2007-04-27

Liten endring i antall søkere til høyere utdanning

Samordna opptaket (SO) har per april 2007 registrert rundt 92 500 søkere til høyere grunnutdanning, en nedgang på 1,2 % fra 2006. 99 % av de som kan bruker nettsøknad.

Det kan se ut som om nedgangen i søking som har vært de senere årene er i ferd med å snu; nedgangen fra 2006 til 2007 er mindre enn foregående år (2,7 %), samtidig som alderskullene innefor de største søkergruppene i SO er forventet å øke de nærmeste årene (se tall fra SSB).

Det er sannsynligvis det gode arbeidsmarkedet som gjør at vi fremdeles har en liten nedgang i søkertallet. Ellers er verd å merke seg at nedgangen i søkingen er mindre for kvinner (0,2 %) enn for menn (2,5 %).

Utdanningsområder/-typer

Førskolelærerutdanning har framgang for andre året på rad (6,8 %), mens faglærer (48,3 %) har størst økning i antallet førsteprioritetsøkere, mye pga. nye studier innenfor utdanningstypen. Allmennlærerutdanning opplever en klar tilbakegang (17 %).

Ingeniørstudier går fram i antallet førsteprioritetsøkere for andre år på rad (8,6 %), mens realfag har en liten økning (1,1 %)

Ernæring (26,6 %) og økonomi/administrasjon (8,4 %) er utdanningstyper som går fram og som har opptak til flere studier i 2007 enn i 2006. Blant utdanningsområder/-typer som har opptak til like mange studier i 2007 som i 2006 er det maritime fag (8,4 %) og sivilarkitekt (7,2 %) som øker mest.

Flere av helsefagene har i år en klar tilbakegang i antall førsteprioritetsøkere. Dette gjelder i første rekke radiograf (19,1 %) og audiograf (21,1 %).

Læresteder

Av lærestedene har Høgskolen Diakonova (30 %), Norges Idrettshøgskole (24,4 %) og Høgskolen i Gjøvik (20,3 %) størst økning i antallet førsteprioritetsøkere.

Blant universitetene har Universitet for miljø- og biovitenskap (4,8 %), Universitetet i Tromsø (0,6 %) og NTNU (1,7 %) framgang, mens Universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen alle har en tilbakegang på mellom 2 og 3 prosent.

Høgskolene med størst tilbakegang i antall førsteprioritetsøkere er Høgskolen i Nesna (13,9 %), Høgskolen i Akershus (13,9 %), Høgskolen i Harstad (18,2 %) og Høgskolen i Finnmark (23,1 %).

99 % av de som kan bruker nettsøknad

Ved søknadsfristens utløp (15. april) hadde 98 % av det totale antall søkere bruker nettsøknad, en økning på 2 prosentpoeng fra april 2006. Blant de rundt 2 000 som fremdeles sender papirsøknad, er rundt halvparten utenlandske søkere som ikke har norsk personnummer og derfor ikke kan bruke nettsøknad. Av de resterende 91 500 søkerne brukte bortimot 99 % nettsøknad.

”SO har i praksis oppnådd målet om at alle som kan skal bruke internett når de søker opptak” sier Olaf Svorstøl, daglig leder i Samordna opptak.

Flere tall

Søkertall og tall fra tidligere års opptak finnes på SOs statistikksider.

Videre plan for offentliggjøring av søkertall finnes i SOs informasjonsplan.

Nærmere opplysninger om søking til høyere utdanning får du ved lærestedene for høgre utdanning eller Samordna opptak (tlf. 22 84 18 11, http://www.samordnaopptak.no., tekst-tv NRK1 side 480, Søkofonen 815 49050).