# oblig_SA_Q002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG SA KURS Q001, SA Q002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_SA_GK
  og  oblig_SA_Q002_VKI 
 )
og vekt=0;

# oblig_SA_Q002_VKI
 :=
 (   (     SA2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2010 Salg og service"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2020 Sikkerhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2030 Kultur, komm. og teknologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2040 Egen bedrift"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2050 Prosjektarbeid"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     SA2099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2099 Tverrfaglig eksamen"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag Q002 "];
15.1.1 Hovedkontroll AA B001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_A015_AP
 :=
    (    kontroll_BY_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_A015_AP_uk
 :=  kontroll_BY_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.1.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_BY_A015_VKI.

# oblig_BY_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.2.1 Hovedkontroll AA C001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_A015_AP
 :=
    (    kontroll_EL_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_A015_AP_uk
 :=  kontroll_EL_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.2.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_EL_A015_VKI.

# oblig_EL_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.3.1 Hovedkontroll AA D001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_A015_AP
 :=
    (    kontroll_FO_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_A015_AP_uk
 :=  kontroll_FO_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.3.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_FO_A015_VKI.

# oblig_FO_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.4.1 Hovedkontroll AA E001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_A015_AP
 :=
    (    kontroll_HN_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_A015_AP_uk
 :=  kontroll_HN_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.4.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_HN_A015_VKI.

# oblig_HN_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.5.1 Hovedkontroll AA F001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HS_A015_AP
 :=
    (    kontroll_HS_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_A015_AP_uk
 :=  kontroll_HS_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HS_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HS_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.5.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HS GK F001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: F001 Helse- og sosialfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_HS_A015_VKI.

# oblig_HS_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HS_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.6.1 Hovedkontroll AA G001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: G001 Idrettsfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ID_A015_AP
 :=
    (    kontroll_ID_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ID_A015_AP_uk
 :=  kontroll_ID_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ID_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ID_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.6.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ID GK G001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: G001 Idrettsfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_ID_A015_VKI.

# oblig_ID_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ID KURS G001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ID_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.7.1 Hovedkontroll AA H001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_KP_A015_AP
 :=
    (    kontroll_KP_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_KP_A015_AP_uk
 :=  kontroll_KP_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_KP_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_KP_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.7.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning KP GK H001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: H001 Kjemi- og prosessfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_KP_A015_VKI.

# oblig_KP_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG KP KURS H001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_KP_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.8.1 Hovedkontroll AA I001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: I001 Musikk, dans og drama
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_MD_A015_AP
 :=
    (    kontroll_MD_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MD_A015_AP_uk
 :=  kontroll_MD_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MD_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_MD_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.8.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning MD GK I001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: I001 Musikk, dans og drama
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_MD_A015_VKI.

# oblig_MD_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD KURS I001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_MD_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.9.1 Hovedkontroll AA J001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_A015_AP
 :=
    (    kontroll_ME_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_A015_AP_uk
 :=  kontroll_ME_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.9.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_ME_A015_VKI.

# oblig_ME_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.10.1 Hovedkontroll AA K001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_NA_A015_AP
 :=
    (    kontroll_NA_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_A015_AP_uk
 :=  kontroll_NA_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_NA_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_NA_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.10.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning NA GK K001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: K001 Naturbruk
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_NA_A015_VKI.

# oblig_NA_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_NA_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.11.1 Hovedkontroll AA L001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_A015_AP
 :=
    (    kontroll_TB_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_A015_AP_uk
 :=  kontroll_TB_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.11.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_TB_A015_VKI.

# oblig_TB_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.12.1 Hovedkontroll AA M001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TR_A015_AP
 :=
    (    kontroll_TR_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_A015_AP_uk
 :=  kontroll_TR_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TR_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TR_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.12.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TR GK M001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: M001 Trearbeidsfag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_TR_A015_VKI.

# oblig_TR_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TR_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.13.1 Hovedkontroll AA P001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: P001 Media og kommunikasjon
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_MK_A015_AP
 :=
    (    kontroll_MK_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MK_A015_AP_uk
 :=  kontroll_MK_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_MK_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_MK_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.13.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning MK GK P001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: P001 Media og kommunikasjon
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_MK_A015_VKI.

# oblig_MK_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MK KURS P001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_MK_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.14.1 Hovedkontroll AA Q001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: Q001 Salg og service
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_SA_A015_AP
 :=
    (    kontroll_SA_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_SA_A015_AP_uk
 :=  kontroll_SA_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_SA_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_SA_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.14.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning SA GK Q001 og VKI A015
========================================================================
Grunnkurs: Q001 Salg og service
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag

Kontroll for VKI-kurset A015 IKT - driftsfag er definert annet sted, se oblig_SA_A015_VKI.

# oblig_SA_A015_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG SA KURS Q001, AA A015"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_SA_GK
  og  oblig_AA_A015_VKI 
 )
og vekt=0;15.15.1 Hovedkontroll HS B001, F003, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_F003_AP
 :=
    (    kontroll_BY_F003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_F003_AP_uk
 :=  kontroll_BY_F003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_F003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_F003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.15.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI F003
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold

Kontroll for VKI-kurset F003 Miljø- og vedlikehold er definert annet sted, se oblig_BY_F003_VKI.

# oblig_BY_F003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, HS F003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_HS_F003_VKI 
 )
og vekt=0;15.16.1 Hovedkontroll NA B001, K008, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_K008_AP
 :=
    (    kontroll_BY_K008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_K008_AP_uk
 :=  kontroll_BY_K008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_K008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_K008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.16.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI K008
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg

Kontroll for VKI-kurset K008 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg er definert annet sted, se oblig_BY_K008_VKI.

# oblig_BY_K008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, NA K008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_NA_K008_VKI 
 )
og vekt=0;15.17.1 Hovedkontroll TB B001, L002, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_L002_AP
 :=
    (    kontroll_BY_L002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_L002_AP_uk
 :=  kontroll_BY_L002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_L002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIPmin_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIPmin)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_L002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.17.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI L002
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling

Kontroll for VKI-kurset L002 Kart og oppmåling er definert annet sted, se oblig_BY_L002_VKI.

# oblig_BY_L002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, TB L002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_TB_L002_VKI 
 )
og vekt=0;15.18.1 Hovedkontroll TB B001, L003, A010
=========================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_BY_L003_AP
 :=
    (    kontroll_BY_L003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_L003_AP_uk
 :=  kontroll_BY_L003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_BY_L003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_BY_L003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.18.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning BY GK B001 og VKI L003
========================================================================
Grunnkurs: B001 Byggfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning

Kontroll for VKI-kurset L003 Teknisk tegning er definert annet sted, se oblig_BY_L003_VKI.

# oblig_BY_L003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, TB L003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_BY_GK
  og  oblig_TB_L003_VKI 
 )
og vekt=0;15.19.1 Hovedkontroll ME C001, J007, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: J007 Skipsteknisk drift
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_J007_AP
 :=
    (    kontroll_EL_J007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_J007_AP_uk
 :=  kontroll_EL_J007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_J007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_J007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.19.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI J007
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: J007 Skipsteknisk drift

Kontroll for VKI-kurset J007 Skipsteknisk drift er definert annet sted, se oblig_EL_J007_VKI.

# oblig_EL_J007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, ME J007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_ME_J007_VKI 
 )
og vekt=0;15.20.1 Hovedkontroll ME A001, J008, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: J008 Transportfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_J008_AP
 :=
    (    kontroll_AA_J008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_J008_AP_uk
 :=  kontroll_AA_J008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_J008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_J008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));15.20.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning AA GK A001 og VKI J008
========================================================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: J008 Transportfag

Kontroll for VKI-kurset J008 Transportfag er definert annet sted, se oblig_AA_J008_VKI.

# oblig_AA_J008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, ME J008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_AA_GK
  og  oblig_ME_J008_VKI 
 )
og vekt=0;15.21.1 Hovedkontroll ME C001, J008, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: J008 Transportfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_J008_AP
 :=
    (    kontroll_EL_J008_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_J008_AP_uk
 :=  kontroll_EL_J008_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_J008_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_J008_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.21.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI J008
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: J008 Transportfag

Kontroll for VKI-kurset J008 Transportfag er definert annet sted, se oblig_EL_J008_VKI.

# oblig_EL_J008_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, ME J008"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_ME_J008_VKI 
 )
og vekt=0;15.22.1 Hovedkontroll ME C001, J010, A010
=========================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_EL_J010_AP
 :=
    (    kontroll_EL_J010_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_J010_AP_uk
 :=  kontroll_EL_J010_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_EL_J010_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_EL_J010_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.22.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning EL GK C001 og VKI J010
========================================================================
Grunnkurs: C001 Elektrofag
VKI-kurs: J010 Elektromekaniske fag

Kontroll for VKI-kurset J010 Elektromekaniske fag er definert annet sted, se oblig_EL_J010_VKI.

# oblig_EL_J010_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, ME J010"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_EL_GK
  og  oblig_ME_J010_VKI 
 )
og vekt=0;15.23.1 Hovedkontroll TB D001, L003, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_L003_AP
 :=
    (    kontroll_FO_L003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_L003_AP_uk
 :=  kontroll_FO_L003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_L003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_L003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.23.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI L003
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning

Kontroll for VKI-kurset L003 Teknisk tegning er definert annet sted, se oblig_FO_L003_VKI.

# oblig_FO_L003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TB L003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_TB_L003_VKI 
 )
og vekt=0;15.24.1 Hovedkontroll TB D001, L002, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_L002_AP
 :=
    (    kontroll_FO_L002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_L002_AP_uk
 :=  kontroll_FO_L002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_L002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIPmin_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIPmin)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_L002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.24.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI L002
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling

Kontroll for VKI-kurset L002 Kart og oppmåling er definert annet sted, se oblig_FO_L002_VKI.

# oblig_FO_L002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TB L002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_TB_L002_VKI 
 )
og vekt=0;15.25.1 Hovedkontroll TB D001, L006, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: L006 Maler og byggtapetserer
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_L006_AP
 :=
    (    kontroll_FO_L006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_L006_AP_uk
 :=  kontroll_FO_L006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_L006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_L006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.25.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI L006
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: L006 Maler og byggtapetserer

Kontroll for VKI-kurset L006 Maler og byggtapetserer er definert annet sted, se oblig_FO_L006_VKI.

# oblig_FO_L006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TB L006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_TB_L006_VKI 
 )
og vekt=0;15.26.1 Hovedkontroll TR D001, M004, A010
=========================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: M004 Treskjærerfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_FO_M004_AP
 :=
    (    kontroll_FO_M004_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_M004_AP_uk
 :=  kontroll_FO_M004_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_FO_M004_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_FO_M004_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.26.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning FO GK D001 og VKI M004
========================================================================
Grunnkurs: D001 Formgivingsfag
VKI-kurs: M004 Treskjærerfag

Kontroll for VKI-kurset M004 Treskjærerfag er definert annet sted, se oblig_FO_M004_VKI.

# oblig_FO_M004_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TR M004"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_FO_GK
  og  oblig_TR_M004_VKI 
 )
og vekt=0;15.27.1 Hovedkontroll HS E001, F003, A010
=========================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_HN_F003_AP
 :=
    (    kontroll_HN_F003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_F003_AP_uk
 :=  kontroll_HN_F003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_HN_F003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_HN_F003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.27.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning HN GK E001 og VKI F003
========================================================================
Grunnkurs: E001 Hotell- og næringsmiddelfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold

Kontroll for VKI-kurset F003 Miljø- og vedlikehold er definert annet sted, se oblig_HN_F003_VKI.

# oblig_HN_F003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HS F003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_HN_GK
  og  oblig_HS_F003_VKI 
 )
og vekt=0;15.28.1 Hovedkontroll TB G001, L003, A010
=========================================
Grunnkurs: G001 Idrettsfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ID_L003_AP
 :=
    (    kontroll_ID_L003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ID_L003_AP_uk
 :=  kontroll_ID_L003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ID_L003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ID_L003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.28.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ID GK G001 og VKI L003
========================================================================
Grunnkurs: G001 Idrettsfag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning

Kontroll for VKI-kurset L003 Teknisk tegning er definert annet sted, se oblig_ID_L003_VKI.

# oblig_ID_L003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ID KURS G001, TB L003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ID_GK
  og  oblig_TB_L003_VKI 
 )
og vekt=0;15.29.1 Hovedkontroll BY J001, B006, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: B006 Anleggsmaskinfører
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_B006_AP
 :=
    (    kontroll_ME_B006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_B006_AP_uk
 :=  kontroll_ME_B006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_B006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_B006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.29.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI B006
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: B006 Anleggsmaskinfører

Kontroll for VKI-kurset B006 Anleggsmaskinfører er definert annet sted, se oblig_ME_B006_VKI.

# oblig_ME_B006_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, BY B006"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_BY_B006_VKI 
 )
og vekt=0;15.30.1 Hovedkontroll EL J001, C005, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: C005 Sjøfartsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_C005_AP
 :=
    (    kontroll_ME_C005_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_C005_AP_uk
 :=  kontroll_ME_C005_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_C005_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_C005_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.30.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI C005
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: C005 Sjøfartsfag

Kontroll for VKI-kurset C005 Sjøfartsfag er definert annet sted, se oblig_ME_C005_VKI.

# oblig_ME_C005_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, EL C005"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_EL_C005_VKI 
 )
og vekt=0;15.31.1 Hovedkontroll FO J001, D057, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: D057 Søm
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_D057_AP
 :=
    (    kontroll_ME_D057_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_D057_AP_uk
 :=  kontroll_ME_D057_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_D057_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_D057_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.31.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI D057
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: D057 Søm

Kontroll for VKI-kurset D057 Søm er definert annet sted, se oblig_ME_D057_VKI.

# oblig_ME_D057_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, FO D057"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_FO_D057_VKI 
 )
og vekt=0;15.32.1 Hovedkontroll TB J001, L007, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: L007 Overflatebehandling
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_L007_AP
 :=
    (    kontroll_ME_L007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_L007_AP_uk
 :=  kontroll_ME_L007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_L007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_L007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.32.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI L007
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: L007 Overflatebehandling

Kontroll for VKI-kurset L007 Overflatebehandling er definert annet sted, se oblig_ME_L007_VKI.

# oblig_ME_L007_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, TB L007"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_TB_L007_VKI 
 )
og vekt=0;15.33.1 Hovedkontroll TB J001, L003, A010
=========================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_ME_L003_AP
 :=
    (    kontroll_ME_L003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_L003_AP_uk
 :=  kontroll_ME_L003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_ME_L003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_ME_L003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.33.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning ME GK J001 og VKI L003
========================================================================
Grunnkurs: J001 Mekaniske fag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning

Kontroll for VKI-kurset L003 Teknisk tegning er definert annet sted, se oblig_ME_L003_VKI.

# oblig_ME_L003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, TB L003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_ME_GK
  og  oblig_TB_L003_VKI 
 )
og vekt=0;15.34.1 Hovedkontroll HS L001, F003, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_F003_AP
 :=
    (    kontroll_TB_F003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_F003_AP_uk
 :=  kontroll_TB_F003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_F003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_F003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.34.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI F003
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: F003 Miljø- og vedlikehold

Kontroll for VKI-kurset F003 Miljø- og vedlikehold er definert annet sted, se oblig_TB_F003_VKI.

# oblig_TB_F003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, HS F003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_HS_F003_VKI 
 )
og vekt=0;15.35.1 Hovedkontroll ME L001, J012, A010
=========================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: J012 Plastfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_TB_J012_AP
 :=
    (    kontroll_TB_J012_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_J012_AP_uk
 :=  kontroll_TB_J012_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_TB_J012_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_TB_J012_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP));15.35.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning TB GK L001 og VKI J012
========================================================================
Grunnkurs: L001 Tekniske byggfag
VKI-kurs: J012 Plastfag

Kontroll for VKI-kurset J012 Plastfag er definert annet sted, se oblig_TB_J012_VKI.

# oblig_TB_J012_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, ME J012"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_TB_GK
  og  oblig_ME_J012_VKI 
 )
og vekt=0;15.36.1 Hovedkontroll TB A001, L002, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_L002_AP
 :=
    (    kontroll_AA_L002_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_L002_AP_uk
 :=  kontroll_AA_L002_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_L002_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIPmin_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIPmin)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_L002_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));15.36.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning AA GK A001 og VKI L002
========================================================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: L002 Kart og oppmåling

Kontroll for VKI-kurset L002 Kart og oppmåling er definert annet sted, se oblig_AA_L002_VKI.

# oblig_AA_L002_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, TB L002"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_AA_GK
  og  oblig_TB_L002_VKI 
 )
og vekt=0;15.37.1 Hovedkontroll TB A001, L003, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_L003_AP
 :=
    (    kontroll_AA_L003_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_L003_AP_uk
 :=  kontroll_AA_L003_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_L003_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_L003_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_felles)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));15.37.2 Kontroll av obligatoriske fag studieretning AA GK A001 og VKI L003
========================================================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: L003 Teknisk tegning

Kontroll for VKI-kurset L003 Teknisk tegning er definert annet sted, se oblig_AA_L003_VKI.

# oblig_AA_L003_VKIIP
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, TB L003"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 :=
 (   oblig_AA_GK
  og  oblig_TB_L003_VKI 
 )
og vekt=0;


16. Felleskontroller for AA:
============================

Grunnkurs: A001, Allmenne, økonomiske og administrative fag
16.2.1 Hovedkontroll AA A001, A006, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: A006 Resepsjonsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_A006_AP
 :=
    (    kontroll_AA_A006_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A006_AP_uk
 :=  kontroll_AA_A006_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A006_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_A006_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_A006)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));

16.3.1 Hovedkontroll AA A001, A007, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: A007 Butikkfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_A007_AP
 :=
    (    kontroll_AA_A007_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A007_AP_uk
 :=  kontroll_AA_A007_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A007_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_A007_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_A007)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));

16.4.1 Hovedkontroll AA A001, A011, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: A011 Kontorfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_A011_AP
 :=
    (    kontroll_AA_A011_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A011_AP_uk
 :=  kontroll_AA_A011_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A011_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_A011_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_A011)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));

16.5.1 Hovedkontroll AA A001, A015, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: A015 IKT - driftsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_A015_AP
 :=
    (    kontroll_AA_A015_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A015_AP_uk
 :=  kontroll_AA_A015_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A015_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_A015_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_A015)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));

16.6.1 Hovedkontroll AA A001, A017, A010
=========================================
Grunnkurs: A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
VKI-kurs: A017 Reiseservice- og resepsjonsfag
VKII-kurs: A010 Allmennfaglig påbygning


# kontroll_AA_A017_AP
 :=
    (    kontroll_AA_A017_AP_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A017_AP_uk
 :=  kontroll_AA_A017_AP_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_AA_A017_AP_felles
 :=
    (
         (   VKIIP_almenfag_tips
         eller almenfag_VKIIP)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_AA_A017_VKIIP
    og hele(fordypningsp_VKIIP_A017)
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_VKIIP_A));
17. Kontroller for teknisk fagskole
=================================
17.1.1 Hovedkontroll kurs Z053 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z053 Linje for maritime fag og fiskerifag


# kontroll_Z053_TF
 :=
    (    kontroll_Z053_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z053_TF_uk
 :=  kontroll_Z053_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z053_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z053_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z053_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z053 Linje for maritime fag og fiskerifag"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z053 og (vekt = 0);

# oblig_Z053
 :=
 (   (     TF6010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF6010 Lederskap til sjøs"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF6020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF6020 Skipsteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF6030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF6030 Sikkerhet til sjøs"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z053 "]
og
 (
     (   (  TF6110 og TF6120 og TF6130 og TF6140 og TF6150 
         og TF6160 )
     eller (  TF6310 og TF6320 og TF6330 og TF6340 og TF6350 
         og TF6360 og TF6370 og TF6380 og TF6390 ) 
     eller ( sub_Z053_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z053"];


# sub_Z053_tips
 :=  (    (    TF6110 ellerf TF6120 ellerf TF6130 ellerf TF6140 ellerf TF6150 
         ellerf TF6160 )
        [faglogg "Subløp nautiske fag og fiskerifag "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp nautiske fag og fiskerifag:"
         usann "***   Riktig subløp: TF6110+TF6120+TF6130+TF6140+TF6150+TF6160 "])
 eller (    (    TF6310 ellerf TF6320 ellerf TF6330 ellerf TF6340 ellerf TF6350 
         ellerf TF6360 ellerf TF6370 ellerf TF6380 ellerf TF6390 )
        [faglogg "Subløp skipteknisk drift "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp skipteknisk drift"
         usann "***   Riktig subløp: TF6310+TF6320+TF6330+TF6340+TF6350+TF6360+TF6370+TF6380+TF6390 "]);


17.2.1 Hovedkontroll kurs Z054 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z054 Linje for næringsmiddelteknikk


# kontroll_Z054_TF
 :=
    (    kontroll_Z054_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z054_TF_uk
 :=  kontroll_Z054_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z054_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z054_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z054_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z054 Linje for næringsmiddelteknikk"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z054 og (vekt = 0);

# oblig_Z054
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7710
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7710 Mikrobiologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7720
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7720 Produksjonshygiene"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7730
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7730 Kjemi med næringsmiddelkjemi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7740
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7740 Prosesslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7750
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7750 Råst.-, prod.- og ferdigv.kun."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7799
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7799 Tverrf. prosj.eks nær.midd.tek"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Obligatoriske fag Z054 "];
17.3.1 Hovedkontroll kurs Z055 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z055 Linje for kjemi og prosess


# kontroll_Z055_TF
 :=
    (    kontroll_Z055_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z055_TF_uk
 :=  kontroll_Z055_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z055_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z055_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z055_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z055 Linje for kjemi og prosess"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z055 og (vekt = 0);

# oblig_Z055
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4510
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4510 Helse, miljø og sikkerhet"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4520
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4520 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4530
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4530 Generell og uorganisk kjemi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4540
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4540 Grunnleggende organisk kjemi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4550
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4550 Fysikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4560
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4560 Grunnleggende kjemiteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z055 "]
og
 (
     (   (  TF4610 og TF4620 og TF4630 og TF4699 )
     eller (  TF4710 og TF4720 og TF4730 og TF4799 ) 
     eller ( sub_Z055_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z055"];


# sub_Z055_tips
 :=  (    (    TF4610 ellerf TF4620 ellerf TF4630 ellerf TF4699 )
        [faglogg "Subløp kjemi "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp kjemi:"
         usann "***   Riktig subløp: TF4610+TF4620+TF4630+TF4699 "])
 eller (    (    TF4710 ellerf TF4720 ellerf TF4730 ellerf TF4799 )
        [faglogg "Subløp prosess "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp prosess"
         usann "***   Riktig subløp: TF4710+TF4720+TF4730+TF4799 "]);


17.4.1 Hovedkontroll kurs Z056 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z056 Linje for bygg og anlegg


# kontroll_Z056_TF
 :=
    (    kontroll_Z056_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z056_TF_uk
 :=  kontroll_Z056_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z056_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z056_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z056_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z056 Linje for bygg og anlegg"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z056 og (vekt = 0);

# oblig_Z056
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF1010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1010 Matematikk for bygg og anlegg"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF1020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1020 Stikking og nivellering"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF1030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1030 Materialkunnskap"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF1040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1040 Konstruksjonslære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF1050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1050 Byggesaken"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF1060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1060 Kvalitetskontroll og internk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z056 "]
og
 (
     (   (  TF1110 og TF1120 og TF1130 og TF1140 og TF1150 
         og TF1160 og TF1199 )
     eller (  TF1210 og TF1220 og TF1230 og TF1240 og TF1250 
         og TF1260 og TF1270 og TF1299 )
     eller (  TF1310 og TF1320 og TF1330 og TF1350 og TF1399 ) 
     eller ( sub_Z056_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z056"];


# sub_Z056_tips
 :=  (    (    TF1110 ellerf TF1120 ellerf TF1130 ellerf TF1140 ellerf TF1150 
         ellerf TF1160 ellerf TF1199 )
        [faglogg "Subløp bygg "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp bygg:"
         usann "***   Riktig subløp: TF1110+TF1120+TF1130+TF1140+TF1150+TF1160+TF1199 "])
 eller (    (    TF1210 ellerf TF1220 ellerf TF1230 ellerf TF1240 ellerf TF1250 
         ellerf TF1260 ellerf TF1270 ellerf TF1299 )
        [faglogg "Subløp anlegg "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp anlegg:"
         usann "***   Riktig subløp: TF1210+TF1220+TF1230+TF1240+TF1250+TF1260+TF1270+TF1299 "])
 eller (    (    TF1310 ellerf TF1320 ellerf TF1330 ellerf TF1350 ellerf TF1399 )
        [faglogg "Subløp anleggsgartner "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp anleggsgartner"
         usann "***   Riktig subløp: TF1310+TF1320+TF1330+TF1350+TF1399 "]);


17.5.1 Hovedkontroll kurs Z057 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z057 Linje for elektro


# kontroll_Z057_TF
 :=
    (    kontroll_Z057_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z057_TF_uk
 :=  kontroll_Z057_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z057_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z057_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z057_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z057 Linje for elektro"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z057 og (vekt = 0);

# oblig_Z057
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF2010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2010 Elektroteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF2020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2020 Matematikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF2030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2030 Datakommunikasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF2040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2040 Elektroniske systemer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF2050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2050 Tegning og dokumentasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF2060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2060 Industriell måleteknikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z057 "]
og
 (
     (   (  TF2110 og TF2120 og TF2130 og TF2140 og TF2150 
         og TF2199 )
     eller (  TF2210 og TF2220 og TF2230 og TF2299 )
     eller (  TF2310 og TF2320 og TF2330 og TF2340 og TF2399 )
     eller (  TF2410 og TF2420 og TF2430 og TF2440 og TF2450 
         og TF2499 ) 
     eller ( sub_Z057_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z057"];


# sub_Z057_tips
 :=  (    (    TF2110 ellerf TF2120 ellerf TF2130 ellerf TF2140 ellerf TF2150 
         ellerf TF2199 )
        [faglogg "Subløp elkraft "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp elkraft:"
         usann "***   Riktig subløp: TF2110+TF2120+TF2130+TF2140+TF2150+TF2199 "])
 eller (    (    TF2210 ellerf TF2220 ellerf TF2230 ellerf TF2299 )
        [faglogg "Subløp elektronikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp elektronikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF2210+TF2220+TF2230+TF2299 "])
 eller (    (    TF2310 ellerf TF2320 ellerf TF2330 ellerf TF2340 ellerf TF2399 )
        [faglogg "Subløp datateknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp datateknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF2310+TF2320+TF2330+TF2340+TF2399 "])
 eller (    (    TF2410 ellerf TF2420 ellerf TF2430 ellerf TF2440 ellerf TF2450 
         ellerf TF2499 )
        [faglogg "Subløp automatisering "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp automatisering"
         usann "***   Riktig subløp: TF2410+TF2420+TF2430+TF2440+TF2450+TF2499 "]);


17.6.1 Hovedkontroll kurs Z058 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z058 Linje for driftsteknikk


# kontroll_Z058_TF
 :=
    (    kontroll_Z058_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z058_TF_uk
 :=  kontroll_Z058_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z058_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z058_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z058_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z058 Linje for driftsteknikk"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z058 og (vekt = 0);

# oblig_Z058
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF3010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3010 Kvalitetssikring og HMS"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF3020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3020 Fabrikkplanlegging"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF3030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3030 Materialadministrasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF3040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3040 Vedlikehold"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF3050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3050 Mekanikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF3060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3060 Matematikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z058 "]
og
 (
     (   (  TF3110 og TF3120 og TF3130 og TF3140 og TF3150 
         og TF3160 og TF3170 og TF3199 )
     eller (  TF3210 og TF3220 og TF3230 og TF3240 og TF3299 )
     eller (  TF3310 og TF3320 og TF3330 og TF3399 )
     eller (  TF3410 og TF3420 og TF3430 og TF3440 og TF3450 
         og TF3499 )
     eller (  TF3510 og TF3520 og TF3530 og TF3540 og TF3550 
         og TF3560 og TF3570 og TF3580 og TF3599 )
     eller (  TF3610 og TF3620 og TF3630 og TF3640 og TF3650 
         og TF3660 og TF3670 og TF3699 ) 
     eller ( sub_Z058_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z058"];


# sub_Z058_tips
 :=  (    (    TF3110 ellerf TF3120 ellerf TF3130 ellerf TF3140 ellerf TF3150 
         ellerf TF3160 ellerf TF3170 ellerf TF3199 )
        [faglogg "Subløp tre og møbel "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp tre og møbel:"
         usann "***   Riktig subløp: TF3110+TF3120+TF3130+TF3140+TF3150+TF3160+TF3170+TF3199 "])
 eller (    (    TF3210 ellerf TF3220 ellerf TF3230 ellerf TF3240 ellerf TF3299 )
        [faglogg "Subløp tekstil/konfeksjon "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp tekstil/konfeksjon:"
         usann "***   Riktig subløp: TF3210+TF3220+TF3230+TF3240+TF3299 "])
 eller (    (    TF3310 ellerf TF3320 ellerf TF3330 ellerf TF3399 )
        [faglogg "Subløp treteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp treteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF3310+TF3320+TF3330+TF3399 "])
 eller (    (    TF3410 ellerf TF3420 ellerf TF3430 ellerf TF3440 ellerf TF3450 
         ellerf TF3499 )
        [faglogg "Subløp plastteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp plastteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF3410+TF3420+TF3430+TF3440+TF3450+TF3499 "])
 eller (    (    TF3510 ellerf TF3520 ellerf TF3530 ellerf TF3540 ellerf TF3550 
         ellerf TF3560 ellerf TF3570 ellerf TF3580 ellerf TF3599 )
        [faglogg "Subløp maskinteknisk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp maskinteknisk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF3510+TF3520+TF3530+TF3540+TF3550+TF3560+TF3570+TF3580+TF3599 "])
 eller (    (    TF3610 ellerf TF3620 ellerf TF3630 ellerf TF3640 ellerf TF3650 
         ellerf TF3660 ellerf TF3670 ellerf TF3699 )
        [faglogg "Subløp logistikk/transport "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp logistikk/transport"
         usann "***   Riktig subløp: TF3610+TF3620+TF3630+TF3640+TF3650+TF3660+TF3670+TF3699 "]);


17.7.1 Hovedkontroll kurs Z059 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z059 Linje for petroleumsteknologi


# kontroll_Z059_TF
 :=
    (    kontroll_Z059_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z059_TF_uk
 :=  kontroll_Z059_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z059_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z059_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z059_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z059 Linje for petroleumsteknologi"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z059 og (vekt = 0);

# oblig_Z059
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4000
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4000 Produksjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4010 Reservoargeologi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4020 Brønndesign"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4030 HMS-IK"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4040 Mekanikk/materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4050 Fagengelsk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4060 Brønnvæsker"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4070
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4070 Reguleringssystemer"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4080
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4080 Matematikk for petroleumstekn."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4090
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4090 Vedlikeholdsstrategi"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF4100
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4100 Trykkontroll I"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z059 "]
og
 (
     (   (  TF4110 og TF4120 og TF4130 og TF4140 og TF4150 
         og TF4160 og TF4199 )
     eller (  TF4120 og TF4160 og TF4210 og TF4220 og TF4230 
         og TF4240 og TF4250 og TF4299 )
     eller (  TF4310 og TF4320 og TF4330 og TF4340 og TF4399 ) 
     eller ( sub_Z059_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z059"];


# sub_Z059_tips
 :=  (    (    TF4110 ellerf TF4120 ellerf TF4130 ellerf TF4140 ellerf TF4150 
         ellerf TF4160 ellerf TF4199 )
        [faglogg "Subløp boreteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp boreteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF4110+TF4120+TF4130+TF4140+TF4150+TF4160+TF4199 "])
 eller (    (    TF4120 ellerf TF4160 ellerf TF4210 ellerf TF4220 ellerf TF4230 
         ellerf TF4240 ellerf TF4250 ellerf TF4299 )
        [faglogg "Subløp brønnservice "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp brønnservice:"
         usann "***   Riktig subløp: TF4120+TF4160+TF4210+TF4220+TF4230+TF4240+TF4250+TF4299 "])
 eller (    (    TF4310 ellerf TF4320 ellerf TF4330 ellerf TF4340 ellerf TF4399 )
        [faglogg "Subløp petroleumsproduksjon "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp petroleumsproduksjon"
         usann "***   Riktig subløp: TF4310+TF4320+TF4330+TF4340+TF4399 "]);


17.8.1 Hovedkontroll kurs Z060 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z060 Linje for maskinfag


# kontroll_Z060_TF
 :=
    (    kontroll_Z060_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z060_TF_uk
 :=  kontroll_Z060_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z060_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z060_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z060_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z060 Linje for maskinfag"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z060 og (vekt = 0);

# oblig_Z060
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5010 Systematisk HMS"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5020 Materiallære"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5030 Termodynamikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5040
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5040 Mekanikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5050
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5050 Elektro og automasjon"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5060
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5060 Teknisk tegning og dok."]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF5070
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5070 Matematikk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z060 "]
og
 (
     (   (  TF5110 og TF5120 og TF5130 og TF5140 og TF5150 
         og TF5160 og TF5170 og TF5180 og TF5190 
         og TF5199 )
     eller (  TF5210 og TF5220 og TF5230 og TF5240 og TF5250 
         og TF5260 og TF5299 )
     eller (  TF5310 og TF5320 og TF5330 og TF5340 og TF5350 
         og TF5360 og TF5370 og TF5399 )
     eller (  TF5410 og TF5420 og TF5430 og TF5440 og TF5450 
         og TF5499 )
     eller (  TF5510 og TF5520 og TF5530 og TF5540 og TF5550 
         og TF5599 )
     eller (  TF5610 og TF5620 og TF5630 og TF5640 og TF5650 
         og TF5699 ) 
     eller ( sub_Z060_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z060"];


# sub_Z060_tips
 :=  (    (    TF5110 ellerf TF5120 ellerf TF5130 ellerf TF5140 ellerf TF5150 
         ellerf TF5160 ellerf TF5170 ellerf TF5180 ellerf TF5190 
         ellerf TF5199 )
        [faglogg "Subløp bilteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp bilteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF5110+TF5120+TF5130+TF5140+TF5150+TF5160+TF5170+TF5180+TF5190+TF5199 "])
 eller (    (    TF5210 ellerf TF5220 ellerf TF5230 ellerf TF5240 ellerf TF5250 
         ellerf TF5260 ellerf TF5299 )
        [faglogg "Subløp maskinteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp maskinteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF5210+TF5220+TF5230+TF5240+TF5250+TF5260+TF5299 "])
 eller (    (    TF5310 ellerf TF5320 ellerf TF5330 ellerf TF5340 ellerf TF5350 
         ellerf TF5360 ellerf TF5370 ellerf TF5399 )
        [faglogg "Subløp VVS-teknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp VVS-teknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF5310+TF5320+TF5330+TF5340+TF5350+TF5360+TF5370+TF5399 "])
 eller (    (    TF5410 ellerf TF5420 ellerf TF5430 ellerf TF5440 ellerf TF5450 
         ellerf TF5499 )
        [faglogg "Subløp sveiseteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp sveiseteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF5410+TF5420+TF5430+TF5440+TF5450+TF5499 "])
 eller (    (    TF5510 ellerf TF5520 ellerf TF5530 ellerf TF5540 ellerf TF5550 
         ellerf TF5599 )
        [faglogg "Subløp kuldeteknikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp kuldeteknikk:"
         usann "***   Riktig subløp: TF5510+TF5520+TF5530+TF5540+TF5550+TF5599 "])
 eller (    (    TF5610 ellerf TF5620 ellerf TF5630 ellerf TF5640 ellerf TF5650 
         ellerf TF5699 )
        [faglogg "Subløp mekatronikk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp mekatronikk"
         usann "***   Riktig subløp: TF5610+TF5620+TF5630+TF5640+TF5650+TF5699 "]);


17.9.1 Hovedkontroll kurs Z061 teknisk fagskole
================================================
Kursbetegnelse: Z061 Linje for naturbruk


# kontroll_Z061_TF
 :=
    (    kontroll_Z061_TF_felles
    og hele(karakterkontroll))
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z061_TF_uk
 :=  kontroll_Z061_TF_felles
    [sann  "*****   VITNEMÅL GODKJENT   *****"
    usann  "*****   VITNEMÅL FORKASTET   *****"];

# kontroll_Z061_TF_felles
 :=
    (
         (   TF_almenfag_tips
         eller almenfag_TF)
         [over  "KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE"
         sann  "Ingen mangler mht almenfagkrav TF"
         usann  "***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
    og oblig_Z061_TF
    og hele(realfagspoeng)
    og hele(omfang_alle_fag_TF));

# oblig_Z061_TF
 [over "OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z061 Linje for naturbruk"
  sann  "Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag"
  usann "***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES"]
 := oblig_Z061 og (vekt = 0);

# oblig_Z061
 :=
 (   (     TF0010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF0099
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7010
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7010 Produkt- og kvalitetsutvikling"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7020
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7020 Naturgrunnlaget"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 ellerf (     TF7030
          [usann "*** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7030 Kjemi for naturbruk"]
 	 eller (1=1){vekt=1})
 )
 [faglogg "Fellesfag ført Z061 "]
og
 (
     (   (  TF7110 og TF7120 og TF7199 )
     eller (  TF7210 og TF7220 og TF7230 og TF7240 og TF7299 )
     eller (  TF7310 og TF7320 og TF7330 og TF7340 og TF7399 )
     eller (  TF7410 og TF7420 og TF7430 og TF7440 og TF7450 
         og TF7499 ) 
     eller ( sub_Z061_tips eller (1=1){vekt=1}))
 )
 [faglogg "Fag ført subløp Z061"];


# sub_Z061_tips
 :=  (    (    TF7110 ellerf TF7120 ellerf TF7199 )
        [faglogg "Subløp akvakultur "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp akvakultur:"
         usann "***   Riktig subløp: TF7110+TF7120+TF7199 "])
 eller (    (    TF7210 ellerf TF7220 ellerf TF7230 ellerf TF7240 ellerf TF7299 )
        [faglogg "Subløp husdyr "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp husdyr:"
         usann "***   Riktig subløp: TF7210+TF7220+TF7230+TF7240+TF7299 "])
 eller (    (    TF7310 ellerf TF7320 ellerf TF7330 ellerf TF7340 ellerf TF7399 )
        [faglogg "Subløp plantedyrking "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp plantedyrking:"
         usann "***   Riktig subløp: TF7310+TF7320+TF7330+TF7340+TF7399 "])
 eller (    (    TF7410 ellerf TF7420 ellerf TF7430 ellerf TF7440 ellerf TF7450 
         ellerf TF7499 )
        [faglogg "Subløp skogbruk "]
      og  ( 1=0 )
        [usann "*** FEIL Mangler fag i subløp skogbruk"
         usann "***   Riktig subløp: TF7410+TF7420+TF7430+TF7440+TF7450+TF7499 "]);

Krav-tabell for vmkrav.input.txt

Kravkode Kravuttrykknr
startnr
KONTROLL_AF2
KONTROLL_AF_UK3
KONTROLL_AF_FELLES12
KONTROLL_ØA14
KONTROLL_ØA_UK15
KONTROLL_ØA_FELLES24
KONTROLL_ID26
KONTROLL_ID_UK27
KONTROLL_ID_FELLES36
KONTROLL_MD_MUSIKK38
KONTROLL_MD_MUSIKK_UK39
KONTROLL_MD_MUSIKK_FELLES47
KONTROLL_MD_DANS49
KONTROLL_MD_DANS_UK50
KONTROLL_MD_DANS_FELLES58
KONTROLL_MD_DRAMA60
KONTROLL_MD_DRAMA_UK61
KONTROLL_MD_DRAMA_FELLES69
KONTROLL_FO71
KONTROLL_FO_UK72
KONTROLL_FO_FELLES81
KONTROLL_NA_FISKE83
KONTROLL_NA_FISKE_UK84
KONTROLL_NA_FISKE_FELLES92
KONTROLL_NA_AKVA94
KONTROLL_NA_AKVA_UK95
KONTROLL_NA_AKVA_FELLES103
KONTROLL_NA_LANDBR105
KONTROLL_NA_LANDBR_UK106
KONTROLL_NA_LANDBR_FELLES114
KONTROLL_NA_REINDRIFT116
KONTROLL_NA_REINDRIFT_UK117
KONTROLL_NA_REINDRIFT_FELLES125
KONTROLL_NA_SKOGBRUK127
KONTROLL_NA_SKOGBRUK_UK128
KONTROLL_NA_SKOGBRUK_FELLES136
KONTROLL_NA_GARTNERI138
KONTROLL_NA_GARTNERI_UK139
KONTROLL_NA_GARTNERI_FELLES147
KONTROLL_NA_ANLEGG149
KONTROLL_NA_ANLEGG_UK150
KONTROLL_NA_ANLEGG_FELLES158
KONTROLL_NA_ØKLAND160
KONTROLL_NA_ØKLAND_UK161
KONTROLL_NA_ØKLAND_FELLES169
NORMALFØRT_STANDPUNKT176
NORMALFØRT_EKSAMEN179
TREKKFAG_FØRING181
NORMALFØRING187
VL_FØRING191
BESTÅTT_FØRING202
OBLIG_EKSAMEN205
BARE_EKSAMEN209
BARE_ELEV213
INGEN_FØRING214
PRIVATISTKODER232
TVERREKS_MK233
TVERREKS_SA234
TVERREKS_MD236
TVERREKS_NA243
TVERREKS_BY249
TVERREKS_FO258
TVERREKS_HN263
TVERREKS_HS270
TVERREKS_KP271
TVERREKS_ME285
TVERREKS_TB293
ELEVKODER295
ELEVKODER_ANDRE298
FAG_OBLIG_EKSAMEN299
FAG_OBLIG_EKSAMEN_ANDRE318
FAG_BESTÅTT_FØRING326
FAG_INGEN_FØRING334
VV_VALGFAG352
VF_VALGFAG377
VALGFAG380
FAG_HØYESTE_NIVÅ397
B_C_FØRING400
VS_FØRING403
UKLAR_FØRING410
KARAKTER_TIPS464
TEST_KAR467
TEST_KAR2470
KARAKTERKONTROLL472
FELLES_ALLE473
FELLES_ALLE_UMAT475
GSK477
GSK_N480
GSK_S484
GSK_MIN486
GSK_MIN_MAT489
GSK_TF493
ENGELSK_E494
ENGELSK_P496
ENGELSK497
MATEMATIKK_E508
MATEMATIKK_P509
MATEMATIKK510
NATURFAG511
SAMFUNNSLÆRE512
NYERE_HISTORIE513
NORSK517
NORSK_N521
NORSK_2522
NORSK_S_2526
NORSK_S_1530
NORSK_F532
NORSK_FOR_SAMISKE533
NORSK_FOR_FINSKE534
NORDSAMISK_1535
SØRSAMISK_1536
LULESAMISK_1537
NORDSAMISK_2538
SØRSAMISK_2539
LULESAMISK_2540
FINSK_2541
NORSK_2_SKRIFT543
NORSK_2_MUNT545
SAMISK_2_SKRIFT548
SAMISK_2_MUNT551
SAMISK_1_SKRIFT553
SAMISK_1_MUNT555
NORSK_TIPS589
OBLIG_B_AF594
OBLIG_C_AF595
OBLIG_C_AF_P598
OBLIG_C_AF_E608
OBLIG_AF_BC_TIPS619
OBLIG_B_ØA620
OBLIG_C_ØA628
OBLIG_ØA_BC_TIPS637
RELIGION638
KROPPSØVING639
OBLIG_INFORM_BEH641
GEOGRAFI642
ELDRE_HISTORIE643
SPESFAG_AF647
SPESFAG_ØA649
SPESFAG_ID650
SPESFAG_MD651
SPESFAG_FO652
SPESFAG_NA653
SPESFAG_VKIIP654
ALMENFAG_AF656
ALMENFAG_B_AF658
ALMENFAG_C_AF660
ALMENFAG_S_AF661
ALMENFAG_ØA662
ALMENFAG_B_ØA664
ALMENFAG_C_ØA666
ALMENFAG_S_ØA667
ALMENFAG_ØA_IK_BEDØ669
ALMENFAG_ID671
ALMENFAG_B_ID673
ALMENFAG_C_ID675
ALMENFAG_S_ID676
ALMENFAG_MD678
ALMENFAG_B_MD680
ALMENFAG_C_MD682
ALMENFAG_S_MD683
ALMENFAG_FO684
ALMENFAG_NA685
ALMENFAG_VKIIP686
ALMENFAG_VKIIPMIN687
ALMENFAG_TF688
AF_ALMENFAG_TIPS704
ØA_ALMENFAG_TIPS707
ID_ALMENFAG_TIPS710
MD_ALMENFAG_TIPS713
FO_ALMENFAG_TIPS716
NA_ALMENFAG_TIPS719
VKIIP_ALMENFAG_TIPS722
VKIIPMIN_ALMENFAG_TIPS725
TF_ALMENFAG_TIPS728
SPRÅK_TIPS741
SPRÅK_UBC_TIPS751
AF_GSK_TIPS763
ØA_GSK_TIPS773
ID_GSK_TIPS777
MD_GSK_TIPS783
FO_GSK_TIPS787
NA_GSK_TIPS788
VKIIP_GSK_TIPS789
VKIIPMIN_GSK_TIPS796
TF_GSK_TIPS798
FELLES_ALLE_TIPS800
FELLES_ALLE_UMAT_TIPS805
SFAG_AA_2FSPRÅK810
SFAG_AA_3FSPRÅK813
ENGELSK_FORDYPN814
MIN_ENGELSK_AF815
MIN_SPRÅK818
MIN_SFAG_B833
MIN_SFAG_C838
OBLIG_FORDYPN_AF858
OBLIG_SFAG_B_AF870
OBLIG_SFAG_C_AF880
OBLIG_SFAG_SAMISK_AF890
OBLIG_FORDYPN_ØA892
OBLIG_SFAG_B_ØA900
OBLIG_SFAG_C_ØA906
OBLIG_SFAG_SAMISK_ØA912
FORDYPNINGSP_AF972
FORDYPNINGSP_ØA995
FORDYPN_1_FØRT1000
SFAG_AA_FORDYPN1001
SFAG_AF_UNNTAK_FORDYPN1002
SFAG_ØA_UNNTAK_FORDYPN1005
B_FORDYPN1006
C_FORDYPN1007
ENGELSK_SFAG1008
SETT_FORDYPNP1037
FORDYPNINGER_AA1038
ALLE_AA_FORDYPN1041
SPRÅK_FORDYPN1045
REALFAGSPOENG1047
REALFAGSPOENG_NA1048
REALFAG1058
REALFAG_NA1070
OMFANG_ALLE_FAG_AA1072
OMFANG_ALLE_FAG1080
SNITT_GAMMEL1085
KARSNITT_MIDDEL1090
SNITT_MIDDEL1094
SPRÅK_PRIV1126
MIDDEL_FLERE_FAG1164
MATTE_PRIV_GK1173
MATTE_PRIV_VKII1180
MATTE_PRIV_VKI1183
FYS_KJ_BI1191
MUSIKK_MUNT1199
INF_GEO_MUNT1202
MD_MUNTLIG1205
ID_MUNTLIG1206
MIDDEL_ETT_FAG1214
B1_SAMISK1219
B2_SAMISK1224
B2_SAMISK_MUNTLIG1229
B3_SAMISK1234
B3_SAMISK_MUNTLIG1239
B_OBLIG_SAMISK1241
B_SAMISK_SFAG1253
B_SAMISK_KAR1258
B3_SAMISK_FØRT1266
B2_SAMISK_FØRT1283
C1_SAMISK1288
C2_SAMISK1293
C3_SAMISK1298
C3_SAMISK_MUNTLIG1303
C1_SAMISK_ALT1311
C2_SAMISK_ALT1319
C2_SAMISK_MUNTLIG_ALT1327
C_OBLIG_SAMISK_AF1331
C_OBLIG_SAMISK_ØA1333
C_SAMISK_SFAG1347
C_SAMISK_KAR1353
C3_SAMISK_FØRT1370
C2_SAMISK_ALT_FØRT1383
C2_SAMISK_FØRT1386
C1_LATIN1389
C1_GRESK1392
C2_LATIN1393
C2_GRESK1394
C3_LATIN1395
C3_GRESK1396
C3_LATIN_MUNTLIG1397
C3_GRESK_MUNTLIG1398
C1_LATIN_ALT1402
C1_GRESK_ALT1406
C2_LATIN_ALT1408
C2_GRESK_ALT1410
C2_LATIN_MUNTLIG_ALT1411
C2_GRESK_MUNTLIG_ALT1412
C_OBLIG_LATIN_AF1416
C_OBLIG_LATIN_ØA1418
C_OBLIG_GRESK_AF1422
C_OBLIG_GRESK_ØA1424
C_LATIN_SFAG1441
C_GRESK_SFAG1455
C_LATIN_KAR1461
C3_LATIN_FØRT1468
C2_LATIN_ALT_FØRT1475
C2_LATIN_FØRT1478
C_GRESK_KAR1484
C3_GRESK_FØRT1491
C2_GRESK_ALT_FØRT1498
C2_GRESK_FØRT1501
B1_HOVED1503
B2_HOVED1504
B2_MUNTLIG1507
B3_HOVED1509
B3_MUNTLIG1520
KOBLE_B3_B21531
KOBLE_B2_B31542
KOBLE_B2_B11553
KOBLE_B1_B21564
B1XX1568
B2XX1570
B3XX1575
C1_HOVED1577
C2_HOVED1578
C3_HOVED1579
C3_MUNTLIG1582
KOBLE_C3_C21589
KOBLE_C2_C31596
KOBLE_C2_C11607
KOBLE_C1_C21618
C1_ALT_HOVED1622
C2_ALT_HOVED1624
C2_ALT_MUNTLIG1629
KOBLE_C2_C1_ALT1658
KOBLE_C1_C2_ALT1687
C1XX1689
C1XX_ALT1690
C2XX1692
C2XX_ALT1694
C3XX1698
B3YY_HOVED1699
KOBLE_B3_B2_YY1706
KOBLE_B2_B3_YY1713
B2YY1714
B3YY1716
C2YY_HOVED1717
C3YY_HOVED1718
KOBLE_C3_C2_YY1725
KOBLE_C2_C3_YY1732
C2YY1733
C3YY1736
B_SPRÅK1741
C_SPRÅK1749
B_SPRÅK_KAR1756
B3XX_FØRT1764
B2XX_FØRT1781
B3YY_FØRT1784
C_SPRÅK_KAR1792
C3XX_FØRT1809
C2_ALT_FØRT1822
C2XX_FØRT1825
C3YY_FØRT1828
SFAG_AA1830
SFAG_AA_1X1831
SFAG_AA_3X1832
SFAG_AA_5X1834
SFAG_AA_9X1835
SFAG_AA_BX1836
SFAG_AA_1XX1838
SFAG_AA_9XX1839
SFAG_AA_11840
SFAG_AA_21841
SFAG_AA_31842
SFAG_AA_41843
SFAG_AA_51845
SFAG_AA_61846
SFAG_AA_81847
SFAG_AA_91848
SFAG_AA_A1849
SFAG_AA_B1850
SFAG_AA_C1851
SFAG_AA_D1853
SFAG_AA_ALLE1855
SFAG_AA_ENK_ALLE1857
SFAG_AA_MIN81859
SFAG_AA81861
SFAG_AA_ENKEL1886
AA_BEDRIFTSØKNOMI1887
BEDØK_I1889
AA_BEDRIFTSØKNOMI_ENKEL1892
AA_SOSIALØKNOMI1895
AA_SOSIALØKNOMI_ENKEL1898
AA_RETTSLÆRE1899
AA_RETTSLÆRE_ENKEL1900
AA_ENGELSK1906
AA_ENGELSK_ENKEL1910
ENGELSK_KAR1915
ENGELSK_II_FØRT1924
ENGELSK_I_FØRT1937
ENGELSK_GK_FØRT1951
ENGELSK_I_ENKEL1955
ENGELSK_GK_ENKEL1959
AA_INFORMASJONSBEHANDLING1963
AA_INFORMASJONSBEHANDLING_ENKEL1967
INFBEH_KAR1968
INF2A_FØRT1971
INF1A_ENKEL1974
AA_IDEHISTORIE_ENKEL1975
AA_IDEHISTORIE1976
AA_MILJØ_RESSURS1977
AA_MILJØ_RESSURS_ENKEL1978
AA_FYSIKK1981
AA_FYSIKK_ENKEL1984
AA_KJEMI1987
AA_KJEMI_ENKEL1990
KJEMI_KAR1991
KJEMI_3KJ_FØRT2009
KJEMI_2KJ_ENKEL2012
AA_BIOLOGI2015
AA_BIOLOGI_ENKEL2018
AA_SAMFUNNSKUNNSKAP2024
AA_SAMFUNNSKUNNSKAP_ENKEL2030
AA_DRAMA2033
AA_DRAMA_ENKEL2036
AA_KUNST_KULTUR2039
AA_KUNST_KULTUR_ENKEL2042
AA_FORM_FARGE2045
AA_FORM_FARGE_ENKEL2048
AA_MUSIKK2055
AA_MUSIKK_ENKEL2062
AA_GEOGRAFI2063
AA_GEOGRAFI_ENKEL2064
AA_SPRÅKKUNNSKAP2065
AA_SPRÅKKUNNSKAP_ENKEL2066
AA_MATEMATIKK2083
AA_MATEMATIKK_ENKEL2100
MATEMATIKK_KAR2105
MATEMATIKK_II_FØRT2123
MATEMATIKK_I_FØRT2137
MATEMATIKK_GK_FØRT2145
MATEMATIKK_I_ENKEL2158
MATEMATIKK_GK_ENKEL2165
AA_MEDIEKUNNSKAP2168
AA_MEDIEKUNNSKAP_ENKEL2171
AA_HANDEL_KONTOR2174
AA_KONTAUT2178
AA_HANDEL_KONTOR_ENKEL2186
AA_VAREHANDEL2191
KONTAUT_KAR2192
KONTAUT_II_FØRT2195
KONTAUT_I_ENKEL2198
AA_REKLAME2201
AA_REKLAME_ENKEL2205
AA_MARKEDSFØRING2207
AA_MARKEDSFØRING_ENKEL2209
MARKED_KAR2210
MARKED_II_FØRT2213
MARKED_I_ENKEL2216
AA_TRANSPORT2219
AA_TRANSPORT_ENKEL2222
AA_REISELIV2229
AA_REISELIV_ENKEL2237
AA_ADM_SAKSBEHANDLING2240
AA_ADM_SAKSBEHANDLING_ENKEL2243
AA_REGNSKAP2245
AA_REGNSKAP_ENKEL2247
REGNSKAP_KAR2248
REGNSKAP_II_FØRT2251
REGNSKAP_I_ENKEL2254
AA_ORGANISASJONSLÆRE2255
AA_ORGANISASJONSLÆRE_ENKEL2256
AA_SAMISK_KULTUR2257
AA_SAMISK_KULTUR_ENKEL2258
OBLIG_SFAG_ID2295
OBLIG_ID_GK2303
AKTIVITETSLÆRE_KAR2305
AKTIVITETSLÆRE_II_FØRT2312
AKTIVITETSLÆRE_I_ENKEL2315
AKTIVITETSLÆRE_GK_ENKEL2318
LEDELSE_KAR2319
LEDELSE_II_FØRT2326
FORDYPNINGSP_ID2341
OMFANG_ALLE_FAG_ID2343
KARAKTERKONTROLL_ID2358
OBLIG_MD_GK2385
MD_GK_VALG2391
OBLIG_SFAG_MUSIKK2451
HOVEDINSTRUMENT_KAR2452
HOVEDINSTRUMENT_II_FØRT2455
KOR_ENSEMBLE_KAR2459
ENSEMBLE_LEDELSE_KAR2463
HØRELÆRE_KAR2467
OBLIG_SFAG_DANS2485
DANSETEKNIKK_KAR2489
OBLIG_SFAG_DRAMA2525
BEVEGELSE_KAR2529
FORDYPNINGSP_MD2544
OMFANG_ALLE_FAG_MD2546
OBLIG_FO_GK2565
OBLIG_SFAG_FO2584
OBLIG_FO_D004_VKI2610
FORDYPNINGSP_FO2618
OMFANG_ALLE_FAG_FO2620
KARAKTERKONTROLL_FO2637
PRIVATIST_FO_GK2640
PRIVATIST_FO_VKI2645
OBLIG_NA_GK2667
OBLIG_NA_FISKE2671
OBLIG_NA_K002_VKI2709
OBLIG_NA_AKVA2713
OBLIG_NA_K003_VKI2732
OBLIG_NA_LANDBR2736
OBLIG_NA_K004_VKI2770
OBLIG_NA_REINDRIFT2774
OBLIG_NA_K005_VKI2801
OBLIG_NA_SKOGBRUK2805
OBLIG_NA_K006_VKI2832
OBLIG_NA_GARTNERI2836
OBLIG_NA_K007_VKI2870
OBLIG_NA_ANLEGG2874
OBLIG_NA_K008_VKI2904
OBLIG_NA_ØKLAND2908
OBLIG_NA_K021_VKI2935
OBLIG_NA_VKII2946
FORDYPNINGSP_NA2954
OMFANG_ALLE_FAG_NA2956
SA12957
FCL2961
FRC2965
FRB2966
TCL2970
TYC2974
TYB2975
RUC2979
RUB2980
3EN2982
2BI2984
3BI2985
2FY2987
3FY2988
2KJ2990
3KJ2991
2MX2997
3MX2999
2MY3003
3MY3005
2MZ3006
3NA3007
FKU3008
NTK3011
IKO3012
KOK3013
REN3014
KARPOENG3018
KARP_MIDDEL3019
REALPOENG3020
REALPOENG_NA3021
FDYPOENG_AF3022
FDYPOENG_ØA3023
FDYPOENG_ID3024
FDYPOENG_MD3025
FDYPOENG_FO3026
FDYPOENG_NA3027
FDYPOENG_TF3028
FDYPOENG_VKIIP3029
FDYPOENG_A0063030
FDYPOENG_A0073031
FDYPOENG_A0113032
FDYPOENG_A0153033
FDYPOENG_A0173034
TESTKRAV13038
TESTKRAV23044
TESTKRAV33050
TESTKRAV43054
TESTKRAV53061
TESTKRAV63062
TESTKRAV73063
TESTKRAV83064
TESTKRAV93065
TESTKRAV103066
OBLIG_AA_GK3073
BEDØK_MOD_13074
BEDØK_MOD_23075
ENGELSK_MOD_13076
ENGELSK_MOD_23077
IKKE_SFAG_AA3082
ALLE_AA_FAG3087
OBLIG_AA_GK_SPRÅK3090
OBLIG_AA_A006_VKIIP3117
OBLIG_AA_A006_VKI3118
FORDYPNINGSP_VKIIP_A0063119
FORDYPNINGSP_A0063140
OBLIG_AA_A007_VKI3148
SUB_A007_TIPS3157
OBLIG_AA_A007_VKIIP3180
FORDYPNINGSP_VKIIP_A0073181
FORDYPNINGSP_A0073199
OBLIG_AA_A011_VKIIP3221
OBLIG_AA_A011_VKI3232
FORDYPNINGSP_VKIIP_A0113233
FORDYPNINGSP_A0113251
OBLIG_AA_A015_VKIIP3265
OBLIG_AA_A015_VKI3280
FORDYPNINGSP_VKIIP_A0153281
FORDYPNINGSP_A0153299
OBLIG_AA_A017_VKIIP3321
OBLIG_AA_A017_VKI3340
FORDYPNINGSP_VKIIP_A0173341
FORDYPNINGSP_A0173359
FORDYPNINGSP_VKIIP_FELLES3377
FORDYPNINGSP_VKIIP3388
OMFANG_ALLE_FAG_VKIIP3390
OMFANG_ALLE_FAG_VKIIP_A3392
FORDYPNINGSP_TF3393
OMFANG_ALLE_FAG_TF3396
OBLIG_BY_GK3414
KONTROLL_BY_B002_AP3416
KONTROLL_BY_B002_AP_UK3417
KONTROLL_BY_B002_AP_FELLES3425
OBLIG_BY_B002_VKIIP3428
OBLIG_BY_B002_VKI3451
KONTROLL_BY_B003_AP3453
KONTROLL_BY_B003_AP_UK3454
KONTROLL_BY_B003_AP_FELLES3462
OBLIG_BY_B003_VKIIP3465
OBLIG_BY_B003_VKI3496
KONTROLL_BY_B004_AP3498
KONTROLL_BY_B004_AP_UK3499
KONTROLL_BY_B004_AP_FELLES3507
OBLIG_BY_B004_VKIIP3510
OBLIG_BY_B004_VKI3541
KONTROLL_BY_B005_AP3543
KONTROLL_BY_B005_AP_UK3544
KONTROLL_BY_B005_AP_FELLES3552
OBLIG_BY_B005_VKIIP3555
OBLIG_BY_B005_VKI3590
KONTROLL_BY_B006_AP3592
KONTROLL_BY_B006_AP_UK3593
KONTROLL_BY_B006_AP_FELLES3601
OBLIG_BY_B006_VKIIP3604
OBLIG_BY_B006_VKI3623
KONTROLL_BY_B007_AP3625
KONTROLL_BY_B007_AP_UK3626
KONTROLL_BY_B007_AP_FELLES3634
OBLIG_BY_B007_VKIIP3637
OBLIG_BY_B007_VKI3656
KONTROLL_BY_B024_AP3658
KONTROLL_BY_B024_AP_UK3659
KONTROLL_BY_B024_AP_FELLES3667
OBLIG_BY_B024_VKIIP3670
OBLIG_BY_B024_VKI3689
OBLIG_EL_GK3712
KONTROLL_EL_C002_AP3714
KONTROLL_EL_C002_AP_UK3715
KONTROLL_EL_C002_AP_FELLES3723
OBLIG_EL_C002_VKIIP3726
OBLIG_EL_C002_VKI3741
KONTROLL_EL_C003_AP3743
KONTROLL_EL_C003_AP_UK3744
KONTROLL_EL_C003_AP_FELLES3752
OBLIG_EL_C003_VKIIP3755
OBLIG_EL_C003_VKI3770
KONTROLL_EL_C004_AP3772
KONTROLL_EL_C004_AP_UK3773
KONTROLL_EL_C004_AP_FELLES3781
OBLIG_EL_C004_VKIIP3784
OBLIG_EL_C004_VKI3799
KONTROLL_EL_C005_AP3801
KONTROLL_EL_C005_AP_UK3802
KONTROLL_EL_C005_AP_FELLES3810
OBLIG_EL_C005_VKIIP3813
OBLIG_EL_C005_VKI3836
KONTROLL_EL_C006_AP3838
KONTROLL_EL_C006_AP_UK3839
KONTROLL_EL_C006_AP_FELLES3847
OBLIG_EL_C006_VKIIP3850
OBLIG_EL_C006_VKI3869
SUB_C006_TIPS3889
KONTROLL_FO_D002_AP3891
KONTROLL_FO_D002_AP_UK3892
KONTROLL_FO_D002_AP_FELLES3900
OBLIG_FO_D002_VKIIP3903
OBLIG_FO_D002_VKI3926
KONTROLL_FO_D003_AP3928
KONTROLL_FO_D003_AP_UK3929
KONTROLL_FO_D003_AP_FELLES3937
OBLIG_FO_D003_VKIIP3940
OBLIG_FO_D003_VKI3964
SUB_D003_TIPS3975
KONTROLL_FO_D004_AP3977
KONTROLL_FO_D004_AP_UK3978
KONTROLL_FO_D004_AP_FELLES3986
OBLIG_FO_D004_VKIIP3989
KONTROLL_FO_D005_AP3991
KONTROLL_FO_D005_AP_UK3992
KONTROLL_FO_D005_AP_FELLES4000
OBLIG_FO_D005_VKIIP4003
OBLIG_FO_D005_VKI4018
KONTROLL_FO_D006_AP4020
KONTROLL_FO_D006_AP_UK4021
KONTROLL_FO_D006_AP_FELLES4029
OBLIG_FO_D006_VKIIP4032
OBLIG_FO_D006_VKI4047
KONTROLL_FO_D007_AP4049
KONTROLL_FO_D007_AP_UK4050
KONTROLL_FO_D007_AP_FELLES4058
OBLIG_FO_D007_VKIIP4061
OBLIG_FO_D007_VKI4080
KONTROLL_FO_D008_AP4082
KONTROLL_FO_D008_AP_UK4083
KONTROLL_FO_D008_AP_FELLES4091
OBLIG_FO_D008_VKIIP4094
OBLIG_FO_D008_VKI4109
KONTROLL_FO_D009_AP4111
KONTROLL_FO_D009_AP_UK4112
KONTROLL_FO_D009_AP_FELLES4120
OBLIG_FO_D009_VKIIP4123
OBLIG_FO_D009_VKI4154
KONTROLL_FO_D010_AP4156
KONTROLL_FO_D010_AP_UK4157
KONTROLL_FO_D010_AP_FELLES4165
OBLIG_FO_D010_VKIIP4168
OBLIG_FO_D010_VKI4183
KONTROLL_FO_D011_AP4185
KONTROLL_FO_D011_AP_UK4186
KONTROLL_FO_D011_AP_FELLES4194
OBLIG_FO_D011_VKIIP4197
OBLIG_FO_D011_VKI4216
KONTROLL_FO_D013_AP4218
KONTROLL_FO_D013_AP_UK4219
KONTROLL_FO_D013_AP_FELLES4227
OBLIG_FO_D013_VKIIP4230
OBLIG_FO_D013_VKI4261
KONTROLL_FO_D057_AP4263
KONTROLL_FO_D057_AP_UK4264
KONTROLL_FO_D057_AP_FELLES4272
OBLIG_FO_D057_VKIIP4275
OBLIG_FO_D057_VKI4298
OBLIG_HN_GK4320
KONTROLL_HN_E002_AP4322
KONTROLL_HN_E002_AP_UK4323
KONTROLL_HN_E002_AP_FELLES4331
OBLIG_HN_E002_VKIIP4334
OBLIG_HN_E002_VKI4353
KONTROLL_HN_E003_AP4355
KONTROLL_HN_E003_AP_UK4356
KONTROLL_HN_E003_AP_FELLES4364
OBLIG_HN_E003_VKIIP4367
OBLIG_HN_E003_VKI4390
KONTROLL_HN_E004_AP4392
KONTROLL_HN_E004_AP_UK4393
KONTROLL_HN_E004_AP_FELLES4401
OBLIG_HN_E004_VKIIP4404
OBLIG_HN_E004_VKI4435
KONTROLL_HN_E005_AP4437
KONTROLL_HN_E005_AP_UK4438
KONTROLL_HN_E005_AP_FELLES4446
OBLIG_HN_E005_VKIIP4449
OBLIG_HN_E005_VKI4468
KONTROLL_HN_E006_AP4470
KONTROLL_HN_E006_AP_UK4471
KONTROLL_HN_E006_AP_FELLES4479
OBLIG_HN_E006_VKIIP4482
OBLIG_HN_E006_VKI4514
SUB_E006_TIPS4521
KONTROLL_HN_E007_AP4523
KONTROLL_HN_E007_AP_UK4524
KONTROLL_HN_E007_AP_FELLES4532
OBLIG_HN_E007_VKIIP4535
OBLIG_HN_E007_VKI4563
SUB_E007_TIPS4570
OBLIG_HS_GK4584
KONTROLL_HS_F002_AP4586
KONTROLL_HS_F002_AP_UK4587
KONTROLL_HS_F002_AP_FELLES4595
OBLIG_HS_F002_VKIIP4598
OBLIG_HS_F002_VKI4621
KONTROLL_HS_F003_AP4623
KONTROLL_HS_F003_AP_UK4624
KONTROLL_HS_F003_AP_FELLES4632
OBLIG_HS_F003_VKIIP4635
OBLIG_HS_F003_VKI4658
KONTROLL_HS_F004_AP4660
KONTROLL_HS_F004_AP_UK4661
KONTROLL_HS_F004_AP_FELLES4669
OBLIG_HS_F004_VKIIP4672
OBLIG_HS_F004_VKI4691
KONTROLL_HS_F005_AP4693
KONTROLL_HS_F005_AP_UK4694
KONTROLL_HS_F005_AP_FELLES4702
OBLIG_HS_F005_VKIIP4705
OBLIG_HS_F005_VKI4716
KONTROLL_HS_F006_AP4718
KONTROLL_HS_F006_AP_UK4719
KONTROLL_HS_F006_AP_FELLES4727
OBLIG_HS_F006_VKIIP4730
OBLIG_HS_F006_VKI4745
KONTROLL_HS_F007_AP4747
KONTROLL_HS_F007_AP_UK4748
KONTROLL_HS_F007_AP_FELLES4756
OBLIG_HS_F007_VKIIP4759
OBLIG_HS_F007_VKI4778
KONTROLL_HS_F008_AP4780
KONTROLL_HS_F008_AP_UK4781
KONTROLL_HS_F008_AP_FELLES4789
OBLIG_HS_F008_VKIIP4792
OBLIG_HS_F008_VKI4811
KONTROLL_HS_F018_AP4813
KONTROLL_HS_F018_AP_UK4814
KONTROLL_HS_F018_AP_FELLES4822
OBLIG_HS_F018_VKIIP4825
OBLIG_HS_F018_VKI4848
OBLIG_KP_GK4866
KONTROLL_KP_H002_AP4868
KONTROLL_KP_H002_AP_UK4869
KONTROLL_KP_H002_AP_FELLES4877
OBLIG_KP_H002_VKIIP4880
OBLIG_KP_H002_VKI4895
KONTROLL_KP_H003_AP4897
KONTROLL_KP_H003_AP_UK4898
KONTROLL_KP_H003_AP_FELLES4906
OBLIG_KP_H003_VKIIP4909
OBLIG_KP_H003_VKI4932
OBLIG_ME_GK4954
KONTROLL_ME_J002_AP4956
KONTROLL_ME_J002_AP_UK4957
KONTROLL_ME_J002_AP_FELLES4965
OBLIG_ME_J002_VKIIP4968
OBLIG_ME_J002_VKI4995
KONTROLL_ME_J003_AP4997
KONTROLL_ME_J003_AP_UK4998
KONTROLL_ME_J003_AP_FELLES5006
OBLIG_ME_J003_VKIIP5009
OBLIG_ME_J003_VKI5024
KONTROLL_ME_J004_AP5026
KONTROLL_ME_J004_AP_UK5027
KONTROLL_ME_J004_AP_FELLES5035
OBLIG_ME_J004_VKIIP5038
OBLIG_ME_J004_VKI5073
KONTROLL_ME_J005_AP5075
KONTROLL_ME_J005_AP_UK5076
KONTROLL_ME_J005_AP_FELLES5084
OBLIG_ME_J005_VKIIP5087
OBLIG_ME_J005_VKI5110
KONTROLL_ME_J006_AP5112
KONTROLL_ME_J006_AP_UK5113
KONTROLL_ME_J006_AP_FELLES5121
OBLIG_ME_J006_VKIIP5124
OBLIG_ME_J006_VKI5143
KONTROLL_ME_J007_AP5145
KONTROLL_ME_J007_AP_UK5146
KONTROLL_ME_J007_AP_FELLES5154
OBLIG_ME_J007_VKIIP5157
OBLIG_ME_J007_VKI5180
KONTROLL_ME_J008_AP5182
KONTROLL_ME_J008_AP_UK5183
KONTROLL_ME_J008_AP_FELLES5191
OBLIG_ME_J008_VKIIP5194
OBLIG_ME_J008_VKI5221
KONTROLL_ME_J009_AP5223
KONTROLL_ME_J009_AP_UK5224
KONTROLL_ME_J009_AP_FELLES5232
OBLIG_ME_J009_VKIIP5235
OBLIG_ME_J009_VKI5254
KONTROLL_ME_J010_AP5256
KONTROLL_ME_J010_AP_UK5257
KONTROLL_ME_J010_AP_FELLES5265
OBLIG_ME_J010_VKIIP5268
OBLIG_ME_J010_VKI5282
KONTROLL_ME_J011_AP5284
KONTROLL_ME_J011_AP_UK5285
KONTROLL_ME_J011_AP_FELLES5293
OBLIG_ME_J011_VKIIP5296
OBLIG_ME_J011_VKI5315
KONTROLL_ME_J012_AP5317
KONTROLL_ME_J012_AP_UK5318
KONTROLL_ME_J012_AP_FELLES5326
OBLIG_ME_J012_VKIIP5329
OBLIG_ME_J012_VKI5352
KONTROLL_ME_J013_AP5354
KONTROLL_ME_J013_AP_UK5355
KONTROLL_ME_J013_AP_FELLES5363
OBLIG_ME_J013_VKIIP5366
OBLIG_ME_J013_VKI5389
KONTROLL_ME_J080_AP5391
KONTROLL_ME_J080_AP_UK5392
KONTROLL_ME_J080_AP_FELLES5400
OBLIG_ME_J080_VKIIP5403
OBLIG_ME_J080_VKI5426
KONTROLL_ME_J081_AP5428
KONTROLL_ME_J081_AP_UK5429
KONTROLL_ME_J081_AP_FELLES5437
OBLIG_ME_J081_VKIIP5440
OBLIG_ME_J081_VKI5463
KONTROLL_ME_J082_AP5465
KONTROLL_ME_J082_AP_UK5466
KONTROLL_ME_J082_AP_FELLES5474
OBLIG_ME_J082_VKIIP5477
OBLIG_ME_J082_VKI5502
SUB_J082_TIPS5513
KONTROLL_ME_J088_AP5515
KONTROLL_ME_J088_AP_UK5516
KONTROLL_ME_J088_AP_FELLES5524
OBLIG_ME_J088_VKIIP5527
OBLIG_ME_J088_VKI5557
KONTROLL_ME_J092_AP5559
KONTROLL_ME_J092_AP_UK5560
KONTROLL_ME_J092_AP_FELLES5568
OBLIG_ME_J092_VKIIP5571
OBLIG_ME_J092_VKI5594
KONTROLL_NA_K002_AP5596
KONTROLL_NA_K002_AP_UK5597
KONTROLL_NA_K002_AP_FELLES5605
OBLIG_NA_K002_VKIIP5608
KONTROLL_NA_K003_AP5610
KONTROLL_NA_K003_AP_UK5611
KONTROLL_NA_K003_AP_FELLES5619
OBLIG_NA_K003_VKIIP5622
KONTROLL_NA_K004_AP5624
KONTROLL_NA_K004_AP_UK5625
KONTROLL_NA_K004_AP_FELLES5633
OBLIG_NA_K004_VKIIP5636
KONTROLL_NA_K005_AP5638
KONTROLL_NA_K005_AP_UK5639
KONTROLL_NA_K005_AP_FELLES5647
OBLIG_NA_K005_VKIIP5650
KONTROLL_NA_K006_AP5652
KONTROLL_NA_K006_AP_UK5653
KONTROLL_NA_K006_AP_FELLES5661
OBLIG_NA_K006_VKIIP5664
KONTROLL_NA_K007_AP5666
KONTROLL_NA_K007_AP_UK5667
KONTROLL_NA_K007_AP_FELLES5675
OBLIG_NA_K007_VKIIP5678
KONTROLL_NA_K008_AP5680
KONTROLL_NA_K008_AP_UK5681
KONTROLL_NA_K008_AP_FELLES5689
OBLIG_NA_K008_VKIIP5692
KONTROLL_NA_K021_AP5694
KONTROLL_NA_K021_AP_UK5695
KONTROLL_NA_K021_AP_FELLES5703
OBLIG_NA_K021_VKIIP5706
OBLIG_TB_GK5724
KONTROLL_TB_L002_AP5726
KONTROLL_TB_L002_AP_UK5727
KONTROLL_TB_L002_AP_FELLES5735
OBLIG_TB_L002_VKIIP5738
OBLIG_TB_L002_VKI5757
KONTROLL_TB_L003_AP5759
KONTROLL_TB_L003_AP_UK5760
KONTROLL_TB_L003_AP_FELLES5768
OBLIG_TB_L003_VKIIP5771
OBLIG_TB_L003_VKI5782
KONTROLL_TB_L004_AP5784
KONTROLL_TB_L004_AP_UK5785
KONTROLL_TB_L004_AP_FELLES5793
OBLIG_TB_L004_VKIIP5796
OBLIG_TB_L004_VKI5815
KONTROLL_TB_L005_AP5817
KONTROLL_TB_L005_AP_UK5818
KONTROLL_TB_L005_AP_FELLES5826
OBLIG_TB_L005_VKIIP5829
OBLIG_TB_L005_VKI5852
KONTROLL_TB_L006_AP5854
KONTROLL_TB_L006_AP_UK5855
KONTROLL_TB_L006_AP_FELLES5863
OBLIG_TB_L006_VKIIP5866
OBLIG_TB_L006_VKI5885
KONTROLL_TB_L007_AP5887
KONTROLL_TB_L007_AP_UK5888
KONTROLL_TB_L007_AP_FELLES5896
OBLIG_TB_L007_VKIIP5899
OBLIG_TB_L007_VKI5930
OBLIG_TR_GK5952
KONTROLL_TR_M002_AP5954
KONTROLL_TR_M002_AP_UK5955
KONTROLL_TR_M002_AP_FELLES5963
OBLIG_TR_M002_VKIIP5966
OBLIG_TR_M002_VKI5993
KONTROLL_TR_M003_AP5995
KONTROLL_TR_M003_AP_UK5996
KONTROLL_TR_M003_AP_FELLES6004
OBLIG_TR_M003_VKIIP6007
OBLIG_TR_M003_VKI6026
KONTROLL_TR_M004_AP6028
KONTROLL_TR_M004_AP_UK6029
KONTROLL_TR_M004_AP_FELLES6037
OBLIG_TR_M004_VKIIP6040
OBLIG_TR_M004_VKI6059
KONTROLL_TR_M005_AP6061
KONTROLL_TR_M005_AP_UK6062
KONTROLL_TR_M005_AP_FELLES6070
OBLIG_TR_M005_VKIIP6073
OBLIG_TR_M005_VKI6088
KONTROLL_TR_M006_AP6090
KONTROLL_TR_M006_AP_UK6091
KONTROLL_TR_M006_AP_FELLES6099
OBLIG_TR_M006_VKIIP6102
OBLIG_TR_M006_VKI6129
KONTROLL_TR_M007_AP6131
KONTROLL_TR_M007_AP_UK6132
KONTROLL_TR_M007_AP_FELLES6140
OBLIG_TR_M007_VKIIP6143
OBLIG_TR_M007_VKI6166
OBLIG_MK_GK6180
KONTROLL_MK_P002_AP6182
KONTROLL_MK_P002_AP_UK6183
KONTROLL_MK_P002_AP_FELLES6191
OBLIG_MK_P002_VKIIP6194
OBLIG_MK_P002_VKI6221
KONTROLL_MK_P003_AP6223
KONTROLL_MK_P003_AP_UK6224
KONTROLL_MK_P003_AP_FELLES6232
OBLIG_MK_P003_VKIIP6235
OBLIG_MK_P003_VKI6258
OBLIG_SA_GK6276
KONTROLL_SA_Q002_AP6278
KONTROLL_SA_Q002_AP_UK6279
KONTROLL_SA_Q002_AP_FELLES6287
OBLIG_SA_Q002_VKIIP6290
OBLIG_SA_Q002_VKI6313
KONTROLL_BY_A015_AP6315
KONTROLL_BY_A015_AP_UK6316
KONTROLL_BY_A015_AP_FELLES6324
OBLIG_BY_A015_VKIIP6327
KONTROLL_EL_A015_AP6329
KONTROLL_EL_A015_AP_UK6330
KONTROLL_EL_A015_AP_FELLES6338
OBLIG_EL_A015_VKIIP6341
KONTROLL_FO_A015_AP6343
KONTROLL_FO_A015_AP_UK6344
KONTROLL_FO_A015_AP_FELLES6352
OBLIG_FO_A015_VKIIP6355
KONTROLL_HN_A015_AP6357
KONTROLL_HN_A015_AP_UK6358
KONTROLL_HN_A015_AP_FELLES6366
OBLIG_HN_A015_VKIIP6369
KONTROLL_HS_A015_AP6371
KONTROLL_HS_A015_AP_UK6372
KONTROLL_HS_A015_AP_FELLES6380
OBLIG_HS_A015_VKIIP6383
KONTROLL_ID_A015_AP6385
KONTROLL_ID_A015_AP_UK6386
KONTROLL_ID_A015_AP_FELLES6394
OBLIG_ID_A015_VKIIP6397
KONTROLL_KP_A015_AP6399
KONTROLL_KP_A015_AP_UK6400
KONTROLL_KP_A015_AP_FELLES6408
OBLIG_KP_A015_VKIIP6411
KONTROLL_MD_A015_AP6413
KONTROLL_MD_A015_AP_UK6414
KONTROLL_MD_A015_AP_FELLES6422
OBLIG_MD_A015_VKIIP6425
KONTROLL_ME_A015_AP6427
KONTROLL_ME_A015_AP_UK6428
KONTROLL_ME_A015_AP_FELLES6436
OBLIG_ME_A015_VKIIP6439
KONTROLL_NA_A015_AP6441
KONTROLL_NA_A015_AP_UK6442
KONTROLL_NA_A015_AP_FELLES6450
OBLIG_NA_A015_VKIIP6453
KONTROLL_TB_A015_AP6455
KONTROLL_TB_A015_AP_UK6456
KONTROLL_TB_A015_AP_FELLES6464
OBLIG_TB_A015_VKIIP6467
KONTROLL_TR_A015_AP6469
KONTROLL_TR_A015_AP_UK6470
KONTROLL_TR_A015_AP_FELLES6478
OBLIG_TR_A015_VKIIP6481
KONTROLL_MK_A015_AP6483
KONTROLL_MK_A015_AP_UK6484
KONTROLL_MK_A015_AP_FELLES6492
OBLIG_MK_A015_VKIIP6495
KONTROLL_SA_A015_AP6497
KONTROLL_SA_A015_AP_UK6498
KONTROLL_SA_A015_AP_FELLES6506
OBLIG_SA_A015_VKIIP6509
KONTROLL_BY_F003_AP6511
KONTROLL_BY_F003_AP_UK6512
KONTROLL_BY_F003_AP_FELLES6520
OBLIG_BY_F003_VKIIP6523
KONTROLL_BY_K008_AP6525
KONTROLL_BY_K008_AP_UK6526
KONTROLL_BY_K008_AP_FELLES6534
OBLIG_BY_K008_VKIIP6537
KONTROLL_BY_L002_AP6539
KONTROLL_BY_L002_AP_UK6540
KONTROLL_BY_L002_AP_FELLES6548
OBLIG_BY_L002_VKIIP6551
KONTROLL_BY_L003_AP6553
KONTROLL_BY_L003_AP_UK6554
KONTROLL_BY_L003_AP_FELLES6562
OBLIG_BY_L003_VKIIP6565
KONTROLL_EL_J007_AP6567
KONTROLL_EL_J007_AP_UK6568
KONTROLL_EL_J007_AP_FELLES6576
OBLIG_EL_J007_VKIIP6579
KONTROLL_AA_J008_AP6581
KONTROLL_AA_J008_AP_UK6582
KONTROLL_AA_J008_AP_FELLES6590
OBLIG_AA_J008_VKIIP6593
KONTROLL_EL_J008_AP6595
KONTROLL_EL_J008_AP_UK6596
KONTROLL_EL_J008_AP_FELLES6604
OBLIG_EL_J008_VKIIP6607
KONTROLL_EL_J010_AP6609
KONTROLL_EL_J010_AP_UK6610
KONTROLL_EL_J010_AP_FELLES6618
OBLIG_EL_J010_VKIIP6621
KONTROLL_FO_L003_AP6623
KONTROLL_FO_L003_AP_UK6624
KONTROLL_FO_L003_AP_FELLES6632
OBLIG_FO_L003_VKIIP6635
KONTROLL_FO_L002_AP6637
KONTROLL_FO_L002_AP_UK6638
KONTROLL_FO_L002_AP_FELLES6646
OBLIG_FO_L002_VKIIP6649
KONTROLL_FO_L006_AP6651
KONTROLL_FO_L006_AP_UK6652
KONTROLL_FO_L006_AP_FELLES6660
OBLIG_FO_L006_VKIIP6663
KONTROLL_FO_M004_AP6665
KONTROLL_FO_M004_AP_UK6666
KONTROLL_FO_M004_AP_FELLES6674
OBLIG_FO_M004_VKIIP6677
KONTROLL_HN_F003_AP6679
KONTROLL_HN_F003_AP_UK6680
KONTROLL_HN_F003_AP_FELLES6688
OBLIG_HN_F003_VKIIP6691
KONTROLL_ID_L003_AP6693
KONTROLL_ID_L003_AP_UK6694
KONTROLL_ID_L003_AP_FELLES6702
OBLIG_ID_L003_VKIIP6705
KONTROLL_ME_B006_AP6707
KONTROLL_ME_B006_AP_UK6708
KONTROLL_ME_B006_AP_FELLES6716
OBLIG_ME_B006_VKIIP6719
KONTROLL_ME_C005_AP6721
KONTROLL_ME_C005_AP_UK6722
KONTROLL_ME_C005_AP_FELLES6730
OBLIG_ME_C005_VKIIP6733
KONTROLL_ME_D057_AP6735
KONTROLL_ME_D057_AP_UK6736
KONTROLL_ME_D057_AP_FELLES6744
OBLIG_ME_D057_VKIIP6747
KONTROLL_ME_L007_AP6749
KONTROLL_ME_L007_AP_UK6750
KONTROLL_ME_L007_AP_FELLES6758
OBLIG_ME_L007_VKIIP6761
KONTROLL_ME_L003_AP6763
KONTROLL_ME_L003_AP_UK6764
KONTROLL_ME_L003_AP_FELLES6772
OBLIG_ME_L003_VKIIP6775
KONTROLL_TB_F003_AP6777
KONTROLL_TB_F003_AP_UK6778
KONTROLL_TB_F003_AP_FELLES6786
OBLIG_TB_F003_VKIIP6789
KONTROLL_TB_J012_AP6791
KONTROLL_TB_J012_AP_UK6792
KONTROLL_TB_J012_AP_FELLES6800
OBLIG_TB_J012_VKIIP6803
KONTROLL_AA_L002_AP6805
KONTROLL_AA_L002_AP_UK6806
KONTROLL_AA_L002_AP_FELLES6814
OBLIG_AA_L002_VKIIP6817
KONTROLL_AA_L003_AP6819
KONTROLL_AA_L003_AP_UK6820
KONTROLL_AA_L003_AP_FELLES6828
OBLIG_AA_L003_VKIIP6831
KONTROLL_AA_A006_AP6833
KONTROLL_AA_A006_AP_UK6834
KONTROLL_AA_A006_AP_FELLES6842
KONTROLL_AA_A007_AP6844
KONTROLL_AA_A007_AP_UK6845
KONTROLL_AA_A007_AP_FELLES6853
KONTROLL_AA_A011_AP6855
KONTROLL_AA_A011_AP_UK6856
KONTROLL_AA_A011_AP_FELLES6864
KONTROLL_AA_A015_AP6866
KONTROLL_AA_A015_AP_UK6867
KONTROLL_AA_A015_AP_FELLES6875
KONTROLL_AA_A017_AP6877
KONTROLL_AA_A017_AP_UK6878
KONTROLL_AA_A017_AP_FELLES6886
KONTROLL_Z053_TF6888
KONTROLL_Z053_TF_UK6889
KONTROLL_Z053_TF_FELLES6895
OBLIG_Z053_TF6897
OBLIG_Z0536926
SUB_Z053_TIPS6944
KONTROLL_Z054_TF6946
KONTROLL_Z054_TF_UK6947
KONTROLL_Z054_TF_FELLES6953
OBLIG_Z054_TF6955
OBLIG_Z0546994
KONTROLL_Z055_TF6996
KONTROLL_Z055_TF_UK6997
KONTROLL_Z055_TF_FELLES7003
OBLIG_Z055_TF7005
OBLIG_Z0557055
SUB_Z055_TIPS7066
KONTROLL_Z056_TF7068
KONTROLL_Z056_TF_UK7069
KONTROLL_Z056_TF_FELLES7075
OBLIG_Z056_TF7077
OBLIG_Z0567139
SUB_Z056_TIPS7164
KONTROLL_Z057_TF7166
KONTROLL_Z057_TF_UK7167
KONTROLL_Z057_TF_FELLES7173
OBLIG_Z057_TF7175
OBLIG_Z0577238
SUB_Z057_TIPS7266
KONTROLL_Z058_TF7268
KONTROLL_Z058_TF_UK7269
KONTROLL_Z058_TF_FELLES7275
OBLIG_Z058_TF7277
OBLIG_Z0587359
SUB_Z058_TIPS7410
KONTROLL_Z059_TF7412
KONTROLL_Z059_TF_UK7413
KONTROLL_Z059_TF_FELLES7419
OBLIG_Z059_TF7421
OBLIG_Z0597503
SUB_Z059_TIPS7528
KONTROLL_Z060_TF7530
KONTROLL_Z060_TF_UK7531
KONTROLL_Z060_TF_FELLES7537
OBLIG_Z060_TF7539
OBLIG_Z0607628
SUB_Z060_TIPS7682
KONTROLL_Z061_TF7684
KONTROLL_Z061_TF_UK7685
KONTROLL_Z061_TF_FELLES7691
OBLIG_Z061_TF7693
OBLIG_Z0617742
SUB_Z061_TIPS7768
KRAVUTTRYKK_FORELDET7769

Kravmelding-tabell for vmkrav.input.txt

Kravuttrykknr Kravmeldingtypekode Meldingtekst
------------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      2 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      2 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      3 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      3 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      4 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV AF
      4 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav AF
      4 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      14 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      14 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      15 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      15 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      16 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      16 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV ØA
      16 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav ØA
      26 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      26 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      27 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      27 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      28 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav ID
      28 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      28 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV ID
      38 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      38 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      39 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      39 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      40 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      40 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav MDD
      40 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV MDD
      49 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      49 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      50 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      50 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      51 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      51 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV MDD
      51 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav MDD
      60 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      60 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      61 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      61 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      62 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav MDD
      62 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      62 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV MDD
      71 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      71 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      72 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      72 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      73 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      73 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV FO
      73 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav FO
      83 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      83 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      84 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      84 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      85 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
      85 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
      85 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
      94 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      94 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      95 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
      95 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
      96 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
      96 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
      96 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     105 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     105 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     106 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     106 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     107 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
     107 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
     107 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     116 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     116 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     117 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     117 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     118 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     118 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
     118 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
     127 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     127 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     128 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     128 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     129 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
     129 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     129 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
     138 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     138 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     139 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     139 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     140 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
     140 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     140 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
     149 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     149 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     150 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     150 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     151 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     151 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
     151 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
     160 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     160 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     161 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     161 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     162 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     162 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav NA
     162 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV NA
     176 USANN        *** FEIL: Standpunkt i $FAGKODE ikke bestått, karakter $SKAR
     179 USANN        *** FEIL: Eksamen i $FAGKODE ikke bestått, karakter $EKAR
     191 USANN        *** VARSEL Mangler vurdering lokalt valgfag $FAGKODE
     197 USANN        *** FEIL: Skal føres bestått (B) for $FAGKODE
     200 USANN        *** FEIL: Skal føres bestått (B) for $FAGKODE
     206 USANN        *** VARSEL Skal ikke føres standpunkt i $FAGKODE
     211 SANN        *** VARSEL $FAGKODE skal bare brukes for elever, ikke privatister
     214 USANN        *** VARSEL Skal ikke gis vurdering i $FAGKODE
     397 FAGLOGG       Bestått høyeste nivå kreves i
     471 SANN        Ingen feil funnet mht føring av karakterer
     471 USANN        *** FEIL: $VEKT feil funnet mht føring av karakterer
     472 OVER        KONTROLL AV KARAKTERFØRING
     477 USANN        Tilfredsstiller ikke kravene til generell studiekompetanse (GSK)
     477 SANN        Tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse
     557 USANN        *  Tips: Mangler norsk sidemål VG4001/VG4003
     558 USANN        *  Tips: Mangler norsk hovedmål muntlig VG4005
     562 USANN        *  Tips: Mangler norsk hovedmål skriftlig VG4000/VG4002
     563 USANN        *  Tips: Mangler norsk hovedmål muntlig VG4005
     567 USANN        *  Tips: Mangler norsk hovedmål skriftlig
     568 USANN        *  Tips: Mangler norsk sidemål
     572 USANN        *  Tips: Mangler norsk for samiske/finske/utl. muntlig
     574 USANN        *  Tips: Mangler norsk for samiske/finske/utl. skriftlig
     578 USANN        *  Tips: Mangler samisk 2 muntlig
     580 USANN        *  Tips: Mangler samisk 2 skriftlig
     584 USANN        *  Tips: Mangler samisk 1 muntlig
     586 USANN        *  Tips: Mangler samisk 1 skriftlig
     613 SANN        *  Tips: B/C-språk som almenfag skal ikke føres med vurdering på lavere nivå
     614 SANN        *  Tips: Ført C-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 12
     614 FAGLOGG       *     C-språk
     616 SANN        *  Tips: Ført B-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 8
     616 FAGLOGG       *     B-språk
     633 SANN        *  Tips: B/C-språk som almenfag skal ikke føres med vurdering på lavere nivå
     634 SANN        *  Tips: Ført C-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 8
     634 FAGLOGG       *     C-språk
     636 FAGLOGG       *     B-språk
     636 SANN        *  Tips: Ført B-språk omfang=$OMFANG, må ha omfang 8
     689 FAGLOGG       Norsk med samisk
     690 FAGLOGG       Norsk 1. språk
     691 FAGLOGG       Norsk 2. språk
     693 USANN        *** FEIL: Feilført eller manglende obligatorisk 2. fremmedspråk
     693 FAGLOGG       Obligatorisk 2. fremmedspråk
     697 FAGLOGG       Norsk med finsk
     701 USANN        *** FEIL: Mangler norsk (VG4000/VG4001/VG4005, norsk/samisk el. norsk 2. språk)
     729 FAGLOGG       Norsk 1. språk
     730 FAGLOGG       Norsk 2. språk
     732 FAGLOGG       Obligatorisk 2. fremmedspråk
     732 USANN        *** FEIL: Mangler obligatorisk 2. fremmedspråk
     735 FAGLOGG       Norsk med samisk
     737 FAGLOGG       Norsk med finsk
     741 USANN        *** FEIL: Mangler norsk (VG4000/VG4001/VG4005, norsk/samisk el. norsk 2. språk)
     742 FAGLOGG       Norsk 1. språk
     743 FAGLOGG       Norsk 2. språk
     745 FAGLOGG       Norsk med samisk
     747 FAGLOGG       Norsk med finsk
     751 USANN        *** FEIL: Mangler norsk (VG4000/VG4001/VG4005, norsk/samisk el. norsk 2. språk)
     752 USANN        *** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK
     752 FAGLOGG       Samfunnslære
     754 USANN        *** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)
     754 FAGLOGG       Fellesfag kroppsøving
     756 USANN        *** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)
     756 FAGLOGG       Fellesfag religion/etikk
     758 USANN        *** FEIL: Mangler obligatorisk informasjonsbehandling (AA1010/AA1011)
     759 USANN        *** FEIL: Mangler geografi (AA2010)
     761 USANN        *** FEIL: Mangler eldre historie (AA2020)
     762 FAGLOGG       Retningsspesifikke fag (AF)
     764 USANN        *** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK
     764 FAGLOGG       Samfunnslære
     766 USANN        *** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)
     766 FAGLOGG       Fellesfag kroppsøving
     768 FAGLOGG       Fellesfag religion/etikk
     768 USANN        *** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)
     770 USANN        *** FEIL: Mangler obligatorisk informasjonsbehandling (AA1010/AA1011)
     771 USANN        *** FEIL: Mangler Bedøk I (AA6010)
     772 FAGLOGG       Retningsspesifikke fag (ØA)
     774 USANN        *** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK
     774 FAGLOGG       Samfunnslære
     776 FAGLOGG       Fellesfag religion/etikk
     776 USANN        *** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)
     778 USANN        *** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK
     778 FAGLOGG       Samfunnslære
     780 FAGLOGG       Fellesfag kroppsøving
     780 USANN        *** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)
     782 FAGLOGG       Fellesfag religion/etikk
     782 USANN        *** FEIL: Mangler religion/etikk (VF4700/VF4707)
     784 FAGLOGG       Samfunnslære
     784 USANN        *** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK
     786 FAGLOGG       Fellesfag kroppsøving
     786 USANN        *** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)
     791 USANN        *** FEIL: Mangler matematikk (VG1300/01/02/03/07/08/30/31/33£  evt VG1332+VF1320 el. VF1310+VG1332/33 el VF1310/20
     791 FAGLOGG       Matematikk
     793 FAGLOGG       Samfunnslære
     793 USANN        *** FEIL: Mangler samfunnslære (VG2500) i GSK
     795 USANN        *** FEIL: Mangler kroppsøving (VF4900)
     795 FAGLOGG       Fellesfag kroppsøving
     797 USANN        *** FEIL: Mangler matematikk (VG1300/01/02/03/07/08/30/31/33£  evt VG1332+VF1320 el. VF1310+VG1332/33 el VF1310/20
     797 FAGLOGG       Matematikk
     799 FAGLOGG       Matematikk
     799 USANN        *** FEIL: Mangler matematikk (VG1300/01/02/03/07/08/30/31/33 evt VG1332+VF1320 eller VF1310+VG1332/33
     801 USANN        *** FEIL: Mangler engelsk (VG1200 og/eller VG1205(privatist)) i GSK
     801 FAGLOGG       Engelsk
     802 FAGLOGG       Naturfag
     802 USANN        *** FEIL: Mangler naturfag (VG1400) i GSK
     804 USANN        *** FEIL: Mangler nyere historie (VG4600) i GSK
     804 FAGLOGG       Nyere historie
     807 USANN        *** FEIL: Feilføring B-språk, mangler muntlig VSxx35
     840 SANN        Krav om obligatorisk fordypning og minimum språk iorden
     840 USANN        *** FEIL: Mangler obligatorisk fordypning og/eller minimum språk
     842 SANN        *  Tips:  Har 3 fordypninger omfang=$OMFANG
     842 FAGLOGG       *  Fordypningsfag
     843 FAGLOGG       *  Fordypningsfag
     843 SANN        *  Tips:  Har 2 fordypninger omfang=$OMFANG
     848 SANN        *  Tips: Totalomfang må være 28(B)/24(C) for unntak min. språk, er $OMFANG
     851 SANN        *  Tips: Har obligatorisk fordypning
     851 USANN        *  Tips: Mangler fordypning
     851 FAGLOGG       *  Fordypningsfag
     852 USANN        *  Tips: Mangler minimum språkfag
     852 SANN        *  Tips: Har minimum språkfag
     852 FAGLOGG       *  Minimum språkfag
     858 OVER        KONTROLL AV OBLIGATORISK FORDYPNING OG MINIMUM SPRÅK
     859 FAGLOGG       Fordypning 2. fremmedspråk
     860 FAGLOGG       Fordypning 3. fremmedspråk
     862 FAGLOGG       Engelsk fordypning
     864 FAGLOGG       Minimum språkfag
     865 FAGLOGG       Obligatorisk fordypning
     868 FAGLOGG       Fordypninger min.omfang 28
     871 FAGLOGG       Fordypning 3. fremmedspråk
     872 FAGLOGG       Engelsk fordypning
     874 FAGLOGG       Minimum språk
     875 FAGLOGG       Obligatorisk fordypning
     878 FAGLOGG       Fordypninger min.omfang 24
     881 FAGLOGG       Fordypning B/C språk
     882 FAGLOGG       Engelsk fordypning
     884 FAGLOGG       Minimum språk
     885 FAGLOGG       Obligatorisk fordypning
     888 FAGLOGG       Fordypninger min.omfang 24
     892 OVER        KONTROLL AV OBLIGATORISK FORDYPNING ØA
     892 USANN        *** FEIL: Mangler obligatorisk fordypning
     892 SANN        Krav om obligatorisk fordypning ØA iorden
     893 FAGLOGG       Bedøk fordypning
     894 FAGLOGG       Fordypning 2. fremmedspråk
     896 FAGLOGG       Fordypning 3. fremmedspråk
     898 FAGLOGG       Obligatorisk fordypning
     901 FAGLOGG       Bedøk fordypning
     902 FAGLOGG       Fordypning 3. fremmedspråk
     904 FAGLOGG       Obligatorisk fordypning
     907 FAGLOGG       Bedøk fordypning
     908 FAGLOGG       Fordypning B/C språk
     910 FAGLOGG       Obligatorisk fordypning
     915 SANN        Minimum språk ($FAGKODE) inngår ikke i de 15
     922 SANN        Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     925 USANN        *** FEIL: Ikke nok omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk), omfang= $OMFANG
     925 SANN        Krav om omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk) iorden, omfang= $OMFANG
     929 FAGLOGG       Fordypning 2. fremmedspråk
     934 SANN        Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     935 SANN        Minimum språk ($FAGKODE) inngår ikke i de 15
     942 SANN        Krav om omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     946 USANN        *** FEIL: Ikke nok omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk), omfang= $OMFANG
     946 SANN        Krav om omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk) iorden, omfang= $OMFANG
     951 SANN        Minimum språk ($FAGKODE) inngår ikke i de 15
     958 SANN        Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     961 SANN        Krav om omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk) iorden, omfang= $OMFANG
     961 USANN        *** FEIL: Ikke nok omfang studieretningsfag (15 pluss min. språk), omfang= $OMFANG
     972 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     972 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     972 OVER        STUDIERETNINGSFAG - OMFANGSKRAV OG FORDYPNINGER
     975 SANN        Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     975 USANN        *** FEIL: Har IKKE studieretningsfag med tilsammen minimumsomfang 15
     977 FAGLOGG       Fordypning 2. fremmedspråk
     983 SANN        Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     983 USANN        *** FEIL: Har IKKE studieretningsfag med tilsammen minimumsomfang 15
     986 USANN        *** FEIL: Har IKKE studieretningsfag med tilsammen minimumsomfang 15
     986 SANN        Krav om minimum omfang 15 for studieretningsfag iorden, omfang= $OMFANG
     995 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     995 OVER        STUDIERETNINGSFAG - OMFANGSKRAV OG FORDYPNINGER
     995 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     998 USANN        *** VARSEL: Skal føres fordypning for 2. fremmedspråk VSxx30
     1001 FAGLOGG       Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng
     1003 FAGLOGG       $VEKT poeng, utenfor de 15
     1004 FAGLOGG       $VEKT poeng, utenfor de 15
     1006 FAGLOGG       Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng
     1007 FAGLOGG       Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng
     1008 FAGLOGG       Omfang $OMFANG, $VEKT fordypningspoeng
     1010 USANN        *** VARSEL: Ført fordypning for $FAGKODE, er ikke fordypning
     1017 USANN        *** VARSEL ($FAGKODE osv): Skal føres 1 fordypning, ført $ANTFF
     1025 USANN        *** VARSEL ($FAGKODE osv): Skal føres 2 fordypninger, ført $ANTFF
     1033 USANN        *** VARSEL ($FAGKODE osv): Skal føres 3 fordypninger, ført $ANTFF
     1047 OVER        BEREGNING AV REALFAGSPOENG
     1047 SANN        Antall realfagspoeng:    $VEKT
     1047 FAGLOGG       Fag som hver gir 0.5 poeng
     1048 SANN        Antall realfagspoeng:    $VEKT
     1048 OVER        BEREGNING AV REALFAGSPOENG NA
     1048 FAGLOGG       Fag som gir realfagspoeng
     1071 SANN        Krav til omfang større eller lik 90 iorden
     1071 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 90
     1075 SANN        Beregnet omfang for alle vitnemålsfag: $OMFANG
     1076 SANN        Beregnet omfang samsvarer med omfang påført vitnemålet
     1076 USANN        *** VARSEL: Beregnet omfang samsvarer ikke med påført omfang
     1080 OVER        BEREGNING AV KARAKTERSNITT OG TOTALOMFANG
     1084 SANN        Beregnet karaktersnitt (gammel utregningsmåte):   $SNTTK, sum $SUMTK, antall $ANTTK£
     1091 SANN        Beregnet karaktersnitt (ny utregningsmåte):     $SNTTK
     1116 FAGLOGG       Middelverdi beregnes for fagkodene
     1122 SANN        *** VARSEL: Flere enn 2 karakterer ført på disse fagene
     1156 FAGLOGG       Middelverdi for fagkoder
     1242 USANN        *** FEIL: Mangler B 3-språk samisk muntlig
     1244 USANN        *** VARSEL: Feilført B-språk? Ført samisk B 4 men ikke samisk B 2-språk
     1247 USANN        *** VARSEL: Feilført B-språk? Ført samisk B 2 men ikke samisk B 1-språk
     1261 USANN        *** FEIL Ikke ført B 4-språk samisk muntlig
     1271 USANN        *** FEIL Ikke ført B 2-språk samisk muntlig for privatist
     1334 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført samisk C 3 men ikke samisk C 2-språk
     1337 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført samisk C 2 men ikke samisk C 1-språk
     1340 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført samisk C 3 men ikke samisk C 1.5-språk
     1358 USANN        *** FEIL Ikke ført C 3-språk samisk muntlig for privatist
     1375 USANN        *** FEIL Ikke ført C 3-språk samisk muntlig for privatist
     1425 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført latin C 3 men ikke latin C 2-språk
     1428 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført latin C 2 men ikke latin C 1-språk
     1431 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført latin C 3 men ikke latin C 1.5-språk
     1442 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført gresk C 3 men ikke gresk C 2-språk
     1445 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført gresk C 2 men ikke gresk C 1-språk
     1448 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført gresk C 3 men ikke gresk C 1.5-språk
     1569 USANN        *** VARSEL: Feilført B-språk? Ført VS/VTxx20 men ikke VS/VTxx10
     1571 USANN        *** FEIL: Feilkoding av B-språk, mangler VSxx35 (muntlig)
     1573 USANN        *** VARSEL: Feilført B-språk? Ført VS/VTxx30, ikke VS/VTxx20
     1691 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTxx50, men ikke VSxx40/47
     1693 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTxx80/81, men ikke VS/VTxx70/71
     1695 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTxx60, men ikke VS/VTxx50
     1715 USANN        *** FEIL: Feilkoding av B-språk, mangler VSyy20
     1734 USANN        *** VARSEL: Feilført C-språk? Ført VS/VTyy60, men ikke VSyy50
     1759 USANN        *** FEIL Ikke ført B-språk muntlig (VS/VTxx35)
     1769 USANN        *** FEIL Ikke ført B-språk muntlig (VS/VTxx25) for privatist
     1797 USANN        *** FEIL Ikke ført C-språk muntlig (VS/VTxx65) for privatist
     1814 USANN        *** FEIL Ikke ført C-språk muntlig (VS/VTxx85/86) for privatist
     1919 USANN        *** FEIL Ikke ført engelsk II muntlig (AA6085)
     1929 USANN        *** FEIL Ikke ført engelsk I muntlig (AA6075) for privatist
     1943 USANN        *** FEIL Ikke ført engelsk gk muntlig (VG1205) for privatist
     1952 USANN        *** VARSEL Ført engelsk II, ikke engelsk I (AA6070)
     1972 USANN        *** VARSEL Ført informasjonsbehandling 2A, ikke 1A (AA6110)
     2002 USANN        *** FEIL Ikke ført MP vurdering i kjemi (AA6248 eller karakter i 2KJ) for privatist
     2115 USANN        *** FEIL Ikke ført matematikk 3MX/3MY muntlig for privatist
     2156 USANN        *** VARSEL Ført matematikk 3MX/3MY, ikke matematikk 2MX/2MY
     2196 USANN        *** VARSEL Ført kontorautomasjon II, ikke I (AA6620)
     2214 USANN        *** VARSEL Ført markedsføring II, ikke I (AA6710)
     2252 USANN        *** VARSEL Ført regnskap II, ikke I (AA6870)
     2260 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2010)
     2265 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4010)
     2269 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2020)
     2273 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4020)
     2277 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2030)
     2281 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4030)
     2285 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID2040)
     2290 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID4040)
     2293 FAGLOGG       Oblig. studieretningsfag
     2295 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2295 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG OG EVT FORDYPNINGER
     2295 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2297 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID1010)
     2300 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk studieretningsfag (ID1020)
     2327 FAGLOGG       Fordypning 2. fremmedspråk
     2341 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     2341 OVER        STUDIERETNING ID - FORDYPNINGER FRA AA
     2341 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     2342 SANN        Krav til omfang større eller lik 105 iorden
     2342 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105
     2354 USANN        *** FEIL: Skal ha eksamen i ID1010 eller ID1020
     2358 USANN        *** FEIL: $VEKT feil funnet mht føring av karakterer
     2358 SANN        Ingen feil funnet mht føring av karakterer
     2358 OVER        KONTROLL AV KARAKTERFØRING ID
     2359 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1010 Kor/Stemmebruk)
     2363 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1020 Musikklære/Hørelære/Lytting)
     2367 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1030 Dans)
     2371 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1040 Drama)
     2375 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD1050 Kunst- og kulturhistorie)
     2381 FAGLOGG       Obligatoriske fag MD GK
     2382 USANN        *** FEIL Mangler valgfag MD GK (to av MD1910/MD1920/MD1930/MD1940/MD1950/MD1960/MD1970)
     2384 FAGLOGG       Fag til valg MD GK
     2392 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2010 Hovedinstrument)
     2395 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2020 Biinstrument og besifringsspill)
     2399 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2030 Kor og ensembler)
     2403 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2040 Ensembleledelse)
     2407 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2050 Hørelære)
     2411 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2060 Satslære)
     2415 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2070/MD2077)
     2418 FAGLOGG       Obligatoriske fag musikk VKI
     2420 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4010 Hovedinstrument)
     2423 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4020 Kor og ensembler)
     2427 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4030 Ensembleledelse)
     2431 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4040 Hørelære)
     2435 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4050 Arrangering og komponering)
     2439 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4060 Musikkformidling)
     2445 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD GK (MD4070/MD4072/MD4077/MD4078 Musikkorientering II)
     2448 FAGLOGG       Obligatoriske fag musikk VKII
     2451 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD, MUSIKK
     2451 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2451 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2468 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2110 Danseteknikk og danseformer)
     2471 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2120 Danseteori og dansehistorie)
     2474 FAGLOGG       Obligatoriske fag dans VKI
     2476 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4110 Danseteknikk og danseformer)
     2479 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4120 Danseteori og dansehistorie)
     2482 FAGLOGG       Obligatoriske fag dans VKII
     2485 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD, DANS
     2485 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2485 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2490 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2210 Bevegelsesforming)
     2493 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2220 Teaterkunnskap I)
     2497 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKI (MD2230 Teaterproduksjon I)
     2500 FAGLOGG       Obligatoriske fag drama VKI
     2502 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4210 Bevegelsesforming)
     2506 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4220 Teaterkunnskap II)
     2510 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4230 Teaterproduksjon II)
     2515 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MD VKII (MD4240 Drama og samfunn)
     2522 FAGLOGG       Obligatoriske fag drama VKII
     2525 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2525 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2525 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD, DRAMA
     2530 FAGLOGG       Fordypning 2. fremmedspråk
     2544 OVER        STUDIERETNING MD - FORDYPNINGER FRA AA
     2544 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     2544 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     2545 SANN        Krav til omfang større eller lik 105 iorden
     2545 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105
     2547 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1010 Tegning)
     2550 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1020 Form)
     2554 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1030 Farge)
     2558 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1040 Kunst- og kulturhistorie)
     2562 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO GK (FO1999 Tverrfaglig eksamen)
     2565 FAGLOGG       Obligatoriske fag FO GK
     2567 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4410 Tegning)
     2570 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4420 Komposisjon)
     2574 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4430 Moderne kunsthistorie)
     2578 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKII (FO4499 Tverrfaglig eksamen)
     2581 FAGLOGG       Obligatoriske fag FO D030 VKII
     2584 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2584 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2584 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO, KURS D001, D004, D030
     2585 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2310 Tegning)
     2588 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2320 Form)
     2592 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2330 Farge)
     2596 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2340 Skrift)
     2600 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2350 Beskrivende geometri)
     2604 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO VKI (FO2360 Kunst- og kulturhistorie)
     2610 FAGLOGG       Obligatoriske fag FO D004 VKI
     2618 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     2618 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     2618 OVER        STUDIERETNING FO - FORDYPNINGER FRA AA
     2619 SANN        Krav til omfang større eller lik 105 iorden
     2619 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105
     2637 OVER        KONTROLL AV KARAKTERFØRING FO
     2637 SANN        Ingen feil funnet mht føring av karakterer
     2637 USANN        *** FEIL: $VEKT feil funnet mht føring av karakterer
     2646 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1010 Naturbruk og friluftsliv)
     2649 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1020 Teknikk og håndverk)
     2653 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1030/NA1031 Produksjonslære I)
     2657 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1040/NA1041 Produksjonslære II)
     2661 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA GK (NA1050/NA1051 Produksjonslære III)
     2667 FAGLOGG       Obligatoriske fag NA GK
     2671 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2671 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2671 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K002, K020
     2672 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2010 Fiskerilære med biologi)
     2675 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2020 Økonomi)
     2679 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2030/31 Navigasjon)
     2683 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2040 Navigasjonsmidler)
     2687 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2050 Sjøveisregler og brovakthold)
     2691 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2060/61 Skipslære)
     2695 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2070 Kommunikasjon)
     2699 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2080/81 Sikkerhetsopplæring)
     2703 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2090 Teknologi)
     2709 FAGLOGG       Obligatorisk NA fiske
     2713 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2713 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2713 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K003, K020
     2714 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2110 Biologi for akvakultur)
     2717 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2120 Teknologi)
     2721 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2130 Økonomi)
     2725 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2140 Akvakultur)
     2729 USANN        *** VARSEL Mangler NA2199 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2732 FAGLOGG       Obligatorisk NA akvakultur
     2736 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2736 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2736 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K004, K020
     2737 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2210 Landbruksbiologi)
     2740 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2220 Teknikk og håndverk)
     2744 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2230 Økonomi)
     2748 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2240 Naturforvaltning og friluftsliv)
     2752 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2250 Plantedyrking)
     2756 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2260 Husdyrlære)
     2760 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2270 Skogbrukslære)
     2767 USANN        *** VARSEL Mangler NA2199 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2770 FAGLOGG       Obligatorisk NA landbruk
     2774 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2774 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K005, K020
     2774 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2775 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2310 Reindrift)
     2778 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2320 Duodji)
     2782 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2330 Naturforvaltning)
     2786 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2340 Flokk- og beitelære)
     2790 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2350 Kulturkunnskap)
     2794 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2360 Økonomi)
     2798 USANN        *** VARSEL Mangler NA2399 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2801 FAGLOGG       Obligatorisk NA reindrift
     2805 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2805 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K006, K020
     2805 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2806 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2410 Skogskjøtsel)
     2809 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2420 Driftsteknikk)
     2813 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2430 Utmarkslære)
     2817 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2440 Økonomi og planlegging)
     2821 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2450 Maskin og redskapslære)
     2825 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2498 Fordelt på studieretningsfag)
     2829 USANN        *** VARSEL Mangler NA2499 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2832 FAGLOGG       Obligatorisk NA skogbruk
     2836 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K007, K020
     2836 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2836 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2837 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2510 Naturgrunnlaget)
     2840 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2520 Teknikk)
     2844 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2530 Økonomi)
     2848 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2540 Produksjonslære: Frilandsgrønnsaker)
     2852 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2550 Produksjonslære: Frukt og bær)
     2856 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2560 Produksjonslære: Veksthus)
     2860 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2570 Produksjonslære: Planteskole)
     2867 USANN        *** VARSEL Mangler NA2599 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2870 FAGLOGG       Obligatorisk NA gartneri
     2874 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K008, K020
     2874 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2874 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2875 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2610 Biologi og naturgrunnlag)
     2878 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2620 Nyanlegg)
     2882 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2630 Drift og vedlikehold)
     2886 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2640 Landmåling)
     2890 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2650 Maskiner, redskap og utstyr)
     2894 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2660 Økonomi)
     2901 USANN        *** VARSEL Mangler NA2699 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2904 FAGLOGG       Obligatorisk NA anlegg
     2908 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA, KURS K001, K021, K020
     2908 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     2908 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     2909 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2710 Økologisk jordkultur)
     2912 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2720 Økologisk plantekultur)
     2916 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2730 Økologisk husdyrhald)
     2920 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2740 Skog- og utmarksforvaltning)
     2924 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2750 Teknologi og teknikk)
     2928 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKI (NA2760 Økonomi)
     2932 USANN        *** VARSEL Mangler NA2799 Tverrfaglig eksamen, obligatorisk for elever
     2935 FAGLOGG       Obligatorisk NA øk.land.
     2936 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag NA VKII (NA4320 Naturfag)
     2943 USANN        *** FEIL Mangler fag NA VKII, skal ha NA4310 eller NA4311+2MX/2MY
     2946 FAGLOGG       NA VKII
     2954 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     2954 OVER        STUDIERETNING NA - FORDYPNINGER FRA AA
     2954 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     2955 SANN        Krav til omfang større eller lik 105 iorden
     2955 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 105
     3066 FAGLOGG       VX-koder
     3067 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk for A001 GK
     3070 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling på A001 GK
     3073 FAGLOGG       Obligatoriske fag AA A001
     3091 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6950 Resepsjonsfag
     3091 FAGLOGG       Resepsjonsfag
     3094 FAGLOGG       Oblig. økonomi./inf.beh. 5t
     3094 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling
     3101 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk 8 timer B/C-språk
     3101 FAGLOGG       Oblig. 8t B/C-språk
     3104 FAGLOGG       Oblig. 3t bedøk modul 1
     3104 USANN        *** FEIL Mangler bedøk I modul 1 3t (AA6011)
     3108 FAGLOGG       Oblig. 2t engelsk modul 2
     3108 USANN        *** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)
     3112 FAGLOGG       Andre AA-fag min omfang 6
     3114 USANN        For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG£Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 19
     3117 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A006, A010
     3117 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3117 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     3119 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     3119 OVER        VKII PÅBYGNING - FORDYPNINGER FRA AA
     3119 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     3120 LOGG        1
     3121 LOGG        1
     3142 FAGLOGG       Butikkfag A007 gammel plan
     3144 FAGLOGG       Butikkfag A007 ny plan
     3150 FAGLOGG       Subløp butikkfag gammel plan
     3151 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp butikkfag gammel plan:£***   Riktig subløp: AA6960+AA6661+AA6610
     3154 FAGLOGG       Subløp butikkfag ny plan
     3155 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp butikkfag ny plan£***   Riktig subløp: AA6967+AA6660+AA6699
     3158 FAGLOGG       Oblig. økonomi./inf.beh. 5t
     3158 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling
     3163 FAGLOGG       Oblig. 4t B/C-språk
     3163 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk
     3167 FAGLOGG       Oblig. 5t bedøk modul 1
     3167 USANN        *** FEIL Mangler bedøk I 5t (AA6010)
     3171 USANN        *** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)
     3171 FAGLOGG       Oblig. 2t engelsk modul 2
     3175 FAGLOGG       Andre AA-fag min omfang 6
     3177 USANN        For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG£Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 17
     3180 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     3180 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3180 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A007, A010
     3181 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     3181 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     3181 OVER        VKII PÅBYGNING - FORDYPNINGER FRA AA
     3182 LOGG        1
     3183 LOGG        1
     3200 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling
     3200 FAGLOGG       Oblig. økonomi./inf.beh. 5t
     3205 FAGLOGG       Oblig. 4t B/C-språk
     3205 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk
     3208 FAGLOGG       Oblig. 3t bedøk modul 1
     3208 USANN        *** FEIL Mangler bedøk I modul 1 3t (AA6011)
     3212 FAGLOGG       Oblig. 2t engelsk modul 2
     3212 USANN        *** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)
     3216 FAGLOGG       Andre AA-fag min omfang 6
     3218 USANN        For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG£Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 15
     3221 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     3221 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3221 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A011, A010
     3222 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6850 Adm. og saksbehandling I
     3225 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6970 Kontorautomasjon
     3229 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6980 Arkivkunnskap
     3232 FAGLOGG       Obligatoriske fag A011
     3233 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     3233 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     3233 OVER        VKII PÅBYGNING - FORDYPNINGER FRA AA
     3234 LOGG        1
     3235 LOGG        1
     3252 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling
     3252 FAGLOGG       Oblig. økonomi./inf.beh. 5t
     3257 FAGLOGG       Oblig. 4t B/C-språk
     3257 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk
     3260 FAGLOGG       Andre AA-fag min omfang 6
     3262 USANN        For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG£Krav B/C-språk+andre AA-fag er 10
     3265 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3265 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A015, A010
     3265 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     3266 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8010 Programvare
     3269 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8020 Maskinvare
     3273 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8030 Nettverk
     3277 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA8040 Kommunikasjon
     3280 FAGLOGG       Obligatoriske fag A015
     3281 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     3281 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     3281 OVER        VKII PÅBYGNING - KONTROLL AV OMFANGSKRAV A010 - FORDYPNINGER FRA AA
     3282 LOGG        1
     3283 LOGG        1
     3300 FAGLOGG       Oblig. økonomi./inf.beh. 5t
     3300 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk AA1010/11 øk. og inf.behandling
     3305 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk 4 timer B/C-språk
     3305 FAGLOGG       Oblig. 4t B/C-språk
     3308 USANN        *** FEIL Mangler bedøk I modul 2 2t (AA6013)
     3308 FAGLOGG       Oblig. 3t bedøk modul 1
     3312 USANN        *** FEIL Mangler engelsk I modul 2 2t (AA6073)
     3312 FAGLOGG       Oblig. 2t engelsk modul 2
     3316 FAGLOGG       Andre AA-fag min omfang 6
     3318 USANN        For få timer AA studieretningsfag, er $OMFANG£Krav bedøk+engelsk+B/C-språk+andre AA-fag er 14
     3321 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     3321 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, A017, A010
     3321 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3322 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6817 Reiselivskunnskap
     3325 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6822 Reiseservicelære
     3329 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6827 Service og tjenesteyting
     3333 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6937 Resepsjonslære
     3337 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag AA6899 VKI Reiseserv/resepsjonsf
     3340 FAGLOGG       Obligatoriske fag A017
     3341 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     3341 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     3341 OVER        VKII PÅBYGNING - KONTROLL AV OMFANGSKRAV A010 - FORDYPNINGER FRA AA
     3342 LOGG        1
     3343 LOGG        1
     3370 USANN        *** FEIL: Omfang VKII AA-fag er mindre enn 6, er $OMFANG
     3370 SANN        Krav om AA-fag på VKII med minmum omfang 6 iorden, er $OMFANG
     3377 SANN        Antall fordypningspoeng:  $VEKT
     3377 USANN        *** Videre kontroller avbrytes
     3377 OVER        VKII PÅBYGNING - KONTROLL AV OMFANGSKRAV A010 - FORDYPNINGER FRA AA
     3389 SANN        Krav til omfang større eller lik 100 iorden
     3389 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 100
     3391 SANN        Krav til omfang større eller lik 95 iorden
     3391 USANN        *** FEIL: Omfang alle fag er mindre enn 95
     3396 OVER        BEREGNING AV KARAKTERSNITT
     3397 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1010 Bransjelære/tegningsforståelse
     3400 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1020 Terrengarbeid/tekniske anlegg
     3404 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1030 Mur, puss, stein og betong
     3408 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag BY1040 Trekonstr./formb./trestillas
     3414 FAGLOGG       Obligatoriske fag BY B001
     3416 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3416 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3417 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3417 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3418 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3418 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3418 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3428 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3428 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3428 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B002
     3429 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2010 Bransje- og verktøylære
     3432 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2020 Byggeteknikk og bygn.-fysikk
     3436 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2030 Råbygg og utvendig arbeid
     3440 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2040 Innvendig arbeid
     3444 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2050 Tegning
     3448 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2099 Tverrfaglig eksamen
     3451 FAGLOGG       Obligatoriske fag B002
     3453 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3453 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3454 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3454 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3455 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3455 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3455 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3465 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3465 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B003
     3465 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3466 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2110 Bransjelære og yrkestegning
     3469 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2120 Muring med teglstein
     3473 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2130 Pussarbeid
     3477 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2140 Flis- og skiferarbeid
     3481 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2150 Muring lettklinker/blokkprod.
     3485 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2160 Ildfast og syrefast muring
     3489 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2170 Rehabilitering og gipsarbeid
     3493 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2199 Tverrfaglig eksamen
     3496 FAGLOGG       Obligatoriske fag B003
     3498 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3498 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3499 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3499 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3500 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3500 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3500 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3510 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3510 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3510 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B004
     3511 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2210 Bransjelære/vernearb./stillas
     3514 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2220 Tegningslesing
     3518 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2230 Grunnarbeid
     3522 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2240 Forskaling
     3526 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2250 Armering
     3530 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2260 Betongkunnskap
     3534 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2270 Betongarbeid
     3538 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2299 Tverrfaglig eksamen
     3541 FAGLOGG       Obligatoriske fag B004
     3543 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3543 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3544 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3544 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3545 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3545 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3545 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3555 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3555 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3555 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B005
     3556 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2310 Bransjelære
     3559 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2320 Oppmålingslære
     3563 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2330 Fjell- og gruvearbeid
     3567 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2340 Grunnarbeid og fundamentering
     3571 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2350 Maskiner og utstyr
     3575 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2360 Geologi og geoteknikk
     3579 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2370 Kommunalteknikk
     3583 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2380 Vegdekker
     3587 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2399 Tverrfaglig eksamen
     3590 FAGLOGG       Obligatoriske fag B005
     3592 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3592 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3593 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3593 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3594 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3594 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3594 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3604 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3604 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B006
     3604 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3605 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2410 Bransjelære
     3608 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2420 Anleggsfag
     3612 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2430 Maskinfag
     3616 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2440 Maskinkjøring
     3620 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2499 Tverrfaglig eksamen
     3623 FAGLOGG       Obligatoriske fag B006
     3625 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3625 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3626 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3626 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3627 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3627 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3627 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3637 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B007
     3637 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3637 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3638 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2510 Bruddvirksomhet
     3641 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2520 Skiferindustri
     3645 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2530 Bearbeidingsindustri
     3649 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2540 Montering
     3653 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2599 Tverrfaglig eksamen
     3656 FAGLOGG       Obligatoriske fag B007
     3658 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3658 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3659 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3659 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3660 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3660 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3660 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3670 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, BY B024
     3670 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3670 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3671 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2610 Verktøy- og materiallære
     3674 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2620 Bransje- og miljølære
     3678 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2630 Stillasbygging
     3682 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2640 Rigging og dimensjonering
     3686 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag BY2699 Tverrfaglig eksamen
     3689 FAGLOGG       Obligatoriske fag B024
     3690 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1010 Elektroteknikk
     3693 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1020 Elektronikk
     3697 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1030 El.-mek. arb. og app.-montasje
     3701 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1040 El. bygningsinstallasjoner
     3705 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1050 Komm.-, signal- og alarmanlegg
     3709 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag EL1060 Automatiserte anlegg
     3712 FAGLOGG       Obligatoriske fag EL C001
     3714 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3714 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3715 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3715 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3716 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3716 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3716 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3726 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3726 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3726 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C002
     3727 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2010 Prod. og ford. av el. energi
     3730 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2020 El. bygningsinstallasjoner
     3734 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2030 Komm.-, signal- og alarmanlegg
     3738 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2040 Automatiserte anlegg
     3741 FAGLOGG       Obligatoriske fag C002
     3743 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3743 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3744 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3744 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3745 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3745 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3745 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3755 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C003
     3755 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3755 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3756 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2110 Elektronikk
     3759 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2120 Datasystem og anvendelse
     3763 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2130 Kommunikasjon
     3767 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2140 Dok. og systematisk feilsøking
     3770 FAGLOGG       Obligatoriske fag C003
     3772 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3772 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3773 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3773 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3774 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3774 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3774 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3784 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3784 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3784 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C004
     3785 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2210 Styrings- og reguleringstekn.
     3788 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2220 Industriell måleteknikk
     3792 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2230 Elektronikk og datateknikk
     3796 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2240 El.teknikk, el. anlegg og dok.
     3799 FAGLOGG       Obligatoriske fag C004
     3801 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3801 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3802 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3802 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3803 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3803 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3803 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3813 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C005
     3813 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3813 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3814 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2310 Naturfag
     3817 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2320 Praktisk skipslære
     3821 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2330 Skipsteknikk
     3825 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2340 Vakttjeneste
     3829 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2350 Beredskap og sikkerhet
     3833 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag EL2399 Tverrfaglig eksamen
     3836 FAGLOGG       Obligatoriske fag C005
     3838 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3838 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3839 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3839 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3840 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3840 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3840 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3850 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3850 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3850 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, EL C006
     3869 FAGLOGG       Fag ført subløp C006
     3876 FAGLOGG       Subløp gammel plan, siste eks. 2000
     3877 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp gammel plan, siste eks. 2000:£***   Riktig subløp: EL2410+EL2420+EL2430+EL2440+EL2450+EL2460+EL2470+EL2480
     3886 FAGLOGG       Subløp ny plan, første eks. 2000
     3887 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp ny plan, første eks. 2000£***   Riktig subløp: EL2510+EL2520+EL2530+EL2540+EL2550+EL2560+EL2570+EL2580+EL2590
     3891 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3891 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3892 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3892 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3893 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3893 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3893 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3903 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3903 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3903 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D002
     3904 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2010 Fagtegning
     3907 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2020 Mønsterkonstr. og modellering
     3911 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2030 Søm og materialformgiving
     3915 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2040 Materialkunnskap
     3919 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2050 Bransjekunnskap
     3923 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2099 Tverrfaglig eksamen
     3926 FAGLOGG       Obligatoriske fag D002
     3928 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3928 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3929 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3929 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3930 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3930 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3930 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3940 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D003
     3940 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3940 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3941 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2110 Formgiving
     3944 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2120 Tegning
     3948 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2130 Kunst- og kulturhistorie
     3952 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2199 Tverrfaglig eksamen
     3955 FAGLOGG       Fellesfag ført D003
     3963 FAGLOGG       Fag ført subløp D003
     3965 FAGLOGG       Subløp tekstiltrykk og broderi
     3966 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp tekstiltrykk og broderi:£***   Riktig subløp: FO2140+FO2150
     3968 FAGLOGG       Subløp strikking og veving
     3969 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp strikking og veving:£***   Riktig subløp: FO2160+FO2170
     3972 FAGLOGG       Subløp harde og plastiske materialer
     3973 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp harde og plastiske materialer£***   Riktig subløp: FO2180+FO2190
     3977 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3977 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3978 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3978 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3979 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3979 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3979 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     3989 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D004
     3989 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3989 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     3991 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3991 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3992 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     3992 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     3993 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     3993 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     3993 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4003 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4003 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4003 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D005
     4004 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2410 Bildekunnskap og fotografering
     4007 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2420 Material- og verktøylære
     4011 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2430 Lab.-arb. og ferdiggjøring
     4015 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2499 Tverrfaglig eksamen
     4018 FAGLOGG       Obligatoriske fag D005
     4020 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4020 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4021 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4021 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4022 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4022 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4022 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4032 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4032 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D006
     4032 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4033 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2510 Grafisk produktutforming
     4036 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2520 Graf. overføring og materiall.
     4040 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2530 Produkt- og produksjonskunnsk.
     4044 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2599 Tverrfaglig eksamen
     4047 FAGLOGG       Obligatoriske fag D006
     4049 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4049 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4050 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4050 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4051 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4051 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4051 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4061 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D007
     4061 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4061 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4062 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2210 Formgivingsaktiviteter
     4065 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2220 Helse- og sosialfag
     4069 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2230 Aktivitetsfag
     4073 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2240 Aktivitetsadministrasjon
     4077 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2299 Tverrfaglig eksamen
     4080 FAGLOGG       Obligatoriske fag D007
     4082 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4082 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4083 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4083 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4084 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4084 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4084 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4094 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D008
     4094 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4094 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4095 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2610 Tegning, form og farge
     4098 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2620 Plantelære
     4102 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2630 Material og komposisjonlære
     4106 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2699 Tverrfaglig eksamen
     4109 FAGLOGG       Obligatoriske fag D008
     4111 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4111 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4112 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4112 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4113 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4113 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4113 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4123 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4123 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4123 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D009
     4124 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2710 Bransjekunnskap
     4127 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2720 Klipp
     4131 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2730 Frisyreforming
     4135 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2740 Hår- og hodebunnspleie
     4139 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2750 Strukturomforming
     4143 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2760 Fargebehandling
     4147 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2770 Tegning
     4151 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2799 Tverrfaglig eksamen
     4154 FAGLOGG       Obligatoriske fag D009
     4156 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4156 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4157 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4157 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4158 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4158 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4158 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4168 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4168 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4168 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D010
     4169 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2810 Tegning med stillære
     4172 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2820 Materiallære
     4176 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2830 Gull- og sølvsmedteknikk
     4180 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2899 Tverrfaglig eksamen
     4183 FAGLOGG       Obligatoriske fag D010
     4185 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4185 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4186 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4186 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4187 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4187 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4187 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4197 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D011
     4197 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4197 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4198 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2910 Duodji m/ mat.- og redsk.-lære
     4201 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2920 Samisk kunst- og kulturhist.
     4205 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2930 Tegning, form og farge
     4209 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2940 Økonomi
     4213 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO2999 Tverrfaglig eksamen
     4216 FAGLOGG       Obligatoriske fag D011
     4218 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4218 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4219 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4219 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4220 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4220 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4220 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4230 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D013
     4230 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4230 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4231 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3010 Fotolære
     4234 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3020 Arbeidsmiljø, lover og forskr.
     4238 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3030 Artskunnskap og økologi
     4242 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3040 Anatomi
     4246 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3050 Utstillingsteknikk
     4250 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3060 Museumsrelatert arbeid
     4254 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3070 Prepareringsteknikk
     4258 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3099 Tverrfaglig eksamen
     4261 FAGLOGG       Obligatoriske fag D013
     4263 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4263 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4264 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4264 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4265 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4265 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4265 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4275 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4275 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4275 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, FO D057
     4276 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3110 Materialkunnskap
     4279 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3120 Søm, pr., mask. og verkt.læ.
     4283 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3130 Mønsterkonstruksjon
     4287 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3140 Tegning og fargelære
     4291 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3150 Bransjekunnskap
     4295 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag FO3199 Tverrfaglig eksamen
     4298 FAGLOGG       Obligatoriske fag D057
     4299 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1010 Bransjelære
     4302 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1020 Prod.- og konserveringslære
     4306 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1030 Råstofflære
     4310 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1040 Kosthold og ernæring
     4314 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HN1050 Hygiene og mikrobiologi
     4320 FAGLOGG       Obligatoriske fag HN E001
     4322 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4322 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4323 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4323 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4324 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4324 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4324 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4334 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4334 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4334 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E002
     4335 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2110 Nær.-kj., mikrobio. og hygiene
     4338 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2120 Råstoff og produksjonslære
     4342 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2130 Prosesslære
     4346 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2140 Kvalitetssikr. og internkontr.
     4350 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2199 Tverrfaglig eksamen
     4353 FAGLOGG       Obligatoriske fag E002
     4355 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4355 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4356 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4356 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4357 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4357 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4357 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4367 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4367 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4367 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E003
     4368 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2210 Råstofflære
     4371 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2220 Kvalitetslære
     4375 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2230 Bransjelære
     4379 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2240 Mikrobiologi og hygiene
     4383 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2250 Produksjonslære
     4387 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2299 Tverrfaglig eksamen
     4390 FAGLOGG       Obligatoriske fag E003
     4392 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4392 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4393 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4393 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4394 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4394 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4394 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4404 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4404 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E004
     4404 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4405 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2310 Hygiene og mikrobiologi
     4408 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2320 Ernærings- og miljølære
     4412 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2330 Råstofflære
     4416 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2340 Produksjonslære
     4420 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2350 Kvalitetslære
     4424 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2360 Konserveringsmetoder
     4428 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2370 Salg og markedsføring
     4432 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2399 Tverrfaglig eksamen
     4435 FAGLOGG       Obligatoriske fag E004
     4437 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4437 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4438 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4438 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4439 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4439 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4439 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4449 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E005
     4449 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4449 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4450 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2410 Råstofflære
     4453 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2420 Produksjonslære
     4457 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2430 Hygiene og mikrobiologi
     4461 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2440 Bransjelære
     4465 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2499 Tverrfaglig eksamen
     4468 FAGLOGG       Obligatoriske fag E005
     4470 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4470 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4471 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4471 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4472 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4472 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4472 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4482 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4482 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E006
     4482 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4483 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2510 Matlagings- og råstofflære
     4486 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2520 Drikkevarer
     4490 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2530 Meny- og spesialkostlære
     4494 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2540 Hygiene
     4498 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2550 Gjestebeh., salg og service
     4502 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2560 Bransjelære
     4506 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2599 Tverrfaglig eksamen
     4509 FAGLOGG       Fellesfag ført E006
     4513 FAGLOGG       Fag ført subløp E006
     4515 FAGLOGG       Subløp tysk
     4516 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp tysk:£***   Riktig subløp: HN2010
     4518 FAGLOGG       Subløp fransk
     4519 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp fransk£***   Riktig subløp: HN2020
     4523 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4523 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4524 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4524 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4525 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4525 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4525 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4535 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4535 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HN E007
     4535 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4536 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2610 Serveringslære
     4539 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2620 Hygiene
     4543 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2630 Gjestebeh., salg og service
     4547 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2640 Drikkevarer
     4551 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2650 Bransjelære
     4555 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HN2699 Tverrfaglig eksamen
     4558 FAGLOGG       Fellesfag ført E007
     4562 FAGLOGG       Fag ført subløp E007
     4564 FAGLOGG       Subløp tysk
     4565 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp tysk:£***   Riktig subløp: HN2010
     4567 FAGLOGG       Subløp fransk
     4568 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp fransk£***   Riktig subløp: HN2020
     4571 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HS1010 Humanbiologi
     4574 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HS1020 Helsefag
     4578 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag HS1030 Sosialfag
     4584 FAGLOGG       Obligatoriske fag HS F001
     4586 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4586 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4587 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4587 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4588 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4588 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4588 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4598 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4598 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4598 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F002
     4599 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2010 Kost- og ernæringsfag
     4602 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2020 Bomiljøfag
     4606 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2030 Helsefag
     4610 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2040 Sosialfag
     4614 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2050 Eldre og funksjonshemmede
     4618 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2099 Tverrfaglig eksamen
     4621 FAGLOGG       Obligatoriske fag F002
     4623 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4623 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4624 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4624 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4625 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4625 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4625 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4635 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4635 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4635 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F003
     4636 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2110 Naturfag
     4639 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2120 Materiallære
     4643 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2130 Helsefag
     4647 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2140 Renholdsfag
     4651 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2150 Bedriftskunnskap og arb.miljø
     4655 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2199 Tverrfaglig eksamen
     4658 FAGLOGG       Obligatoriske fag F003
     4660 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4660 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4661 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4661 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4662 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4662 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4662 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4672 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F004
     4672 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4672 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4673 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2210 Sosialfag
     4676 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2220 Helsefag
     4680 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2230 Psykologi
     4684 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2240 Pedagogikk med metodelære
     4688 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2299 Tverrfaglig eksamen
     4691 FAGLOGG       Obligatoriske fag F004
     4693 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4693 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4694 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4694 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4695 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4695 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4695 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4705 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F005
     4705 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4705 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4706 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2310 Sykepleie med støttefag
     4709 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2320 Sosialkunnskap
     4713 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2399 Tverrfaglig eksamen
     4716 FAGLOGG       Obligatoriske fag F005
     4718 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4718 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4719 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4719 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4720 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4720 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4720 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4730 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4730 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4730 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F006
     4731 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2410 Anatomi, fysiologi og patologi
     4734 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2420 Klinikklære
     4738 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2430 Avlastningslære
     4742 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2499 Tverrfaglig eksamen
     4745 FAGLOGG       Obligatoriske fag F006
     4747 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4747 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4748 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4748 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4749 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4749 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4749 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4759 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4759 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4759 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F007
     4760 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2510 Dermatologi
     4763 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2520 Hudpleiefag
     4767 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2530 Service og etikk
     4771 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2540 Apparat- og produktlære
     4775 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2599 Tverrfaglig eksamen
     4778 FAGLOGG       Obligatoriske fag F007
     4780 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4780 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4781 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4781 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4782 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4782 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4782 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4792 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4792 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F008
     4792 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4793 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2610 Kontorarbeid
     4796 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2620 Helsefag
     4800 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2630 Sosialfag
     4804 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2640 Service og etikk
     4808 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2699 Tverrfaglig eksamen
     4811 FAGLOGG       Obligatoriske fag F008
     4813 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4813 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4814 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4814 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4815 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4815 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4815 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4825 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, HS F018
     4825 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4825 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4826 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2710 Grunnl. ambulansemedisin
     4829 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2720 Vitale livsfunksjoner
     4833 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2730 Sykdomslære
     4837 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2740 Akutte skader
     4841 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2750 Ambulansetj. op. funk.
     4845 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag HS2799 Tverrfaglig eksamen
     4848 FAGLOGG       Obligatoriske fag F018
     4849 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1010 Kjemi
     4852 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1020 Fysikk
     4856 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1030 Mekaniske disipliner
     4860 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag KP1040 Kjemisk teknologi
     4866 FAGLOGG       Obligatoriske fag KP H001
     4868 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4868 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4869 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4869 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4870 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4870 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4870 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4880 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4880 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG KP KURS H001, KP H002
     4880 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4881 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2010 Bransjelære
     4884 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2020 Prosessteknikk - drift
     4888 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2030 Prosessteknikk - vedlikehold
     4892 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2099 Tverrfaglig eksamen
     4895 FAGLOGG       Obligatoriske fag H002
     4897 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4897 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4898 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4898 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4899 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4899 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4899 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4909 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4909 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG KP KURS H001, KP H003
     4909 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4910 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2110 Kvalitetssikring
     4913 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2120 Matematikk
     4917 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2130 Fysikk og instrumentlære
     4921 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2140 Kjemi
     4925 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2150 Mikrobio., biokjemi og hyg.
     4929 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag KP2199 Tverrfaglig eksamen
     4932 FAGLOGG       Obligatoriske fag H003
     4933 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1010 Sponfraskillende bearbeiding
     4936 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1020 Sammenføyningsmetoder
     4940 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1030 El.-teknikk med el. styringer
     4944 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1040 Montering og rep.-teknikk
     4948 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag ME1050 Tegning
     4954 FAGLOGG       Obligatoriske fag ME J001
     4956 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4956 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4957 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4957 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4958 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4958 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4958 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     4968 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4968 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J002
     4968 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     4969 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2010 Sponfraskill. bearb., manuelt
     4972 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2020 Sponfraskill. bearb., data
     4976 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2030 Tilvirkningsteknikk
     4980 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2040 Materialteknologi
     4984 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2050 Tegning
     4988 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2060 Måletekn. og kvalitetssikring
     4992 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2099 Tverrfaglig eksamen
     4995 FAGLOGG       Obligatoriske fag J002
     4997 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4997 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4998 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     4998 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     4999 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     4999 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     4999 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5009 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5009 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5009 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J003
     5010 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2110 Tilvirkning og sammenstilling
     5013 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2120 Sveisearbeid
     5017 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2130 Tegning
     5021 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2199 Tverrfaglig eksamen
     5024 FAGLOGG       Obligatoriske fag J003
     5026 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5026 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5027 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5027 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5028 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5028 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5028 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5038 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J004
     5038 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5038 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5039 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2210 Motor
     5042 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2220 Motorstyringer
     5046 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2230 Bilelektro
     5050 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2240 Drivverk
     5054 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2250 Bremser
     5058 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2260 Understell, fjær. og hjulutr.
     5062 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2270 Karosseri, ramme og plastutr.
     5066 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2280 Bransjelære og kundebeh.
     5070 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2299 Tverrfaglig eksamen
     5073 FAGLOGG       Obligatoriske fag J004
     5075 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5075 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5076 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5076 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5077 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5077 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5077 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5087 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5087 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5087 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J005
     5088 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2310 Bransjelære
     5091 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2320 Materiallære
     5095 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2330 Fargelære
     5099 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2340 Maskiner og teknisk utstyr
     5103 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2350 Helse, miljø og sikkerhet
     5107 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2399 Tverrfaglig eksamen
     5110 FAGLOGG       Obligatoriske fag J005
     5112 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5112 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5113 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5113 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5114 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5114 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5114 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5124 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5124 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5124 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J006
     5125 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2410 Bransjelære
     5128 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2420 Arbeidsmaskiner
     5132 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2430 Maskinkomponenter
     5136 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2440 Reparasjonsteknikk
     5140 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2499 Tverrfaglig eksamen
     5143 FAGLOGG       Obligatoriske fag J006
     5145 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5145 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5146 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5146 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5147 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5147 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5147 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5157 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5157 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5157 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J007
     5158 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2510 Monterings- og rep.-teknikk
     5161 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2520 Maskinlære og maskinromsyst.
     5165 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2530 Skips- og plattformkonstr.
     5169 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2540 Elektro-, styre- og reg.-tekn.
     5173 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2550 Beredskap og sikkerhet
     5177 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2599 Tverrfaglig eksamen
     5180 FAGLOGG       Obligatoriske fag J007
     5182 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5182 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5183 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5183 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5184 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5184 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5184 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5194 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J008
     5194 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5194 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5195 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2610 Samferdsel
     5198 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2620 Kundebehandling
     5202 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2630 Persontransport
     5206 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2640 Godsbehandling
     5210 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2650 Informasjonsbehandling
     5214 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2660 Terminallære
     5218 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2699 Tverrfaglig eksamen
     5221 FAGLOGG       Obligatoriske fag J008
     5223 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5223 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5224 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5224 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5225 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5225 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5225 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5235 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5235 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J009
     5235 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5236 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2710 Mekanisk prosessutstyr
     5239 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2720 Prosesstyring
     5243 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2730 Kjemiske og fysiske elementer
     5247 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2740 Mek. prosess- og driftstekn.
     5251 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2799 Tverrfaglig eksamen
     5254 FAGLOGG       Obligatoriske fag J009
     5256 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5256 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5257 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5257 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5258 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5258 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5258 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5268 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5268 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5268 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J010
     5269 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2810 Montering og reparasjonstekn.
     5272 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2820 Industrielektronikk
     5276 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2830 El. industrielle anlegg
     5282 FAGLOGG       Obligatoriske fag J010
     5284 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5284 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5285 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5285 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5286 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5286 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5286 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5296 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5296 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J011
     5296 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5297 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2910 Kuldeteknikk
     5300 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2920 Monterings- og rep.-teknikk
     5304 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2930 Styrings- og reguleringstekn.
     5308 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2940 Elektroteknikk
     5312 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME2999 Tverrfaglig eksamen
     5315 FAGLOGG       Obligatoriske fag J011
     5317 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5317 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5318 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5318 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5319 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5319 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5319 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5329 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5329 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5329 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J012
     5330 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3010 Materiallære
     5333 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3020 Produksjonsteknologi
     5337 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3030 Fysiske elementer
     5341 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3040 Tegning og tegningslesing
     5345 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3050 Bearbeidingsteknikk
     5349 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3099 Tverrfaglig eksamen
     5352 FAGLOGG       Obligatoriske fag J012
     5354 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5354 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5355 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5355 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5356 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5356 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5356 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5366 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5366 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5366 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J013
     5367 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3110 Tilvirkningsteknikk
     5370 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3120 Maskinell bearbeiding
     5374 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3130 Sammenføyningsteknikk
     5378 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3140 Matr.-teknologi og måleteknikk
     5382 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3150 Tegning, lover og regler
     5386 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3199 Tverrfaglig eksamen
     5389 FAGLOGG       Obligatoriske fag J013
     5391 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5391 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5392 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5392 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5393 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5393 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5393 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5403 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5403 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5403 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J080
     5404 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3310 Produksjonslære
     5407 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3320 Maskinlære
     5411 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3330 Materiallære
     5415 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3340 Kvalitetslære
     5419 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3350 Bransjelære
     5423 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3399 Tverrfaglig eksamen
     5426 FAGLOGG       Obligatoriske fag J080
     5428 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5428 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5429 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5429 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5430 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5430 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5430 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5440 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J081
     5440 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5440 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5441 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3410 Produksjonslære
     5444 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3420 Maskinlære
     5448 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3430 Materiallære og miljø
     5452 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3440 Kvalitetslære
     5456 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3450 Bransjelære
     5460 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3499 Tverrfaglig eksamen
     5463 FAGLOGG       Obligatoriske fag J081
     5465 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5465 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5466 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5466 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5467 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5467 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5467 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5477 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J082
     5477 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5477 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5478 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3510 Tilvirkning og sammenstilling
     5481 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3520 Sveise- og skjærearbeid
     5485 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3530 Tegning og skipslære
     5489 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3540 Maskinering
     5493 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3599 Tverrfaglig eksamen
     5496 FAGLOGG       Fellesfag ført J082
     5501 FAGLOGG       Fag ført subløp J082
     5503 FAGLOGG       Subløp maskinarbeid
     5504 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp maskinarbeid:£***   Riktig subløp: ME3550
     5506 FAGLOGG       Subløp plate, sveise, rørarbeid
     5507 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp plate, sveise, rørarbeid:£***   Riktig subløp: ME3560
     5510 FAGLOGG       Subløp industrimekanikk
     5511 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp industrimekanikk£***   Riktig subløp: ME3570
     5515 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5515 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5516 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5516 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5517 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5517 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5517 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5527 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5527 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J088
     5527 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5528 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3610 Geologi og formasjonseval.
     5531 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3620 Boreteknologi
     5535 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3630 Produksjonsteknikk
     5539 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3640 Trykkontroll
     5543 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3650 Brønnvæsker
     5547 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3660 Drift- og styrestystemer
     5551 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3670 Helse, miljø og sikkerhet
     5557 FAGLOGG       Obligatoriske fag J088
     5559 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5559 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5560 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5560 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5561 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5561 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5561 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5571 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, ME J092
     5571 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5571 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5572 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3710 Kjøret. oppb. og virkemåte
     5575 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3720 Tilbehør
     5579 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3730 Lagerstyring
     5583 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3740 Kundebeh. og markedsføring
     5587 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3750 Økonomi
     5591 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag ME3799 Tverrfaglig eksamen
     5594 FAGLOGG       Obligatoriske fag J092
     5596 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5596 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5597 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5597 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5598 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5598 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5598 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5608 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5608 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K002
     5608 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5610 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5610 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5611 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5611 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5612 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5612 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5612 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5622 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5622 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5622 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K003
     5624 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5624 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5625 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5625 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5626 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5626 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5626 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5636 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5636 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K004
     5636 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5638 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5638 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5639 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5639 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5640 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5640 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5640 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5650 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K005
     5650 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5650 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5652 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5652 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5653 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5653 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5654 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5654 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5654 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5664 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K006
     5664 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5664 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5666 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5666 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5667 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5667 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5668 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5668 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5668 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5678 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K007
     5678 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5678 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5680 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5680 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5681 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5681 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5682 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5682 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5682 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5692 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K008
     5692 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5692 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5694 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5694 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5695 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5695 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5696 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5696 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5696 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5706 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, NA K021
     5706 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5706 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5707 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1010 Verktøylære
     5710 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1020 Mater.-lære/prod.-lære/bransje
     5714 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1030 Tegning og info. teknologi
     5718 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TB1040 Byggteknikk
     5724 FAGLOGG       Obligatoriske fag TB L001
     5726 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5726 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5727 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5727 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5728 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5728 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5728 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5738 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5738 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5738 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L002
     5739 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2010 Matematikk
     5742 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2020 Landmåling
     5746 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2030 Kartografi
     5750 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2040 Geografiske info.-systemer
     5754 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2050 Fotogrammetri
     5757 FAGLOGG       Obligatoriske fag L002
     5759 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5759 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5760 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5760 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5761 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5761 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5761 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5771 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L003
     5771 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5771 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5772 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2110 Teknisk tegning
     5775 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2120 Maskinfag
     5779 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2130 Byggfag
     5782 FAGLOGG       Obligatoriske fag L003
     5784 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5784 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5785 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5785 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5786 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5786 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5786 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5796 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5796 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L004
     5796 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5797 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2210 Matr., verktøy og sammenføy.
     5800 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2220 Tegning
     5804 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2230 Montasje
     5808 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2240 Bransjelære
     5812 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2299 Tverrfaglig eksamen
     5815 FAGLOGG       Obligatoriske fag L004
     5817 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5817 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5818 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5818 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5819 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5819 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5819 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5829 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5829 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L005
     5829 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5830 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2310 Vernearbeid
     5833 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2320 Material- og verktøylære
     5837 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2330 Tak, tekking, renner og beslag
     5841 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2340 Ventilasjon
     5845 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2350 Fasader
     5849 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2399 Tverrfaglig eksamen
     5852 FAGLOGG       Obligatoriske fag L005
     5854 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5854 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5855 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5855 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5856 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5856 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5856 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5866 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5866 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5866 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L006
     5867 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2410 Fargelære og historikk
     5870 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2420 Material- og verktøylære
     5874 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2430 Bygningslære
     5878 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2440 Bransjelære
     5882 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2499 Tverrfaglig eksamen
     5885 FAGLOGG       Obligatoriske fag L006
     5887 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5887 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5888 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5888 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5889 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5889 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5889 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5899 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, TB L007
     5899 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5899 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5900 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2510 Korrosjonslære
     5903 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2520 Forbehandling
     5907 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2530 Påføringsteknikk
     5911 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2540 Materiallære
     5915 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2550 Verktøy- og maskinlære
     5919 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2560 Verne- og miljølære
     5923 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2570 Spesifikasjon, kontr. og rapp.
     5927 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TB2599 Tverrfaglig eksamen
     5930 FAGLOGG       Obligatoriske fag L007
     5931 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1010 Bransjekunnskap/HMS
     5934 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1020 Produktlære
     5938 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1030 Materiallære
     5942 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1040 Verktøy, maskiner og utstyr
     5946 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag TR1050 Tegning
     5952 FAGLOGG       Obligatoriske fag TR M001
     5954 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5954 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5955 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5955 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5956 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     5956 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5956 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5966 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5966 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M002
     5966 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     5967 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2010 Prod. av skur- og høvellast
     5970 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2020 Produksjon av limtre
     5974 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2030 Mask., verktøy, styr.- og reg.
     5978 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2040 Sortering av trelast
     5982 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2050 Tørking og energiprod.
     5986 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2060 Bransjelære og kval.-sikring
     5990 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2099 Tverrfaglig eksamen
     5993 FAGLOGG       Obligatoriske fag M002
     5995 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5995 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5996 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     5996 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     5997 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     5997 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     5997 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6007 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6007 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M003
     6007 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6008 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2110 Produksjon og bearbeiding
     6011 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2120 Materiallære
     6015 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2130 Overflatebehandling
     6019 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2140 Tegn., konstr., prod., design
     6023 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2199 Tverrfaglig eksamen
     6026 FAGLOGG       Obligatoriske fag M003
     6028 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6028 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6029 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6029 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6030 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6030 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6030 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6040 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M004
     6040 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6040 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6041 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2210 Materiallære
     6044 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2220 Treskjæring
     6048 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2230 Maskiner og utstyr
     6052 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2240 Tegning med stillære
     6056 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2299 Tverrfaglig eksamen
     6059 FAGLOGG       Obligatoriske fag M004
     6061 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6061 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6062 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6062 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6063 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6063 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6063 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6073 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6073 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M005
     6073 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6074 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2310 Materiallære
     6077 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2320 Mask., verkt., utst. og met.
     6081 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2330 Produktlære og tegning
     6085 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2399 Tverrfaglig eksamen
     6088 FAGLOGG       Obligatoriske fag M005
     6090 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6090 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6091 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6091 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6092 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6092 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6092 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6102 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6102 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M006
     6102 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6103 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2410 Verktøy, maskiner og utstyr
     6106 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2420 Klinkbygging
     6110 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2430 Kravellbygging
     6114 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2440 Kaldbaking
     6118 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2450 Reparasjonsarbeid
     6122 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2460 Overflatebeh. og trebesk.
     6126 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2470 Tegning og formgiving
     6129 FAGLOGG       Obligatoriske fag M006
     6131 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6131 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6132 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6132 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6133 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6133 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6133 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6143 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6143 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, TR M007
     6143 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6144 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2510 Pianostemming
     6147 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2520 Bestrenging av piano og flygel
     6151 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2530 Klaviaturarbeid
     6155 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2540 Mekanikkarbeid
     6159 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2550 Material- og verktøylære
     6163 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TR2599 Tverrfaglig eksamen
     6166 FAGLOGG       Obligatoriske fag M007
     6167 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag MK1010 Mediekomm., ind. og samf.
     6170 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag MK1020 Mediedesign
     6174 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag MK1030 Medieproduksjon
     6180 FAGLOGG       Obligatoriske fag MK P001
     6182 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6182 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6183 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6183 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6184 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6184 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6184 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6194 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6194 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6194 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MK KURS P001, MK P002
     6195 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2110 Bransje og marked
     6198 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2120 IKT og digitale verktøy
     6202 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2130 Produkter, materialer og miljø
     6206 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2140 Met./tekn. trykk, innb./f.-gj.
     6210 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2150 Produksjon, maskin og kvalitet
     6214 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2160 Prosjektarbeid
     6218 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2199 Tverrfaglig eksamen
     6221 FAGLOGG       Obligatoriske fag P002
     6223 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6223 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6224 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6224 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6225 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6225 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6225 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6235 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6235 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MK KURS P001, MK P003
     6235 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6236 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2010 Mediekomm., individ og samfunn
     6239 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2020 Mediedesign
     6243 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2030 Medieproduksjon
     6247 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2040 Uttrykkshistorie
     6251 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2050 Prosjektarbeid
     6255 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag MK2099 Tverrfaglig eksamen
     6258 FAGLOGG       Obligatoriske fag P003
     6259 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1010 Salg, service og sikkerhet
     6262 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1020 Administrasjon
     6266 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1030 Økonomi
     6270 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk GK fag SA1040 Bedriftsetablering
     6276 FAGLOGG       Obligatoriske fag SA Q001
     6278 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6278 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6279 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6279 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6280 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6280 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6280 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6290 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6290 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6290 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG SA KURS Q001, SA Q002
     6291 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2010 Salg og service
     6294 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2020 Sikkerhet
     6298 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2030 Kultur, komm. og teknologi
     6302 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2040 Egen bedrift
     6306 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2050 Prosjektarbeid
     6310 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag SA2099 Tverrfaglig eksamen
     6313 FAGLOGG       Obligatoriske fag Q002
     6315 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6315 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6316 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6316 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6317 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6317 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6317 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6327 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6327 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, AA A015
     6327 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6329 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6329 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6330 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6330 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6331 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6331 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6331 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6341 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, AA A015
     6341 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6341 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6343 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6343 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6344 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6344 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6345 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6345 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6345 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6355 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6355 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, AA A015
     6355 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6357 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6357 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6358 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6358 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6359 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6359 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6359 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6369 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6369 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, AA A015
     6369 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6371 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6371 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6372 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6372 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6373 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6373 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6373 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6383 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HS KURS F001, AA A015
     6383 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6383 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6385 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6385 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6386 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6386 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6387 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6387 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6387 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6397 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6397 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ID KURS G001, AA A015
     6397 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6399 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6399 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6400 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6400 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6401 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6401 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6401 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6411 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6411 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG KP KURS H001, AA A015
     6411 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6413 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6413 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6414 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6414 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6415 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6415 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6415 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6425 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6425 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MD KURS I001, AA A015
     6425 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6427 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6427 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6428 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6428 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6429 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6429 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6429 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6439 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6439 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, AA A015
     6439 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6441 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6441 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6442 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6442 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6443 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6443 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6443 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6453 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6453 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG NA KURS K001, AA A015
     6453 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6455 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6455 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6456 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6456 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6457 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6457 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6457 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6467 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, AA A015
     6467 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6467 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6469 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6469 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6470 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6470 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6471 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6471 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6471 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6481 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6481 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TR KURS M001, AA A015
     6481 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6483 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6483 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6484 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6484 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6485 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6485 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6485 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6495 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG MK KURS P001, AA A015
     6495 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6495 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6497 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6497 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6498 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6498 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6499 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6499 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6499 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6509 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6509 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6509 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG SA KURS Q001, AA A015
     6511 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6511 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6512 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6512 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6513 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6513 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6513 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6523 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, HS F003
     6523 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6523 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6525 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6525 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6526 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6526 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6527 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6527 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6527 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6537 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, NA K008
     6537 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6537 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6539 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6539 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6540 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6540 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6541 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6541 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6541 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6551 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6551 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6551 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, TB L002
     6553 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6553 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6554 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6554 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6555 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6555 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6555 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6565 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6565 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG BY KURS B001, TB L003
     6565 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6567 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6567 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6568 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6568 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6569 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6569 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6569 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6579 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6579 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6579 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, ME J007
     6581 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6581 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6582 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6582 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6583 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6583 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6583 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6593 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6593 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, ME J008
     6593 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6595 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6595 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6596 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6596 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6597 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6597 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6597 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6607 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, ME J008
     6607 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6607 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6609 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6609 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6610 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6610 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6611 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6611 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6611 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6621 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6621 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG EL KURS C001, ME J010
     6621 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6623 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6623 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6624 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6624 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6625 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6625 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6625 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6635 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TB L003
     6635 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6635 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6637 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6637 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6638 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6638 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6639 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6639 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6639 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6649 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TB L002
     6649 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6649 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6651 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6651 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6652 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6652 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6653 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6653 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6653 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6663 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6663 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TB L006
     6663 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6665 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6665 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6666 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6666 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6667 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6667 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6667 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6677 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG FO KURS D001, TR M004
     6677 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6677 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6679 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6679 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6680 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6680 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6681 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6681 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6681 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6691 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG HN KURS E001, HS F003
     6691 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6691 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6693 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6693 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6694 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6694 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6695 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6695 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6695 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6705 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6705 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ID KURS G001, TB L003
     6705 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6707 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6707 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6708 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6708 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6709 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6709 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6709 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6719 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6719 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6719 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, BY B006
     6721 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6721 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6722 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6722 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6723 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6723 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6723 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6733 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, EL C005
     6733 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6733 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6735 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6735 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6736 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6736 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6737 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6737 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6737 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6747 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, FO D057
     6747 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6747 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6749 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6749 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6750 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6750 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6751 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6751 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6751 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6761 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6761 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6761 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, TB L007
     6763 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6763 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6764 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6764 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6765 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6765 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6765 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6775 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6775 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG ME KURS J001, TB L003
     6775 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6777 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6777 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6778 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6778 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6779 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6779 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6779 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6789 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6789 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, HS F003
     6789 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6791 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6791 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6792 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6792 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6793 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6793 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6793 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6803 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TB KURS L001, ME J012
     6803 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6803 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6805 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6805 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6806 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6806 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6807 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6807 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6807 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6817 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6817 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, TB L002
     6817 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6819 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6819 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6820 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6820 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6821 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6821 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6821 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6831 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag GK og VKI
     6831 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6831 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG AA KURS A001, TB L003
     6833 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6833 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6834 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6834 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6835 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6835 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6835 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6844 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6844 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6845 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6845 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6846 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6846 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6846 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6855 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6855 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6856 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6856 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6857 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6857 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6857 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6866 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6866 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6867 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6867 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6868 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6868 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6868 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6877 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6877 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6878 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6878 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6879 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav VKIIP
     6879 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6879 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV VKIIP
     6888 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6888 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6889 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6889 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6890 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     6890 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     6890 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6897 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z053 Linje for maritime fag og fiskerifag
     6897 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     6897 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6898 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF6010 Lederskap til sjøs
     6901 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF6020 Skipsteknikk
     6905 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF6030 Sikkerhet til sjøs
     6908 FAGLOGG       Fellesfag ført Z053
     6925 FAGLOGG       Fag ført subløp Z053
     6931 FAGLOGG       Subløp nautiske fag og fiskerifag
     6932 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp nautiske fag og fiskerifag:£***   Riktig subløp: TF6110+TF6120+TF6130+TF6140+TF6150+TF6160
     6941 FAGLOGG       Subløp skipteknisk drift
     6942 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp skipteknisk drift£***   Riktig subløp: TF6310+TF6320+TF6330+TF6340+TF6350+TF6360+TF6370+TF6380+TF6390
     6946 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6946 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6947 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6947 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6948 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     6948 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6948 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     6955 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     6955 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z054 Linje for næringsmiddelteknikk
     6955 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     6956 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     6959 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     6963 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     6967 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     6971 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7710 Mikrobiologi
     6975 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7720 Produksjonshygiene
     6979 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7730 Kjemi med næringsmiddelkjemi
     6983 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7740 Prosesslære
     6987 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7750 Råst.-, prod.- og ferdigv.kun.
     6991 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7799 Tverrf. prosj.eks nær.midd.tek
     6994 FAGLOGG       Obligatoriske fag Z054
     6996 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6996 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6997 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     6997 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     6998 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     6998 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     6998 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7005 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7005 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z055 Linje for kjemi og prosess
     7005 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7006 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7009 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7013 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7017 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7021 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4510 Helse, miljø og sikkerhet
     7025 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4520 Materiallære
     7029 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4530 Generell og uorganisk kjemi
     7033 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4540 Grunnleggende organisk kjemi
     7037 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4550 Fysikk
     7041 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4560 Grunnleggende kjemiteknikk
     7044 FAGLOGG       Fellesfag ført Z055
     7054 FAGLOGG       Fag ført subløp Z055
     7058 FAGLOGG       Subløp kjemi
     7059 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp kjemi:£***   Riktig subløp: TF4610+TF4620+TF4630+TF4699
     7063 FAGLOGG       Subløp prosess
     7064 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp prosess£***   Riktig subløp: TF4710+TF4720+TF4730+TF4799
     7068 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7068 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7069 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7069 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7070 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     7070 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7070 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     7077 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7077 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z056 Linje for bygg og anlegg
     7077 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7078 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7081 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7085 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7089 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7093 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1010 Matematikk for bygg og anlegg
     7097 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1020 Stikking og nivellering
     7101 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1030 Materialkunnskap
     7105 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1040 Konstruksjonslære
     7109 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1050 Byggesaken
     7113 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF1060 Kvalitetskontroll og internk
     7116 FAGLOGG       Fellesfag ført Z056
     7138 FAGLOGG       Fag ført subløp Z056
     7145 FAGLOGG       Subløp bygg
     7146 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp bygg:£***   Riktig subløp: TF1110+TF1120+TF1130+TF1140+TF1150+TF1160+TF1199
     7154 FAGLOGG       Subløp anlegg
     7155 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp anlegg:£***   Riktig subløp: TF1210+TF1220+TF1230+TF1240+TF1250+TF1260+TF1270+TF1299
     7161 FAGLOGG       Subløp anleggsgartner
     7162 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp anleggsgartner£***   Riktig subløp: TF1310+TF1320+TF1330+TF1350+TF1399
     7166 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7166 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7167 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7167 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7168 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     7168 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7168 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     7175 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7175 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7175 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z057 Linje for elektro
     7176 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7179 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7183 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7187 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7191 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2010 Elektroteknikk
     7195 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2020 Matematikk
     7199 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2030 Datakommunikasjon
     7203 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2040 Elektroniske systemer
     7207 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2050 Tegning og dokumentasjon
     7211 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF2060 Industriell måleteknikk
     7214 FAGLOGG       Fellesfag ført Z057
     7237 FAGLOGG       Fag ført subløp Z057
     7243 FAGLOGG       Subløp elkraft
     7244 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp elkraft:£***   Riktig subløp: TF2110+TF2120+TF2130+TF2140+TF2150+TF2199
     7248 FAGLOGG       Subløp elektronikk
     7249 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp elektronikk:£***   Riktig subløp: TF2210+TF2220+TF2230+TF2299
     7255 FAGLOGG       Subløp datateknikk
     7256 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp datateknikk:£***   Riktig subløp: TF2310+TF2320+TF2330+TF2340+TF2399
     7263 FAGLOGG       Subløp automatisering
     7264 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp automatisering£***   Riktig subløp: TF2410+TF2420+TF2430+TF2440+TF2450+TF2499
     7268 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7268 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7269 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7269 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7270 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7270 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     7270 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     7277 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z058 Linje for driftsteknikk
     7277 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7277 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7278 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7281 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7285 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7289 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7293 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3010 Kvalitetssikring og HMS
     7297 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3020 Fabrikkplanlegging
     7301 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3030 Materialadministrasjon
     7305 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3040 Vedlikehold
     7309 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3050 Mekanikk
     7313 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF3060 Matematikk
     7316 FAGLOGG       Fellesfag ført Z058
     7358 FAGLOGG       Fag ført subløp Z058
     7366 FAGLOGG       Subløp tre og møbel
     7367 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp tre og møbel:£***   Riktig subløp: TF3110+TF3120+TF3130+TF3140+TF3150+TF3160+TF3170+TF3199
     7372 FAGLOGG       Subløp tekstil/konfeksjon
     7373 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp tekstil/konfeksjon:£***   Riktig subløp: TF3210+TF3220+TF3230+TF3240+TF3299
     7378 FAGLOGG       Subløp treteknikk
     7379 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp treteknikk:£***   Riktig subløp: TF3310+TF3320+TF3330+TF3399
     7386 FAGLOGG       Subløp plastteknikk
     7387 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp plastteknikk:£***   Riktig subløp: TF3410+TF3420+TF3430+TF3440+TF3450+TF3499
     7397 FAGLOGG       Subløp maskinteknisk
     7398 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp maskinteknisk:£***   Riktig subløp: TF3510+TF3520+TF3530+TF3540+TF3550+TF3560+TF3570+TF3580+TF3599
     7407 FAGLOGG       Subløp logistikk/transport
     7408 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp logistikk/transport£***   Riktig subløp: TF3610+TF3620+TF3630+TF3640+TF3650+TF3660+TF3670+TF3699
     7412 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7412 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7413 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7413 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7414 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7414 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     7414 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     7421 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7421 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7421 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z059 Linje for petroleumsteknologi
     7422 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7425 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7429 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7433 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7437 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4000 Produksjon
     7441 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4010 Reservoargeologi
     7445 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4020 Brønndesign
     7449 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4030 HMS-IK
     7453 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4040 Mekanikk/materiallære
     7457 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4050 Fagengelsk
     7461 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4060 Brønnvæsker
     7465 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4070 Reguleringssystemer
     7469 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4080 Matematikk for petroleumstekn.
     7473 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4090 Vedlikeholdsstrategi
     7477 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF4100 Trykkontroll I
     7480 FAGLOGG       Fellesfag ført Z059
     7502 FAGLOGG       Fag ført subløp Z059
     7509 FAGLOGG       Subløp boreteknikk
     7510 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp boreteknikk:£***   Riktig subløp: TF4110+TF4120+TF4130+TF4140+TF4150+TF4160+TF4199
     7518 FAGLOGG       Subløp brønnservice
     7519 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp brønnservice:£***   Riktig subløp: TF4120+TF4160+TF4210+TF4220+TF4230+TF4240+TF4250+TF4299
     7525 FAGLOGG       Subløp petroleumsproduksjon
     7526 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp petroleumsproduksjon£***   Riktig subløp: TF4310+TF4320+TF4330+TF4340+TF4399
     7530 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7530 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7531 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7531 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7532 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7532 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     7532 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     7539 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z060 Linje for maskinfag
     7539 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7539 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7540 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7543 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7547 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7551 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7555 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5010 Systematisk HMS
     7559 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5020 Materiallære
     7563 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5030 Termodynamikk
     7567 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5040 Mekanikk
     7571 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5050 Elektro og automasjon
     7575 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5060 Teknisk tegning og dok.
     7579 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF5070 Matematikk
     7582 FAGLOGG       Fellesfag ført Z060
     7627 FAGLOGG       Fag ført subløp Z060
     7637 FAGLOGG       Subløp bilteknikk
     7638 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp bilteknikk:£***   Riktig subløp: TF5110+TF5120+TF5130+TF5140+TF5150+TF5160+TF5170+TF5180+TF5190+TF5199
     7645 FAGLOGG       Subløp maskinteknikk
     7646 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp maskinteknikk:£***   Riktig subløp: TF5210+TF5220+TF5230+TF5240+TF5250+TF5260+TF5299
     7655 FAGLOGG       Subløp VVS-teknikk
     7656 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp VVS-teknikk:£***   Riktig subløp: TF5310+TF5320+TF5330+TF5340+TF5350+TF5360+TF5370+TF5399
     7663 FAGLOGG       Subløp sveiseteknikk
     7664 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp sveiseteknikk:£***   Riktig subløp: TF5410+TF5420+TF5430+TF5440+TF5450+TF5499
     7671 FAGLOGG       Subløp kuldeteknikk
     7672 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp kuldeteknikk:£***   Riktig subløp: TF5510+TF5520+TF5530+TF5540+TF5550+TF5599
     7679 FAGLOGG       Subløp mekatronikk
     7680 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp mekatronikk£***   Riktig subløp: TF5610+TF5620+TF5630+TF5640+TF5650+TF5699
     7684 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7684 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7685 SANN        *****   VITNEMÅL GODKJENT   *****
     7685 USANN        *****   VITNEMÅL FORKASTET   *****
     7686 USANN        ***** MANGLER ALLMENNFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7686 OVER        KONTROLL AV ALMENFAGKRAV TEKNISK FAGSKOLE
     7686 SANN        Ingen mangler mht almenfagkrav TF
     7693 OVER        OBLIGATORISKE STUDIERETNINGSFAG TEKNISK FAGSKOLE, KURS Z061 Linje for naturbruk
     7693 USANN        ***** MANGLER STUDIERETNINGSFAG - VIDERE KONTROLLER AVBRYTES
     7693 SANN        Ingen mangler mht obligatoriske studieretningsfag
     7694 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0010 Økonomistyring
     7697 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0020 Organisasjon og ledelse
     7701 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0030 Markedsføringsledelse
     7705 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF0099 Tverrf. eksamen fellesfag
     7709 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7010 Produkt- og kvalitetsutvikling
     7713 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7020 Naturgrunnlaget
     7717 USANN        *** FEIL Mangler obligatorisk fag TF7030 Kjemi for naturbruk
     7720 FAGLOGG       Fellesfag ført Z061
     7741 FAGLOGG       Fag ført subløp Z061
     7744 FAGLOGG       Subløp akvakultur
     7745 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp akvakultur:£***   Riktig subløp: TF7110+TF7120+TF7199
     7750 FAGLOGG       Subløp husdyr
     7751 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp husdyr:£***   Riktig subløp: TF7210+TF7220+TF7230+TF7240+TF7299
     7757 FAGLOGG       Subløp plantedyrking
     7758 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp plantedyrking:£***   Riktig subløp: TF7310+TF7320+TF7330+TF7340+TF7399
     7765 FAGLOGG       Subløp skogbruk
     7766 USANN        *** FEIL Mangler fag i subløp skogbruk£***   Riktig subløp: TF7410+TF7420+TF7430+TF7440+TF7450+TF7499
     7769 USANN        FEIL: Forsøk på kontroll med et foreldet kravuttrykk, evt foreldet kurskombinasjon for GK/VKI/VKII

Kravuttrykk-tabell for vmkrav.input.txt

krav-  operator- operand- krav-  fag-  attributt- konstant1 operand- krav-  fag-  attributt- konstant2
uttrykk- kode   kode1  uttrykk- kode1 kode1         kode2  uttrykk- kode2 kode2
nr             nr1                      nr2
-------- --------- -------- -------- ------ ---------- ---------- -------- -------- ------ ---------- ---------- 
    1 HELE   U       472
    2 OG    U       12               U        1
    3 DUMMY   U       12
    4 ELLER   U       704               U       656
    5 HELE   U       858
    6 OG    U        4               U        5
    7 HELE   U      1047
    8 OG    U        6               U        7
    9 HELE   U       972
   10 OG    U        8               U        9
   11 HELE   U      1072
   12 OG    U       10               U       11
   13 HELE   U       472
   14 OG    U       24               U       13
   15 DUMMY   U       24
   16 ELLER   U       707               U       662
   17 HELE   U       892
   18 OG    U       16               U       17
   19 HELE   U      1047
   20 OG    U       18               U       19
   21 HELE   U       995
   22 OG    U       20               U       21
   23 HELE   U      1072
   24 OG    U       22               U       23
   25 HELE   U      2358
   26 OG    U       36               U       25
   27 DUMMY   U       36
   28 ELLER   U       710               U       671
   29 HELE   U      2295
   30 OG    U       28               U       29
   31 HELE   U      1047
   32 OG    U       30               U       31
   33 HELE   U      2341
   34 OG    U       32               U       33
   35 HELE   U      2343
   36 OG    U       34               U       35
   37 HELE   U       472
   38 OG    U       47               U       37
   39 DUMMY   U       47
   40 ELLER   U       713               U       678
   41 OG    U       40               U      2451
   42 HELE   U      2544
   43 OG    U       41               U       42
   44 HELE   U      1047
   45 OG    U       43               U       44
   46 HELE   U      2546
   47 OG    U       45               U       46
   48 HELE   U       472
   49 OG    U       58               U       48
   50 DUMMY   U       58
   51 ELLER   U       713               U       678
   52 OG    U       51               U      2485
   53 HELE   U      2544
   54 OG    U       52               U       53
   55 HELE   U      1047
   56 OG    U       54               U       55
   57 HELE   U      2546
   58 OG    U       56               U       57
   59 HELE   U       472
   60 OG    U       69               U       59
   61 DUMMY   U       69
   62 ELLER   U       713               U       678
   63 OG    U       62               U      2525
   64 HELE   U      2544
   65 OG    U       63               U       64
   66 HELE   U      1047
   67 OG    U       65               U       66
   68 HELE   U      2546
   69 OG    U       67               U       68
   70 HELE   U      2637
   71 OG    U       81               U       70
   72 DUMMY   U       81
   73 ELLER   U       716               U       684
   74 HELE   U      2584
   75 OG    U       73               U       74
   76 HELE   U      1047
   77 OG    U       75               U       76
   78 HELE   U      2618
   79 OG    U       77               U       78
   80 HELE   U      2620
   81 OG    U       79               U       80
   82 HELE   U       472
   83 OG    U       92               U       82
   84 DUMMY   U       92
   85 ELLER   U       719               U       685
   86 OG    U       85               U      2671
   87 HELE   U      2954
   88 OG    U       86               U       87
   89 HELE   U      1048
   90 OG    U       88               U       89
   91 HELE   U      2956
   92 OG    U       90               U       91
   93 HELE   U       472
   94 OG    U       103               U       93
   95 DUMMY   U       103
   96 ELLER   U       719               U       685
   97 OG    U       96               U      2713
   98 HELE   U      2954
   99 OG    U       97               U       98
   100 HELE   U      1048
   101 OG    U       99               U       100
   102 HELE   U      2956
   103 OG    U       101               U       102
   104 HELE   U       472
   105 OG    U       114               U       104
   106 DUMMY   U       114
   107 ELLER   U       719               U       685
   108 OG    U       107               U      2736
   109 HELE   U      2954
   110 OG    U       108               U       109
   111 HELE   U      1048
   112 OG    U       110               U       111
   113 HELE   U      2956
   114 OG    U       112               U       113
   115 HELE   U       472
   116 OG    U       125               U       115
   117 DUMMY   U       125
   118 ELLER   U       719               U       685
   119 OG    U       118               U      2774
   120 HELE   U      2954
   121 OG    U       119               U       120
   122 HELE   U      1048
   123 OG    U       121               U       122
   124 HELE   U      2956
   125 OG    U       123               U       124
   126 HELE   U       472
   127 OG    U       136               U       126
   128 DUMMY   U       136
   129 ELLER   U       719               U       685
   130 OG    U       129               U      2805
   131 HELE   U      2954
   132 OG    U       130               U       131
   133 HELE   U      1048
   134 OG    U       132               U       133
   135 HELE   U      2956
   136 OG    U       134               U       135
   137 HELE   U       472
   138 OG    U       147               U       137
   139 DUMMY   U       147
   140 ELLER   U       719               U       685
   141 OG    U       140               U      2836
   142 HELE   U      2954
   143 OG    U       141               U       142
   144 HELE   U      1048
   145 OG    U       143               U       144
   146 HELE   U      2956
   147 OG    U       145               U       146
   148 HELE   U       472
   149 OG    U       158               U       148
   150 DUMMY   U       158
   151 ELLER   U       719               U       685
   152 OG    U       151               U      2874
   153 HELE   U      2954
   154 OG    U       152               U       153
   155 HELE   U      1048
   156 OG    U       154               U       155
   157 HELE   U      2956
   158 OG    U       156               U       157
   159 HELE   U       472
   160 OG    U       169               U       159
   161 DUMMY   U       169
   162 ELLER   U       719               U       685
   163 OG    U       162               U      2908
   164 HELE   U      2954
   165 OG    U       163               U       164
   166 HELE   U      1048
   167 OG    U       165               U       166
   168 HELE   U      2956
   169 OG    U       167               U       168
   170 GE    D            SKAR         K                    2.0000
   171 EQ    D            SKAR         K                   -70.0000
   172 ELLER   U       170               U       171
   173 GE    D            SKAR         K                    0.0000
   174 GE    D            EKAR         K                    2.0000
   175 OG    U       173               U       174
   176 ELLER   U       172               U       175
   177 GE    D            EKAR         K                    2.0000
   178 EQ    D            EKAR         K                   -70.0000
   179 ELLER   U       177               U       178
   180 EQ    D            EKAR         K                   -45.0000
   181 ELLER   U       180               U       179
   182 NE    D            SKAR         K                   -45.0000
   183 OG    U       182               U       176
   184 OG    U       183               U       181
   185 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
   186 OG    U       185               U       179
   187 ELLER   U       184               U       186
   188 EQ    D            SKAR         K                   -68.0000
   189 EQ    D            SKAR         K                   -66.0000
   190 ELLER   U       188               U       189
   191 ELLER   U       190               U       187
   192 NE    D            SKAR         K                   -45.0000
   193 EQ    D            SKAR         K                   -66.0000
   194 EQ    D            EKAR         K                   -45.0000
   195 EQ    D            EKAR         K                   -66.0000
   196 ELLER   U       194               U       195
   197 OG    U       193               U       196
   198 OG    U       192               U       197
   199 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
   200 EQ    D            EKAR         K                   -66.0000
   201 OG    U       199               U       200
   202 ELLER   U       198               U       201
   203 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
   204 ELLER   U       203               U       176
   205 OG    U       179               U       204
   206 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
   207 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   208 ELLER   U       206               U       207
   209 OG    U       208               U       179
   210 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
   211 OG    U       210               U       179
   212 OG    U       176               U       181
   213 ELLER   U       211               U       212
   214 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   215 ELLER   F         VG1205            F         VG1302
   216 ELLER   U       215               F         VG1303
   217 ELLER   U       216               F         AA1012
   218 ELLER   U       217               F         AA6532
   219 ELLER   U       218               F         AA1015
   220 ELLER   U       219               F         AA6465
   221 ELLER   U       220               U       236
   222 ELLER   U       221               U       243
   223 ELLER   U       222               F         EL2399
   224 ELLER   U       223               U       249
   225 ELLER   U       224               U       258
   226 ELLER   U       225               U       263
   227 ELLER   U       226               U       270
   228 ELLER   U       227               U       271
   229 ELLER   U       228               U       285
   230 ELLER   U       229               U       293
   231 ELLER   U       230               U       233
   232 ELLER   U       231               U       234
   233 ELLER   F         MK2199            F         MK2099
   234 DUMMY   F         SA2099
   235 ELLER   F         MD1099            F         MD4298
   236 ELLER   U       235               F         MD4299
   237 ELLER   F         NA1999            F         NA2199
   238 ELLER   U       237               F         NA2299
   239 ELLER   U       238               F         NA2399
   240 ELLER   U       239               F         NA2499
   241 ELLER   U       240               F         NA2599
   242 ELLER   U       241               F         NA2699
   243 ELLER   U       242               F         NA2799
   244 ELLER   F         BY2099            F         BY2199
   245 ELLER   U       244               F         BY2299
   246 ELLER   U       245               F         BY2399
   247 ELLER   U       246               F         BY2499
   248 ELLER   U       247               F         BY2599
   249 ELLER   U       248               F         BY2699
   250 ELLER   F         FO2199            F         FO2499
   251 ELLER   U       250               F         FO2599
   252 ELLER   U       251               F         FO2299
   253 ELLER   U       252               F         FO2699
   254 ELLER   U       253               F         FO2799
   255 ELLER   U       254               F         FO2899
   256 ELLER   U       255               F         FO2999
   257 ELLER   U       256               F         FO3099
   258 ELLER   U       257               F         FO3199
   259 ELLER   F         HN2199            F         HN2299
   260 ELLER   U       259               F         HN2399
   261 ELLER   U       260               F         HN2499
   262 ELLER   U       261               F         HN2599
   263 ELLER   U       262               F         HN2699
   264 ELLER   F         HS2099            F         HS2199
   265 ELLER   U       264               F         HS2299
   266 ELLER   U       265               F         HS2399
   267 ELLER   U       266               F         HS2499
   268 ELLER   U       267               F         HS2599
   269 ELLER   U       268               F         HS2699
   270 ELLER   U       269               F         HS2799
   271 ELLER   F         KP2099            F         KP2199
   272 ELLER   F         ME2099            F         ME2199
   273 ELLER   U       272               F         ME2299
   274 ELLER   U       273               F         ME2399
   275 ELLER   U       274               F         ME2499
   276 ELLER   U       275               F         ME2599
   277 ELLER   U       276               F         ME2699
   278 ELLER   U       277               F         ME2799
   279 ELLER   U       278               F         ME2999
   280 ELLER   U       279               F         ME3099
   281 ELLER   U       280               F         ME3199
   282 ELLER   U       281               F         ME3399
   283 ELLER   U       282               F         ME3499
   284 ELLER   U       283               F         ME3599
   285 ELLER   U       284               F         ME3799
   286 ELLER   F         TB2299            F         TB2399
   287 ELLER   U       286               F         TB2499
   288 ELLER   U       287               F         TB2599
   289 ELLER   U       288               F         TR2099
   290 ELLER   U       289               F         TR2199
   291 ELLER   U       290               F         TR2299
   292 ELLER   U       291               F         TR2399
   293 ELLER   U       292               F         TR2599
   294 ELLER   F         VG1300            F         AA1010
   295 ELLER   U       294               U       298
   296 ELLER   F         VG1301            F         AA1011
   297 ELLER   U       296               F         AA6530
   298 ELLER   U       297               F         AA6531
   299 ELLER   F         VG4000            U       318
   300 ELLER   F         VG4100            F         VG4120
   301 ELLER   U       300               F         VG4121
   302 ELLER   U       301               F         VG4140
   303 ELLER   U       302               F         VG4141
   304 ELLER   U       303               F         VG4142
   305 ELLER   U       304               F         VG4160
   306 ELLER   U       305               F         VG4180
   307 ELLER   U       306               F         ID4020
   308 ELLER   U       307               F         MD4070
   309 ELLER   U       308               F         MD4072
   310 ELLER   U       309               F         MD4077
   311 ELLER   U       310               F         MD4078
   312 ELLER   U       311               F         MD4010
   313 ELLER   U       312               F         MD4110
   314 ELLER   U       313               F         MD4230
   315 ELLER   U       314               F         EL2110
   316 ELLER   U       315               F         ME2830
   317 ELLER   U       316               F         ME3640
   318 ELLER   U       317               F         TB2110
   319 ELLER   F         MD1010            F         MD1030
   320 ELLER   U       319               F         MD1920
   321 ELLER   U       320               F         MD2030
   322 ELLER   U       321               F         MD4020
   323 ELLER   U       322               F         VV1040
   324 ELLER   U       323               F         VV1050
   325 ELLER   U       324               F         VF9340
   326 ELLER   U       325               F         VF9330
   327 ELLER   F         NA2098            F         NA2098
   328 ELLER   U       327               F         NA2298
   329 ELLER   U       328               F         NA2498
   330 ELLER   U       329               F         NA2598
   331 ELLER   U       330               F         NA2698
   332 ELLER   U       331               F         NA4098
   333 ELLER   U       332               F         NA4198
   334 ELLER   U       333               F         NA4298
   335 ELLER   F         VV9010            F         VV9020
   336 ELLER   U       335               F         VV9030
   337 ELLER   U       336               F         VV9040
   338 ELLER   U       337               F         VV9050
   339 ELLER   U       338               F         VV9060
   340 ELLER   U       339               F         VV9070
   341 ELLER   U       340               F         VV9080
   342 ELLER   U       341               F         VV9090
   343 ELLER   U       342               F         VV9100
   344 ELLER   U       343               F         VV9110
   345 ELLER   U       344               F         VV9120
   346 ELLER   U       345               F         VV9130
   347 ELLER   U       346               F         VV9140
   348 ELLER   U       347               F         VV9150
   349 ELLER   U       348               F         VV9160
   350 ELLER   U       349               F         VV9170
   351 ELLER   U       350               F         VV9180
   352 ELLER   U       351               F         VV9190
   353 ELLER   F         VF9000            F         VF9010
   354 ELLER   U       353               F         VF9020
   355 ELLER   U       354               F         VF9030
   356 ELLER   U       355               F         VF9040
   357 ELLER   U       356               F         VF9050
   358 ELLER   U       357               F         VF9100
   359 ELLER   U       358               F         VF9110
   360 ELLER   U       359               F         VF9120
   361 ELLER   U       360               F         VF9130
   362 ELLER   U       361               F         VF9140
   363 ELLER   U       362               F         VF9150
   364 ELLER   U       363               F         VF9160
   365 ELLER   U       364               F         VF9170
   366 ELLER   U       365               F         VF9180
   367 ELLER   U       366               F         VF9190
   368 ELLER   U       367               F         VF9200
   369 ELLER   U       368               F         VF9210
   370 ELLER   U       369               F         VF9220
   371 ELLER   U       370               F         VF9230
   372 ELLER   U       371               F         VF9240
   373 ELLER   U       372               F         VF9250
   374 ELLER   U       373               F         VF9260
   375 ELLER   U       374               F         VF9270
   376 ELLER   U       375               F         VF9280
   377 ELLER   U       376               F         VF9290
   378 ELLER   X         VLXXXX            X         VXXXXX
   379 ELLER   U       378               U       352
   380 ELLER   U       379               U       377
   381 ELLERF  U      1258               U      1353
   382 ELLERF  U       381               U       400
   383 ELLERF  U       382               U      1915
   384 ELLERF  U       383               U      1968
   385 ELLERF  U       384               U      1991
   386 ELLERF  U       385               U      2105
   387 ELLERF  U       386               U      2192
   388 ELLERF  U       387               U      2248
   389 ELLERF  U       388               U      2210
   390 ELLERF  U       389               U      2319
   391 ELLERF  U       390               U      2305
   392 ELLERF  U       391               U      2452
   393 ELLERF  U       392               U      2459
   394 ELLERF  U       393               U      2463
   395 ELLERF  U       394               U      2467
   396 ELLERF  U       395               U      2489
   397 ELLERF  U       396               U      2529
   398 ALLE   U      1756
   399 ALLE   U      1792
   400 ELLERF  U       398               U       399
   401 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
   402 ELLER   U       401               U       176
   403 OG    U       402               U       181
   404 ELLER   F         MD1930            F         MD1940
   405 ELLER   U       404               F         TF6030
   406 ELLER   U       405               F         TF6160
   407 ELLER   U       406               F         EL2350
   408 ELLER   U       407               F         ME2550
   409 ELLER   U       408               F         NA2070
   410 ELLER   U       409               F         NA2080
   411 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   412 ELLER   U       214               U       411    VEKT      1.0000
   413 ALLE   U       334               U       412
   414 ELLERF  U       397               U       413
   415 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   416 ELLER   U       205               U       415    VEKT      1.0000
   417 ALLE   U       299               U       416
   418 ELLERF  U       414               U       417
   419 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   420 ELLER   U       213               U       419    VEKT      1.0000
   421 ALLE   U       295               U       420
   422 ELLERF  U       418               U       421
   423 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   424 ELLER   U       209               U       423    VEKT      1.0000
   425 ALLE   U       232               U       424
   426 ELLERF  U       422               U       425
   427 EQ    D            SKAR         K                   -68.0000
   428 EQ    D            EKAR         K                   -68.0000
   429 ELLER   U       427               U       428
   430 EQ    D            SKAR         K                   -70.0000
   431 ELLER   U       429               U       430
   432 ELLER   U       431               U       205
   433 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   434 ELLER   U       432               U       433    VEKT      1.0000
   435 OG    F         VG4001            U       434
   436 ELLERF  U       426               U       435
   437 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   438 ELLER   U       202               U       437    VEKT      1.0000
   439 ALLE   U       326               U       438
   440 ELLERF  U       436               U       439
   441 EQ    D            SKAR         K                   -66.0000
   442 EQ    D            EKAR         K                   -66.0000
   443 ELLER   U       441               U       442
   444 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   445 ELLER   U       187               U       444    VEKT      1.0000
   446 ELLER   U       443               U       445
   447 ALLE   U       410               U       446
   448 ELLERF  U       440               U       447
   449 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   450 ELLER   U       403               U       449    VEKT      1.0000
   451 ALLE   X         VSXXXX            U       450
   452 ELLERF  U       448               U       451
   453 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   454 ELLER   U       403               U       453    VEKT      1.0000
   455 ALLE   X         VTXXXX            U       454
   456 ELLERF  U       452               U       455
   457 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   458 ELLER   U       191               U       457
   459 ALLE   U       380               U       458
   460 ELLERF  U       456               U       459
   461 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   462 ELLER   U       187               U       461    VEKT      1.0000
   463 ALLE   X         XXXXXX            U       462
   464 ELLERF  U       460               U       463
   465 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   466 ELLER   U       187               U       465    VEKT      1.0000
   467 ALLE   X         XXXXXX            U       466
   468 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   469 ELLER   U       187               U       468    VEKT      1.0000
   470 ALLE   F         VS1060            U       469
   471 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
   472 OG    U       464               U       471
   473 OG    U       510               U       475
   474 OG    U       497               U       511
   475 OG    U       474               U       513
   476 OG    U       473               U       512
   477 OG    U       476               U       517
   478 OG    U       473               U       512
   479 ELLER   U       521               U       522
   480 OG    U       478               U       479
   481 OG    U       473               U       512
   482 ELLER   U       530               U       526
   483 ELLER   U       482               U       532
   484 OG    U       481               U       483
   485 OG    U       473               U       512
   486 OG    U       485               U       517
   487 ELLER   U       510               F         VF1310
   488 ELLER   U       487               F         VF1320
   489 OG    U       488               U       475
   490 OG    U       475               U       517
   491 ELLER   U       510               F         VG1332
   492 ELLER   U       491               F         VG1333
   493 OG    U       490               U       492
   494 ELLER   F         VG1200            F         VG1201
   495 ELLER   F         VG1200            F         VG1201
   496 OG    F         VG1205            U       495
   497 ELLER   U       496               U       494
   498 ELLER   F         VG1300            F         VG1301
   499 ELLER   U       498               F         VG1307
   500 ELLER   U       499               F         VG1308
   501 ELLER   U       500               F         VG1330
   502 ELLER   U       501               F         VG1331
   503 ELLER   F         VG1332            F         VG1333
   504 OG    F         VF1320            U       503
   505 ELLER   U       502               U       504
   506 ELLER   F         VG1332            F         VG1333
   507 OG    F         VF1310            U       506
   508 ELLER   U       505               U       507
   509 ELLER   F         VG1302            F         VG1303
   510 ELLER   U       509               U       508
   511 DUMMY   F         VG1400
   512 DUMMY   F         VG2500
   513 DUMMY   F         VG4600
   514 ELLER   U       530               U       526
   515 ELLER   U       514               U       532
   516 ELLER   U       515               U       521
   517 ELLER   U       516               U       522
   518 OG    F         VG4000            F         VG4001
   519 OG    F         VG4002            F         VG4003
   520 ELLER   U       518               U       519
   521 OG    U       520               F         VG4005
   522 OG    F         VG4160            F         VG4165
   523 ELLER   U       533               U       521
   524 ELLER   U       538               U       539
   525 ELLER   U       524               U       540
   526 OG    U       523               U       525
   527 ELLER   U       533               U       521
   528 ELLER   U       535               U       536
   529 ELLER   U       528               U       537
   530 OG    U       527               U       529
   531 ELLER   U       534               U       521
   532 OG    U       531               U       541
   533 OG    F         VG4120            F         VG4125
   534 OG    F         VG4121            F         VG4126
   535 OG    F         VG4100            F         VG4105
   536 OG    F         VG4101            F         VG4106
   537 OG    F         VG4102            F         VG4107
   538 OG    F         VG4140            F         VG4145
   539 OG    F         VG4141            F         VG4146
   540 OG    F         VG4142            F         VG4147
   541 OG    F         VG4180            F         VG4185
   542 ELLER   F         VG4120            F         VG4121
   543 ELLER   U       542               F         VG4160
   544 ELLER   F         VG4125            F         VG4126
   545 ELLER   U       544               F         VG4165
   546 ELLER   F         VG4140            F         VG4141
   547 ELLER   U       546               F         VG4142
   548 ELLER   U       547               F         VG4180
   549 ELLER   F         VG4145            F         VG4146
   550 ELLER   U       549               F         VG4147
   551 ELLER   U       550               F         VG4185
   552 ELLER   F         VG4100            F         VG4101
   553 ELLER   U       552               F         VG4102
   554 ELLER   F         VG4105            F         VG4106
   555 ELLER   U       554               F         VG4107
   556 ELLER   F         VG4000            F         VG4002
   557 ELLER   F         VG4001            F         VG4003
   558 DUMMY   F         VG4005
   559 ELLERF  U       557               U       558
   560 OG    U       556               U       559
   561 ELLER   F         VG4001            F         VG4003
   562 ELLER   F         VG4000            F         VG4002
   563 DUMMY   F         VG4005
   564 ELLERF  U       562               U       563
   565 OG    U       561               U       564
   566 ELLER   U       560               U       565
   567 ELLER   F         VG4000            F         VG4002
   568 DUMMY   F         VG4001
   569 ELLERF  U       567               U       568
   570 OG    F         VG4005            U       569
   571 ELLER   U       566               U       570
   572 DUMMY   U       545
   573 OG    U       543               U       572
   574 DUMMY   U       543
   575 OG    U       545               U       574
   576 ELLER   U       573               U       575
   577 ELLER   U       571               U       576
   578 DUMMY   U       551
   579 OG    U       548               U       578
   580 DUMMY   U       548
   581 OG    U       551               U       580
   582 ELLER   U       579               U       581
   583 ELLERF  U       577               U       582
   584 DUMMY   U       555
   585 OG    U       553               U       584
   586 DUMMY   U       553
   587 OG    U       555               U       586
   588 ELLER   U       585               U       587
   589 ELLERF  U       583               U       588
   590 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   591 OG    U       590               U      1564
   592 FØRSTE  U      1503               U       591
   593 ELLER   U      1241               U       592
   594 ELLER   U       593               U      1714
   595 ELLER   U       608               U       598
   596 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   597 OG    U       596               U      1732
   598 FØRSTE  U      1717               U       597
   599 ELLER   U      1331               U      1416
   600 ELLER   U       599               U      1422
   601 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   602 OG    U       601               U      1596
   603 FØRSTE  U      1692               U       602
   604 ELLER   U       600               U       603
   605 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   606 OG    U       605               U      1687
   607 FØRSTE  U      1622               U       606
   608 ELLER   U       604               U       607
   609 GE    D            OMFANG        K                    8.0000
   610 FØRSTE  U      1741               U       609
   611 GE    D            OMFANG        K                   12.0000
   612 FØRSTE  U      1749               U       611
   613 ELLER   U       610               U       612
   614 DUMMY   U      1749
   615 ELLER   U       613               U       614
   616 DUMMY   U      1741
   617 ELLER   U       615               U       616
   618 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   619 ELLER   U       617               U       618
   620 DUMMY   U       594
   621 ELLER   U       595               U      1333
   622 ELLER   U       621               U      1418
   623 ELLER   U       622               U      1424
   624 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   625 OG    U       624               U      1618
   626 FØRSTE  U      1577               U       625
   627 ELLER   U       623               U       626
   628 ELLER   U       627               U      1717
   629 GE    D            OMFANG        K                    8.0000
   630 FØRSTE  U      1741               U       629
   631 GE    D            OMFANG        K                    8.0000
   632 FØRSTE  U      1749               U       631
   633 ELLER   U       630               U       632
   634 DUMMY   U      1749
   635 ELLER   U       633               U       634
   636 DUMMY   U      1741
   637 ELLER   U       635               U       636
   638 ELLER   F         VF4700            F         VF4707
   639 DUMMY   F         VF4900
   640 ELLER   F         AA1010            F         AA1011
   641 ELLER   U       640               F         AA1012
   642 DUMMY   F         AA2010
   643 ELLER   F         AA2020            F         AA2027
   644 OG    U       639               U       638
   645 OG    U       644               U       641
   646 OG    U       645               U       642
   647 OG    U       646               U       643
   648 OG    U       639               U       638
   649 OG    U       648               U       641
   650 DUMMY   U       638
   651 OG    U       639               U       638
   652 DUMMY   U       639
   653 DUMMY   U       639
   654 DUMMY   U       639
   655 ELLER   U       661               U       658
   656 ELLER   U       655               U       660
   657 OG    U       480               U       594
   658 OG    U       657               U       647
   659 OG    U       480               U       595
   660 OG    U       659               U       647
   661 OG    U       484               U       647
   662 OG    U       669               U      1889
   663 OG    U       480               U       620
   664 OG    U       663               U       649
   665 OG    U       480               U       628
   666 OG    U       665               U       649
   667 OG    U       484               U       649
   668 ELLER   U       667               U       664
   669 ELLER   U       668               U       666
   670 ELLER   U       676               U       673
   671 ELLER   U       670               U       675
   672 OG    U       480               U       620
   673 OG    U       672               U       650
   674 OG    U       480               U       628
   675 OG    U       674               U       650
   676 OG    U       484               U       650
   677 ELLER   U       683               U       680
   678 ELLER   U       677               U       682
   679 OG    U       480               U       620
   680 OG    U       679               U       651
   681 OG    U       480               U       628
   682 OG    U       681               U       651
   683 OG    U       484               U       651
   684 OG    U       486               U       652
   685 OG    U       486               U       653
   686 OG    U       486               U       654
   687 OG    U       489               U       654
   688 DUMMY   U       493
   689 ELLER   U       530               U       526
   690 DUMMY   U       521
   691 DUMMY   U       522
   692 ELLER   U       690               U       691
   693 ELLER   U       594               U       595
   694 ELLER   U       693               U       619
   695 OG    U       692               U       694
   696 ELLER   U       689               U       695
   697 DUMMY   U       532
   698 ELLER   U       696               U       697
   699 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   700 OG    U       589               U       699
   701 ELLER   U       698               U       700
   702 ELLERF  U       763               U       701
   703 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   704 OG    U       702               U       703
   705 ELLERF  U       773               U       741
   706 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   707 OG    U       705               U       706
   708 ELLERF  U       777               U       741
   709 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   710 OG    U       708               U       709
   711 ELLERF  U       783               U       741
   712 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   713 OG    U       711               U       712
   714 ELLERF  U       787               U       751
   715 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   716 OG    U       714               U       715
   717 ELLERF  U       788               U       751
   718 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   719 OG    U       717               U       718
   720 ELLERF  U       789               U       751
   721 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   722 OG    U       720               U       721
   723 ELLERF  U       796               U       751
   724 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   725 OG    U       723               U       724
   726 ELLERF  U       798               U       751
   727 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   728 OG    U       726               U       727
   729 DUMMY   U       521
   730 DUMMY   U       522
   731 ELLER   U       729               U       730
   732 ELLER   U       620               U       628
   733 ELLER   U       732               U       637
   734 OG    U       731               U       733
   735 ELLER   U       530               U       526
   736 ELLER   U       734               U       735
   737 DUMMY   U       532
   738 ELLER   U       736               U       737
   739 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   740 OG    U       589               U       739
   741 ELLER   U       738               U       740
   742 DUMMY   U       521
   743 DUMMY   U       522
   744 ELLER   U       742               U       743
   745 ELLER   U       530               U       526
   746 ELLER   U       744               U       745
   747 DUMMY   U       532
   748 ELLER   U       746               U       747
   749 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   750 OG    U       589               U       749
   751 ELLER   U       748               U       750
   752 DUMMY   U       512
   753 ELLERF  U       800               U       752
   754 DUMMY   F         VF4900
   755 ELLERF  U       753               U       754
   756 ELLER   F         VF4700            F         VF4707
   757 ELLERF  U       755               U       756
   758 DUMMY   U       641
   759 DUMMY   F         AA2010
   760 ELLERF  U       758               U       759
   761 ELLER   F         AA2020            F         AA2027
   762 ELLERF  U       760               U       761
   763 ELLERF  U       757               U       762
   764 DUMMY   U       512
   765 ELLERF  U       800               U       764
   766 DUMMY   F         VF4900
   767 ELLERF  U       765               U       766
   768 ELLER   F         VF4700            F         VF4707
   769 ELLERF  U       767               U       768
   770 DUMMY   U       641
   771 DUMMY   U      1889
   772 ELLERF  U       770               U       771
   773 ELLERF  U       769               U       772
   774 DUMMY   U       512
   775 ELLERF  U       800               U       774
   776 ELLER   F         VF4700            F         VF4707
   777 ELLERF  U       775               U       776
   778 DUMMY   U       512
   779 ELLERF  U       800               U       778
   780 DUMMY   F         VF4900
   781 ELLERF  U       779               U       780
   782 ELLER   F         VF4700            F         VF4707
   783 ELLERF  U       781               U       782
   784 DUMMY   U       512
   785 ELLERF  U       800               U       784
   786 DUMMY   F         VF4900
   787 ELLERF  U       785               U       786
   788 DUMMY   U       787
   789 DUMMY   U       787
   790 ELLER   U       510               F         VF1310
   791 ELLER   U       790               F         VF1320
   792 ELLERF  U       791               U       805
   793 DUMMY   U       512
   794 ELLERF  U       792               U       793
   795 DUMMY   F         VF4900
   796 ELLERF  U       794               U       795
   797 ELLER   U       510               F         VG1332
   798 ELLERF  U       797               U       805
   799 DUMMY   U       510
   800 ELLERF  U       799               U       805
   801 DUMMY   U       497
   802 DUMMY   U       511
   803 ELLERF  U       801               U       802
   804 DUMMY   U       513
   805 ELLERF  U       803               U       804
   806 OG    U      1234               U      1239
   807 DUMMY   U      1520
   808 OG    U      1542               U       807
   809 ELLER   U       806               U       808
   810 ELLER   U       809               U      1713
   811 GE    U      1741    OMFANG        K                    8.0000
   812 GE    U      1749    OMFANG        K                    8.0000
   813 ELLER   U       811               U       812
   814 GE    U      1906    OMFANG        K                    8.0000
   815 GE    U      1910    OMFANG        K                    3.0000
   816 GE    U      1741    OMFANG        K                    3.0000
   817 GE    U      1749    OMFANG        K                    3.0000
   818 ELLER   U       816               U       817
   819 OG    U      1859               U      1859
   820 OG    U       819               U      1859
   821 ALLE   U      1857
   822 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   823 ELLER   U       821               U       822
   824 OG    U       820               U       823
   825 GE    U       824    OMFANG        K                   28.0000
   826 OG    U      1859               U      1859
   827 GE    U       826    OMFANG        K                   24.0000
   828 ALLE   U      1857
   829 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   830 ELLER   U       828               U       829
   831 OG    U       827               U       830
   832 GE    U       831    OMFANG        K                   28.0000
   833 ELLER   U       825               U       832
   834 OG    U      1859               U      1859
   835 OG    U       834               U      1859
   836 OG    U      1859               U      1859
   837 GE    U       836    OMFANG        K                   24.0000
   838 ELLER   U       835               U       837
   839 ELLER   U       890               U       870
   840 ELLER   U       839               U       880
   841 OG    U      1859               U      1859
   842 OG    U       841               U      1859
   843 OG    U      1859               U      1859
   844 ELLER   U       842               U       843
   845 ALLE   U      1857
   846 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   847 ELLER   U       845               U       846
   848 OG    U       844               U       847
   849 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   850 OG    U       848               U       849
   851 DUMMY   U      1861
   852 ELLER   U       815               U       818
   853 ELLERF  U       851               U       852
   854 ELLER   U       850               U       853
   855 OG    U       656               U       854
   856 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   857 OG    U       855               U       856
   858 ELLER   U       840               U       857
   859 DUMMY   U       810
   860 DUMMY   U       813
   861 ELLER   U       859               U       860
   862 DUMMY   U       814
   863 ELLER   U       861               U       862
   864 ELLER   U       815               U       818
   865 DUMMY   U      1861
   866 OG    U       864               U       865
   867 ELLER   U       863               U       866
   868 DUMMY   U       833
   869 ELLER   U       867               U       868
   870 OG    U       658               U       869
   871 DUMMY   U       813
   872 DUMMY   U       814
   873 ELLER   U       871               U       872
   874 ELLER   U       815               U       818
   875 DUMMY   U      1861
   876 OG    U       874               U       875
   877 ELLER   U       873               U       876
   878 DUMMY   U       838
   879 ELLER   U       877               U       878
   880 OG    U       660               U       879
   881 DUMMY   U       813
   882 DUMMY   U       814
   883 ELLER   U       881               U       882
   884 ELLER   U       815               U       818
   885 DUMMY   U      1861
   886 OG    U       884               U       885
   887 ELLER   U       883               U       886
   888 DUMMY   U       838
   889 ELLER   U       887               U       888
   890 OG    U       661               U       889
   891 ELLER   U       900               U       906
   892 ELLER   U       891               U       912
   893 OG    U      1889               F         AA6020
   894 DUMMY   U       810
   895 ELLER   U       893               U       894
   896 DUMMY   U       813
   897 ELLER   U       895               U       896
   898 DUMMY   U      1861
   899 ELLER   U       897               U       898
   900 OG    U       664               U       899
   901 OG    U      1889               F         AA6020
   902 DUMMY   U       813
   903 ELLER   U       901               U       902
   904 DUMMY   U      1861
   905 ELLER   U       903               U       904
   906 OG    U       666               U       905
   907 OG    U      1889               F         AA6020
   908 DUMMY   U       813
   909 ELLER   U       907               U       908
   910 DUMMY   U      1861
   911 ELLER   U       909               U       910
   912 OG    U       667               U       911
   913 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   914 ELLER   U      1002               U       913
   915 LT    D            OMFANG        K                    5.0000
   916 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   917 OG    U       915               U       916
   918 GT    D            OMFANG        K                    4.0000
   919 OG    U       918               U      1041
   920 ELLER   U       917               U       919
   921 OG    U      1045               U       920
   922 GE    U       921    OMFANG        K                   15.0000
   923 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   924 ELLER   U      1906               U       923
   925 GE    U      1041    OMFANG        K                   15.0000
   926 OG    U       924               U       925
   927 ELLER   U       922               U       926
   928 OG    U       661               U       927
   929 DUMMY   U       810    VEKT      2.0000
   930 OG    U       929               U      1000
   931 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   932 ELLER   U      1038               U       931
   933 OG    U       930               U       932
   934 GE    U       933    OMFANG        K                   15.0000
   935 LT    D            OMFANG        K                    5.0000
   936 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   937 OG    U       935               U       936
   938 GT    D            OMFANG        K                    4.0000
   939 OG    U       938               U      1041
   940 ELLER   U       937               U       939
   941 OG    U      1045               U       940
   942 GE    U       941    OMFANG        K                   15.0000
   943 ELLER   U       934               U       942
   944 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   945 ELLER   U      1906               U       944
   946 GE    U      1041    OMFANG        K                   15.0000
   947 OG    U       945               U       946
   948 ELLER   U       943               U       947
   949 OG    U       658               U       948
   950 ELLER   U       928               U       949
   951 LT    D            OMFANG        K                    5.0000
   952 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
   953 OG    U       951               U       952
   954 GT    D            OMFANG        K                    4.0000
   955 OG    U       954               U      1041
   956 ELLER   U       953               U       955
   957 OG    U      1045               U       956
   958 GE    U       957    OMFANG        K                   15.0000
   959 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   960 ELLER   U      1906               U       959
   961 GE    U      1041    OMFANG        K                   15.0000
   962 OG    U       960               U       961
   963 ELLER   U       958               U       962
   964 OG    U       660               U       963
   965 ELLER   U       950               U       964
   966 OG    U       914               U       965
   967 SUB    D            VEKT         K                    2.0000
   968 GT    D            VEKT         K                    4.0000
   969 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
   970 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   971 ELLER   U       968    VEKT      -10969 U       970
   972 OG    U       966    VEKT      -10967 U       971
   973 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   974 ELLER   U      1005               U       973
   975 GE    U      1038    OMFANG        K                   15.0000
   976 OG    U       667               U       975
   977 DUMMY   U       810    VEKT      2.0000
   978 OG    U       977               U      1000
   979 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   980 ELLER   U      1038               U       979
   981 OG    U       978               U       980
   982 ELLER   U       981               U      1038
   983 GE    U       982    OMFANG        K                   15.0000
   984 OG    U       664               U       983
   985 ELLER   U       976               U       984
   986 GE    U      1038    OMFANG        K                   15.0000
   987 OG    U       666               U       986
   988 ELLER   U       985               U       987
   989 SUB    D            VEKT         K                    2.0000
   990 OG    U       974               U       988    VEKT      -10989
   991 GT    D            VEKT         K                    4.0000
   992 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
   993 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
   994 ELLER   U       991    VEKT      -10992 U       993
   995 OG    U       990               U       994
   996 EQ    D            ANTFF         K                    1.0000
   997 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
   998 ELLER   U       996               U       997
   999 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1000 ELLER   U       998               U       999
  1001 OG    U      1830               U      1037
  1002 DUMMY   U      1005
  1003 OG    U      2033               U      1037
  1004 OG    U      2045               U      1037
  1005 ELLERF  U      1003               U      1004
  1006 OG    U      1741               U      1037
  1007 OG    U      1749               U      1037
  1008 OG    U      1906               U      1037
  1009 LT    D            OMFANG        K                    8.0000
  1010 EQ    D            ANTFF         K                    0.0000
  1011 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1012 ELLER   U      1010               U      1011
  1013 OG    U      1009    VEKT      0.0000 U      1012
  1014 LT    D            OMFANG        K                   15.0000
  1015 EQ    D            ANTFF         K                    1.0000
  1016 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
  1017 ELLER   U      1015               U      1016
  1018 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1019 ELLER   U      1017               U      1018
  1020 OG    U      1014    VEKT      2.0000 U      1019
  1021 ELLER   U      1013               U      1020
  1022 LT    D            OMFANG        K                   20.0000
  1023 EQ    D            ANTFF         K                    2.0000
  1024 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
  1025 ELLER   U      1023               U      1024
  1026 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1027 ELLER   U      1025               U      1026
  1028 OG    U      1022    VEKT      3.0000 U      1027
  1029 ELLER   U      1021               U      1028
  1030 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1031 EQ    D            ANTFF         K                    3.0000
  1032 EQ    D            ANTTK         K                    0.0000
  1033 ELLER   U      1031               U      1032
  1034 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1035 ELLER   U      1033               U      1034
  1036 OG    U      1030    VEKT      4.0000 U      1035
  1037 ELLER   U      1029               U      1036
  1038 ELLERF  U      1045               U      1041
  1039 ALLE   U      1001
  1040 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1041 ELLERF  U      1039               U      1040
  1042 ALLE   U      1007
  1043 ALLE   U      1006
  1044 ELLERF  U      1042               U      1043
  1045 ELLERF  U      1044               U      1008
  1046 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1047 ELLER   U      1058               U      1046
  1048 ELLERF  F         NA4320 VEKT      1.0000 U      1070
  1049 ELLER   U      3006               U      2997
  1050 ELLER   U      1049               U      3003
  1051 ELLER   U      2999               U      3005
  1052 ELLERF  U      1050    VEKT      0.5000 U      1051    VEKT      0.5000
  1053 ELLERF  U      1052               U      2987    VEKT      0.5000
  1054 ELLERF  U      1053               U      2988    VEKT      0.5000
  1055 ELLERF  U      1054               U      2984    VEKT      0.5000
  1056 ELLERF  U      1055               U      2985    VEKT      0.5000
  1057 ELLERF  U      1056               U      2990    VEKT      0.5000
  1058 ELLERF  U      1057               U      2991    VEKT      0.5000
  1059 ELLER   U      2997               U      3003
  1060 ELLER   U      1059               U      3006
  1061 ELLER   U      2999               U      3005
  1062 ELLERF  U      1060    VEKT      0.5000 U      1061    VEKT      0.5000
  1063 ELLERF  U      1062               U      2987    VEKT      0.5000
  1064 ELLERF  U      1063               U      2988    VEKT      0.5000
  1065 OG    U      2984               U      2985
  1066 OG    U      2990               U      2991
  1067 ELLER   U      1065    VEKT      1.0000 U      1066    VEKT      1.0000
  1068 ELLER   U      1067               U      2990    VEKT      0.5000
  1069 ELLER   U      1068               U      2984    VEKT      0.5000
  1070 ELLERF  U      1064               U      1069
  1071 GE    D            OMFANG        K                   90.0000
  1072 OG    U      1080               U      1071
  1073 EQ    K                    0.0000 K                    1.0000
  1074 OG    U      1094               U      1073
  1075 DUMMY   U      1085
  1076 EQ    D            OMFANG        V            OMFANG
  1077 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1078 ELLER   U      1076               U      1077
  1079 OG    U      1075               U      1078
  1080 ELLER   U      1074               U      1079
  1081 ALLE   U      1126
  1082 ALLE   X         XXXXXX
  1083 ELLERF  U      1081               U      1082
  1084 NE    D            ANTTK         K                    0.0000
  1085 ELLERF  U      1083               U      1084
  1086 ALLE   U      1126
  1087 ALLE   U      1164
  1088 ELLERF  U      1086               U      1087
  1089 ALLE   U      1214
  1090 ELLERF  U      1088               U      1089
  1091 NE    D            ANTTK         K                    0.0000
  1092 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1093 ELLER   U      1091               U      1092
  1094 OG    U      1090               U      1093
  1095 ELLER   F         VG1200            F         VG1201
  1096 OG    U      1095               F         VG1205
  1097 OG    F         AA6070            F         AA6075
  1098 ELLER   U      1096               U      1097
  1099 SAMME   G         VSXX25            G         VSXX20
  1100 OG    G         VSXX20            U      1099
  1101 ELLER   U      1098               U      1100
  1102 SAMME   G         VTXX25            G         VTXX20
  1103 OG    G         VTXX20            U      1102
  1104 ELLER   U      1101               U      1103
  1105 SAMME   G         VSXX65            G         VSXX60
  1106 OG    G         VSXX60            U      1105
  1107 ELLER   U      1104               U      1106
  1108 SAMME   G         VTXX65            G         VTXX60
  1109 OG    G         VTXX60            U      1108
  1110 ELLER   U      1107               U      1109
  1111 SAMME   G         VSXX85            G         VSXX80
  1112 OG    G         VSXX80            U      1111
  1113 ELLER   U      1110               U      1112
  1114 SAMME   G         VTXX85            G         VSXX80
  1115 OG    G         VTXX80            U      1114
  1116 ELLER   U      1113               U      1115
  1117 EQ    D            ANTTK         K                    2.0000
  1118 DVD    D            SUMTK         K                    2.0000
  1119 SUB    K                    0.0000 U      1118
  1120 DUMMY   U      1117    SUMTK     -11119
  1121 DUMMY   K                   -1.0000
  1122 GT    D            ANTTK         K                    2.0000
  1123 ELLER   U      1120    ANTTK     -11121 U      1122
  1124 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1125 ELLER   U      1123               U      1124
  1126 OG    U      1116               U      1125
  1127 ELLER   F         AA6080            F         AA6081
  1128 OG    U      1127               F         AA6085
  1129 ELLER   U      1128               U      1173
  1130 ELLER   U      1129               U      1180
  1131 ELLER   U      1130               U      1183
  1132 ELLER   U      1131               U      1191
  1133 ELLER   U      1132               U      1199
  1134 ELLER   U      1133               U      1202
  1135 ELLER   U      1134               U      1205
  1136 ELLER   U      1135               U      1206
  1137 OG    U      1509               U      1520
  1138 ELLER   U      1136               U      1137
  1139 OG    U      1624               U      1629
  1140 ELLER   U      1138               U      1139
  1141 OG    U      1224               U      1229
  1142 ELLER   U      1140               U      1141
  1143 OG    U      1234               U      1239
  1144 ELLER   U      1142               U      1143
  1145 OG    U      1298               U      1303
  1146 ELLER   U      1144               U      1145
  1147 OG    U      1319               U      1327
  1148 ELLER   U      1146               U      1147
  1149 OG    U      1395               U      1397
  1150 ELLER   U      1148               U      1149
  1151 OG    U      1408               U      1411
  1152 ELLER   U      1150               U      1151
  1153 OG    U      1396               U      1398
  1154 ELLER   U      1152               U      1153
  1155 OG    U      1410               U      1412
  1156 ELLER   U      1154               U      1155
  1157 GT    D            ANTTK         K                    1.0000
  1158 DVD    D            SUMTK         D            ANTTK
  1159 SUB    U      1158               D            SUMTK
  1160 DUMMY   U      1157    SUMTK     -11159
  1161 SUB    K                    1.0000 D            ANTTK
  1162 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1163 ELLER   U      1160    ANTTK     -11161 U      1162
  1164 OG    U      1156               U      1163
  1165 OG    F         VG1335            F         VG1330
  1166 OG    F         VG1336            F         VG1331
  1167 ELLER   U      1165               U      1166
  1168 OG    F         VG1337            F         VG1332
  1169 ELLER   U      1167               U      1168
  1170 OG    F         VG1338            F         VG1333
  1171 ELLER   U      1169               U      1170
  1172 OG    F         VF1325            F         VF1320
  1173 ELLER   U      1171               U      1172
  1174 ELLER   F         AA6540            F         AA6541
  1175 ELLER   U      1174               F         AA6542
  1176 OG    F         AA6545            U      1175
  1177 ELLER   F         AA6520            F         AA6521
  1178 ELLER   U      1177               F         AA6522
  1179 OG    F         AA6525            U      1178
  1180 ELLER   U      1176               U      1179
  1181 OG    F         AA6519            F         AA6514
  1182 OG    F         AA6539            F         AA6534
  1183 ELLER   U      1181               U      1182
  1184 ELLER   F         AA6220            F         AA6227
  1185 OG    F         AA6228            U      1184
  1186 ELLER   F         AA6240            F         AA6247
  1187 OG    F         AA6248            U      1186
  1188 ELLER   U      1185               U      1187
  1189 ELLER   F         AA6260            F         AA6267
  1190 OG    F         AA6268            U      1189
  1191 ELLER   U      1188               U      1190
  1192 ELLER   F         AA6410            F         AA6417
  1193 OG    F         AA6415            U      1192
  1194 ELLER   F         AA6420            F         AA6427
  1195 OG    F         AA6425            U      1194
  1196 ELLER   U      1193               U      1195
  1197 ELLER   F         AA6440            F         AA6447
  1198 OG    F         AA6445            U      1197
  1199 ELLER   U      1196               U      1198
  1200 OG    F         AA1015            U       641
  1201 OG    F         AA6465            F         AA6460
  1202 ELLER   U      1200               U      1201
  1203 OG    F         MD4225            F         MD4220
  1204 OG    F         MD4245            F         MD4240
  1205 ELLER   U      1203               U      1204
  1206 OG    F         ID1015            F         ID1010
  1207 GT    D            ANTTK         K                    1.0000
  1208 DVD    D            SUMTK         D            ANTTK
  1209 SUB    U      1208               D            SUMTK
  1210 DUMMY   U      1207    SUMTK     -11209
  1211 SUB    K                    1.0000 D            ANTTK
  1212 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1213 ELLER   U      1210    ANTTK     -11211 U      1212
  1214 OG    X         XXXXXX            U      1213
  1215 ELLER   F         VS1510            F         VS1511
  1216 ELLER   U      1215               F         VS1512
  1217 ELLER   U      1216               F         VT1510
  1218 ELLER   U      1217               F         VT1511
  1219 ELLER   U      1218               F         VT1512
  1220 ELLER   F         VS1520            F         VS1521
  1221 ELLER   U      1220               F         VS1522
  1222 ELLER   U      1221               F         VT1520
  1223 ELLER   U      1222               F         VT1521
  1224 ELLER   U      1223               F         VT1522
  1225 ELLER   F         VS1525            F         VT1525
  1226 ELLER   U      1225               F         VS1526
  1227 ELLER   U      1226               F         VT1526
  1228 ELLER   U      1227               F         VS1527
  1229 ELLER   U      1228               F         VT1527
  1230 ELLER   F         VS1530            F         VT1530
  1231 ELLER   U      1230               F         VS1531
  1232 ELLER   U      1231               F         VT1531
  1233 ELLER   U      1232               F         VS1532
  1234 ELLER   U      1233               F         VT1532
  1235 ELLER   F         VS1535            F         VT1535
  1236 ELLER   U      1235               F         VS1536
  1237 ELLER   U      1236               F         VT1536
  1238 ELLER   U      1237               F         VS1537
  1239 ELLER   U      1238               F         VT1537
  1240 EQ    U      1219    ANTTK         K                    0.0000
  1241 OG    U      1240               U      1224
  1242 DUMMY   U      1239
  1243 OG    U      1234               U      1242
  1244 DUMMY   U      1224
  1245 OG    U      1243               U      1244
  1246 OG    U      1245               U      1219
  1247 DUMMY   U      1219
  1248 OG    U      1224               U      1247
  1249 ELLER   U      1246               U      1248
  1250 ELLER   U      1249               U      1219
  1251 ELLER   U      1250               U      1224
  1252 OG    U      1234               U      1239
  1253 ELLER   U      1251               U      1252
  1254 ELLERF  U      1224               U      1229
  1255 OG    U      1266               U      1254
  1256 OG    U      1255               U      1219
  1257 OG    U      1283               U      1219
  1258 ELLER   U      1256               U      1257
  1259 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1260 ELLER   U       187               U      1259    VEKT      1.0000
  1261 DUMMY   U      1239
  1262 OG    U      1261               U       187
  1263 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1264 ELLER   U      1262               U      1263    VEKT      1.0000
  1265 OG    U      1260               U      1264
  1266 OG    U      1234               U      1265
  1267 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1268 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1269 ELLER   U       179               U      1268    VEKT      1.0000
  1270 OG    U      1267               U      1269
  1271 DUMMY   U      1229
  1272 OG    U      1271               U       209
  1273 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1274 ELLER   U      1272               U      1273    VEKT      1.0000
  1275 OG    U      1270               U      1274
  1276 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1277 ELLER   U       187               U      1276    VEKT      1.0000
  1278 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1279 ELLER   U       209               U      1278    VEKT      1.0000
  1280 OG    U      1229               U      1279
  1281 ELLERF  U      1277               U      1280
  1282 ELLER   U      1275               U      1281
  1283 OG    U      1224               U      1282
  1284 ELLER   F         VS1540            F         VS1541
  1285 ELLER   U      1284               F         VS1542
  1286 ELLER   U      1285               F         VT1540
  1287 ELLER   U      1286               F         VT1541
  1288 ELLER   U      1287               F         VT1542
  1289 ELLER   F         VS1550            F         VS1551
  1290 ELLER   U      1289               F         VS1552
  1291 ELLER   U      1290               F         VT1550
  1292 ELLER   U      1291               F         VT1551
  1293 ELLER   U      1292               F         VT1552
  1294 ELLER   F         VS1560            F         VS1561
  1295 ELLER   U      1294               F         VS1562
  1296 ELLER   U      1295               F         VT1560
  1297 ELLER   U      1296               F         VT1561
  1298 ELLER   U      1297               F         VT1562
  1299 ELLER   F         VS1565            F         VS1566
  1300 ELLER   U      1299               F         VS1567
  1301 ELLER   U      1300               F         VT1565
  1302 ELLER   U      1301               F         VT1566
  1303 ELLER   U      1302               F         VT1567
  1304 ELLER   F         VS1570            F         VS1571
  1305 ELLER   U      1304               F         VS1572
  1306 ELLER   U      1305               F         VT1570
  1307 ELLER   U      1306               F         VT1571
  1308 ELLER   U      1307               F         VT1572
  1309 ELLER   U      1308               F         VT1573
  1310 ELLER   U      1309               F         VT1574
  1311 ELLER   U      1310               F         VT1575
  1312 ELLER   F         VS1580            F         VS1581
  1313 ELLER   U      1312               F         VS1582
  1314 ELLER   U      1313               F         VT1580
  1315 ELLER   U      1314               F         VT1581
  1316 ELLER   U      1315               F         VT1582
  1317 ELLER   U      1316               F         VT1583
  1318 ELLER   U      1317               F         VT1584
  1319 ELLER   U      1318               F         VT1576
  1320 ELLER   F         VS1585            F         VS1586
  1321 ELLER   U      1320               F         VS1587
  1322 ELLER   U      1321               F         VT1585
  1323 ELLER   U      1322               F         VT1586
  1324 ELLER   U      1323               F         VT1587
  1325 ELLER   U      1324               F         VT1588
  1326 ELLER   U      1325               F         VT1589
  1327 ELLER   U      1326               F         VT1577
  1328 EQ    U      1288    ANTTK         K                    0.0000
  1329 EQ    U      1293    ANTTK         K                    0.0000
  1330 OG    U      1328               U      1329
  1331 OG    U      1330               U      1298
  1332 EQ    U      1288    ANTTK         K                    0.0000
  1333 OG    U      1332               U      1293
  1334 DUMMY   U      1293
  1335 OG    U      1298               U      1334
  1336 OG    U      1335               U      1288
  1337 DUMMY   U      1288
  1338 OG    U      1293               U      1337
  1339 ELLER   U      1336               U      1338
  1340 DUMMY   U      1311
  1341 OG    U      1319               U      1340
  1342 ELLER   U      1339               U      1341
  1343 ELLER   U      1342               U      1288
  1344 ELLER   U      1343               U      1311
  1345 ELLER   U      1344               U      1293
  1346 ELLER   U      1345               U      1298
  1347 ELLER   U      1346               U      1319
  1348 OG    U      1370               U      1293
  1349 OG    U      1348               U      1288
  1350 OG    U      1383               U      1311
  1351 ELLER   U      1349               U      1350
  1352 OG    U      1386               U      1288
  1353 ELLER   U      1351               U      1352
  1354 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1355 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1356 ELLER   U       179               U      1355    VEKT      1.0000
  1357 OG    U      1354               U      1356
  1358 DUMMY   U      1303
  1359 OG    U      1358               U       209
  1360 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1361 ELLER   U      1359               U      1360    VEKT      1.0000
  1362 OG    U      1357               U      1361
  1363 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1364 ELLER   U       187               U      1363    VEKT      1.0000
  1365 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1366 ELLER   U       209               U      1365    VEKT      1.0000
  1367 OG    U      1303               U      1366
  1368 ELLERF  U      1364               U      1367
  1369 ELLER   U      1362               U      1368
  1370 OG    U      1298               U      1369
  1371 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1372 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1373 ELLER   U       179               U      1372    VEKT      1.0000
  1374 OG    U      1371               U      1373
  1375 DUMMY   U      1327
  1376 OG    U      1375               U       209
  1377 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1378 ELLER   U      1376               U      1377    VEKT      1.0000
  1379 OG    U      1374               U      1378
  1380 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1381 ELLER   U       187               U      1380    VEKT      1.0000
  1382 ELLER   U      1379               U      1381
  1383 OG    U      1319               U      1382
  1384 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1385 ELLER   U       187               U      1384    VEKT      1.0000
  1386 OG    U      1293               U      1385
  1387 ELLER   F         VS1840            F         VS1847
  1388 ELLER   U      1387               F         VT1840
  1389 ELLER   U      1388               F         VT1872
  1390 ELLER   F         VS9540            F         VS9547
  1391 ELLER   U      1390               F         VT9540
  1392 ELLER   U      1391               F         VT9572
  1393 ELLER   F         VS1850            F         VT1850
  1394 ELLER   F         VS9550            F         VT9550
  1395 ELLER   F         VS1860            F         VT1860
  1396 ELLER   F         VS9560            F         VT9560
  1397 DUMMY   F         VT1865
  1398 DUMMY   F         VT9565
  1399 ELLER   F         VS1870            F         VS1871
  1400 ELLER   U      1399               F         VT1870
  1401 ELLER   U      1400               F         VT1871
  1402 ELLER   U      1401               F         VT1872
  1403 ELLER   F         VS9570            F         VS9571
  1404 ELLER   U      1403               F         VT9570
  1405 ELLER   U      1404               F         VT9571
  1406 ELLER   U      1405               F         VT9572
  1407 ELLER   F         VS1880            F         VT1880
  1408 ELLER   U      1407               F         VT1881
  1409 ELLER   F         VS9580            F         VT9580
  1410 ELLER   U      1409               F         VT9581
  1411 ELLER   F         VT1885            F         VT1886
  1412 ELLER   F         VT9585            F         VT9586
  1413 EQ    U      1389    ANTTK         K                    0.0000
  1414 EQ    U      1393    ANTTK         K                    0.0000
  1415 OG    U      1413               U      1414
  1416 OG    U      1415               U      1395
  1417 EQ    U      1389    ANTTK         K                    0.0000
  1418 OG    U      1417               U      1393
  1419 EQ    U      1392    ANTTK         K                    0.0000
  1420 EQ    U      1394    ANTTK         K                    0.0000
  1421 OG    U      1419               U      1420
  1422 OG    U      1421               U      1396
  1423 EQ    U      1392    ANTTK         K                    0.0000
  1424 OG    U      1423               U      1394
  1425 DUMMY   U      1393
  1426 OG    U      1395               U      1425
  1427 OG    U      1426               U      1389
  1428 DUMMY   U      1389
  1429 OG    U      1393               U      1428
  1430 ELLER   U      1427               U      1429
  1431 DUMMY   U      1402
  1432 OG    U      1408               U      1431
  1433 ELLER   U      1430               U      1432
  1434 OG    F         VS1890            F         VS1880
  1435 OG    U      1434               F         VS1840
  1436 ELLER   U      1433               U      1435
  1437 ELLER   U      1436               U      1389
  1438 ELLER   U      1437               U      1402
  1439 ELLER   U      1438               U      1393
  1440 ELLER   U      1439               U      1395
  1441 ELLER   U      1440               U      1408
  1442 DUMMY   U      1394
  1443 OG    U      1396               U      1442
  1444 OG    U      1443               U      1392
  1445 DUMMY   U      1392
  1446 OG    U      1394               U      1445
  1447 ELLER   U      1444               U      1446
  1448 DUMMY   U      1406
  1449 OG    U      1410               U      1448
  1450 ELLER   U      1447               U      1449
  1451 ELLER   U      1450               U      1392
  1452 ELLER   U      1451               U      1406
  1453 ELLER   U      1452               U      1394
  1454 ELLER   U      1453               U      1396
  1455 ELLER   U      1454               U      1410
  1456 OG    U      1468               U      1393
  1457 OG    U      1456               U      1389
  1458 OG    U      1475               U      1402
  1459 ELLER   U      1457               U      1458
  1460 OG    U      1478               U      1389
  1461 ELLER   U      1459               U      1460
  1462 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1463 ELLER   U       187               U      1462    VEKT      1.0000
  1464 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1465 ELLER   U       209               U      1464    VEKT      1.0000
  1466 OG    U      1397               U      1465
  1467 ELLERF  U      1463               U      1466
  1468 OG    U      1395               U      1467
  1469 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1470 ELLER   U       187               U      1469    VEKT      1.0000
  1471 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1472 ELLER   U       209               U      1471    VEKT      1.0000
  1473 OG    U      1411               U      1472
  1474 ELLERF  U      1470               U      1473
  1475 OG    U      1408               U      1474
  1476 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1477 ELLER   U       187               U      1476    VEKT      1.0000
  1478 OG    U      1393               U      1477
  1479 OG    U      1491               U      1394
  1480 OG    U      1479               U      1392
  1481 OG    U      1498               U      1406
  1482 ELLER   U      1480               U      1481
  1483 OG    U      1501               U      1392
  1484 ELLER   U      1482               U      1483
  1485 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1486 ELLER   U       187               U      1485    VEKT      1.0000
  1487 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1488 ELLER   U       209               U      1487    VEKT      1.0000
  1489 OG    U      1398               U      1488
  1490 ELLERF  U      1486               U      1489
  1491 OG    U      1396               U      1490
  1492 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1493 ELLER   U       187               U      1492    VEKT      1.0000
  1494 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1495 ELLER   U       209               U      1494    VEKT      1.0000
  1496 OG    U      1412               U      1495
  1497 ELLERF  U      1493               U      1496
  1498 OG    U      1410               U      1497
  1499 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1500 ELLER   U       187               U      1499    VEKT      1.0000
  1501 OG    U      1394               U      1500
  1502 ELLER   G         VSXX10            G         VTXX10
  1503 ELLER   U      1502               G         VSXX17
  1504 ELLER   G         VSXX20            G         VTXX20
  1505 SAMME   G         VSXX25            G         VSXX20
  1506 SAMME   G         VTXX25            G         VTXX20
  1507 ELLER   U      1505               U      1506
  1508 ELLER   G         VSXX30            G         VTXX30
  1509 ELLER   U      1508               G         VSXX32
  1510 SAMME   G         VSXX35            G         VSXX30
  1511 SAMME   G         VSXX35            G         VTXX30
  1512 ELLER   U      1510               U      1511
  1513 SAMME   G         VSXX35            G         VSXX32
  1514 ELLER   U      1512               U      1513
  1515 SAMME   G         VTXX35            G         VSXX30
  1516 ELLER   U      1514               U      1515
  1517 SAMME   G         VTXX35            G         VTXX30
  1518 ELLER   U      1516               U      1517
  1519 SAMME   G         VTXX35            G         VSXX32
  1520 ELLER   U      1518               U      1519
  1521 SAMME   G         VSXX20            G         VSXX30
  1522 SAMME   G         VTXX20            G         VTXX30
  1523 ELLER   U      1521               U      1522
  1524 SAMME   G         VSXX20            G         VTXX30
  1525 ELLER   U      1523               U      1524
  1526 SAMME   G         VTXX20            G         VSXX30
  1527 ELLER   U      1525               U      1526
  1528 SAMME   G         VSXX20            G         VSXX32
  1529 ELLER   U      1527               U      1528
  1530 SAMME   G         VTXX20            G         VSXX32
  1531 ELLER   U      1529               U      1530
  1532 SAMME   G         VSXX30            G         VSXX20
  1533 SAMME   G         VTXX30            G         VTXX20
  1534 ELLER   U      1532               U      1533
  1535 SAMME   G         VTXX30            G         VSXX20
  1536 ELLER   U      1534               U      1535
  1537 SAMME   G         VSXX30            G         VTXX20
  1538 ELLER   U      1536               U      1537
  1539 SAMME   G         VSXX32            G         VSXX20
  1540 ELLER   U      1538               U      1539
  1541 SAMME   G         VSXX32            G         VTXX20
  1542 ELLER   U      1540               U      1541
  1543 SAMME   G         VSXX10            G         VSXX20
  1544 SAMME   G         VTXX10            G         VTXX20
  1545 ELLER   U      1543               U      1544
  1546 SAMME   G         VSXX10            G         VTXX20
  1547 ELLER   U      1545               U      1546
  1548 SAMME   G         VSXX17            G         VSXX20
  1549 ELLER   U      1547               U      1548
  1550 SAMME   G         VTXX10            G         VSXX20
  1551 ELLER   U      1549               U      1550
  1552 SAMME   G         VSXX17            G         VTXX20
  1553 ELLER   U      1551               U      1552
  1554 SAMME   G         VSXX20            G         VSXX10
  1555 SAMME   G         VTXX20            G         VTXX10
  1556 ELLER   U      1554               U      1555
  1557 SAMME   G         VTXX20            G         VSXX10
  1558 ELLER   U      1556               U      1557
  1559 SAMME   G         VSXX20            G         VSXX17
  1560 ELLER   U      1558               U      1559
  1561 SAMME   G         VSXX20            G         VTXX10
  1562 ELLER   U      1560               U      1561
  1563 SAMME   G         VTXX20            G         VSXX17
  1564 ELLER   U      1562               U      1563
  1565 ELLER   U      1503               U      1504
  1566 OG    U      1509               U      1520
  1567 ELLER   U      1565               U      1566
  1568 ELLER   U      1567               G         VTXX29
  1569 DUMMY   U      1553
  1570 OG    U      1504               U      1569
  1571 DUMMY   U      1520
  1572 OG    U      1509               U      1571
  1573 DUMMY   U      1531
  1574 OG    U      1572               U      1573
  1575 OG    U      1574               U      1553
  1576 ELLER   G         VSXX40            G         VTXX40
  1577 ELLER   U      1576               G         VSXX47
  1578 ELLER   G         VSXX50            G         VTXX50
  1579 ELLER   G         VSXX60            G         VTXX60
  1580 SAMME   G         VSXX65            G         VSXX60
  1581 SAMME   G         VTXX65            G         VTXX60
  1582 ELLER   U      1580               U      1581
  1583 SAMME   G         VSXX50            G         VSXX60
  1584 SAMME   G         VTXX50            G         VTXX60
  1585 ELLER   U      1583               U      1584
  1586 SAMME   G         VSXX50            G         VTXX60
  1587 ELLER   U      1585               U      1586
  1588 SAMME   G         VTXX50            G         VSXX60
  1589 ELLER   U      1587               U      1588
  1590 SAMME   G         VSXX60            G         VSXX50
  1591 SAMME   G         VTXX60            G         VTXX50
  1592 ELLER   U      1590               U      1591
  1593 SAMME   G         VTXX60            G         VSXX50
  1594 ELLER   U      1592               U      1593
  1595 SAMME   G         VSXX60            G         VTXX50
  1596 ELLER   U      1594               U      1595
  1597 SAMME   G         VSXX40            G         VSXX50
  1598 SAMME   G         VTXX40            G         VTXX50
  1599 ELLER   U      1597               U      1598
  1600 SAMME   G         VSXX47            G         VSXX50
  1601 ELLER   U      1599               U      1600
  1602 SAMME   G         VSXX40            G         VTXX50
  1603 ELLER   U      1601               U      1602
  1604 SAMME   G         VTXX40            G         VSXX50
  1605 ELLER   U      1603               U      1604
  1606 SAMME   G         VSXX47            G         VTXX50
  1607 ELLER   U      1605               U      1606
  1608 SAMME   G         VSXX50            G         VSXX40
  1609 SAMME   G         VTXX50            G         VTXX40
  1610 ELLER   U      1608               U      1609
  1611 SAMME   G         VSXX50            G         VSXX47
  1612 ELLER   U      1610               U      1611
  1613 SAMME   G         VTXX50            G         VSXX40
  1614 ELLER   U      1612               U      1613
  1615 SAMME   G         VSXX50            G         VTXX40
  1616 ELLER   U      1614               U      1615
  1617 SAMME   G         VTXX50            G         VSXX47
  1618 ELLER   U      1616               U      1617
  1619 ELLER   G         VSXX70            G         VTXX70
  1620 ELLER   U      1619               G         VSXX71
  1621 ELLER   U      1620               G         VTXX71
  1622 ELLER   U      1621               G         VTXX72
  1623 ELLER   G         VSXX80            G         VTXX80
  1624 ELLER   U      1623               G         VTXX81
  1625 SAMME   G         VSXX85            G         VSXX80
  1626 SAMME   G         VTXX85            G         VTXX80
  1627 ELLER   U      1625               U      1626
  1628 SAMME   G         VTXX86            G         VTXX81
  1629 ELLER   U      1627               U      1628
  1630 SAMME   G         VSXX70            G         VSXX80
  1631 SAMME   G         VSXX70            G         VTXX80
  1632 ELLER   U      1630               U      1631
  1633 SAMME   G         VSXX70            G         VTXX81
  1634 ELLER   U      1632               U      1633
  1635 SAMME   G         VTXX70            G         VSXX80
  1636 ELLER   U      1634               U      1635
  1637 SAMME   G         VTXX70            G         VTXX80
  1638 ELLER   U      1636               U      1637
  1639 SAMME   G         VTXX70            G         VTXX81
  1640 ELLER   U      1638               U      1639
  1641 SAMME   G         VSXX71            G         VSXX80
  1642 ELLER   U      1640               U      1641
  1643 SAMME   G         VSXX71            G         VTXX80
  1644 ELLER   U      1642               U      1643
  1645 SAMME   G         VSXX71            G         VTXX81
  1646 ELLER   U      1644               U      1645
  1647 SAMME   G         VTXX71            G         VSXX80
  1648 ELLER   U      1646               U      1647
  1649 SAMME   G         VTXX71            G         VTXX80
  1650 ELLER   U      1648               U      1649
  1651 SAMME   G         VTXX71            G         VTXX81
  1652 ELLER   U      1650               U      1651
  1653 SAMME   G         VTXX72            G         VSXX80
  1654 ELLER   U      1652               U      1653
  1655 SAMME   G         VTXX72            G         VTXX80
  1656 ELLER   U      1654               U      1655
  1657 SAMME   G         VTXX72            G         VTXX81
  1658 ELLER   U      1656               U      1657
  1659 SAMME   G         VSXX80            G         VSXX70
  1660 SAMME   G         VTXX80            G         VSXX70
  1661 ELLER   U      1659               U      1660
  1662 SAMME   G         VTXX81            G         VSXX70
  1663 ELLER   U      1661               U      1662
  1664 SAMME   G         VSXX80            G         VTXX70
  1665 ELLER   U      1663               U      1664
  1666 SAMME   G         VTXX80            G         VTXX70
  1667 ELLER   U      1665               U      1666
  1668 SAMME   G         VTXX81            G         VTXX70
  1669 ELLER   U      1667               U      1668
  1670 SAMME   G         VSXX80            G         VSXX71
  1671 ELLER   U      1669               U      1670
  1672 SAMME   G         VTXX80            G         VSXX71
  1673 ELLER   U      1671               U      1672
  1674 SAMME   G         VTXX81            G         VSXX71
  1675 ELLER   U      1673               U      1674
  1676 SAMME   G         VSXX80            G         VTXX71
  1677 ELLER   U      1675               U      1676
  1678 SAMME   G         VTXX80            G         VTXX71
  1679 ELLER   U      1677               U      1678
  1680 SAMME   G         VTXX81            G         VTXX71
  1681 ELLER   U      1679               U      1680
  1682 SAMME   G         VSXX80            G         VTXX72
  1683 ELLER   U      1681               U      1682
  1684 SAMME   G         VTXX80            G         VTXX72
  1685 ELLER   U      1683               U      1684
  1686 SAMME   G         VTXX81            G         VTXX72
  1687 ELLER   U      1685               U      1686
  1688 ELLER   U      1577               U      1578
  1689 ELLER   U      1688               U      1579
  1690 ELLER   U      1622               U      1624
  1691 DUMMY   U      1607
  1692 OG    U      1578               U      1691
  1693 DUMMY   U      1658
  1694 OG    U      1624               U      1693
  1695 DUMMY   U      1589
  1696 OG    U      1579               U      1695
  1697 OG    U      1696               U      1607
  1698 ELLER   U      1596               U      1697
  1699 ELLER   G         VSYY30            G         VTYY30
  1700 SAMME   G         VSYY20            G         VSYY30
  1701 SAMME   G         VTYY20            G         VTYY30
  1702 ELLER   U      1700               U      1701
  1703 SAMME   G         VTYY20            G         VSYY30
  1704 ELLER   U      1702               U      1703
  1705 SAMME   G         VSYY20            G         VTYY30
  1706 ELLER   U      1704               U      1705
  1707 SAMME   G         VSYY30            G         VSYY20
  1708 SAMME   G         VTYY30            G         VTYY20
  1709 ELLER   U      1707               U      1708
  1710 SAMME   G         VSYY30            G         VTYY20
  1711 ELLER   U      1709               U      1710
  1712 SAMME   G         VTYY30            G         VSYY20
  1713 ELLER   U      1711               U      1712
  1714 ELLER   G         VSYY20            G         VTYY20
  1715 DUMMY   U      1706
  1716 OG    U      1699               U      1715
  1717 ELLER   G         VSYY50            G         VTYY50
  1718 ELLER   G         VSYY60            G         VTYY60
  1719 SAMME   G         VSYY50            G         VSYY60
  1720 SAMME   G         VTYY50            G         VTYY60
  1721 ELLER   U      1719               U      1720
  1722 SAMME   G         VTYY50            G         VSYY60
  1723 ELLER   U      1721               U      1722
  1724 SAMME   G         VSYY50            G         VTYY60
  1725 ELLER   U      1723               U      1724
  1726 SAMME   G         VSYY60            G         VSYY50
  1727 SAMME   G         VTYY60            G         VTYY50
  1728 ELLER   U      1726               U      1727
  1729 SAMME   G         VSYY60            G         VTYY50
  1730 ELLER   U      1728               U      1729
  1731 SAMME   G         VTYY60            G         VSYY50
  1732 ELLER   U      1730               U      1731
  1733 ELLER   U      1717               U      1718
  1734 DUMMY   U      1725
  1735 OG    U      1718               U      1734
  1736 ELLER   U      1732               U      1735
  1737 ELLER   U      1253               U      1575
  1738 ELLER   U      1737               U      1570
  1739 ELLER   U      1738               U      1568
  1740 ELLER   U      1739               U      1716
  1741 ELLER   U      1740               U      1714
  1742 ELLER   U      1347               U      1441
  1743 ELLER   U      1742               U      1455
  1744 ELLER   U      1743               U      1698
  1745 ELLER   U      1744               U      1692
  1746 ELLER   U      1745               U      1694
  1747 ELLER   U      1746               U      1689
  1748 ELLER   U      1747               U      1690
  1749 ELLER   U      1748               U      1733
  1750 ELLERF  U      1531               U      1507
  1751 OG    U      1764               U      1750
  1752 OG    U      1751               U      1553
  1753 OG    U      1781               U      1553
  1754 ELLER   U      1752               U      1753
  1755 OG    U      1784               U      1706
  1756 ELLER   U      1754               U      1755
  1757 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1758 ELLER   U       187               U      1757    VEKT      1.0000
  1759 DUMMY   U      1520
  1760 OG    U      1759               U       187
  1761 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1762 ELLER   U      1760               U      1761    VEKT      1.0000
  1763 OG    U      1758               U      1762
  1764 OG    U      1509               U      1763
  1765 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1766 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1767 ELLER   U       179               U      1766    VEKT      1.0000
  1768 OG    U      1765               U      1767
  1769 DUMMY   U      1507
  1770 OG    U      1769               U       209
  1771 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1772 ELLER   U      1770               U      1771    VEKT      1.0000
  1773 OG    U      1768               U      1772
  1774 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1775 ELLER   U       187               U      1774    VEKT      1.0000
  1776 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1777 ELLER   U       209               U      1776    VEKT      1.0000
  1778 OG    U      1507               U      1777
  1779 ELLERF  U      1775               U      1778
  1780 ELLER   U      1773               U      1779
  1781 OG    U      1504               U      1780
  1782 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1783 ELLER   U       209               U      1782    VEKT      1.0000
  1784 OG    U      1699               U      1783
  1785 OG    U      1809               U      1589
  1786 OG    U      1785               U      1607
  1787 OG    U      1822               U      1658
  1788 ELLER   U      1786               U      1787
  1789 OG    U      1825               U      1607
  1790 ELLER   U      1788               U      1789
  1791 OG    U      1828               U      1725
  1792 ELLER   U      1790               U      1791
  1793 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1794 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1795 ELLER   U       179               U      1794    VEKT      1.0000
  1796 OG    U      1793               U      1795
  1797 DUMMY   U      1582
  1798 OG    U      1797               U       209
  1799 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1800 ELLER   U      1798               U      1799    VEKT      1.0000
  1801 OG    U      1796               U      1800
  1802 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1803 ELLER   U       187               U      1802    VEKT      1.0000
  1804 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1805 ELLER   U       209               U      1804    VEKT      1.0000
  1806 OG    U      1582               U      1805
  1807 ELLERF  U      1803               U      1806
  1808 ELLER   U      1801               U      1807
  1809 OG    U      1579               U      1808
  1810 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1811 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1812 ELLER   U       179               U      1811    VEKT      1.0000
  1813 OG    U      1810               U      1812
  1814 DUMMY   U      1629
  1815 OG    U      1814               U       209
  1816 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1817 ELLER   U      1815               U      1816    VEKT      1.0000
  1818 OG    U      1813               U      1817
  1819 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1820 ELLER   U       187               U      1819    VEKT      1.0000
  1821 ELLER   U      1818               U      1820
  1822 OG    U      1624               U      1821
  1823 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1824 ELLER   U       187               U      1823    VEKT      1.0000
  1825 OG    U      1578               U      1824
  1826 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1827 ELLER   U       209               U      1826    VEKT      1.0000
  1828 OG    U      1718               U      1827
  1829 ELLER   U      1838               U      1839
  1830 ELLER   U      1829               U      1853
  1831 ELLER   U      1840               U      1841
  1832 ELLER   U      1842               U      1843
  1833 ELLER   U      1845               U      1846
  1834 ELLER   U      1833               U      1847
  1835 ELLER   U      1848               U      1849
  1836 ELLER   U      1850               U      1851
  1837 ELLER   U      1831               U      1832
  1838 ELLER   U      1837               U      1834
  1839 ELLER   U      1835               U      1836
  1840 ELLER   U      1887               U      1895
  1841 ELLER   U      1899               U      1906
  1842 ELLER   U      1963               U      1976
  1843 ELLER   U      1977               U      2024
  1844 ELLER   U      1987               U      2015
  1845 ELLER   U      1844               U      1981
  1846 ELLER   U      2039               U      2055
  1847 ELLER   U      2063               U      2065
  1848 ELLER   U      2083               U      2168
  1849 ELLER   U      2174               U      2201
  1850 ELLER   U      2207               U      2219
  1851 ELLER   U      2229               U      2240
  1852 ELLER   U      2245               U      2255
  1853 ELLER   U      1852               U      2257
  1854 ELLER   U      1830               U      2033
  1855 ELLER   U      1854               U      2045
  1856 ELLER   U      1886               U      2033
  1857 ELLER   U      1856               U      2045
  1858 GE    D            OMFANG        K                    8.0000
  1859 FØRSTE  U      1855               U      1858
  1860 GE    D            OMFANG        K                    8.0000
  1861 FØRSTE  U      1830               U      1860
  1862 ELLER   U      1892               U      1898
  1863 ELLER   U      1862               U      1900
  1864 ELLER   U      1863               U      1910
  1865 ELLER   U      1864               U      1967
  1866 ELLER   U      1865               U      1975
  1867 ELLER   U      1866               U      1978
  1868 ELLER   U      1867               U      1984
  1869 ELLER   U      1868               U      1990
  1870 ELLER   U      1869               U      2018
  1871 ELLER   U      1870               U      2030
  1872 ELLER   U      1871               U      2042
  1873 ELLER   U      1872               U      2062
  1874 ELLER   U      1873               U      2064
  1875 ELLER   U      1874               U      2066
  1876 ELLER   U      1875               U      2100
  1877 ELLER   U      1876               U      2171
  1878 ELLER   U      1877               U      2186
  1879 ELLER   U      1878               U      2205
  1880 ELLER   U      1879               U      2209
  1881 ELLER   U      1880               U      2222
  1882 ELLER   U      1881               U      2237
  1883 ELLER   U      1882               U      2243
  1884 ELLER   U      1883               U      2247
  1885 ELLER   U      1884               U      2256
  1886 ELLER   U      1885               U      2258
  1887 ELLERF  F         AA6020            U      1889
  1888 OG    F         AA6011            F         AA6013
  1889 ELLER   F         AA6010            U      1888
  1890 ELLER   F         AA6020            F         AA6010
  1891 OG    F         AA6011            F         AA6013
  1892 ELLER   U      1890               U      1891
  1893 ELLER   F         AA6040            F         AA6041
  1894 ELLER   F         AA6030            F         AA6031
  1895 ELLERF  U      1893               U      1894
  1896 ELLER   F         AA6040            F         AA6041
  1897 ELLER   U      1896               F         AA6030
  1898 ELLER   U      1897               F         AA6031
  1899 ELLERF  F         AA6060            F         AA6050
  1900 ELLER   F         AA6060            F         AA6050
  1901 ELLER   F         AA6080            F         AA6081
  1902 ELLERF  F         AA6071            F         AA6073
  1903 ELLER   F         AA6070            U      1902
  1904 ELLERF  U      1901               U      1903
  1905 ELLER   U      1904               F         AA6071
  1906 ELLER   U      1905               F         AA6073
  1907 ELLER   F         AA6070            F         AA6080
  1908 ELLER   U      1907               F         AA6081
  1909 ELLER   U      1908               F         AA6071
  1910 ELLER   U      1909               F         AA6073
  1911 OG    U      1924               U      1955
  1912 OG    U      1911               U      1959
  1913 OG    U      1937               U      1959
  1914 ELLER   U      1912               U      1913
  1915 ELLER   U      1914               U      1951
  1916 ELLER   F         AA6080            F         AA6081
  1917 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1918 ELLER   U       187               U      1917    VEKT      1.0000
  1919 DUMMY   F         AA6085
  1920 OG    U      1919               U       187
  1921 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1922 ELLER   U      1920               U      1921    VEKT      1.0000
  1923 OG    U      1918               U      1922
  1924 OG    U      1916               U      1923
  1925 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1926 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1927 ELLER   U       179               U      1926    VEKT      1.0000
  1928 OG    U      1925               U      1927
  1929 DUMMY   F         AA6075
  1930 OG    U      1929               U       209
  1931 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1932 ELLER   U      1930               U      1931    VEKT      1.0000
  1933 OG    U      1928               U      1932
  1934 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1935 ELLER   U       187               U      1934    VEKT      1.0000
  1936 ELLER   U      1933               U      1935
  1937 OG    F         AA6070            U      1936
  1938 ELLER   F         VG1200            F         VG1201
  1939 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1940 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1941 ELLER   U       179               U      1940    VEKT      1.0000
  1942 OG    U      1939               U      1941
  1943 DUMMY   F         VG1205
  1944 OG    U      1943               U       209
  1945 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1946 ELLER   U      1944               U      1945    VEKT      1.0000
  1947 OG    U      1942               U      1946
  1948 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1949 ELLER   U       187               U      1948    VEKT      1.0000
  1950 ELLER   U      1947               U      1949
  1951 OG    U      1938               U      1950
  1952 DUMMY   F         AA6070
  1953 ELLERF  U      1952               F         AA6075
  1954 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1955 ELLER   U      1953               U      1954
  1956 ELLER   F         VG1200            F         VG1201
  1957 ELLERF  U      1956               F         VG1205
  1958 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1959 ELLER   U      1957               U      1958
  1960 ELLERF  F         AA6140            F         AA6130
  1961 ELLERF  U      1960               F         AA6120
  1962 ELLER   F         AA6110            F         AA6112
  1963 ELLERF  U      1961               U      1962
  1964 ELLER   F         AA6110            F         AA6112
  1965 ELLER   U      1964               F         AA6130
  1966 ELLER   U      1965               F         AA6120
  1967 ELLER   U      1966               F         AA6140
  1968 OG    U      1971               U      1974
  1969 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1970 ELLER   U       187               U      1969    VEKT      1.0000
  1971 OG    F         AA6120            U      1970
  1972 ELLER   F         AA6110            F         AA6112
  1973 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1974 ELLER   U      1972               U      1973
  1975 ELLER   F         AA6180            F         AA6187
  1976 ELLER   F         AA6180            F         AA6187
  1977 DUMMY   F         AA6190
  1978 DUMMY   F         AA6190
  1979 ELLER   F         AA6220            F         AA6227
  1980 ELLER   F         AA6210            F         AA6217
  1981 ELLERF  U      1979               U      1980
  1982 ELLER   F         AA6220            F         AA6227
  1983 ELLER   U      1982               F         AA6210
  1984 ELLER   U      1983               F         AA6217
  1985 ELLER   F         AA6240            F         AA6247
  1986 ELLER   F         AA6230            F         AA6237
  1987 ELLERF  U      1985               U      1986
  1988 ELLER   F         AA6240            F         AA6247
  1989 ELLER   U      1988               F         AA6230
  1990 ELLER   U      1989               F         AA6237
  1991 OG    U      2009               U      2012
  1992 ELLER   F         AA6240            F         AA6247
  1993 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1994 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  1995 ELLER   U       179               U      1994    VEKT      1.0000
  1996 OG    U      1993               U      1995
  1997 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  1998 OG    F         AA6248            U      1997
  1999 OG    U      1998               U       179
  2000 ELLER   F         AA6230            F         AA6237
  2001 NE    U      2000    ANTTK         K                    0.0000
  2002 ELLER   U      1999               U      2001
  2003 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2004 ELLER   U      2002               U      2003    VEKT      1.0000
  2005 OG    U      1996               U      2004
  2006 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2007 ELLER   U       187               U      2006    VEKT      1.0000
  2008 ELLER   U      2005               U      2007
  2009 OG    U      1992               U      2008
  2010 ELLER   F         AA6230            F         AA6237
  2011 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2012 ELLER   U      2010               U      2011
  2013 ELLER   F         AA6260            F         AA6267
  2014 ELLER   F         AA6250            F         AA6257
  2015 ELLERF  U      2013               U      2014
  2016 ELLER   F         AA6260            F         AA6267
  2017 ELLER   U      2016               F         AA6250
  2018 ELLER   U      2017               F         AA6257
  2019 ELLER   F         AA6280            F         AA6281
  2020 ELLER   U      2019               F         AA6287
  2021 ELLER   F         AA6290            F         AA6297
  2022 ELLERF  U      2020               U      2021
  2023 ELLER   F         AA6270            F         AA6277
  2024 ELLERF  U      2022               U      2023
  2025 ELLER   F         AA6280            F         AA6281
  2026 ELLER   U      2025               F         AA6287
  2027 ELLER   U      2026               F         AA6290
  2028 ELLER   U      2027               F         AA6297
  2029 ELLER   U      2028               F         AA6270
  2030 ELLER   U      2029               F         AA6277
  2031 ELLER   F         AA6320            F         AA6327
  2032 ELLER   F         AA6310            F         AA6317
  2033 ELLERF  U      2031               U      2032
  2034 ELLER   F         AA6320            F         AA6327
  2035 ELLER   U      2034               F         AA6310
  2036 ELLER   U      2035               F         AA6317
  2037 ELLER   F         AA6340            F         AA6347
  2038 ELLER   F         AA6330            F         AA6337
  2039 ELLERF  U      2037               U      2038
  2040 ELLER   F         AA6340            F         AA6347
  2041 ELLER   U      2040               F         AA6330
  2042 ELLER   U      2041               F         AA6337
  2043 ELLER   F         AA6360            F         AA6367
  2044 ELLER   F         AA6350            F         AA6357
  2045 ELLERF  U      2043               U      2044
  2046 ELLER   F         AA6360            F         AA6367
  2047 ELLER   U      2046               F         AA6350
  2048 ELLER   U      2047               F         AA6357
  2049 ELLER   F         AA6420            F         AA6427
  2050 ELLER   F         AA6410            F         AA6417
  2051 ELLERF  U      2049               U      2050
  2052 ELLER   F         AA6440            F         AA6447
  2053 ELLERF  U      2051               U      2052
  2054 ELLER   F         AA6430            F         AA6437
  2055 ELLERF  U      2053               U      2054
  2056 ELLER   F         AA6410            F         AA6417
  2057 ELLER   U      2056               F         AA6420
  2058 ELLER   U      2057               F         AA6427
  2059 ELLER   U      2058               F         AA6440
  2060 ELLER   U      2059               F         AA6447
  2061 ELLER   U      2060               F         AA6430
  2062 ELLER   U      2061               F         AA6437
  2063 ELLERF  F         AA6460            F         AA6450
  2064 ELLER   F         AA6460            F         AA6450
  2065 DUMMY   F         AA6470
  2066 DUMMY   F         AA6470
  2067 ELLER   F         AA6540            F         AA6541
  2068 ELLER   U      2067               F         AA6542
  2069 ELLER   U      2068               F         AA6520
  2070 ELLER   U      2069               F         AA6521
  2071 ELLER   U      2070               F         AA6522
  2072 ELLER   F         AA6510            F         AA6511
  2073 ELLER   U      2072               F         AA6512
  2074 ELLER   U      2073               F         AA6513
  2075 ELLER   U      2074               F         AA6514
  2076 ELLER   U      2075               F         AA6515
  2077 ELLER   U      2076               F         AA6530
  2078 ELLER   U      2077               F         AA6531
  2079 ELLER   U      2078               F         AA6532
  2080 ELLER   U      2079               F         AA6533
  2081 ELLER   U      2080               F         AA6534
  2082 ELLER   U      2081               F         AA6535
  2083 ELLERF  U      2071               U      2082
  2084 ELLER   F         AA6540            F         AA6541
  2085 ELLER   U      2084               F         AA6542
  2086 ELLER   U      2085               F         AA6520
  2087 ELLER   U      2086               F         AA6521
  2088 ELLER   U      2087               F         AA6522
  2089 ELLER   U      2088               F         AA6510
  2090 ELLER   U      2089               F         AA6511
  2091 ELLER   U      2090               F         AA6512
  2092 ELLER   U      2091               F         AA6513
  2093 ELLER   U      2092               F         AA6514
  2094 ELLER   U      2093               F         AA6515
  2095 ELLER   U      2094               F         AA6530
  2096 ELLER   U      2095               F         AA6531
  2097 ELLER   U      2096               F         AA6532
  2098 ELLER   U      2097               F         AA6533
  2099 ELLER   U      2098               F         AA6534
  2100 ELLER   U      2099               F         AA6535
  2101 OG    U      2123               U      2158
  2102 OG    U      2101               U      2165
  2103 OG    U      2137               U      2165
  2104 ELLER   U      2102               U      2103
  2105 ELLER   U      2104               U      2145
  2106 ELLER   F         AA6540            F         AA6541
  2107 ELLER   U      2106               F         AA6542
  2108 ELLER   U      2107               F         AA6520
  2109 ELLER   U      2108               F         AA6521
  2110 ELLER   U      2109               F         AA6522
  2111 EQ    D            SKAR         K                   -45.0000
  2112 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2113 ELLER   U       179               U      2112    VEKT      1.0000
  2114 OG    U      2111               U      2113
  2115 ELLER   F         AA6545            F         AA6525
  2116 OG    U      2115               U       179
  2117 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2118 ELLER   U      2116               U      2117    VEKT      1.0000
  2119 OG    U      2114               U      2118
  2120 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2121 ELLER   U       187               U      2120    VEKT      1.0000
  2122 ELLER   U      2119               U      2121
  2123 OG    U      2110               U      2122
  2124 ELLER   F         AA6510            F         AA6511
  2125 ELLER   U      2124               F         AA6512
  2126 ELLER   U      2125               F         AA6513
  2127 ELLER   U      2126               F         AA6514
  2128 ELLER   U      2127               F         AA6515
  2129 ELLER   U      2128               F         AA6530
  2130 ELLER   U      2129               F         AA6531
  2131 ELLER   U      2130               F         AA6532
  2132 ELLER   U      2131               F         AA6533
  2133 ELLER   U      2132               F         AA6534
  2134 ELLER   U      2133               F         AA6535
  2135 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2136 ELLER   U       187               U      2135    VEKT      1.0000
  2137 OG    U      2134               U      2136
  2138 ELLER   F         VG1300            F         VG1301
  2139 ELLER   U      2138               F         VG1302
  2140 ELLER   U      2139               F         VG1303
  2141 ELLER   U      2140               F         VG1307
  2142 ELLER   U      2141               F         VG1308
  2143 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2144 ELLER   U       187               U      2143    VEKT      1.0000
  2145 OG    U      2142               U      2144
  2146 ELLER   F         AA6510            F         AA6511
  2147 ELLER   U      2146               F         AA6512
  2148 ELLER   U      2147               F         AA6513
  2149 ELLER   U      2148               F         AA6514
  2150 ELLER   U      2149               F         AA6515
  2151 ELLER   U      2150               F         AA6530
  2152 ELLER   U      2151               F         AA6531
  2153 ELLER   U      2152               F         AA6532
  2154 ELLER   U      2153               F         AA6533
  2155 ELLER   U      2154               F         AA6534
  2156 ELLER   U      2155               F         AA6535
  2157 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2158 ELLER   U      2156               U      2157
  2159 ELLER   F         VG1300            F         VG1301
  2160 ELLER   U      2159               F         VG1302
  2161 ELLER   U      2160               F         VG1303
  2162 ELLER   U      2161               F         VG1307
  2163 ELLER   U      2162               F         VG1308
  2164 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2165 ELLER   U      2163               U      2164
  2166 ELLERF  F         AA6580            F         AA6570
  2167 ELLERF  U      2166               F         AA6560
  2168 ELLERF  U      2167               F         AA6550
  2169 ELLER   F         AA6580            F         AA6570
  2170 ELLER   U      2169               F         AA6560
  2171 ELLER   U      2170               F         AA6550
  2172 ELLERF  U      2191               U      2178
  2173 ELLER   F         AA6610            F         AA6612
  2174 ELLERF  U      2172               U      2173
  2175 OG    F         AA6630            F         AA6620
  2176 ELLER   F         AA6970            U      2175
  2177 ELLER   U      2176               F         AA6630
  2178 ELLER   U      2177               F         AA6620
  2179 ELLER   F         AA6970            F         AA6960
  2180 ELLER   U      2179               F         AA6967
  2181 ELLER   U      2180               F         AA6650
  2182 ELLER   U      2181               F         AA6640
  2183 ELLER   U      2182               F         AA6630
  2184 ELLER   U      2183               F         AA6620
  2185 ELLER   U      2184               F         AA6610
  2186 ELLER   U      2185               F         AA6612
  2187 ELLER   F         AA6960            F         AA6967
  2188 ELLERF  F         AA6650            F         AA6640
  2189 ELLER   U      2187               U      2188
  2190 ELLER   U      2189               F         AA6650
  2191 ELLER   U      2190               F         AA6640
  2192 OG    U      2195               U      2198
  2193 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2194 ELLER   U       187               U      2193    VEKT      1.0000
  2195 OG    F         AA6630            U      2194
  2196 DUMMY   F         AA6620
  2197 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2198 ELLER   U      2196               U      2197
  2199 ELLER   F         AA6670            F         AA6677
  2200 ELLER   F         AA6660            F         AA6667
  2201 ELLERF  U      2199               U      2200
  2202 ELLER   F         AA6670            F         AA6677
  2203 ELLER   U      2202               F         AA6667
  2204 ELLER   U      2203               F         AA6660
  2205 ELLER   U      2204               F         AA6661
  2206 ELLERF  F         AA6730            F         AA6720
  2207 ELLERF  U      2206               F         AA6710
  2208 ELLER   F         AA6710            F         AA6720
  2209 ELLER   U      2208               F         AA6730
  2210 OG    U      2213               U      2216
  2211 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2212 ELLER   U       187               U      2211    VEKT      1.0000
  2213 OG    F         AA6720            U      2212
  2214 DUMMY   F         AA6710
  2215 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2216 ELLER   U      2214               U      2215
  2217 ELLERF  F         AA6770            F         AA6760
  2218 ELLERF  U      2217               F         AA6750
  2219 ELLERF  U      2218               F         AA6740
  2220 ELLER   F         AA6770            F         AA6760
  2221 ELLER   U      2220               F         AA6750
  2222 ELLER   U      2221               F         AA6740
  2223 ELLER   F         AA6930            F         AA6937
  2224 ELLERF  U      2223               F         AA6840
  2225 ELLERF  U      2224               F         AA6830
  2226 ELLER   F         AA6820            F         AA6827
  2227 ELLERF  U      2225               U      2226
  2228 ELLER   F         AA6810            F         AA6817
  2229 ELLERF  U      2227               U      2228
  2230 ELLER   F         AA6930            F         AA6937
  2231 ELLER   U      2230               F         AA6840
  2232 ELLER   U      2231               F         AA6830
  2233 ELLER   U      2232               F         AA6820
  2234 ELLER   U      2233               F         AA6822
  2235 ELLER   U      2234               F         AA6827
  2236 ELLER   U      2235               F         AA6810
  2237 ELLER   U      2236               F         AA6817
  2238 ELLER   F         AA6860            F         AA6867
  2239 ELLER   F         AA6850            F         AA6857
  2240 ELLERF  U      2238               U      2239
  2241 ELLER   F         AA6860            F         AA6867
  2242 ELLER   U      2241               F         AA6850
  2243 ELLER   U      2242               F         AA6857
  2244 ELLERF  F         AA6890            F         AA6880
  2245 ELLERF  U      2244               F         AA6870
  2246 ELLER   F         AA6890            F         AA6880
  2247 ELLER   U      2246               F         AA6870
  2248 OG    U      2251               U      2254
  2249 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2250 ELLER   U       187               U      2249    VEKT      1.0000
  2251 OG    F         AA6880            U      2250
  2252 DUMMY   F         AA6870
  2253 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2254 ELLER   U      2252               U      2253
  2255 ELLERF  F         AA6920            F         AA6910
  2256 ELLER   F         AA6920            F         AA6910
  2257 ELLERF  F         AA6380            F         AA6370
  2258 ELLER   F         AA6370            F         AA6380
  2259 OG    F         ID2010            F         ID2015
  2260 ELLER   U      2259               F         ID2010
  2261 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2262 ELLER   U      2260               U      2261    VEKT      1.0000
  2263 ELLERF  U      2303               U      2262
  2264 OG    F         ID4010            F         ID4015
  2265 ELLER   U      2264               F         ID4010
  2266 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2267 ELLER   U      2265               U      2266    VEKT      1.0000
  2268 ELLERF  U      2263               U      2267
  2269 DUMMY   F         ID2020
  2270 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2271 ELLER   U      2269               U      2270    VEKT      1.0000
  2272 ELLERF  U      2268               U      2271
  2273 DUMMY   F         ID4020
  2274 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2275 ELLER   U      2273               U      2274    VEKT      1.0000
  2276 ELLERF  U      2272               U      2275
  2277 DUMMY   F         ID2030
  2278 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2279 ELLER   U      2277               U      2278    VEKT      1.0000
  2280 ELLERF  U      2276               U      2279
  2281 DUMMY   F         ID4030
  2282 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2283 ELLER   U      2281               U      2282    VEKT      1.0000
  2284 ELLERF  U      2280               U      2283
  2285 DUMMY   F         ID2040
  2286 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2287 ELLER   U      2285               U      2286    VEKT      1.0000
  2288 ELLERF  U      2284               U      2287
  2289 OG    F         ID4040            F         ID4045
  2290 ELLER   U      2289               F         ID4040
  2291 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2292 ELLER   U      2290               U      2291    VEKT      1.0000
  2293 ELLERF  U      2288               U      2292
  2294 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2295 OG    U      2293               U      2294
  2296 OG    F         ID1010            F         ID1015
  2297 ELLER   U      2296               F         ID1010
  2298 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2299 ELLER   U      2297               U      2298    VEKT      1.0000
  2300 DUMMY   F         ID1020
  2301 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2302 ELLER   U      2300               U      2301    VEKT      1.0000
  2303 ELLERF  U      2299               U      2302
  2304 OG    U      2312               U      2315
  2305 OG    U      2304               U      2318
  2306 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2307 ELLER   U       187               U      2306    VEKT      1.0000
  2308 OG    F         ID4010            U      2307
  2309 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2310 ELLER   U       209               U      2309    VEKT      1.0000
  2311 OG    F         ID4015            U      2310
  2312 ELLERF  U      2308               U      2311
  2313 ELLERF  F         ID2010            F         ID2015
  2314 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2315 ELLER   U      2313               U      2314
  2316 ELLERF  F         ID1010            F         ID1015
  2317 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2318 ELLER   U      2316               U      2317
  2319 OG    U      2326               F         ID2040
  2320 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2321 ELLER   U       187               U      2320    VEKT      1.0000
  2322 OG    F         ID4040            U      2321
  2323 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2324 ELLER   U       209               U      2323    VEKT      1.0000
  2325 OG    F         ID4045            U      2324
  2326 ELLERF  U      2322               U      2325
  2327 DUMMY   U       810    VEKT      2.0000
  2328 OG    U      2327               U      1000
  2329 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2330 ELLER   U      1038               U      2329
  2331 OG    U      2328               U      2330
  2332 ELLER   U      2331               U      1038
  2333 OG    U       673               U      2332
  2334 ELLER   U       675               U       676
  2335 OG    U      2334               U      1038
  2336 ELLER   U      2333               U      2335
  2337 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  2338 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  2339 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2340 ELLER   U      2337    VEKT      -12338 U      2339
  2341 OG    U      2336               U      2340
  2342 GE    D            OMFANG        K                   105.0000
  2343 OG    U      1080               U      2342
  2344 NE    D            EKAR         K                   -45.0000
  2345 OG    F         ID1010            U      2344
  2346 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2347 ELLER   U       205               U      2346    VEKT      1.0000
  2348 OG    U      2345               U      2347
  2349 NE    D            EKAR         K                   -45.0000
  2350 OG    F         ID1020            U      2349
  2351 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2352 ELLER   U       205               U      2351    VEKT      1.0000
  2353 OG    U      2350               U      2352
  2354 ELLER   U      2348               U      2353
  2355 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2356 ELLER   U      2354               U      2355    VEKT      1.0000
  2357 ELLERF  U      2356               U       464
  2358 EQ    U      2357    VEKT         K                    0.0000
  2359 DUMMY   F         MD1010
  2360 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2361 ELLER   U      2359               U      2360    VEKT      1.0000
  2362 OG    F         MD1025            F         MD1020
  2363 ELLER   U      2362               F         MD1020
  2364 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2365 ELLER   U      2363               U      2364    VEKT      1.0000
  2366 ELLERF  U      2361               U      2365
  2367 DUMMY   F         MD1030
  2368 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2369 ELLER   U      2367               U      2368    VEKT      1.0000
  2370 ELLERF  U      2366               U      2369
  2371 DUMMY   F         MD1040
  2372 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2373 ELLER   U      2371               U      2372    VEKT      1.0000
  2374 ELLERF  U      2370               U      2373
  2375 DUMMY   F         MD1050
  2376 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2377 ELLER   U      2375               U      2376    VEKT      1.0000
  2378 ELLERF  U      2374               U      2377
  2379 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2380 ELLER   F         MD1099            U      2379
  2381 ELLERF  U      2378               U      2380
  2382 OG    U      2391               U      2391
  2383 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2384 ELLER   U      2382               U      2383    VEKT      1.0000
  2385 OG    U      2381               U      2384
  2386 ELLER   F         MD1910            F         MD1920
  2387 ELLER   U      2386               F         MD1930
  2388 ELLER   U      2387               F         MD1940
  2389 ELLER   U      2388               F         MD1950
  2390 ELLER   U      2389               F         MD1960
  2391 ELLER   U      2390               F         MD1970
  2392 DUMMY   F         MD2010
  2393 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2394 ELLER   U      2392               U      2393    VEKT      1.0000
  2395 DUMMY   F         MD2020
  2396 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2397 ELLER   U      2395               U      2396    VEKT      1.0000
  2398 ELLERF  U      2394               U      2397
  2399 DUMMY   F         MD2030
  2400 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2401 ELLER   U      2399               U      2400    VEKT      1.0000
  2402 ELLERF  U      2398               U      2401
  2403 DUMMY   F         MD2040
  2404 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2405 ELLER   U      2403               U      2404    VEKT      1.0000
  2406 ELLERF  U      2402               U      2405
  2407 DUMMY   F         MD2050
  2408 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2409 ELLER   U      2407               U      2408    VEKT      1.0000
  2410 ELLERF  U      2406               U      2409
  2411 DUMMY   F         MD2060
  2412 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2413 ELLER   U      2411               U      2412    VEKT      1.0000
  2414 ELLERF  U      2410               U      2413
  2415 ELLER   F         MD2070            F         MD2077
  2416 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2417 ELLER   U      2415               U      2416    VEKT      1.0000
  2418 ELLERF  U      2414               U      2417
  2419 OG    U      2385               U      2418
  2420 DUMMY   F         MD4010
  2421 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2422 ELLER   U      2420               U      2421    VEKT      1.0000
  2423 DUMMY   F         MD4020
  2424 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2425 ELLER   U      2423               U      2424    VEKT      1.0000
  2426 ELLERF  U      2422               U      2425
  2427 DUMMY   F         MD4030
  2428 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2429 ELLER   U      2427               U      2428    VEKT      1.0000
  2430 ELLERF  U      2426               U      2429
  2431 DUMMY   F         MD4040
  2432 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2433 ELLER   U      2431               U      2432    VEKT      1.0000
  2434 ELLERF  U      2430               U      2433
  2435 DUMMY   F         MD4050
  2436 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2437 ELLER   U      2435               U      2436    VEKT      1.0000
  2438 ELLERF  U      2434               U      2437
  2439 DUMMY   F         MD4060
  2440 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2441 ELLER   U      2439               U      2440    VEKT      1.0000
  2442 ELLERF  U      2438               U      2441
  2443 ELLER   F         MD4070            F         MD4072
  2444 ELLER   U      2443               F         MD4077
  2445 ELLER   U      2444               F         MD4078
  2446 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2447 ELLER   U      2445               U      2446    VEKT      1.0000
  2448 ELLERF  U      2442               U      2447
  2449 OG    U      2419               U      2448
  2450 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2451 OG    U      2449               U      2450
  2452 OG    U      2455               F         MD2010
  2453 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2454 ELLER   U       187               U      2453    VEKT      1.0000
  2455 OG    F         MD4010            U      2454
  2456 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2457 ELLER   U       202               U      2456    VEKT      1.0000
  2458 OG    F         MD4020            U      2457
  2459 OG    U      2458               F         MD2030
  2460 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2461 ELLER   U       187               U      2460    VEKT      1.0000
  2462 OG    F         MD4030            U      2461
  2463 OG    U      2462               F         MD2040
  2464 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2465 ELLER   U       187               U      2464    VEKT      1.0000
  2466 OG    F         MD4040            U      2465
  2467 OG    U      2466               F         MD2050
  2468 DUMMY   F         MD2110
  2469 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2470 ELLER   U      2468               U      2469    VEKT      1.0000
  2471 DUMMY   F         MD2120
  2472 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2473 ELLER   U      2471               U      2472    VEKT      1.0000
  2474 ELLERF  U      2470               U      2473
  2475 OG    U      2385               U      2474
  2476 DUMMY   F         MD4110
  2477 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2478 ELLER   U      2476               U      2477    VEKT      1.0000
  2479 DUMMY   F         MD4120
  2480 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2481 ELLER   U      2479               U      2480    VEKT      1.0000
  2482 ELLERF  U      2478               U      2481
  2483 OG    U      2475               U      2482
  2484 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2485 OG    U      2483               U      2484
  2486 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2487 ELLER   U       187               U      2486    VEKT      1.0000
  2488 OG    F         MD4110            U      2487
  2489 OG    U      2488               F         MD2110
  2490 DUMMY   F         MD2210
  2491 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2492 ELLER   U      2490               U      2491    VEKT      1.0000
  2493 DUMMY   F         MD2220
  2494 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2495 ELLER   U      2493               U      2494    VEKT      1.0000
  2496 ELLERF  U      2492               U      2495
  2497 DUMMY   F         MD2230
  2498 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2499 ELLER   U      2497               U      2498    VEKT      1.0000
  2500 ELLERF  U      2496               U      2499
  2501 OG    U      2385               U      2500
  2502 DUMMY   F         MD4210
  2503 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2504 ELLER   U      2502               U      2503    VEKT      1.0000
  2505 OG    F         MD4225            F         MD4220
  2506 ELLER   U      2505               F         MD4220
  2507 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2508 ELLER   U      2506               U      2507    VEKT      1.0000
  2509 ELLERF  U      2504               U      2508
  2510 DUMMY   F         MD4230
  2511 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2512 ELLER   U      2510               U      2511    VEKT      1.0000
  2513 ELLERF  U      2509               U      2512
  2514 OG    F         MD4245            F         MD4240
  2515 ELLER   U      2514               F         MD4240
  2516 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2517 ELLER   U      2515               U      2516    VEKT      1.0000
  2518 ELLERF  U      2513               U      2517
  2519 ELLERF  F         MD4298            F         MD4299
  2520 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2521 ELLER   U      2519               U      2520
  2522 ELLERF  U      2518               U      2521
  2523 OG    U      2501               U      2522
  2524 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2525 OG    U      2523               U      2524
  2526 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2527 ELLER   U       187               U      2526    VEKT      1.0000
  2528 OG    F         MD4210            U      2527
  2529 OG    U      2528               F         MD2210
  2530 DUMMY   U       810    VEKT      2.0000
  2531 OG    U      2530               U      1000
  2532 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2533 ELLER   U      1038               U      2532
  2534 OG    U      2531               U      2533
  2535 ELLER   U      2534               U      1038
  2536 OG    U       680               U      2535
  2537 ELLER   U       682               U       683
  2538 OG    U      2537               U      1038
  2539 ELLER   U      2536               U      2538
  2540 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  2541 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  2542 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2543 ELLER   U      2540    VEKT      -12541 U      2542
  2544 OG    U      2539               U      2543
  2545 GE    D            OMFANG        K                   105.0000
  2546 OG    U      1080               U      2545
  2547 DUMMY   F         FO1010
  2548 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2549 ELLER   U      2547               U      2548    VEKT      1.0000
  2550 DUMMY   F         FO1020
  2551 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2552 ELLER   U      2550               U      2551    VEKT      1.0000
  2553 ELLERF  U      2549               U      2552
  2554 DUMMY   F         FO1030
  2555 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2556 ELLER   U      2554               U      2555    VEKT      1.0000
  2557 ELLERF  U      2553               U      2556
  2558 DUMMY   F         FO1040
  2559 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2560 ELLER   U      2558               U      2559    VEKT      1.0000
  2561 ELLERF  U      2557               U      2560
  2562 DUMMY   F         FO1999
  2563 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2564 ELLER   U      2562               U      2563    VEKT      1.0000
  2565 ELLERF  U      2561               U      2564
  2566 OG    U      2565               U      2610
  2567 DUMMY   F         FO4410
  2568 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2569 ELLER   U      2567               U      2568    VEKT      1.0000
  2570 DUMMY   F         FO4420
  2571 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2572 ELLER   U      2570               U      2571    VEKT      1.0000
  2573 ELLERF  U      2569               U      2572
  2574 DUMMY   F         FO4430
  2575 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2576 ELLER   U      2574               U      2575    VEKT      1.0000
  2577 ELLERF  U      2573               U      2576
  2578 DUMMY   F         FO4499
  2579 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2580 ELLER   U      2578               U      2579    VEKT      1.0000
  2581 ELLERF  U      2577               U      2580
  2582 OG    U      2566               U      2581
  2583 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2584 OG    U      2582               U      2583
  2585 DUMMY   F         FO2310
  2586 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2587 ELLER   U      2585               U      2586    VEKT      1.0000
  2588 DUMMY   F         FO2320
  2589 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2590 ELLER   U      2588               U      2589    VEKT      1.0000
  2591 ELLERF  U      2587               U      2590
  2592 DUMMY   F         FO2330
  2593 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2594 ELLER   U      2592               U      2593    VEKT      1.0000
  2595 ELLERF  U      2591               U      2594
  2596 DUMMY   F         FO2340
  2597 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2598 ELLER   U      2596               U      2597    VEKT      1.0000
  2599 ELLERF  U      2595               U      2598
  2600 DUMMY   F         FO2350
  2601 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2602 ELLER   U      2600               U      2601    VEKT      1.0000
  2603 ELLERF  U      2599               U      2602
  2604 DUMMY   F         FO2360
  2605 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2606 ELLER   U      2604               U      2605    VEKT      1.0000
  2607 ELLERF  U      2603               U      2606
  2608 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2609 ELLER   F         FO2399            U      2608
  2610 ELLERF  U      2607               U      2609
  2611 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2612 ELLER   U      1038               U      2611
  2613 OG    U       684               U      2612
  2614 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  2615 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  2616 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2617 ELLER   U      2614    VEKT      -12615 U      2616
  2618 OG    U      2613               U      2617
  2619 GE    D            OMFANG        K                   105.0000
  2620 OG    U      1080               U      2619
  2621 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2622 ELLER   U       209               U      2621    VEKT      1.0000
  2623 OG    F         FO1999            U      2622
  2624 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2625 ELLER   U       205               U      2624    VEKT      1.0000
  2626 ALLE   U      2640               U      2625
  2627 ELLER   U      2623               U      2626
  2628 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2629 ELLER   U       209               U      2628    VEKT      1.0000
  2630 OG    F         FO2399            U      2629
  2631 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2632 ELLER   U       205               U      2631    VEKT      1.0000
  2633 ALLE   U      2645               U      2632
  2634 ELLER   U      2630               U      2633
  2635 ELLERF  U      2627               U      2634
  2636 ELLERF  U      2635               U       464
  2637 EQ    U      2636    VEKT         K                    0.0000
  2638 ELLER   F         FO1010            F         FO1020
  2639 ELLER   U      2638               F         FO1030
  2640 ELLER   U      2639               F         FO1040
  2641 ELLER   F         FO2310            F         FO2320
  2642 ELLER   U      2641               F         FO2330
  2643 ELLER   U      2642               F         FO2340
  2644 ELLER   U      2643               F         FO2350
  2645 ELLER   U      2644               F         FO2360
  2646 DUMMY   F         NA1010
  2647 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2648 ELLER   U      2646               U      2647    VEKT      1.0000
  2649 DUMMY   F         NA1020
  2650 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2651 ELLER   U      2649               U      2650    VEKT      1.0000
  2652 ELLERF  U      2648               U      2651
  2653 ELLER   F         NA1030            F         NA1031
  2654 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2655 ELLER   U      2653               U      2654    VEKT      1.0000
  2656 ELLERF  U      2652               U      2655
  2657 ELLER   F         NA1040            F         NA1041
  2658 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2659 ELLER   U      2657               U      2658    VEKT      1.0000
  2660 ELLERF  U      2656               U      2659
  2661 ELLER   F         NA1050            F         NA1051
  2662 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2663 ELLER   U      2661               U      2662    VEKT      1.0000
  2664 ELLERF  U      2660               U      2663
  2665 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2666 ELLER   F         NA1999            U      2665
  2667 ELLERF  U      2664               U      2666
  2668 OG    U      2667               U      2709
  2669 OG    U      2668               U      2946
  2670 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2671 OG    U      2669               U      2670
  2672 DUMMY   F         NA2010
  2673 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2674 ELLER   U      2672               U      2673    VEKT      1.0000
  2675 DUMMY   F         NA2020
  2676 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2677 ELLER   U      2675               U      2676    VEKT      1.0000
  2678 ELLERF  U      2674               U      2677
  2679 ELLER   F         NA2030            F         NA2031
  2680 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2681 ELLER   U      2679               U      2680    VEKT      1.0000
  2682 ELLERF  U      2678               U      2681
  2683 DUMMY   F         NA2040
  2684 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2685 ELLER   U      2683               U      2684    VEKT      1.0000
  2686 ELLERF  U      2682               U      2685
  2687 DUMMY   F         NA2050
  2688 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2689 ELLER   U      2687               U      2688    VEKT      1.0000
  2690 ELLERF  U      2686               U      2689
  2691 ELLER   F         NA2060            F         NA2061
  2692 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2693 ELLER   U      2691               U      2692    VEKT      1.0000
  2694 ELLERF  U      2690               U      2693
  2695 DUMMY   F         NA2070
  2696 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2697 ELLER   U      2695               U      2696    VEKT      1.0000
  2698 ELLERF  U      2694               U      2697
  2699 ELLER   F         NA2080            F         NA2081
  2700 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2701 ELLER   U      2699               U      2700    VEKT      1.0000
  2702 ELLERF  U      2698               U      2701
  2703 DUMMY   F         NA2090
  2704 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2705 ELLER   U      2703               U      2704    VEKT      1.0000
  2706 ELLERF  U      2702               U      2705
  2707 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2708 ELLER   F         NA2098            U      2707
  2709 ELLERF  U      2706               U      2708
  2710 OG    U      2667               U      2732
  2711 OG    U      2710               U      2946
  2712 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2713 OG    U      2711               U      2712
  2714 DUMMY   F         NA2110
  2715 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2716 ELLER   U      2714               U      2715    VEKT      1.0000
  2717 DUMMY   F         NA2120
  2718 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2719 ELLER   U      2717               U      2718    VEKT      1.0000
  2720 ELLERF  U      2716               U      2719
  2721 DUMMY   F         NA2130
  2722 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2723 ELLER   U      2721               U      2722    VEKT      1.0000
  2724 ELLERF  U      2720               U      2723
  2725 DUMMY   F         NA2140
  2726 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2727 ELLER   U      2725               U      2726    VEKT      1.0000
  2728 ELLERF  U      2724               U      2727
  2729 DUMMY   F         NA2199
  2730 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2731 ELLER   U      2729               U      2730
  2732 ELLERF  U      2728               U      2731
  2733 OG    U      2667               U      2770
  2734 OG    U      2733               U      2946
  2735 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2736 OG    U      2734               U      2735
  2737 DUMMY   F         NA2210
  2738 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2739 ELLER   U      2737               U      2738    VEKT      1.0000
  2740 DUMMY   F         NA2220
  2741 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2742 ELLER   U      2740               U      2741    VEKT      1.0000
  2743 ELLERF  U      2739               U      2742
  2744 DUMMY   F         NA2230
  2745 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2746 ELLER   U      2744               U      2745    VEKT      1.0000
  2747 ELLERF  U      2743               U      2746
  2748 DUMMY   F         NA2240
  2749 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2750 ELLER   U      2748               U      2749    VEKT      1.0000
  2751 ELLERF  U      2747               U      2750
  2752 DUMMY   F         NA2250
  2753 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2754 ELLER   U      2752               U      2753    VEKT      1.0000
  2755 ELLERF  U      2751               U      2754
  2756 DUMMY   F         NA2260
  2757 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2758 ELLER   U      2756               U      2757    VEKT      1.0000
  2759 ELLERF  U      2755               U      2758
  2760 DUMMY   F         NA2270
  2761 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2762 ELLER   U      2760               U      2761    VEKT      1.0000
  2763 ELLERF  U      2759               U      2762
  2764 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2765 ELLER   F         NA2298            U      2764
  2766 ELLERF  U      2763               U      2765
  2767 DUMMY   F         NA2299
  2768 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2769 ELLER   U      2767               U      2768
  2770 ELLERF  U      2766               U      2769
  2771 OG    U      2667               U      2801
  2772 OG    U      2771               U      2946
  2773 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2774 OG    U      2772               U      2773
  2775 DUMMY   F         NA2310
  2776 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2777 ELLER   U      2775               U      2776    VEKT      1.0000
  2778 DUMMY   F         NA2320
  2779 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2780 ELLER   U      2778               U      2779    VEKT      1.0000
  2781 ELLERF  U      2777               U      2780
  2782 DUMMY   F         NA2330
  2783 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2784 ELLER   U      2782               U      2783    VEKT      1.0000
  2785 ELLERF  U      2781               U      2784
  2786 DUMMY   F         NA2340
  2787 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2788 ELLER   U      2786               U      2787    VEKT      1.0000
  2789 ELLERF  U      2785               U      2788
  2790 DUMMY   F         NA2350
  2791 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2792 ELLER   U      2790               U      2791    VEKT      1.0000
  2793 ELLERF  U      2789               U      2792
  2794 DUMMY   F         NA2360
  2795 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2796 ELLER   U      2794               U      2795    VEKT      1.0000
  2797 ELLERF  U      2793               U      2796
  2798 DUMMY   F         NA2399
  2799 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2800 ELLER   U      2798               U      2799
  2801 ELLERF  U      2797               U      2800
  2802 OG    U      2667               U      2832
  2803 OG    U      2802               U      2946
  2804 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2805 OG    U      2803               U      2804
  2806 DUMMY   F         NA2410
  2807 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2808 ELLER   U      2806               U      2807    VEKT      1.0000
  2809 DUMMY   F         NA2420
  2810 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2811 ELLER   U      2809               U      2810    VEKT      1.0000
  2812 ELLERF  U      2808               U      2811
  2813 DUMMY   F         NA2430
  2814 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2815 ELLER   U      2813               U      2814    VEKT      1.0000
  2816 ELLERF  U      2812               U      2815
  2817 DUMMY   F         NA2440
  2818 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2819 ELLER   U      2817               U      2818    VEKT      1.0000
  2820 ELLERF  U      2816               U      2819
  2821 DUMMY   F         NA2450
  2822 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2823 ELLER   U      2821               U      2822    VEKT      1.0000
  2824 ELLERF  U      2820               U      2823
  2825 DUMMY   F         NA2498
  2826 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2827 ELLER   U      2825               U      2826    VEKT      1.0000
  2828 ELLERF  U      2824               U      2827
  2829 DUMMY   F         NA2499
  2830 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2831 ELLER   U      2829               U      2830
  2832 ELLERF  U      2828               U      2831
  2833 OG    U      2667               U      2870
  2834 OG    U      2833               U      2946
  2835 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2836 OG    U      2834               U      2835
  2837 DUMMY   F         NA2510
  2838 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2839 ELLER   U      2837               U      2838    VEKT      1.0000
  2840 DUMMY   F         NA2520
  2841 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2842 ELLER   U      2840               U      2841    VEKT      1.0000
  2843 ELLERF  U      2839               U      2842
  2844 DUMMY   F         NA2530
  2845 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2846 ELLER   U      2844               U      2845    VEKT      1.0000
  2847 ELLERF  U      2843               U      2846
  2848 DUMMY   F         NA2540
  2849 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2850 ELLER   U      2848               U      2849    VEKT      1.0000
  2851 ELLERF  U      2847               U      2850
  2852 DUMMY   F         NA2550
  2853 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2854 ELLER   U      2852               U      2853    VEKT      1.0000
  2855 ELLERF  U      2851               U      2854
  2856 DUMMY   F         NA2560
  2857 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2858 ELLER   U      2856               U      2857    VEKT      1.0000
  2859 ELLERF  U      2855               U      2858
  2860 DUMMY   F         NA2570
  2861 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2862 ELLER   U      2860               U      2861    VEKT      1.0000
  2863 ELLERF  U      2859               U      2862
  2864 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2865 ELLER   F         NA2598            U      2864
  2866 ELLERF  U      2863               U      2865
  2867 DUMMY   F         NA2599
  2868 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2869 ELLER   U      2867               U      2868
  2870 ELLERF  U      2866               U      2869
  2871 OG    U      2667               U      2904
  2872 OG    U      2871               U      2946
  2873 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2874 OG    U      2872               U      2873
  2875 DUMMY   F         NA2610
  2876 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2877 ELLER   U      2875               U      2876    VEKT      1.0000
  2878 DUMMY   F         NA2620
  2879 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2880 ELLER   U      2878               U      2879    VEKT      1.0000
  2881 ELLERF  U      2877               U      2880
  2882 DUMMY   F         NA2630
  2883 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2884 ELLER   U      2882               U      2883    VEKT      1.0000
  2885 ELLERF  U      2881               U      2884
  2886 DUMMY   F         NA2640
  2887 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2888 ELLER   U      2886               U      2887    VEKT      1.0000
  2889 ELLERF  U      2885               U      2888
  2890 DUMMY   F         NA2650
  2891 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2892 ELLER   U      2890               U      2891    VEKT      1.0000
  2893 ELLERF  U      2889               U      2892
  2894 DUMMY   F         NA2660
  2895 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2896 ELLER   U      2894               U      2895    VEKT      1.0000
  2897 ELLERF  U      2893               U      2896
  2898 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2899 ELLER   F         NA2698            U      2898
  2900 ELLERF  U      2897               U      2899
  2901 DUMMY   F         NA2699
  2902 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2903 ELLER   U      2901               U      2902    VEKT      1.0000
  2904 ELLERF  U      2900               U      2903
  2905 OG    U      2667               U      2935
  2906 OG    U      2905               U      2946
  2907 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  2908 OG    U      2906               U      2907
  2909 DUMMY   F         NA2710
  2910 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2911 ELLER   U      2909               U      2910    VEKT      1.0000
  2912 DUMMY   F         NA2720
  2913 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2914 ELLER   U      2912               U      2913    VEKT      1.0000
  2915 ELLERF  U      2911               U      2914
  2916 DUMMY   F         NA2730
  2917 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2918 ELLER   U      2916               U      2917    VEKT      1.0000
  2919 ELLERF  U      2915               U      2918
  2920 DUMMY   F         NA2740
  2921 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2922 ELLER   U      2920               U      2921    VEKT      1.0000
  2923 ELLERF  U      2919               U      2922
  2924 DUMMY   F         NA2750
  2925 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2926 ELLER   U      2924               U      2925    VEKT      1.0000
  2927 ELLERF  U      2923               U      2926
  2928 DUMMY   F         NA2760
  2929 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2930 ELLER   U      2928               U      2929    VEKT      1.0000
  2931 ELLERF  U      2927               U      2930
  2932 DUMMY   F         NA2799
  2933 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2934 ELLER   U      2932               U      2933
  2935 ELLERF  U      2931               U      2934
  2936 DUMMY   F         NA4320
  2937 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2938 ELLER   U      2936               U      2937    VEKT      1.0000
  2939 ELLER   F         AA6510            F         AA6512
  2940 ELLER   U      2939               F         AA6530
  2941 ELLER   U      2940               F         AA6532
  2942 OG    F         NA4311            U      2941
  2943 ELLER   F         NA4310            U      2942
  2944 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2945 ELLER   U      2943               U      2944    VEKT      1.0000
  2946 ELLERF  U      2938               U      2945
  2947 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2948 ELLER   U      1038               U      2947
  2949 OG    U       685               U      2948
  2950 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  2951 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  2952 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  2953 ELLER   U      2950    VEKT      -12951 U      2952
  2954 OG    U      2949               U      2953
  2955 GE    D            OMFANG        K                   105.0000
  2956 OG    U      1080               U      2955
  2957 DUMMY   U       535
  2958 ELLER   F         VS1150            F         VT1150
  2959 ELLER   U      2958               F         VS1180
  2960 ELLER   U      2959               F         VT1180
  2961 ELLER   U      2960               F         VT1181
  2962 ELLER   F         VS1160            F         VT1160
  2963 ELLER   U      2962               F         VS1180
  2964 ELLER   U      2963               F         VT1180
  2965 ELLER   U      2964               F         VT1181
  2966 ELLER   F         VS1120            F         VT1120
  2967 ELLER   F         VS1050            F         VT1050
  2968 ELLER   U      2967               F         VS1080
  2969 ELLER   U      2968               F         VT1080
  2970 ELLER   U      2969               F         VT1081
  2971 ELLER   F         VS1060            F         VT1060
  2972 ELLER   U      2971               F         VS1080
  2973 ELLER   U      2972               F         VT1080
  2974 ELLER   U      2973               F         VT1081
  2975 ELLER   F         VS1020            F         VT1020
  2976 ELLER   F         VS1460            F         VT1460
  2977 ELLER   U      2976               F         VS1480
  2978 ELLER   U      2977               F         VT1480
  2979 ELLER   U      2978               F         VT1481
  2980 ELLER   F         VS1420            F         VT1420
  2981 ELLER   F         AA6080            F         AA6081
  2982 OG    U      2981               F         AA6070
  2983 ELLER   F         AA6250            F         AA6257
  2984 ELLER   U      2983               U      2985
  2985 ELLER   F         AA6260            F         AA6267
  2986 ELLER   F         AA6210            F         AA6217
  2987 ELLER   U      2986               U      2988
  2988 ELLER   F         AA6220            F         AA6227
  2989 ELLER   F         AA6230            F         AA6237
  2990 ELLER   U      2989               U      2991
  2991 ELLER   F         AA6240            F         AA6247
  2992 ELLER   F         AA6510            F         AA6511
  2993 ELLER   U      2992               F         AA6512
  2994 ELLER   U      2993               F         AA6513
  2995 ELLER   U      2994               F         AA6514
  2996 ELLER   U      2995               F         AA6515
  2997 ELLER   U      2996               U      2999
  2998 ELLER   F         AA6520            F         AA6521
  2999 ELLER   U      2998               F         AA6522
  3000 ELLER   F         AA6530            F         AA6531
  3001 ELLER   U      3000               F         AA6532
  3002 ELLER   U      3001               F         AA6533
  3003 ELLER   U      3002               U      3005
  3004 ELLER   F         AA6540            F         AA6541
  3005 ELLER   U      3004               F         AA6542
  3006 ELLER   F         AA6534            F         AA6535
  3007 DUMMY   F         NA4320
  3008 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
  3009 ALLE   X         TFXXXX
  3010 GT    D            OMFANG        K                   300.0000
  3011 OG    U      3009               U      3010
  3012 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
  3013 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
  3014 EQ    K                    1.0000 K                    2.0000
  3015 ALLE   U      1126
  3016 ALLE   X         XXXXXX
  3017 ELLERF  U      3015               U      3016
  3018 MUL    U      3017    SNTTK         K                   10.0000
  3019 MUL    U      1090    SNTTK         K                   10.0000
  3020 DUMMY   U      1047    VEKT
  3021 DUMMY   U      1048    VEKT
  3022 DUMMY   U       972    VEKT
  3023 DUMMY   U       995    VEKT
  3024 DUMMY   U      2341    VEKT
  3025 DUMMY   U      2544    VEKT
  3026 DUMMY   U      2618    VEKT
  3027 DUMMY   U      2954    VEKT
  3028 DUMMY   U      3393    VEKT
  3029 DUMMY   U      3388    VEKT
  3030 DUMMY   U      3140    VEKT
  3031 DUMMY   U      3199    VEKT
  3032 DUMMY   U      3251    VEKT
  3033 DUMMY   U      3299    VEKT
  3034 DUMMY   U      3359    VEKT
  3035 GE    D            EKAR         K                    3.0000
  3036 OG    F         VG4000            U      3035
  3037 LE    D            EKAR         K                    5.0000
  3038 OG    U      3036               U      3037
  3039 GE    D            SKAR         K                    2.0000
  3040 LE    D            SKAR         K                    3.0000
  3041 OG    U      3039               U      3040
  3042 EQ    D            EKAR         K                   -45.0000
  3043 OG    U      3041               U      3042
  3044 ALLE   U      3050               U      3043
  3045 ELLER   F         VG4000 VEKT      3.1400 F         VG4001
  3046 ELLER   U      3045               F         VG4005
  3047 ELLER   U      3046               F         VG1200
  3048 ELLER   U      3047               F         AA6040
  3049 ELLER   U      3048               F         AA6280
  3050 ELLER   U      3049               F         AA6460
  3051 ELLERF  F         VG4000 VEKT      1.0000 F         VG4001
  3052 ADD    D            VEKT         K                    3.0000
  3053 ELLERF  U      3051    VEKT      -13052 F         VG4005 VEKT      5.0000
  3054 ELLERF  U      3053               F         VG1200
  3055 ADD    D            VEKT         K                    2.0000
  3056 EQ    D            SKAR         K                   -66.0000
  3057 EQ    D            SKAR         K                   -68.0000
  3058 ELLER   U      3056               U      3057
  3059 EQ    D            SKAR         K                   -70.0000
  3060 ELLER   U      3058               U      3059
  3061 ALLE   X         XXXXXX VEKT      -13055 U      3060
  3062 ALLE   X         XXXXXX
  3063 ALLE   U      1861
  3064 ALLE   U      1859
  3065 ALLE   X         VXXXXX
  3066 DUMMY   U      3065
  3067 DUMMY   U      3090
  3068 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3069 ELLER   U      3067               U      3068    VEKT      1.0000
  3070 DUMMY   U       641
  3071 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3072 ELLER   U      3070               U      3071    VEKT      1.0000
  3073 OG    U      3069               U      3072
  3074 ELLER   F         AA6011            F         AA6010
  3075 ELLER   F         AA6013            F         AA6010
  3076 ELLER   F         AA6071            F         AA6070
  3077 ELLER   F         AA6073            F         AA6070
  3078 ELLERF  F         AA2010            F         AA2020
  3079 ELLERF  U      3078               F         AA2027
  3080 ELLERF  U      3079               U       641
  3081 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3082 ELLERF  U      3080               U      3081
  3083 ALLE   U      1741
  3084 ALLE   U      1749
  3085 ELLERF  U      3083               U      3084
  3086 ALLE   U      1855
  3087 ELLERF  U      3085               U      3086
  3088 GT    U      1741    OMFANG        K                    3.0000
  3089 GT    U      1749    OMFANG        K                    3.0000
  3090 ELLER   U      3088               U      3089
  3091 DUMMY   U      3118
  3092 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3093 ELLER   U      3091               U      3092    VEKT      1.0000
  3094 DUMMY   U       641
  3095 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3096 ELLER   U      3094               U      3095    VEKT      1.0000
  3097 OG    U      3093               U      3096
  3098 OG    U      3097               U      3082
  3099 GT    U      1741    OMFANG        K                    7.0000
  3100 GT    U      1749    OMFANG        K                    7.0000
  3101 ELLER   U      3099               U      3100
  3102 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3103 ELLER   U      3101               U      3102    VEKT      1.0000
  3104 DUMMY   U      3074
  3105 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3106 ELLER   U      3104               U      3105    VEKT      1.0000
  3107 OG    U      3103               U      3106
  3108 DUMMY   U      3077
  3109 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3110 ELLER   U      3108               U      3109    VEKT      1.0000
  3111 OG    U      3107               U      3110
  3112 DUMMY   U      3087
  3113 OG    U      3111               U      3112
  3114 GE    U      3113    OMFANG        K                   19.0000
  3115 OG    U      3098               U      3114
  3116 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3117 OG    U      3115               U      3116
  3118 DUMMY   F         AA6950
  3119 HELE   U      3140
  3120 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3121 DUMMY   U      3118
  3122 OG    U      3120               U      3121
  3123 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3124 OG    U      3122               U      3123
  3125 GE    U      1741    OMFANG        K                    8.0000
  3126 GE    U      1749    OMFANG        K                    8.0000
  3127 ELLER   U      3125               U      3126
  3128 OG    U      3124               U      3127
  3129 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3130 ELLER   U      1005               U      3129
  3131 OG    U      3128               U      3130
  3132 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3133 ELLER   U      1038               U      3132
  3134 OG    U      3131               U      3133
  3135 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  3136 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  3137 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3138 ELLER   U      3135    VEKT      -13136 U      3137
  3139 OG    U      3134               U      3138
  3140 OG    U       686               U      3139
  3141 OG    F         AA6960            F         AA6661
  3142 OG    U      3141               F         AA6610
  3143 OG    F         AA6967            F         AA6660
  3144 OG    U      3143               F         AA6699
  3145 ELLER   U      3142               U      3144
  3146 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3147 ELLER   U      3157               U      3146    VEKT      1.0000
  3148 ELLER   U      3145               U      3147
  3149 ELLERF  F         AA6960            F         AA6661
  3150 ELLERF  U      3149               F         AA6610
  3151 EQ    K                    1.0000 K                    0.0000
  3152 OG    U      3150               U      3151
  3153 ELLERF  F         AA6967            F         AA6660
  3154 ELLERF  U      3153               F         AA6699
  3155 EQ    K                    1.0000 K                    0.0000
  3156 OG    U      3154               U      3155
  3157 ELLER   U      3152               U      3156
  3158 DUMMY   U       641
  3159 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3160 ELLER   U      3158               U      3159    VEKT      1.0000
  3161 OG    U      3148               U      3160
  3162 OG    U      3161               U      3082
  3163 DUMMY   U      3090
  3164 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3165 ELLER   U      3163               U      3164    VEKT      1.0000
  3166 OG    F         AA6011            F         AA6013
  3167 ELLER   F         AA6010            U      3166
  3168 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3169 ELLER   U      3167               U      3168    VEKT      1.0000
  3170 OG    U      3165               U      3169
  3171 DUMMY   U      3077
  3172 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3173 ELLER   U      3171               U      3172    VEKT      1.0000
  3174 OG    U      3170               U      3173
  3175 DUMMY   U      3087
  3176 OG    U      3174               U      3175
  3177 GE    U      3176    OMFANG        K                   17.0000
  3178 OG    U      3162               U      3177
  3179 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3180 OG    U      3178               U      3179
  3181 HELE   U      3199
  3182 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3183 DUMMY   U      3148
  3184 OG    U      3182               U      3183
  3185 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3186 OG    U      3184               U      3185
  3187 OG    U      3186               U      3090
  3188 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3189 ELLER   U      1005               U      3188
  3190 OG    U      3187               U      3189
  3191 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3192 ELLER   U      1038               U      3191
  3193 OG    U      3190               U      3192
  3194 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  3195 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  3196 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3197 ELLER   U      3194    VEKT      -13195 U      3196
  3198 OG    U      3193               U      3197
  3199 OG    U       686               U      3198
  3200 DUMMY   U       641
  3201 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3202 ELLER   U      3200               U      3201    VEKT      1.0000
  3203 OG    U      3232               U      3202
  3204 OG    U      3203               U      3082
  3205 DUMMY   U      3090
  3206 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3207 ELLER   U      3205               U      3206    VEKT      1.0000
  3208 DUMMY   U      3074
  3209 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3210 ELLER   U      3208               U      3209    VEKT      1.0000
  3211 OG    U      3207               U      3210
  3212 DUMMY   U      3077
  3213 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3214 ELLER   U      3212               U      3213    VEKT      1.0000
  3215 OG    U      3211               U      3214
  3216 DUMMY   U      3087
  3217 OG    U      3215               U      3216
  3218 GE    U      3217    OMFANG        K                   15.0000
  3219 OG    U      3204               U      3218
  3220 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3221 OG    U      3219               U      3220
  3222 DUMMY   F         AA6850
  3223 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3224 ELLER   U      3222               U      3223    VEKT      1.0000
  3225 DUMMY   F         AA6970
  3226 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3227 ELLER   U      3225               U      3226    VEKT      1.0000
  3228 ELLERF  U      3224               U      3227
  3229 DUMMY   F         AA6980
  3230 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3231 ELLER   U      3229               U      3230    VEKT      1.0000
  3232 ELLERF  U      3228               U      3231
  3233 HELE   U      3251
  3234 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3235 DUMMY   U      3232
  3236 OG    U      3234               U      3235
  3237 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3238 OG    U      3236               U      3237
  3239 OG    U      3238               U      3090
  3240 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3241 ELLER   U      1005               U      3240
  3242 OG    U      3239               U      3241
  3243 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3244 ELLER   U      1038               U      3243
  3245 OG    U      3242               U      3244
  3246 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  3247 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  3248 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3249 ELLER   U      3246    VEKT      -13247 U      3248
  3250 OG    U      3245               U      3249
  3251 OG    U       686               U      3250
  3252 DUMMY   U       641
  3253 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3254 ELLER   U      3252               U      3253    VEKT      1.0000
  3255 OG    U      3280               U      3254
  3256 OG    U      3255               U      3082
  3257 DUMMY   U      3090
  3258 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3259 ELLER   U      3257               U      3258    VEKT      1.0000
  3260 DUMMY   U      3087
  3261 OG    U      3259               U      3260
  3262 GE    U      3261    OMFANG        K                   10.0000
  3263 OG    U      3256               U      3262
  3264 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3265 OG    U      3263               U      3264
  3266 DUMMY   F         AA8010
  3267 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3268 ELLER   U      3266               U      3267    VEKT      1.0000
  3269 DUMMY   F         AA8020
  3270 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3271 ELLER   U      3269               U      3270    VEKT      1.0000
  3272 ELLERF  U      3268               U      3271
  3273 DUMMY   F         AA8030
  3274 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3275 ELLER   U      3273               U      3274    VEKT      1.0000
  3276 ELLERF  U      3272               U      3275
  3277 DUMMY   F         AA8040
  3278 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3279 ELLER   U      3277               U      3278    VEKT      1.0000
  3280 ELLERF  U      3276               U      3279
  3281 HELE   U      3299
  3282 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3283 DUMMY   U      3280
  3284 OG    U      3282               U      3283
  3285 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3286 OG    U      3284               U      3285
  3287 OG    U      3286               U      3090
  3288 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3289 ELLER   U      1005               U      3288
  3290 OG    U      3287               U      3289
  3291 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3292 ELLER   U      1038               U      3291
  3293 OG    U      3290               U      3292
  3294 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  3295 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  3296 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3297 ELLER   U      3294    VEKT      -13295 U      3296
  3298 OG    U      3293               U      3297
  3299 OG    U       686               U      3298
  3300 DUMMY   U       641
  3301 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3302 ELLER   U      3300               U      3301    VEKT      1.0000
  3303 OG    U      3340               U      3302
  3304 OG    U      3303               U      3082
  3305 DUMMY   U      3090
  3306 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3307 ELLER   U      3305               U      3306    VEKT      1.0000
  3308 DUMMY   U      3075
  3309 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3310 ELLER   U      3308               U      3309    VEKT      1.0000
  3311 OG    U      3307               U      3310
  3312 DUMMY   U      3077
  3313 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3314 ELLER   U      3312               U      3313    VEKT      1.0000
  3315 OG    U      3311               U      3314
  3316 DUMMY   U      3087
  3317 OG    U      3315               U      3316
  3318 GE    U      3317    OMFANG        K                   14.0000
  3319 OG    U      3304               U      3318
  3320 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3321 OG    U      3319               U      3320
  3322 DUMMY   F         AA6817
  3323 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3324 ELLER   U      3322               U      3323    VEKT      1.0000
  3325 DUMMY   F         AA6822
  3326 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3327 ELLER   U      3325               U      3326    VEKT      1.0000
  3328 ELLERF  U      3324               U      3327
  3329 DUMMY   F         AA6827
  3330 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3331 ELLER   U      3329               U      3330    VEKT      1.0000
  3332 ELLERF  U      3328               U      3331
  3333 DUMMY   F         AA6937
  3334 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3335 ELLER   U      3333               U      3334    VEKT      1.0000
  3336 ELLERF  U      3332               U      3335
  3337 DUMMY   F         AA6899
  3338 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3339 ELLER   U      3337               U      3338    VEKT      1.0000
  3340 ELLERF  U      3336               U      3339
  3341 HELE   U      3359
  3342 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3343 DUMMY   U      3340
  3344 OG    U      3342               U      3343
  3345 EQ    D            VEKT         K                    0.0000
  3346 OG    U      3344               U      3345
  3347 OG    U      3346               U      3090
  3348 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3349 ELLER   U      1005               U      3348
  3350 OG    U      3347               U      3349
  3351 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3352 ELLER   U      1038               U      3351
  3353 OG    U      3350               U      3352
  3354 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  3355 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  3356 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3357 ELLER   U      3354    VEKT      -13355 U      3356
  3358 OG    U      3353               U      3357
  3359 OG    U       686               U      3358
  3360 ELLERF  F         AA2010            F         AA2020
  3361 ELLERF  U      3360               F         AA2027
  3362 ELLERF  U      3361               U       641
  3363 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3364 ELLERF  U      3362               U      3363
  3365 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3366 ELLER   U      1005               U      3365
  3367 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3368 ELLER   U      1038               U      3367
  3369 OG    U      3366               U      3368
  3370 GT    D            OMFANG        K                    5.0000
  3371 OG    U      3369               U      3370
  3372 OG    U      3364               U      3371
  3373 GT    D            VEKT         K                    4.0000
  3374 SUB    K                    4.0000 D            VEKT
  3375 EQ    K                    1.0000 K                    1.0000
  3376 EL